HEBREOʼMARSE-NARMAKLESAD-GARDA
HEBREOS
GEBE-SOGLENAID
Garda-nug
Dulemar nue-wissurmalad, doa we-Hebreos-garda narmaksa. Bukidar binsamalad, Pablo garda narmaksaye. We-garda, Judíoʼmar-Bab-Jesúsʼba-nagusmaladse narmaklesad, ega sogega, Cristoʼgi Igar-binid uklenoniye. Moisés-Igar-uklesadba bur biriginedye. Degisoggu, Jesús-Igar, Moisés-Igar-uklesadba, bur nuedye. Binsamardo, we-garda birga 70-idu narmakles-insaye.
Hebreoʼmarse-Narmaklesad-Gardagi weyob sunmaklenaid
Hebreos-garda-narmaksiid sogdo, Jesús, Bab-Dummad-Machi-sunnadye. We-gardagi sogbardo, Moisés, dule-irwa-Bab-Dummadse-gormalad-igar uksaye. Deyob Cristo igar uknonimoye, degi-inigwele, Cristoʼgad bur biriginedye.
Narmaksibalid, Josuéʼga Bab-Dummad sogsagusad, obunnoged an bega ukoye. Jesús-obunnoged-uked bur obunnoged-napiragwadye. Obunnoged-napiragwad unnila Jesúsʼginbi amilesiid. Igar-sered igar-binid-ebogwa emalad. Degi-inigwele, igar-binid bur nuedid. Moisés-Igar-uklesadi, Cristo-Igar-uklesadga unnila e-wilubgan gued.
Judíoʼmar-Bab-Jesúsʼba-nagusmalad-galakubigualidga, Bab-Jesús-Igargi-bangubiguarmaladga, we-garda narmaklesad. Gwenadgan-ogannogega, gatik Bab-Jesús-Igargi-akamalaga narmaklesad. Bab-Jesúsʼgi-bensulidba unnila abonolesisoggu, we-gardagi Judíoʼmarga e-dadgangi sunmaknaido, wemar bensulidba abonolesmarmoye. Degisoggu, unnila Jesucristoʼgi akanai gumarmosunye.
We-gardagine, weyob ilemakar sunmaklenaid:
1. Bab-Dummad, e-machiba sunmaksad (1:1-4).
2. Bab-Dummad-Machi, bur dummadid (1:5–4:13).
3. Jesús, dule-irwa-Bab-Dummadse-goled-bur-dummadid (4:14–10:18).
4. Naibi-itogedgi, gandik-imaked (10:19-39).
5. Babgi-bensuligued (11:1–12:3).
6. Bab-Dummad, e-mimmigan sabsur-odurdaked (12:4-29).
7. Jesúsʼba-nanaimalad-e-daed (13:1-19).
8. Napi-soglenaid (13:20-25).
Be itogua.
1. BAB-DUMMAD, E-MACHIBA SUNMAKSAD
1
(1:1-4)
Bab-Dummad, E-Machiba anmarga sunmaksad
Bab-Dummad, dikasurgus na E-gayaburba-barsogmaladba akar-akar anmar-babganga sunmakdanikid. Emisgwasaardi, Bab-Dummad na e-Machiba anmarga sunmaksad. Bab-Dummad bela ibmar na e-Machigadga-guega imaksad, degine, na e-Machiba bela napneg-naid, degine, nibneg-naid nasiksabalid.
Bab-Dummad-e-Machi Bab-Dummad-gangued-yeerdakleged nikamogad. Bela Bab-Dummadga-guedi, E-Machi deyob gumogad. Degine, Bab-Dummad-Machi na e-gayaburba-gandik-nikadba, bela ibmar semaid. Bab-Dummad-Machi anmar-isgued-uruknonigu, nibneggi Bab-Dummad-ologana-argan-nuedsik sigidapsunnad.
2. BAB-DUMMAD-MACHI, BUR DUMMADID
(1:5–4:13)
Bab-Dummad-Machi, baliwiturmarba bur dule-dummadid
Bab-Dummad-Machi, baliwiturmarba bur dule-dummadga gunonikid, ar ade, gusgu baliwiturmarba bur nug-dummarba-nika danikid. Ar bipisaale Bab-Dummad baliwitur-gwensakga gwen weyob sogsasulid:
“Be an-machi gued,
emi-ibagi, an be-babga gunonikid.”
Salmo 2:7
Deginbali, Bab-Dummad baliwitur-gwensakga gwen sogsasurbalid:
“Ani an be-babga guoed.
Bee be, an-machiga gumogoed.”
2 Samuel 7:14
Bab-Dummad na e-Machi-wargwenna-gued we-napnegse-odenonigu, a-nikdi sogsagusad:
“Bela Bab-Dummad-baliwiturmar we-dule-nug odummomarsun.”
Deuteronomio 32:43
Baliwiturmargindi, Bab-Dummad sogsagusad:
“Bab-Dummad, e-baliwiturmar burwayob imaked,
degi, e-maigandi, soo-gwabunye-gwichiyob imakbalid.”
Salmo 104:4
Bab-Dummad, na e-Machinikdi soged:
“Bab-Dummad, be-negsemaid degisadeguoed.
Be-negsemaid igar-maidba be imaked.
Igar-innikigwad-imaked be yeer-itodaed,
igar-isganadi be isdar-daked.
A-ulale, Bab-Dummad be-Bab-Dummadi,
be-aimar-baiganba be-susad.
Be-Bab-Dummad, ina-wawadikidgi be-wawamaksad,
weligwar-ito be-imaksad.”
Salmo 45:6-7
10 Degine, Bab-Dummad e-Machinik sogbalid:
“Be, Dule-Dummad, we-napneg-naid gebesailaunni be nasiksad.
Degi, nibneg-naid be-argangi be nasiksabalid.
11 We-napnegdina berguoed, nibnegmoga bergumogoed.
Bedina berguosulid.
Igi mormar serguddae,
deyobi, bela nibneg, degi, napneg, sergudoed.
12 Be dule-mor-dummad-obipirmakeyobi we-napneg, nibneg imakoed.
Degine, dule mor-baid-ogwaeyobi, be we-napneg, nibneg be ogwamogoed.
Ar bedi gwen gwagmaisulid,
be-birgamardi gwen berguosulid.”
Salmo 102:25-27
13 Ar bipisaale Bab-Dummad baliwitur-gwensakga gwen weyob sogsasulid:
“An argan-nuedsik be sige,
be-isdarmalad an bela ogalakuedse be sige.”
Salmo 110:1
14 Bela baliwiturmar-Bab-Dummadga-arbamaladi, burbaled gumalad. Bab-Dummad dulemar-abonolemaloed-bendakega, a-baliwiturmar barmialid.