JOB-GARDA
JOB
GEBE-SOGLENAID
Garda-nug
Job-Garda. Job-nug, Hebreo-gayabali, Iyyob bileged. Anmar nuekwa wissulid wede ibu-obarilege. Binsamardo, we-garda, namaklemalad-garda-sogataled gebe-narmaklesadye.
Job-Gardagi weyob sunmaklenaid
We-garda Jobʼgi sunmaked. Job, Uz-yalagi maigusad. Dule nue-innikii wissulid, Uz ibi-yalagi sii gusa. We-dad-dummadde, mani-ibedid, degi, mimmigan-bukidar nikadid. Jobʼde, Bab-Dummadgi-bensulid-duled. E-annik dule-innikigwadye, Bab-Dummad-dobee-nanaed-duleye sogleged. Bab-Dummad, nia-saila-Satanásʼga igar-uksad Job-urmakegar. Job, bela-bela sabsur-wilenoni gusad, bela ei-mimmigan girgusad, e-nainumar bergude gusad. Degine, boni-dummadba galitosad. Degi-inigwele, Job, Bab-Dummadgi gwen-bengussulid.
We-gardagine, weyob ilemakar sunmaklenaid:
1. Job nued gudiidgine, nia-saila-Satanás, Bab-Dummadse igar amisad, adi, ega Job-urmakegar (1:1–2:10).
2. Job, e-aimar-warbaagwadmala abin-abin sunmaksad (2:11–27:23).
3. Binsaed-nuedga-namakleged (28:1-28).
4. Job gebe-iduar-gudigusadgine sunmaknaid (29:1–31:40).
5. Eliú-sunmaksad (32:1–37:24).
6. Bab-Jehová, Jobʼga sunmaksad (38:1–42:6).
7. Job gannar ibmar-bukidar-nikusad (42:7-17).
Be itogua.
1. JOB NUED GUDIIDGINE, NIA-SAILA-SATANÁS, BAB-DUMMADSE IGAR AMISAD, ADI, EGA JOB-URMAKEGAR
1
(1:1–2:13)
Jobʼgi sunmaklenaid
Dule-gwensak Uz-yar-naidgi gudii gusad. We-dule, dule-nuedid, dule egi-geg-akar sunmaked, we-dule Jobʼye nugad. Job, Bab-Dummad-dobekwaa nanadiid, ibmar-isgana imakdisulid. Job, walagugle (7) masmala nikad, bunamalabi walapaa nikabalid.
We-dule ibmar-nika gudii gusad. We-ibmar-durgan nikananaed:
Sibad-wawaad, miligugle (7.000) nikad,
moli-yargan-mureged, milipaa (3.000) nikad,
moli-bebe-nikad-abin-abinnid-napa-imumalad, dulataled-ilatar (500) nikad,
moli-uayasuid-omegan, dulataled-ilatar (500) nikad,
degine, bukidar e-maiga-gudimalad nikabalid.
We-Job dule-dad-nakwedsikidmaladba bur nug-dummarba gued.
E-masmala iba-onoardamalad. Muchub-muchubbi e-neggine, iba-onoardamalad. Iba-onoarmalale, eba mas-gundamalaga e-bunmar-warbaagwadbina gordamalad. Iba-onolesad-sorbali, Job e-masmalase gotedaed, ese dagmalaga, adi, Bab-Dummad-asabin swilidik-gumalagar. Job, bolegoedbali e-masmala-nuggine, wala-walagwenga ibmar-ogumakar-ukleged imakardaed, ade binsadaed: “Abakale, an-masmala, Bab-Dummadgi yolesmarsuaye, e-gwagegi ichakwa binsasmarsuaye.” Job weyob bali-bali ibmar imakardaed.
Job bonigan-abingasad
Ibagwengi, baliwiturmar Bab-Dummad-asabin-ambikunonimalad. Agine, nia-saila-Satanás nonimogad.
Bab-Jehová, nia-Satanásʼga sogded:
—¿Bia be daniki?
Nia-saila-Satanás abin sogded:
—An napneg-naid-ebirdii danikid.
