7
Bab-Dummadse-goled-negga ibmar-uksamalad
Moisés Bab-Dummadse-goled-neg-seleged-sobsad-obelosgu, ina-wawadikid a-neggi bomi-bomi imaksad. Degine, bela agi ibmarmar-bukwad Bab-Dummadga nug-imaksad. Agi, we-neg Bab-Dummadgarbi-ebulegega nug-imaksasunnad. Geb ibmar-ogumakar-ukleged-ailagi ina-wawadikid egi bomi-bomi imaksabalid, degine, bela ailagi-ibmarmar-ebulemalad Bab-Dummadga nug-imaksabalid. Agi, we-ibmar bela Bab-Dummadgarbi-ebulegega nug-imaksad.
Geb degine, Israel-dulemar-e-dummagan, a sogleged, na e-gwenad-e-gwenadgan-e-dummaganye, amala, e-dadgan-dummaganba-dulemar-ebislesmalad-e-dummagan gumalad. Amala, Bab-Jehováʼga ibmar uknonimalad.
We-ibmarmar senonimalad:
Dummagan ebo-ebo ur-napagined-ibmar-seed-wargwen senonimalad,
degine, dummagan-iliba moli-bebe-nikad-alugwasualed-war-wargwen senonimalad.
Degisoggu, bela ur-napagined-ibmar-seed walanergwasundo (6),
degine, moli-bebe-nikad-alugwasualed warambe-gakabosundo (12).
We-ibmarmala, Bab-Jehováʼga-ukega Bab-Dummadse-goled-neg-sunna-selegedse senonimalad.
Bab-Jehová Moisésʼga sunmakded, ega sogded: “We-ibmarmar-bega-uknanaid e-abin be sue, adi, dulemar-anbo-ambikued-neggi ebulegegar. We-ibmarde Leví-wagan-baiganga, na e-ibmar-ebulegedba ega be ukoed.”
Geb Moisés, we-urmar, degi, moli-alugwasuarmalad sussunnad. Geb degine, Leví-wagan-baiganga uksasunnad. Gersón-e-waganga urmar-napagined-ibmar-seed walabo ega uksad, degine, moli-bebe-nikad-alugwasualed walabake ega uksabalid, arbagedgi-ibmar-abemaladba ebugegar. Merari-e-waganga urmar-napagined-ibmar-seed walabake ega uksad, degine, moli-bebe-nikad-alugwasualed walabaabak (8) uksabalid, arbagedgi ibmar-abemaladba ebugegar. We-Leví-wagan-baigande dule-irwa-Bab-Dummadse-goled-Aarón-machi-Itamar-sogedba arbananai gusmalad. Moisés, Coat-wagangardi we-ibmarmar uksasulid, ar ade, wemala e-gukingi ibmarmar-Bab-Dummadgadga-gusadi, semamai gumaloed.
Ibmar-ogumakar-ukleged-aila Bab-Dummadga-nugsalesad
10 Ibmar-ogumakar-ukleged-aila Bab-Dummadga nugsalesgu, we-dummagan ibmar-ogumakar-ukleged-aila-asabin, Bab-Dummadga ibmarmar uksamalad. 11 Ar ade, Bab-Jehová, Moisésʼga sogsagusad: “Ibmar-ogumakleged-aila-anga-nugsalesadga-ibmar-ukegale, iba-ibagwengi dummagan-war-wargwen anga ibmar ukoed.”
Judá-wagan-e-dummad Bab-Jehováʼga-ibmar-uksad
12 Iba-gebe-onodedgine, Aminadab-machi-Naasón-inse Bab-Jehováʼga ibmar senonikid. We-Naasónʼde, e-dad-dummad-Judáʼgi danikid.
13 Naasón Bab-Jehováʼga-ibmar-uksadi, wemalad:
Mani-bate-gwagwen, dulanergwa-gakambe-aidikued (130) senonikid.
E-aidikuedi, Bab-Dummadse-goled-neggi mani-aidikued-ebislegedyobid.
Degine, mani-nog-dummad, dulapaa-gakambe-aidikued (70) senonibalid.
E-aidikuedi, Bab-Dummadse-goled-neggi mani-aidikued-ebislegedyobid.
A-ibmargi, madubur-olivo-gwalluba-omukuar Bab-Dummadga-uklegedi, Bab-Dummadga-ukega senonikid.
14 Degine, or-wesar-dummad gagwen, mani-sibugan-gwaambe-aidikue-wilub (10) senonibalid.
A-or-wesargi, ina-wawadikid ena senonibalid.
 
