3. ISRAEL-DULEMAR MOAB-NEBAGANGI AMBIKUDAPMALAD
22
(22:1–36:13)
Balac, Balaamʼbina gochad
Israel-dulemar e-bukwadgi nade gusmalad. Jordán-diwar-naba Moab-nebagan-naidgi Jericó-neggwebur-asabin danar-danar ambikudapmalad.
Zipor-machi-Balac, wisgusad, igi Israel-dulemar Amorreo-dulemar-imaksa. A-ulale, Moab-dulemar bela-bela Israel-dulemar-dobee itoalid. Ar ade, Israel-dulemar sordamar-yeer-mergu nikamalad. Degidbali, Moab-dulemar bela-belad nue dobe itodmalad.
A-ulale, Moab-dulemar Madián-girmar-dummaganga sogded: “We-dulemar bela anmar-ibmar-nikadi anmar-ibe obelogoed. Ar igi moli-bebe-nikad-alugwasualed nainu-gagan obelodae, deyobi we-dulemar anmar-ibe ibmar obelogoed.”
Deunni, a-ibagangine, Zipor-machi-Balac, Moab-dulemar-e-reyga maid. Geb Balac, Balaamʼbina gochad, ese dagoye. Balaamʼde Beor-e-machid, Petorʼye-neggwebur-nugadgi maid. We-neggweburde Petor-yalagi, Éufrates-diwar-gakaba siid.
Rey-Balac weyob Balaamʼga gayaburba barmisad:
“Dulemar-Egipto-yalagi-noalidi, yeer mergued. Emide, we-dulemar anmar-yargi ambikunonimalad. Degisoggu, Balaam, anse be dage, we-dulemar be anga ukabsadage. Ar ade, we-dulemar bur anmarba dutusulid. Abakalegi be anmarga-ukabsaoedba anmar we-dulemargi obinnalile. Degiir, geb anmar we-dulemar-anmar-yargi-bukwad onioed. Ar an wisid, ar doagi nued be sunmaksale, we-dulega ibmar nuedbi naddaed. Ar doa-dule be ukabsasale, a-dule iwigusdaed.”
Moab-girmar-dummagan, degi, Madián-girmar-dummagan, Balac-Balaamʼga-gayaburba-barminaid Balaamʼse berbenad gusmalad. Degine, Balaamʼga mani sesmarbalid, adi, Israel-dulemar-ukabsaoed bennukegar.
Mosmargu, Balaam girmar-dummagan-abin sogded:
—Bemar wegi emi-mutik gabmalo. Bab-Jehová-anga-ibmar-sogedba an bega sogmaloed.
Degisoggu, Moab-girmar-dummagan Balaam-walik gabismalad. Degidgine, a-mutiki Bab-Dummad Balaamʼse magarononikid, ega sogded:
—¿Doa-dulemar be-walik mamai?
10 Balaam, Bab-Dummad-abin sogded:
—Moab-e-rey-Zipor-machi-Balacʼga gayaburba-berbemalad an-walik mamaid. Balac anse weyob gayaburba barmialid: 11 ‘Dulemar-Egipto-yalagi-noalidi, yeer merguye. Anse be dagye, we-dulemar be anga ukabsadaye. Abakalegi be anmarga-ukabsaoedba anmar we-dulemargi obinnalirye. Degiir, geb anmar we-dulemar-anmar-yargi-bukwad onioye.’
12 Degi, Bab-Dummad Balaamʼga sogded:
—Melle we-dulemarba be nao. Melle Israel-dulemar-ukabsanao. Ar ani an Israel-dulemargi ise-nued binsamaid.
13 Balaam oibosgu, wakudaryala gwisgusad. Geb Balacʼga-gayaburba-berbemaladga sogded:
—Be-yarse be namar, Bab-Jehová bemarba nabisur an-abeged.
14 Geb Balacʼga-gayaburba-berbemaladi gannar Balacʼse aligusmalad, ega sognonimalad:
—Balaam yapa anmarba dagye.
15 Geb Balac e-dummagan-baigan ichesur barmisad. Idualedba bur nue-nug-nikamaladid. 16 A-dulemar Balaamʼse nade gusmalad, ega sogdapmalad:
—Weyob Zipor-machi-Balac soged: ‘An bega wilesakwaa soged, melle dagsuli be guo, anse-daged be sao. 17 An bega ibmar-buged ukoed, degine, ibi be anse egisoe, be-sogedba an bega imakoed. Degisoggu, be anse dage, anga we-dulemar be ukabsadage.’
18 Balaam we-dulemar-abin sogded:
—Ar amba anga Balac e-neg-ena olo, degi, mani ukye sogele, gege an, an-Bab-Dummad-Jehová anga-sogsulidba an ibmar saed. 19 Degi-inigwele, emi-mutik bemar an-walik gabmalo. Bab-Jehováʼse an egisgweloed, igi anga sogdabalodibe.
20 A-mutiki Bab-Dummad Balaamʼse magarononikid, ega sogded: “We-dulemar bebina danimarsoggu, eba be nao. Degi-inigwele, ibmar-an-bega-sogedba be imakoed.”