Bab-Jehová ega sogdebalid:
—¿An-mai-Job be daksa? ¿Igi gudii be dake? Ar we-napneggine, dule Jobʼyobid sulid. Jobʼde angi gwen yoledisulid, an-dobekwaa nanadiid, igar-isganaba nanadisulid.
Geb nia-saila-Satanás, Bab-Jehová-abin weyob sogded:
—¿Ar Jobʼde, binsa be-dobekwaa nanadii be ebinsae? Binsa deyob gudisulid. Ar ega be ibmar-ukedba deyob gudiid. 10 Ar melle akarguega, be nued akwediid. Ar ega e-mimmigana be nue-sabgudibalid. Ar bela e-ibmar-nikadi, ega be nued akwedibalid. Agala, ega be bela-bela e-ibmar-imaked nasguega imakdibalid. A-ulale, Job we-napneggine, moli-bebe-nikamalad, degi, sibadmar nue-nikad. 11 Napira an bega soged, ar be Job-sabsur-imakdibe, e-ibmar-nikadi bela e-ibe be osulodibe, be daksaled, ar be-asabin begi sabsuli-ulusaled.
12 Agine, Bab-Jehová, nia-Satanásʼga sogded:
—Degirdi, nabirdo. Job-bela-e-ibmar-nikadi an bega-urmaksundo. Saedba be sao. E-duledi mer be oakalogo.
Agine, geb nia-Satanás, Bab-Jehováʼgi banguded.
13 Geb ibagwengine, Job-masmala, e-bunmarmala, e-ia-sailagined-neggi iba-onobukwa gusmalad.
14 Degidgine, dule-gaya-berbeged Jobʼse nonikid, ega sognonikid: “Molimar-bebe-nikad napa-imunaigua, dikarba molimar-uayasuid-omegan gagan-manaimogua, 15 ukiagwale atursamalad-Sabeoʼginmalad nonimalad, bela molimar-bukwad sesmalad. Dule-arbamaladdina, bela es-suidgi oburgwilesmalad. Unnila anbi an wakichad, aga nabir an bega we-ibmar sogdanikid.”
16 Amba we-dule-gaya-berbeged-sunmaknai-yoo-bergue, dule-baid nonibalid, weyob sognonimogad: “Sibad-wawaadmargine, degine, sibad-wawaad-edarbemaladgine, mala aidesad. Bela burgwismalad, unnila anbi an durgusad. Agala, an nabir bega we-ibmar sogdanikid.”
17 Amba we-dule-durgusad-sunmaknai-yoo-bergue, dule-baid nonibalid, weyob sognonimogad: “Caldea-dulemar sogapaa danar-danar ukiagwar nonimalad, bela moli-yargan-mureged-bukwad sesmalad. Dule-arbamaladdina bela es-suidgi oburgwilesmalad, unnila anbi an wakichad. Agala, nabir an bega we-ibmar sogdanikid.”
18 Amba we-dule-durgusad-sunmaknai-yoo-bergue, dule-baid nonibalid, weyob sognonimogad: “Be-masmala, degine, be-bunamala, e-gwenad-sailagined-neggi mas-gunbukmargua, degine, gobbukmarbargua, 19 ukiagwale, burwa-dummad nega-dulesulidgansik-danikidi neggi yolenonikid, bela ese neg ayarisad. Bela be-mimmigangi neg marwenonikid, degisoggu, bela burgwismalad. Unnila anbi nabir san-onosad. Agala, nabir an bega we-ibmar sogdanikid.”
20 Degidgine, Job gwichibin imaksad, nunmak-itogedbali mor-dummadyoid siir imaksad, degine, e-nono swiri imaksabalid, napase dulluu imaksad, Bab-Dummad-nug odummosad. 21 Weyob sogded:
“Uka-swiri an we-napnegse aidenonikid.
Deyobi, ibmar-sate an gannar nabaloed.
Ar Bab-Jehová we-ibmarmar anga uksad,
emide, na Bab-Jehová, we-ibmarmar susbalid.
Degisoggu, ¡Bab-Jehová-nug odummolesun!”
22 Degite, Job, weyob-ibmar-gusadgine, Bab-Dummadga sogsasulid, ibiga deyob be an-imaksaye. Job, Bab-Dummadgi gwen yolessulid.