15 Deginbali, Bab-Dummadga ibmar-ogumakar-ukega we-ibmarmar senonibalid:
Moli-bebe-nikad-sapingwagwad, wargwen.
Sibad-wawaad-machered, wargwen.
Sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikad, wargwen.
16 Deginbali, e-isgued-osulogega, sibad-machered wargwen, Bab-Dummadga-ukega senonibalid.
 
17 Deginbali, gwenatigwar-guega, we-ibdurgan senonibalid:
Moli-bebe-nikad-alugwasualed, warbo.
Sibad-wawaad-machered, walatar.
Sibad-machered, walatar.
Degi, sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikad, walatar senonikid.
We-ibmarmala, Aminadab-machi-Naasón, Bab-Jehováʼga senonikid.
Isacar-wagan-e-dummad Bab-Jehováʼga-ibmar-uksad
18 Ibabogi, Zuar-machi-Natanael, Bab-Jehováʼga ibmar-senonimogad. We-Natanaelʼde dad-dummad-Isacarʼgi-danimalad-e-dummadid.
19 Natanael Bab-Jehováʼga-ibmar-uksadi, wemalad:
Mani-bate-gwagwen, dulanergwa-gakambe-aidikued (130) senonikid.
E-aidikuedi, Bab-Dummadse-goled-neggi mani-aidikued-ebislegedyobid.
Degine, mani-nog-dummad, dulapaa-gakambe-aidikued (70) senonibalid.
E-aidikuedi, Bab-Dummadse-goled-neggi mani-aidikued-ebislegedyobid.
A-ibmargi, madubur-olivo-gwalluba-omukuar Bab-Dummadga-uklegedi, Bab-Dummadga-ukega senonikid.
20 Degine, or-wesar-dummad gagwen, mani-sibugan-gwaambe-aidikue-wilub (10) senonibalid.
A-or-wesargi, ina-wawadikid ena senonibalid.
 
21 Deginbali, Bab-Dummadga ibmar-ogumakar-ukega we-ibmarmar senonibalid:
Moli-bebe-nikad-sapingwagwad, wargwen.
Sibad-wawaad-machered, wargwen.
Sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikad, wargwen.
22 Deginbali, e-isgued-osulogega, sibad-machered wargwen, Bab-Dummadga-ukega senonibalid.
 
23 Deginbali, gwenatigwar-guega, we-ibdurgan senonibalid:
Moli-bebe-nikad-alugwasualed, warbo.
Sibad-wawaad-machered, walatar.
Sibad-machered, walatar.
Degi, sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikad, walatar senonikid.
We-ibmarmala, Zuar-machi-Natanael, Bab-Jehováʼga senonikid.
Zabulón-wagan-e-dummad Bab-Jehováʼga-ibmar-uksad
24 Ibapaagine, Helón-machi-Eliab, Bab-Jehováʼga ibmar senonimogad. We-Eliabʼde dad-dummad-Zabulónʼgi-danimalad-e-dummadid.
25 We-Eliab Bab-Jehováʼga-ibmar-uksadi wemalad:
Mani-bate-gwagwen dulanergwa-gakambe-aidikued (130) senonikid.
E-aidikuedi, Bab-Dummadse-goled-neggi mani-aidikued-ebislegedyobid.
Degine, mani-nog-dummad, dulapaa-gakambe-aidikued (70) senonibalid.
E-aidikuedi, Bab-Dummadse-goled-neggi mani-aidikued-ebislegedyobid.
A-ibmargi, madubur-olivo-gwalluba-omukuar Bab-Dummadga-uklegedi, Bab-Dummadga-ukega senonikid.
26 Degine, or-wesar-dummad gagwen, mani-sibugan-gwaambe-aidikue-wilub (10) senonibalid.
A-or-wesargi, ina-wawadikid ena senonibalid.
 
