24
Balaam dakargu, Bab-Jehová bur Israel-dulemargi-ise-nued-binsaed bur yeer-itodae, Balaam bar idualedyob Bab-Dummadbo abingunadsulid. Ilagwen-nega-dulesulidgansik atakdeguad. Balaam Israel-dulemar-bukwad-dakdegu, dakded, Israel-dulemar na e-dadgan-e-dadganba danar-danar bukwamala. Agine, Bab-Dummad-Burba Balaamʼgi aidenonikid. Geb Balaam, Bab-Jehová-ega-ibmar-sogsadba sunmakded:
“Ani, Beor-machi-Balaam-guedi weyob soged,
ani, dikasur-ataked-dule-guedi weyob soged.
Ani, Bab-Dummad-ibmar-soge-itosad-guedi soged,
Bab-Dummad-Bela-Gangued-Nikad ibmar-guoed-oyoged dakedid,
dule negoesayob an megisdaedid,
negburgan-dakdegudaedid, weyob an soged:
 
”¡Jacob-dulemar, ibibayobi be-negmar
yeerdaklege,
Israel-dulemar, ibibayobi be-danar-danar-bukmalad
yeerdaklege!
Yala-imbaba neba-nuegan-yeerdaklegeyobi,
Israel-dulemar-danar-danar-bukwad dakleged.
Nainu-nuegan diwar-gakaba-naiyobi,
Israel-dulemar-bukwad dakleged.
Degi, Bab-Jehová bii-áloeʼye-nugad-digsadyobi
Israel-dulemar yeerdakleged.
Degine, sapi-urwarmar diwar-gakaba-bubukwayobi
yeerdakleged.
Israel-dulemar-e-gwidumala dii ena-ena bubukwad,
e-ibmar-digarmaladi dii unniguar nikad.
Israel-dulemar-e-rey, Rey-Agagʼba bur-dutusulid.
Na e-yar-ganikid bur-dummad.
 
”Ar Bab-Dummad Egipto-yargi onosad.
Israel-dulemar-e-ganguedi, moli-bebe-nikad-sapurbalidyobid.
Israel-dulemar e-isdarmaladgi nakoed,
e-isdarmalad-e-garmar bela bibisgoed.
Degine, e-sigumargi e-isdarmalad-naibi-saoed.
Israel-dulemar, achumigur-macheredyobi obunnomeged.
Achumigur-omeyobi megisdaed.
¿Wede doa ese achaoe? Gege dule ese achae.
¡Dulemar-begi-ise-nued-sunmakmaladi egi nued sunmaklemogoed.
Dulemar-be-ukabsamaladdi, ukabsalemogoed!”
10 Geb degidgine, Balac, Balaamʼse uluded. Sae-itogedba e-argan-sarsodgu, Balaamʼga sogded:
—An-isdarmalad-ukabsaega an bese gochad. Emide, wese ilapaagus egi be ise-nued sunmakdanikid. 11 Emis-emis be-negse gannar be nae. An bega ibmar-nuegan ukoye sogsanad, ar Bab-Jehová ibmar-nikubisuli be-abesad.
12 Balaam, Balac-abin sogded:
—Ar be-dulemar-be-anse-barmismaladga iduakwaa weyob an sogsad: 13 ‘Ar amba anga Balac e-neg-ena olo, degi, mani ukye sogele, gege an, an-Bab-Dummad-Jehová anga-sogsulidba an ibmar saye. Ar Bab-Jehová anga ibmar-sogedbarbi an ibmar saergebye.’ 14 Degir nabir. Gannar an-negse an naed-iduale, an bega soggwelo, igi we-dulemar ibagan-danikoedgi be-imakmaloe.
Balaam irbakegi-sunmaksad
15 Geb Balaam, Bab-Jehová-ega-ibmar-sogsadba sunmakded:
“Ani, Beor-machi-Balaam-guedi weyob soged,
ani, dikasur-ataked-dule-guedi weyob soged.
16 Ani, Bab-Dummad-ibmar-soge-itosad-guedi soged,
Bab-Dummad-Bur-Birigined e-ibmar-wisguega an-imaksadid.
Bab-Dummad-Bela-Gangued-Nikad ibmar-guoed-oyoged dakedid,
dule negoesayob an megisdaedid,
negburgan-dakdegudaedid, weyob an soged.
17 Yoedse-ibmar-guoed an daked, ibmar-guoedi amba dikasulid.
An nue-daked, degi-inigwele, itakasulid.
Israelʼgi rey-wargwen gwisgudagoed,
Jacob-wagan-abargi niisgwayobi nodagoed,
We-rey, Moab-uaya-matar-sagamakoed,
bela we-reyse Set-wagan-nono-sagamakoed.
18 We-rey, Edom-yala-suoed,
e-isdarmalad-Seir-yala ese sulebaloed.
Israel-dulemar bur-dule-buleganga gumaloed.
19 Jacob-wagangi rey-wargwen nodagoed.
We-rey, dulemar-neggweburgi-oburgwilessurmalad-obelogoed.”
Balaam napi-sunmaksad
20 Degine, Balaam Amalec-dulemarsik atakded, geb Bab-Jehová-ega-sogsadba weyob sunmakded:
“Amalec-dulemarde dulemar-baiganba bur dutusulid,
degi-inigwele, obelolegoed.”
21 Geb degi, Balaam Ceneo-dulemar-bukwadsik atakdegua, Bab-Jehová-ega-sogsadba weyob sunmakdebalid:
“Be-neggweburde dutusulid.
Be-uumar akwasaila-imbaba bukwayobid.
22 Asiria-dulemar e-maiga-guega be-sedmaloed,
bemar, Ceneo-dulemar, bela girgumaloed.”
23 Berguegala, Balaam, Bab-Jehová-ega-sogsadba weyob napi sogded:
“¡Wilesdakle! Bab-Dummad weyob neg-imakdele, ¿doa san-onogoe?
Dule geg san-onoge.
24 Quitim-yar-demar-gakaba ur-dummagande danikoed,
Asiria-yala-obelogoed, degi, Heber-yala-obelogoed.
Degi-inigwele, Quitim-dulemarde bela bergumarmogoed.”
25 Geb we-ibmar-sogsad-sorbali, Balaam e-negse gannar nade gusad. Balacʼdi e-yarse nade gusmogad.