27
Zelofehad-sisgan nainu-egichismalad
Israel-yalagine dule-wargwen maigusad. We-dulede, Zelofehadʼye nugad. We-dule, sisgan walatar nikad.
E-sisgana weyob nugmalad:
Maala, Noa, Hogla,
Milca, degi, Tirsa.
We-bunamala, Moisésʼse nonigusad.
E-bab-Zelofehadʼde Hefer-machid.
Galaad-wagwad.
Maquirʼdi e-dad-dummadid.
Bela wemala, dad-dummad-Manasésʼgi danikid.
Dad-dummad-Manasésʼdi, José-machid.
We-bunamala-walataledi Bab-Dummad-dulemarbo-ambikued-neg-yawagakse nonimalad, adi, Moisésʼbo, dule-irwa-Babse-goled-Eleazarʼbo, degi, Israel-girmar-dummaganbo, degine, bela Israel-dulemarbo sunmakegar. Weyob sognonimalad:
“Anmar-bab nega-dulesulidganba burgwisad. Anmar-baba Coré-sordamar-Bab-Jehováʼgi-gwisgusmaladba akassulid. Ar anmar-baba na dukin e-isgusadba burgwisad. Degidbali, anmar-baba gwen machimala-nikussulid. ¿Anmar-bab machimala-nikusulidba e-gwenadgan-abargi e-nugde elilegode? Adi sulirgebed. Ar anmar e-sisgan gued. Degisoggu, wis anmar-gilormarba be anmarga nainumar udabi an abemodo.”
Moisés, we-bunamala-ega-sogsadi, Bab-Jehováʼse idaknad gusad. Bab-Jehová, Moisés-abin sogded: “Nabir Zelofehad-sisgan bega soged. E-gilormarba ega nainu be uko. Nainu-e-babga-uklegoenad ega be uko.
”Degine, Israel-dulemarga be sogo: ‘Dule-wargwen masmala-sate burgwisale, e-nainu e-sisgwaga uklegoye. Sisgwa-sate burgwisardi, adi, na e-iamargardibe, igi, e-urbamargardibe, e-nainu uklegoye. 10 Ar iamar, igi, urbamar saterdi, adi, e-gilormarga uklegoye. 11 Gilormar satebalirdi, adi, e-gwenadgan bur-walikagwadga nainu uklegoye.’ Weyob Israel-dulemarga igar-mai guoed, ar igi an Moisésʼga igar-uksa, aba deyob imaklegoed.”
Moisés-burgoedgi-sunmaklenaid
12 Bab-Jehová Moisésʼga sogdebalid:
“We-Abarim-yalase be nakwena. Agi, Israel-dulemarga an yar-ukesokalid be dakoed. 13 A-yar-daksad-sorbali, be burgoed. Be-sergan-abargi na be megnaoed, igi be-ia-Aarón na e-sergan-abargi mai, deyob be megnamogoed. 14 Ar ade, bemar-bebogwadi Zin-nega-dulesulidganba an-igar-uksadba ibmar imaksasurmalad. Deunni, dulemar dii-abearmargu, binnasuli angi uurmakarmargu, bemar Israel-dulemar-asabin an-nug odummosurmalad.”
We-dii-onolesadi, Zin-nega-dulesulidganba Cadesʼgi Meriba-akwasailagi-onolesadid.
Josué, Moisés-sorba dummadga nugsalesad
15 Geb degine, Moisés Bab-Jehováʼga sogded: 16 “Bab-Jehová, bela be ibmar-dulamalad-e-Bab-Dummadid. Dule-wargwen Israel-dulemarga be onugsae, 17 adi, we-dule, be-dulamar-idugegar. Deyob be imakele, bila-onolear-sogele, be-sordamar-idudii guoed, degine, gannar negse danimar-sogele, sordamar-idudani guoed. Adi, be-dulamar melle sibad-wawaad-e-iduedsulidyob gudii gumalagar.”
18 Bab-Jehová, Moisésʼga sogded: “Nun-machi-Josué be suo. Ar Josué dule-gandikidid, an-sogedba daedid. Israel-dulemar-iduedga-onugsaega egi be-argan be mese. 19 Geb a-sorbali, dule-irwa-Bab-Dummadse-goled-Eleazar-asabin, degi, dulemar-danar-bukwad-asabin be sedoed. Geb amar-asabin dummadga be Josué-onugsaoed. 20 Moisés, be dummad-guedgine gargangued-nika-gudiid-abala, Josuéʼga be ukoed. Adi, bela Israel-dulemar Josué-ibmar-sogedba ibsamalagar. 21 Josué, dule-irwa-Bab-Dummadse-goled-Eleazar-asabin nonikoed, adi, ega Urimʼye-nugadba Bab-Jehováʼse idakegar. Josué-sogedba bela Israel-dulemar ibmar imakmaloed.”
22 Moisés, Bab-Jehová-ega-sogsadba imaksad. Dule-irwa-Bab-Dummadse-goled-Eleazar-asabin, degi, bela dulemar-danar-bukmalad-asabin, Josué-sesad. 23 Moisés, Josué-nonogi e-argan-mesisad. Geb dummadga Josué-onugsasad. Moisés, Bab-Jehová-ega-sogsadba imaksad.