27 Deginbali, Bab-Dummadga ibmar-ogumakar-ukega we-ibmarmar senonibalid:
Moli-bebe-nikad-sapingwagwad, wargwen.
Sibad-wawaad-machered, wargwen.
Sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikad, wargwen.
28 Deginbali, e-isgued-osulogega, sibad-machered wargwen, Bab-Dummadga-ukega senonibalid.
 
29 Deginbali, gwenatigwar-guega, we-ibdurgan senonibalid:
Moli-bebe-nikad-alugwasualed, warbo.
Sibad-wawaad-machered, walatar.
Sibad-machered, walatar.
Degi, sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikad, walatar senonikid.
We-ibmarmala, Helón-machi-Eliab, Bab-Jehováʼga senonikid.
Rubén-wagan-e-dummad Bab-Jehováʼga-ibmar-uksad
30 Ibabakegine, Sedeur-machi-Elisur, Bab-Jehováʼga ibmar senonimogad. We-Elisurʼde dad-dummad-Rubénʼgi-danimalad-e-dummadid.
31 We-Elisur Bab-Jehováʼga-ibmar-uksadi wemalad:
Mani-bate-gwagwen, dulanergwa-gakambe-aidikued (130) senonikid.
E-aidikuedi, Bab-Dummadse-goled-neggi mani-aidikued-ebislegedyobid.
Degine, mani-nog-dummad, dulapaa-gakambe-aidikued (70) senonibalid.
E-aidikuedi, Bab-Dummadse-goled-neggi mani-aidikued-ebislegedyobid.
A-ibmargi, madubur-olivo-gwalluba-omukuar Bab-Dummadga-uklegedi, Bab-Dummadga-ukega senonikid.
32 Degine, or-wesar-dummad gagwen, mani-sibugan-gwaambe-aidikue-wilub (10) senonibalid.
A-or-wesargi, ina-wawadikid ena senonibalid.
 
33 Deginbali, Bab-Dummadga ibmar-ogumakar-ukega we-ibmarmar senonibalid:
Moli-bebe-nikad-sapingwagwad, wargwen.
Sibad-wawaad-machered, wargwen.
Sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikad, wargwen.
34 Deginbali, e-isgued-osulogega, sibad-machered wargwen, Bab-Dummadga-ukega senonibalid.
 
35 Deginbali, gwenatigwar-guega, we-ibdurgan senonibalid:
Moli-bebe-nikad-alugwasualed, warbo.
Sibad-wawaad-machered, walatar.
Sibad-machered, walatar.
Degi, sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikad, walatar senonikid.
We-ibmarmala, Sedeur-machi-Elisur, Bab-Jehováʼga senonikid.
Simeón-wagan-e-dummad Bab-Jehováʼga-ibmar-uksad
36 Ibatargine, Zurisadai-machi-Selumiel, Bab-Jehováʼga ibmar senonimogad. We-Selumielʼde dad-dummad-Simeónʼgi-danimalad-e-dummadid.
37 We-Selumiel Bab-Jehováʼga-ibmar-uksadi wemalad:
Mani-bate-gwagwen, dulanergwa-gakambe-aidikued (130) senonikid.
E-aidikuedi, Bab-Dummadse-goled-neggi mani-aidikued-ebislegedyobid.
Degine, mani-nog-dummad, dulapaa-gakambe-aidikued (70) senonibalid.
E-aidikuedi, Bab-Dummadse-goled-neggi mani-aidikued-ebislegedyobid.
A-ibmargi, madubur-olivo-gwalluba-omukuar Bab-Dummadga-uklegedi, Bab-Dummadga-ukega senonikid.
38 Degine, or-wesar-dummad gagwen, mani-sibugan-gwaambe-aidikue-wilub (10) senonibalid.
A-or-wesargi, ina-wawadikid ena senonibalid.
 
39 Deginbali, Bab-Dummadga ibmar-ogumakar-ukega we-ibmarmar senonibalid:
Moli-bebe-nikad-sapingwagwad, wargwen.
Sibad-wawaad-machered, wargwen.
Sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikad, wargwen.
40 Deginbali, e-isgued-osulogega, sibad-machered wargwen, Bab-Dummadga-ukega senonibalid.
 
