29
Gar-Trompeta-Ogoled-Iba-iliba-ibmar-uklegoed
(Levítico 23:23-25)
Bab-Jehová, Moisésʼga sogdebalid: “Israel-dulemarga be sogo: ‘Nii-walagugled-gebe-iba-onodedgi, bemar Bab-Jehová-nug odummogegala, bulakwaa nonimaloed. A-ibagi, bipisaale dule gwen arbaosulid. A-ibagi Gar-Trompeta-Ogoled-Iba naguoed.
” ’Bab-Jehováʼga ibdurgan yeer-yapanne ogumakar be ukoed.
Wemar be ukoed:
Moli-bebe-nikad-sapingwagwad, wargwen.
Sibad-wawaad-machered, wargwen.
Sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikamalad, walagugle (7).
A-ibdurgan bonisulid Bab-Jehováʼga be ukoed.
We-ibdurgan-irba, madubur-bur-nued olivo-gwalluba-omukuar be ukoed:
Moli-bebe-nikad-sapingwagwad-irba, madubur-nued nibirambe-gakatar (15)
olivo-gwalluba-omukuar be ukoed.
Sibad-wawaad-machered-irba, madubur-nued nibirambe (10)
olivo-gwalluba-omukuar be ukoed.
Sibad-wawaad-machered-birgagwen-nikamalad-irba, madubur-nued nibiratar
olivo-gwalluba-omukuar be ukoed.
Degine, isgued-nabogegala,
sibad-machered-wargwen ogumakar be ukbaloed.
Nii-irba gusgu ibmar-ogumakar-ukleged-ukine,
eba-ibmar-gwag-gusgu-ukleged-ukine,
degi, vino-egi-eolegega-ukleged-ukine,
wemar Bab-Jehováʼga be ukoed.
Gusgu-igar-uklesadba be imakoed.
Bela we-ibmar-uklemalad soogi-ogumakar Bab-Jehováʼga be ukoed.
Wede Bab-Jehová yeer-yapanne itodaed.’ ”
Isgued-Naboged-Iba-iliba-ibmar-uklegoed
(Levítico 23:26-32)
Bab-Jehová, Moisésʼga sogdebalid: “Israel-dulemarga be sogo: ‘Nii-walagugled-ibambegi bela bemar an-nug-odummogegala, anse bulakwaa nonimaloye. A-ibagi, bipisaale dule gwen arbaosulid, degine, bemar mas-gunsuli gudigumaloed.
Bab-Jehováʼga ibmar-yeer-yapanned-ukegale, we-ibdurgan be ukoed:
Moli-bebe-nikad-sapingwagwad, wargwen,
sibad-wawaad-machered, wargwen.
Degi, sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikamalad, walagugle (7).
We-ibdurgan bonisulid Bab-Jehováʼga be ukoed.
We-ibdurgan-irba, madubur-bur-nued olivo-gwalluba-omukuar be ukoed:
Moli-bebe-nikad-sapingwagwad-irba, madubur-nued nibirambe-gakatar (15)
olivo-gwalluba-omukuar be ukoed.
Sibad-wawaad-machered-irba, madubur-nued nibirambe (10)
olivo-gwalluba-omukuar be ukoed.
10 Sibad-wawaad-machered-birgagwen-nikamalad-irba, madubur-nued nibiratar
olivo-gwalluba-omukuar be ukoed.
11 Deginbali, gusgu ibmar-ogumakar-ukleged-ukine,
gusgu ibmar-gwag-ukleged-ukine,
gusgu vino-egi-eoleged-ukleged-ukine,
isgued-nabogegala, sibad-machered-wargwen ogumakar be ukbaloed.’ ”
Neg-Matargana-Sobaled-Iba-iliba-ibmar-uklegoed
(Levítico 23:33-43; Deuteronomio 16:13-17)
12 Bab-Jehová Moisésʼga sogdebalid: “Israel-dulemarga be sogo: ‘Nii-walagugled-ibambe-gakaatargine bela bemar an-nug-odummogegala, anse bulakwaa nonimaloye. A-ibagi, bipisaale dule gwen arbaosulid. Degine, Bab-Jehováʼga ibagugle (7) iba-itoakwaa-onoleged be onogoed.
13 Bab-Jehováʼga ibmar-yeer-yapanned-ukegala, we-ibdurgan be ukoed:
Moli-bebe-nikad-sapingana, warambe-gakapaa (13),
sibad-wawaad-machered, warbo.
Degi, sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikamalad, warambe-gakabake (14).
We-ibdurgan bonisulid Bab-Jehováʼga be ukoed.
14 We-ibdurgan-irba, madubur-bur-nued olivo-gwalluba-omukuar be ukoed:
Moli-bebe-nikad-sapingwagwad-irba, madubur-nued nibirambe-gakatar (15)
olivo-gwalluba-omukuar be ukoed.
Sibad-wawaad-machered-irba, madubur-nued nibirambe (10)
olivo-gwalluba-omukuar be ukoed.
15 Sibad-wawaad-machered-birgagwen-nikamalad-irba, madubur-nued nibiratar
olivo-gwalluba-omukuar be ukoed.
16 Deginbali, gusgu ibmar-ogumakar-ukleged-ukine,
gusgu ibmar-gwag-ukleged-ukine,
gusgu vino-egi-eoleged-ukleged-ukine,
isgued-nabogegala, sibad-machered-wargwen ogumakar be ukbaloed.
 