Balaam-e-moli-uayasuid baliwitur-daksad
21 Balaam wakudaryalaba gwichigusad, e-moli-uayasuid-ome guakwaa nasiksagu, Balaam Moab-dulemar-girmar-dummaganba nade gusad. 22 Balaam e-moli-uayasuid-ome-birgi-sii nadapgusad, geb ega-arbamalad-warbo eba nadapi gusmogad. Degi-nadapidgine, Bab-Dummad Balaamʼse ulualid. Dulemarba-nadapidba ese uluded. Degisoggu, Bab-Jehová-e-baliwitur Balaam-idu igargi gwisgus imaksad, adi, melle egi naegar. 23 Moli-uayasuid Bab-Jehová-e-baliwitur-daksagu e-idu-igargi-gwichi, degi, guagwar es-suid gani-gwichi, igargi banguded, sapurba doge-doge naded. Geb Balaam moli-bibyoded, adi, gannar ega igarse naegar.
24 Ar Bab-Jehová-e-baliwitur uva-nainumar-abinbela-akwagi-emakaled-imbagi, igar-garagwadba, Balaam-idu gwisgusad. 25 Moli-uayasuid-ome Bab-Jehová-e-baliwitur-daksagua, galugi matak nagusad. Degidba Balaam-e-mali sarwilesad. Agine, Balaam gannar moli-bibyosbalid.
26 Geb Bab-Jehová-e-baliwitur gwae moli-idusa imaksad, igar-bur-garagwadgi idu gwisgudapid. Ar a-igargi geg dule sapiledsik, degi, nuedsik geg naed, ar ade, igar bur garagwad. 27 Moli-uayasuid Bab-Jehová-e-baliwitur-daksagua, napagi megisa imaksad. Agine, Balaam sae-itoded, suargi moli-bibyosad.
28 Degine, Bab-Jehová moli-uayasuid-sunmakega imaksad. Moli Balaamʼga sogded:
—¿Igi an be-imaksa be an-dake? Emide, ilapaagus be an-bibyodanikid.
29 Balaam moli-uayasuid-abin sogded:
—¡Angi be nue-dodosad! Es-suid an ganikina, emisbinne be anse oburgwilegoendo.
30 Moli-uayasuid Balaam-abin sogdebalid:
—¿An be-molisursi? Be an-ibed-gued-akar, emi-ibadse be angi sigdiguad. ¿Emisgwa an be-imaknaidyob an be-imakdii?
Balaam moli-abin sogded:
—Nabir be soge. Weyob be an-imakdisuli.
31 Geb degine, Bab-Jehová, e-baliwitur-mag-dakega Balaam-imaksad. Balaam, Bab-Jehová-e-baliwitur e-idu igargi es-suidyalaba-gwichi dakalid. Agine, Balaam napase e-wagar-dulluu imaksad. 32 Geb Bab-Jehová-e-baliwitur Balaamʼga sogded:
—¿Ibiga be be-moli-uayasuid ilapaa bibyosa? Ar ani an be-abin noalid. Balacʼse-naed an be-abesulid. An be-dakedi, be nadapidi, igar-nuedsulid. 33 Moli-uayasuidi an-daksad. A-ulale, ilapaa angi bangusad. We-moli an-idu bangusulina, bato be anse oburgwilesanad. Molidi, an oburgosulinad.
34 Geb degine, Balaam, Bab-Jehová-e-baliwiturga sogded:
—An begi dummad-nosa. Andi be an-idu igargi gwisgudasurye an bied. Degiir nabirdo, gannar an-negse an nasunnodo.
35 Bab-Jehová-e-baliwitur Balaam-abin sogded:
—Baisuli, we-dulemarba be nae. Unnila an-bega-ibmar-sogoedbi be sogoed.
Weyobi Balaam, Balac-e-dummaganba nadsunnad.
Balac, Balaam-abindaksad
36 Balac itoargu, Balaam ese daniye, Balac, Balaam-abin Moab-neggwebur-gwensakse abindaknad gusad. We-neggweburde Arnón-diwar-gakaba yar-abingunaidgi siid. 37 Mosgua, Balac, Balaamʼga sogded:
—An bebina gochagu be anse dagoye, ¿ibiga be anse arsuli? ¿Ibmar-buged an bega ukosurye be binsa?
38 Balaam, Balac-abin sogded:
—Emidi bato an bese nonikid. Degi-inigwele, an-ibmar-sogoedi, unnila Bab-Dummad-anga-ibmar-sogoedbi an bega sogoed.
39 Geb agine, Balaam, Balacʼbo Quiriat-Huzotʼye-neg-nugadse nade gusad. 40 Geb degine, Balac, moli-bebe-nikamalad, degi, sibad-wawaadmar oburgwisad. Agine, Balaamʼga, degi, dummagan-Balaam-suapmaladga iba-dummad onosad.
41 A-bangine, Balac, Bamot-Baal-yarse Balaam-sesad. A-yargi-gwichi, Balaam Israel-dulemar-danar-danar-bukwad abar-daksad.