41 Deginbali, gwenatigwar-guega, we-ibdurgan senonibalid:
Moli-bebe-nikad-alugwasualed, warbo.
Sibad-wawaad-machered, walatar.
Sibad-machered, walatar.
Degi, sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikad, walatar senonikid.
We-ibmarmala, Zurisadai-machi-Selumiel, Bab-Jehováʼga senonikid.
Gad-wagan-e-dummad Bab-Jehováʼga-ibmar-uksad
42 Ibanergwadgi (6), Deuel-e-machi-Eliasaf, Bab-Jehováʼga ibmar senonimogad. We-Eliasafʼde dad-dummad-Gadʼgi-danimalad-e-dummadid.
43 We-Eliasaf Bab-Jehováʼga-ibmar-uksadi wemalad:
Mani-bate-gwagwen dulanergwa-gakambe-aidikued (130) senonikid.
E-aidikuedi, Bab-Dummadse-goled-neggi mani-aidikued-ebislegedyobid.
Mani-bate-gwagwen, dulanergwa-gakambe-aidikued (130) senonikid.
E-aidikuedi, Bab-Dummadse-goled-neggi mani-aidikued-ebislegedyobid.
Degine, mani-nog-dummad, dulapaa-gakambe-aidikued (70) senonibalid.
E-aidikuedi, Bab-Dummadse-goled-neggi mani-aidikued-ebislegedyobid.
A-ibmargi, madubur-olivo-gwalluba-omukuar Bab-Dummadga-uklegedi, Bab-Dummadga-ukega senonikid.
44 Degine, or-wesar-dummad gagwen, mani-sibugan-gwaambe-aidikue-wilub (10) senonibalid.
A-or-wesargi, ina-wawadikid ena senonibalid.
 
45 Deginbali, Bab-Dummadga ibmar-ogumakar-ukega we-ibmarmar senonibalid:
Moli-bebe-nikad-sapingwagwad, wargwen.
Sibad-wawaad-machered, wargwen.
Sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikad, wargwen.
46 Deginbali, e-isgued-osulogega, sibad-machered wargwen, Bab-Dummadga-ukega senonibalid.
 
47 Deginbali, gwenatigwar-guega, we-ibdurgan senonibalid:
Moli-bebe-nikad-alugwasualed, warbo.
Sibad-wawaad-machered, walatar.
Sibad-machered, walatar.
Degi, sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikad, walatar senonikid.
We-ibmarmala, Deuel-machi-Eliasaf, Bab-Jehováʼga senonikid.
Efraín-wagan-e-dummad Bab-Jehováʼga-ibmar-uksad
48 Ibagugledgi (7), Amiud-machi-Elisama, Bab-Jehováʼga ibmar senonimogad. We-Elisamaʼde dad-dummad-Efraínʼgi-danimalad-e-dummadid.
49 We-Elisama Bab-Jehováʼga-ibmar-uksadi wemalad:
Mani-bate-gwagwen, dulanergwa-gakambe-aidikued (130) senonikid.
E-aidikuedi, Bab-Dummadse-goled-neggi mani-aidikued-ebislegedyobid.
Degine, mani-nog-dummad, dulapaa-gakambe-aidikued (70) senonibalid.
E-aidikuedi, Bab-Dummadse-goled-neggi mani-aidikued-ebislegedyobid.
A-ibmargi, madubur-olivo-gwalluba-omukuar Bab-Dummadga-uklegedi, Bab-Dummadga-ukega senonikid.
50 Degine, or-wesar-dummad gagwen, mani-sibugan-gwaambe-aidikue-wilub (10) senonibalid.
A-or-wesargi, ina-wawadikid ena senonibalid.
 
51 Deginbali, Bab-Dummadga ibmar-ogumakar-ukega we-ibmarmar senonibalid:
Moli-bebe-nikad-sapingwagwad, wargwen.
Sibad-wawaad-machered, wargwen.
Sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikad, wargwen.
52 Deginbali, e-isgued-osulogega, sibad-machered wargwen, Bab-Dummadga-ukega senonibalid.
 
