20
Akwasailagi dii noalid
(Éxodo 17:1-7)
Gebe-nii-onodedgi, bela Israel-dulemar Zin-nega-dulesulidganse warmakdapmalad. Agi, bela dulemar danar-danar Cadesʼye-neg-nugadse ambikudapmalad. Agine, María burgwisad. Agi, diglesbalid.
A-yargi, dii satesoggu, dulemar bela Moisésʼgi, degi, Aarónʼgi gwisguarmalad. Bela dulemar Moisésʼgi oimakdemalad, sogdemalad:
“Anmar-gwenadgan Bab-Jehová-asabin-burgwismargu, anmar burgwismarmogana gadindo. ¿Ar ibiga Bab-Jehová-e-dulemar we-nega-dulesulidganse be senoniki? ¿Wegi anmar-oburgwega, an-ibdurgan-oburgwega be anmar-senoniki? ¿Ar ibiga Egipto-yargi be anmar-onosa? ¿We-neg-sunnasulidse be anmar-sedagega be anmar-onosa? Wegine, ibmar-gwagmala, higuera-sanmar, uva-sanmar, granado-sanmar sated. Degine, diise-bakale satebalid.”
Moisés, Aarón-ebogwa, dule-bukidar-bukwad-abargi nodmalad, Bab-Dummad-dulemarbo-ambikued-neg-e-yawagakse nadmalad. Agine e-wagar napase dulluu imaksamalad. Geb Bab-Jehová-e-gangued-yeerdakleged ese magarononikid. Agi, Bab-Jehová Moisésʼga sogded: “Gaapoled be sue. Be, degi, be-ia-Aarón-bebogwa dulemar-danar be urbemalo. A-dulemar-asabin akwa-dummadga be sunmakmaloed. We-akwa-dummad bega dii ukoed. A-akwa-dummadgi dii ega be onogoed, adi, dulemar, degi, ibdurgan, a-dii gobmalagar.”
Geb degine, Moisés Bab-Jehová-ega-sogsadba, gaapoled susad. 10 Moisés Aarón-ebogwa akwa-dummad-asabin Israel-dulemar-danar oambikusad. Geb degine, sogded: “¡Bemar dule-uayasulidamalad, nue itomar! ¿We-akwa-dummadgi anmar bemarga dii-onobi be abemala?”
11 Moisés e-sakwa-onakwidgu, ilabo akwa-dummad e-gaapoledgi bibyosad. Agi, dii binnasuli aryoalid, dule-bukidar-bukmalad, degi, ibdurgan a-dii gobsamalad.
12 Bab-Jehová, Moisésʼga, degi, Aarónʼga, sogded: “Ar ibmar-an-bega-sogsad be bengusmarsoggu, Israel-dulemar-asabin be an-nug-odummossurmarsoggu, we-dulemarga-yar-an-uknaidse we-dulemarba be dogosurmalad.”
13 A-dii, Meriba-dii-aryogwichidye bilenonikid. Ar ade, agine Israel-dulemar Bab-Jehováʼgi oimaksagusmalad. Degine, Bab-Jehová oyosad, ede dule-isligwaledye.
Edom-e-rey, Israel-dulemar-yapa-bendakgusad
14 Israel-dulemar Cades-neggweburgi bukwamargua, Moisés Edom-dulemar-e-reyse dulemar-gaya-berbemalad-barmisad, weyob ega sogsiid:
“Be-gwenadgan-Israel-dulemar, weyob sogmalad: ‘Be nue-wisid igi anmar wiledanimala. 15 Anmar-dadgan Egipto-yarse nadegusmalad, agi yolabirgaba bukwagusmalad. Deunni, Egipto-dulemar anmar-dadgan nue-wiobukwa gusmalad, degi, nue anmar-wiosgusmarmogad. 16 Agine, Bab-Jehováʼse anmar gotegusmalad. Bab-Jehová anmar-itosad. Anmarga na e-baliwitur-barmiargusad. A-baliwitur Egipto-yargi anmar-onosgusad.
” ’Emigindi, anmar Cades-neggweburgi be-yar-abingunaid-dikarba bukwamalad. 17 Anmar bese egised, be-yargi anmar nabimarye. Bemar-ibmarmar-digaledgi, uvaʼmar-digaledgi anmar naosurmalad. Degine, anmar be-diamar-bukwad-e-dii gobosurmarbalid. Anmar unnila igar-dummadbarbi namaloed, bipisaale a-igargi anmar banguosurmalad. Unnila anmar be-yargi nasmaloed.’ ”
18 Edom-e-reydi Israel-dulemar-abin imaksad:
“Melle an-yargi naedgi be binsamalo. An-yargi dogeye be sogmalale, an-sordamar begi bila-ononaega an bese barmidoed.”
19 Israel-dulemar abin-sogdemalad: “Unnila anmar igar-dummadbarbi namaloed. Anmar, degi, anmar-ibdurgan be-dii gobele, anmar be-bennukmaloed. Unnila anmar be-yargi nabimalad.”
20 Edom-e-rey Israel-dulemar-abin sogded:
“An-yargi be naosurmala.”
Edom-e-rey, e-sordaganmala ichesuli Israel-dulemargi bila-onogegala ainiarmalad. 21 Degisoggu, Edom Israel-dulemar-e-yargi-naega imaksasulid. A-ulale, Israel-dulemar a-yar-ebirar nadegusmalad.
Aarón Hor-yar-birgi-burgwisad
22 Bela Israel-dulemala Cades-neggweburgi-bukwa ainiarmalad, Hor-yar-nugadse warmakdapmalad. 23 Bab-Jehová Moisésʼga, degi, Aarónʼga, Horʼye-yar-nugadgi Edom-yar-abingunaidgi sogded: 24 “Aarón burgwesokalid. Israel-dulemarga-yar-an-uksadse dogosulid, ar ade, Meriba-akwasaila-nugadgi diibina-oimakbukwagusmargu, an-ega-igar-uksadba ibmar-imaksasurgusad. 25 Moisés, Aarón be sede, degi, e-machi-Eleazar be sedbali. Hor-yar-birse be nide. 26 Agi Aarón burgoed. Aarón-burgwisale, dule-irwa-anse-goledga-mor-yoidaed ega be ungoed, geb e-machi-Eleazarʼga a-mor be yooed.”
27 Igi Bab-Jehová ega sogsa, deyob Moisés imaksad. Bela Israel-dulemar-wagab, Moisés, Aarón, degi, Eleazar, Hor-yarse nakwidmalad. 28 Geb degine, agi Aarón yar-birgi burgwisad. Moisés, Aarón-Bab-Dummadse-goled-mor-yoleged-yoidi ega esusad. A-mormala, e-machi-Eleazarʼgala yosad. Geb degine, Moisés, Eleazar-ebogwa yar-birgi-gwichi aidearmarsunnad.
29 Israel-dulemar wisguarmargu, Aarón burgwisye, iba-dulagwen-gakambe (30) ega bosmalad.