17 ” ’Ibabogwadgine, we-ibdurgan be ukoed:
Moli-bebe-nikad-sapingana, warambe-gakabo (12).
Sibad-wawaad-machered, warbo.
Degi, sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikamalad, warambe-gakabake (14).
We-ibdurgan bonisulid Bab-Jehováʼga be ukoed.
18 Moli-bebe-nikamalad-sapinganaba,
sibad-wawaad-macherganba,
sibad-wawaad-birgagwen-nikamaladba,
gusgu eba-ibmar-gwag-uklemalad,
gusgu vino-egi-eoleged-ukleged be ukoed.
Gusgu-igar-uklesadba be imakoed.
19 Deginbali, gusgu ibmar-ogumakar-ukleged-ukine,
gusgu ibmar-gwag-ukleged-ukine,
gusgu vino-egi-eoleged-ukleged-ukine,
isgued-nabogegala, sibad-machered-wargwen ogumakar be ukbaloed.
 
20 ” ’Ibapaagwadgine, we-ibdurgan be ukoed:
Moli-bebe-nikad-sapingana, warambe gakagwensak (11).
Sibad-wawaad-machered, warbo.
Degi, sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikamalad, warambe-gakabake (14).
We-ibdurgan bonisulid Bab-Jehováʼga be ukoed.
21 Moli-bebe-nikamalad-sapinganaba,
sibad-wawaad-macherganba,
sibad-wawaad-birgagwen-nikamaladba,
gusgu eba-ibmar-gwag-uklemalad,
gusgu vino-egi-eoleged-ukleged be ukoed.
Gusgu-igar-uklesadba be imakoed.
22 Deginbali, gusgu ibmar-ogumakar-ukleged-ukine,
gusgu ibmar-gwag-ukleged-ukine,
gusgu vino-egi-eoleged-ukleged-ukine,
isgued-nabogegala, sibad-machered-wargwen ogumakar be ukbaloed.
 
23 ” ’Ibabakegwadgine, we-ibdurgan be ukoed:
Moli-bebe-nikad-sapingana, warambe (10).
Sibad-wawaad-machered, warbo.
Degi, sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikamalad, warambe-gakabake (14).
We-ibdurgan bonisulid Bab-Jehováʼga be ukoed.
24 Moli-bebe-nikamalad-sapinganaba,
sibad-wawaad-macherganba,
sibad-wawaad-birgagwen-nikamaladba,
gusgu eba-ibmar-gwag-uklemalad,
gusgu vino-egi-eoleged-ukleged be ukoed.
Gusgu-igar-uklesadba be imakoed.
25 Deginbali, gusgu ibmar-ogumakar-ukleged-ukine,
gusgu ibmar-gwag-ukleged-ukine,
gusgu vino-egi-eoleged-ukleged-ukine,
isgued-nabogegala, sibad-machered-wargwen ogumakar be ukbaloed.
 