53 Deginbali, gwenatigwar-guega, we-ibdurgan senonibalid:
Moli-bebe-nikad-alugwasualed, warbo.
Sibad-wawaad-machered, walatar.
Sibad-machered, walatar.
Degi, sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikad, walatar senonikid.
We-ibmarmala, Amiud-machi-Elisama, Bab-Jehováʼga senonikid.
Manasés-wagan-e-dummad Bab-Jehováʼga-ibmar-uksad
54 Ibabaabakadgi (8), Pedasur-machi-Gamaliel, Jehováʼga ibmar senonimogad. We-Gamalielʼde dad-dummad-Manasésʼgi-danimalad-e-dummadid.
55 We-Gamaliel Bab-Jehováʼga-ibmar-uksadi wemalad:
Mani-bate-gwagwen, dulanergwa-gakambe-aidikued (130) senonikid.
E-aidikuedi, Bab-Dummadse-goled-neggi mani-aidikued-ebislegedyobid.
Degine, mani-nog-dummad, dulapaa-gakambe-aidikued (70) senonibalid.
E-aidikuedi, Bab-Dummadse-goled-neggi mani-aidikued-ebislegedyobid.
A-ibmargi, madubur-olivo-gwalluba-omukuar Bab-Dummadga-uklegedi, Bab-Dummadga-ukega senonikid.
56 Degine, or-wesar-dummad gagwen, mani-sibugan-gwaambe-aidikue-wilub (10) senonibalid.
A-or-wesargi, ina-wawadikid ena senonibalid.
 
57 Deginbali, Bab-Dummadga ibmar-ogumakar-ukega we-ibmarmar senonibalid:
Moli-bebe-nikad-sapingwagwad, wargwen.
Sibad-wawaad-machered, wargwen.
Sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikad, wargwen.
58 Deginbali, e-isgued-osulogega, sibad-machered wargwen, Bab-Dummadga-ukega senonibalid.
 
59 Deginbali, gwenatigwar-guega, we-ibdurgan senonibalid:
Moli-bebe-nikad-alugwasualed, warbo.
Sibad-wawaad-machered, walatar.
Sibad-machered, walatar.
Degi, sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikad, walatar senonikid.
We-ibmarmala, Pedasur-machi-Gamaliel, Bab-Jehováʼga senonikid.
Benjamín-wagan-e-dummad Bab-Jehováʼga-ibmar-uksad
60 Ibabakebakadgi (9), Gedeoni-machi-Abidán, Bab-Jehováʼga ibmar-senonimogad. We-Abidánʼde dad-dummad-Benjamín-e-dummadid.
61 We-Abidán Bab-Jehováʼga-ibmar-uksadi wemalad:
Mani-bate-gwagwen, dulanergwa-gakambe-aidikued (130) senonikid.
E-aidikuedi, Bab-Dummadse-goled-neggi mani-aidikued-ebislegedyobid.
Degine, mani-nog-dummad, dulapaa-gakambe-aidikued (70) senonibalid.
E-aidikuedi, Bab-Dummadse-goled-neggi mani-aidikued-ebislegedyobid.
A-ibmargi, madubur-olivo-gwalluba-omukuar Bab-Dummadga-uklegedi, Bab-Dummadga-ukega senonikid.
62 Degine, or-wesar-dummad gagwen, mani-sibugan-gwaambe-aidikue-wilub (10) senonibalid.
A-or-wesargi, ina-wawadikid ena senonibalid.
 
63 Deginbali, Bab-Dummadga ibmar-ogumakar-ukega we-ibmarmar senonibalid:
Moli-bebe-nikad-sapingwagwad, wargwen.
Sibad-wawaad-machered, wargwen.
Sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikad, wargwen.
64 Deginbali, e-isgued-osulogega, sibad-machered wargwen, Bab-Dummadga-ukega senonibalid.
 
