3
Ome e-sui-aminaded
Mutik-gabmaidgine, an-sui an amialid,
an-sui-na-nue-sabesailad an amialid.
An-gabmaidgi an aminaigusanad,
an amissurgusad.
Geb an gwisguded, neg-imbaba an aminadgusad.
Galimbaba an aminaded,
ibmar-uklebukwadgi an aminaded.
An-sui-nue-sabesailad an amidii gualid.
An amidigusanad, an amissurgusad.
Dule-nakulemalad galimbaba-bipirmakdimaladgi an-abingunonimalad.
Geb amarse an egisded: “¿An-sui-nue-sabesailad be daksasurmala?”
An a-dulemargi sikwas-aibategua, an-sui-nue-sabesailad an aminonikid.
Angaagwar an gasad, bar an indaksasulid.
Deyobi an-nan-negse an sesad,
an-gwalulesad-negse an sesad.
Sui-nue-sabgulediid namaked
Omegan-Jerusalénʼginmalad, goe-sapurbarmalad-nukad an bemarga ise-wilegagwar soged,
melle be an-ome-nue-sabesailad an-ibe odakmalo,
melle be ese gormalo, na atakbiedba atakdagoed.
3. NAMAKLEGED-SOGBAAGWAD
(3:6–5:1)
Bular-namakleged
¿We ibu waayobi neg-dulesulidganba ainakdani-daklege?
Ina-wawadikid-mirra-abargi danikid,
ina-wawadikid-incienso-abargi danikid,
dutumar-wawadik-yapanmalad-abargi danikid.
¡Be dakmala!
Salomón-e-moli-ur danikid.
E-yalabali sordamar-niga-gandikmalad e-dulapaa (60) danikid.
Israel-sordamar-niga-gandikmalad-abargi sulesmaladid.
Wemar bela es-suid-nikamaladbiid,
bilagi-urwemalagala odurdaklesmaladid.
Neg-mutikidba e-isdarmalad-ainiardaed-ular,
e-dikargi es-suid-nika-nika gudimalad.
 
Rey-Salomón e-sii-seleged-ulu sobsad,
Líbano-yargi sapimar-nuegan-gwismalad-e-urgogi sobsad.
10 Ulu-e-suarmar, manigi-sobsabalid,
e-bargamaladdi, orgi sobsabalid,
e-siged, mor-suir-akwagiidgi oginnar nasiksabalid.
Ulu-negyabali, ibmar-imaklesadi,
bunamala-Jerusalénʼginmalad imaksad,
ise-nudakar imaksamalad.
 
11 ¡Omegan-Sión-yarginmalad, nodamala!
Rey-Salomón be dakdamala.
E-nan-ega-ologurgin-imaksad-yoi danikid.
Ome-nikued-ibagi-yosad-yoi danikid.
Wergued-dummad-itoged-ibagi-yosad-yoi danikid.