26 ” ’Ibataledgine, we-ibdurgan be ukoed:
Moli-bebe-nikad-sapingana, walabakebak (9).
Sibad-wawaad-machered, warbo.
Degi, sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikamalad, warambe-gakabake (14).
We-ibdurgan bonisulid Bab-Jehováʼga be ukoed.
27 Moli-bebe-nikamalad-sapinganaba,
sibad-wawaad-macherganba,
sibad-wawaad-birgagwen-nikamaladba,
gusgu eba-ibmar-gwag-uklemalad,
gusgu vino-egi-eoleged-ukleged be ukoed.
Gusgu-igar-uklesadba be imakoed.
28 Deginbali, gusgu ibmar-ogumakar-ukleged-ukine,
gusgu ibmar-gwag-ukleged-ukine,
gusgu vino-egi-eoleged-ukleged-ukine,
isgued-nabogegala, sibad-machered-wargwen ogumakar be ukbaloed.
 
29 ” ’Ibanergwadgine (6), we-ibdurgan be ukoed:
Moli-bebe-nikad-sapingana, walabaabak (8).
Sibad-wawaad-machered, warbo.
Degi, sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikamalad, warambe-gakabake (14).
We-ibdurgan bonisulid Bab-Jehováʼga be ukoed.
30 Moli-bebe-nikamalad-sapinganaba,
sibad-wawaad-macherganba,
sibad-wawaad-birgagwen-nikamaladba,
gusgu eba-ibmar-gwag-uklemalad,
gusgu vino-egi-eoleged-ukleged be ukoed.
Gusgu-igar-uklesadba be imakoed.
31 Deginbali, gusgu ibmar-ogumakar-ukleged-ukine,
gusgu ibmar-gwag-ukleged-ukine,
gusgu vino-egi-eoleged-ukleged-ukine,
isgued-nabogegala, sibad-machered-wargwen ogumakar be ukbaloed.
 
32 ” ’Ibagugledgine (7), we-ibdurgan be ukoed:
Moli-bebe-nikad-sapingana, walagugle (7).
Sibad-wawaad-machered, warbo.
Degi, sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikamalad, warambe-gakabake (14).
We-ibdurgan bonisulid Bab-Jehováʼga be ukoed.
33 Moli-bebe-nikamalad-sapinganaba,
sibad-wawaad-macherganba,
sibad-wawaad-birgagwen-nikamaladba,
gusgu eba-ibmar-gwag-uklemalad,
gusgu vino-egi-eoleged-ukleged be ukoed.
Gusgu-igar-uklesadba be imakoed.
34 Deginbali, gusgu ibmar-ogumakar-ukleged-ukine,
gusgu ibmar-gwag-ukleged-ukine,
gusgu vino-egi-eoleged-ukleged-ukine,
isgued-nabogegala, sibad-machered-wargwen ogumakar be ukbaloed.
 
35 ” ’Ibabaabakgine (8), bela bemar Bab-Jehová-nug-odummogegala, ese bulakwaa nonimaloed.
A-ibagi, bipisaale dule gwen arbaosulid.
36 Bab-Jehováʼga ibmar-yeer-yapanned-ukegale, we-ibdurgan be soogi-ogumakar ukoed:
Moli-bebe-nikad-sapingwagwad, wargwen.
Sibad-wawaad-machered, wargwen.
Degi, sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikamalad, walagugle (7).
We-ibdurgan bonisulid Bab-Jehováʼga be ukoed.
37 Moli-bebe-nikad-sapingwagwadba,
sibad-wawaad-macheredba,
sibad-wawaad-birgagwen-nikamaladba
gusgu eba-ibmar-gwag-uklemalad,
gusgu vino-egi-eoleged-ukleged be ukoed.
Gusgu-igar-uklesadba be imakoed.
38 Deginbali, gusgu ibmar-ogumakar-ukleged-ukine,
gusgu ibmar-gwag-ukleged-ukine,
gusgu vino-egi-eoleged-ukleged-ukine,
isgued-nabogegala, sibad-machered-wargwen ogumakar be ukbaloed.
39 ” ’Bela we-ibmarmala, e-ibagan-maidba Bab-Jehováʼga be ukmaloed. De-ukinbali, bemar Bab-Dummadga-ibmar-ukdii-nanaoye-sogsamalad-ibmar sunna ega be ukmaloed. Degine, na be-itogedba-ibmar-ukbimalad sunna be ukmarbaloed: Ibdurgan-ogumakar-uklegeddibe, ibmar-gwagmardibe, vino-ibmargi-eolemaladdibe, degine, igar-nabogega-ibmar-ukmaladdibe, amar sunna be ukmarbaloed.’ ”
40 Moisés, bela Israel-dulemarga Bab-Jehová-ega-igar-uksad sogsad.