65 Deginbali, gwenatigwar-guega, we-ibdurgan senonibalid:
Moli-bebe-nikad-alugwasualed, warbo.
Sibad-wawaad-machered, walatar.
Sibad-machered, walatar.
Degi, sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikad, walatar senonikid.
We-ibmarmala, Gedeoni-machi-Abidán, Bab-Jehováʼga senonikid.
Dan-wagan-e-dummad Bab-Jehováʼga-ibmar-uksad
66 Ibambegi (10), Amisadai-machi-Ahiezer, Bab-Jehováʼga ibmar senonimogad. We-Ahiezerʼde dad-dummad-Danʼgi-danimalad-e-dummadid.
67 We-Ahiezer Bab-Jehováʼga-ibmar-uksadi wemalad:
Mani-bate-gwagwen, dulanergwa-gakambe-aidikued (130) senonikid.
E-aidikuedi, Bab-Dummadse-goled-neggi mani-aidikued-ebislegedyobid.
Degine, mani-nog-dummad, dulapaa-gakambe-aidikued (70) senonibalid.
E-aidikuedi, Bab-Dummadse-goled-neggi mani-aidikued-ebislegedyobid.
A-ibmargi, madubur-olivo-gwalluba-omukuar Bab-Dummadga-uklegedi, Bab-Dummadga-ukega senonikid.
68 Degine, or-wesar-dummad gagwen, mani-sibugan-gwaambe-aidikue-wilub (10) senonibalid.
A-or-wesargi, ina-wawadikid ena senonibalid.
 
69 Deginbali, Bab-Dummadga ibmar-ogumakar-ukega we-ibmarmar senonibalid:
Moli-bebe-nikad-sapingwagwad, wargwen.
Sibad-wawaad-machered, wargwen.
Sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikad, wargwen.
70 Deginbali, e-isgued-osulogega, sibad-machered wargwen, Bab-Dummadga-ukega senonibalid.
 
71 Deginbali, gwenatigwar-guega, we-ibdurgan senonibalid:
Moli-bebe-nikad-alugwasualed, warbo.
Sibad-wawaad-machered, walatar.
Sibad-machered, walatar.
Degi, sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikad, walatar senonikid.
We-ibmarmala, Amisadai-machi-Ahiezer, Bab-Jehováʼga senonikid.
Aser-wagan-e-dummad Bab-Jehováʼga-ibmar-uksad
72 Ibambe-gakagwensakgi (11), Ocrán-machi-Pagiel, Bab-Jehováʼga ibmar senonimogad. We-Pagielʼde dad-dummad-Aserʼgi-danimalad-e-dummadid.
73 We-Pagiel Bab-Jehováʼga-ibmar-uksadi wemalad:
Mani-bate-gwagwen, dulanergwa-gakambe-aidikued (130) senonikid.
E-aidikuedi, Bab-Dummadse-goled-neggi mani-aidikued-ebislegedyobid.
Degine, mani-nog-dummad, dulapaa-gakambe-aidikued (70) senonibalid.
E-aidikuedi, Bab-Dummadse-goled-neggi mani-aidikued-ebislegedyobid.
A-ibmargi, madubur-olivo-gwalluba-omukuar Bab-Dummadga-uklegedi, Bab-Dummadga-ukega senonikid.
74 Degine, or-wesar-dummad gagwen, mani-sibugan-gwaambe-aidikue-wilub (10) senonibalid.
A-or-wesargi, ina-wawadikid ena senonibalid.
 
75 Deginbali, Bab-Dummadga ibmar-ogumakar-ukega we-ibmarmar senonibalid:
Moli-bebe-nikad-sapingwagwad, wargwen.
Sibad-wawaad-machered, wargwen.
Sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikad, wargwen.
76 Deginbali, e-isgued-osulogega, sibad-machered wargwen, Bab-Dummadga-ukega senonibalid.
 
77 Deginbali, gwenatigwar-guega, we-ibdurgan senonibalid:
Moli-bebe-nikad-alugwasualed, warbo.
Sibad-wawaad-machered, walatar.
Sibad-machered, walatar.
Degi, sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikad, walatar senonikid.
We-ibmarmala, Ocrán-machi-Pagiel, Bab-Jehováʼga senonikid.
Neftalí-wagan-e-dummad Bab-Jehováʼga-ibmar-uksad
78 Ibambe-gakabogi (12), Enán-machi-Ahira, Bab-Jehováʼga ibmar senonimogad. We-Ahiraʼde dad-dummad-Neftalíʼgi-danimalad-e-dummadid.
79 We-Ahira Bab-Jehováʼga-ibmar-uksadi wemalad:
Mani-bate-gwagwen, dulanergwa-gakambe-aidikued (130) senonikid.
E-aidikuedi, Bab-Dummadse-goled-neggi mani-aidikued-ebislegedyobid.
Degine, mani-nog-dummad, dulapaa-gakambe-aidikued (70) senonibalid.
E-aidikuedi, Bab-Dummadse-goled-neggi mani-aidikued-ebislegedyobid.
A-ibmargi, madubur-olivo-gwalluba-omukuar Bab-Dummadga-uklegedi, Bab-Dummadga-ukega senonikid.
80 Degine, or-wesar-dummad gagwen, mani-sibugan-gwaambe-aidikue-wilub (10) senonibalid.
A-or-wesargi, ina-wawadikid ena senonibalid.
 
81 Deginbali, Bab-Dummadga ibmar-ogumakar-ukega we-ibmarmar senonibalid:
Moli-bebe-nikad-sapingwagwad, wargwen.
Sibad-wawaad-machered, wargwen.
Sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikad, wargwen.
82 Deginbali, e-isgued-osulogega, sibad-machered wargwen, Bab-Dummadga-ukega senonibalid.
 
83 Deginbali, gwenatigwar-guega, we-ibdurgan senonibalid:
Moli-bebe-nikad-alugwasualed, warbo.
Sibad-wawaad-machered, walatar.
Sibad-machered, walatar.
Degi, sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikad, walatar senonikid.
We-ibmarmala, Enán-machi-Ahira, Bab-Jehováʼga senonikid.
Israel-dummagan Bab-Jehováʼga bela-ibmar-uksad
84 Weyobi, Israel-dulemar-e-dummagan Bab-Jehováʼga ibmar-ogumakar-ukleged-aila nug-imaknanaigusgu ibmarmar senonigusmalad:
Mani-bate, gwaambe-gakabo (12),
mani-nog-dummad, gwaambe-gakabo (12),
or-wesar, warambe-gakabo (12) senonigusmalad.
85 Mani-bate gwa-gwagwengi, mani-dulanergwa-gakambe-aidiku (130) nanaed.
Degine, nog-dummad gwa-gwagwengi, mani-dulapaa-gakambe-aidiku (70) nanaed.
Bela batemar, degine, nogmar, Bab-Dummadse-goled-neggi mani-aidikued-ebislegedyobi, mani-nibir-milibo gaka dulataled-ilabake-aidiku (2,400) daklealid.
86 Or-wesar-warambe-gakabo (12) egi ina-wawadikid-ena-senonimaladi, a-or-wesar-ga-gagwengi mani-ambe-aidiku (10) nanaed.
Bela or-wesar Bab-Dummadse-goled-neggi mani-aidikued-ebislegedyobi, mani-nibir-dulanergwa-aidikue (120) gussundo.
 
87 Bab-Jehováʼga ibdurgan-ogumakar-ukega senonimaladdina, weyob mergued:
Molimar-bebe-nikmalad-sapingwagwad, warambe-gakabo (12),
sibad-wawaad-machered, warambe-gakabo (12),
sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikad, warambe-gakabo (12).
We-sibad-wawaad-birgagwenadba ibmar-gwag-ukleged senonimarbalid.
Degine, isgued-eliega sibad-machered, warambe-gakabo (12) senonimarbalid.
 
88 Gwenatigwar-guega, ibdurgan-senonimalad, weyob mergued:
Molimar-bebe-nikad-alugwasuarmalad, waladulagwen-gakabake (24),
sibad-wawaad-machered, waladulapaa (60),
sibad-machered, waladulapaa (60),
degine, sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikad, waladulapaa (60) mergued.
We-ibmarmala ibmar-ogumakar-ukleged-aila-nug-imaklenaigusgu Bab-Jehováʼga uklesad.
Bab-Jehová Moisés-ebo-sunmaksad
89 Moisés Bab-Jehová-ebo-sunmakega, Bab-Jehová-dulemarbo-ambikued-negse dogdegu, Moisés, Bab-Jehová-ega-sunmake itosad. Bab-Jehová-Dulemarbo-Igar-Mesisad-Ulu-e-atued-birgi, baliwitur-warbo-querubinʼye-nugad-gwichimalad-imbagi ega sunmake itosad. Weyobi, Bab-Jehová Moisés-ebo sunmakdaed.