TITOʼSE-NARMAKLESAD-GARDA
TITO
GEBE-SOGLENAID
Garda-nug
Pablo Macedonia-yargi-gudigu, we-garda Titoʼse narmaksad. Tito, Griego-duled, Pabloʼba Bab-Jesús-abingasgusad. Tito, Pabloʼba Bab-Dummad-Igar-barsogega, bipirmakdii gusad. Pablo, Corinto-neggweburse igar-nudakega, degi, gwenadgan-Jerusalénʼgi-wilemalad-bukmaladga mani-weega, ilabo Tito-barmisgusad. Binsamardo, we-garda birga 62ʼgi narmakles-insaye.
Titoʼse-Narmaklesad-Gardagi weyob sunmaklenaid
Pablo, Jesúsʼba-nanaimalad-danar-ambikunonidamalad-irba e-dummagan-urbega Creta-dupugine Tito-obesgusad. Pablo, Bab-Dummad-Burba-Isligwaledbali, we-gardagi Titoʼga-sogsad, gwenadganga-idumalad-nuegan-urboye. We-gardagi, Titoʼga-sognaid, gwenadgan-idumalad Bab-Igargi-dulemar-odurdakega igi-nanamalargebe.
Pablo, Titoʼga sogbalid be odurdakoye, igi Bab-Dummad-Igargi gwenadgan nanaergebe, degine, igar-napiragwadsulid mer itomaloye.
We-gardagine, weyob ilemakar sunmaklenaid:
1. Gebe-sikwas-soglenaid (1:1-4).
2. Jesúsʼba-nanaimalad-e-idumaladga-gued-e-igar (1:5-16).
3. Igar-nuegan-mamaidgi-odurdakleged (2:1-15).
4. Jesúsʼba-nanaimalad igi-damalargebe (3:1-11).
5. Pablo, Titoʼga napi ibmar sogsad (3:12-14).
6. Napi-soglenaid (3:15).
Be itogua.
1. GEBE-SIKWAS-SOGLENAID
1
(1:1-4)
Ani Pablo, Bab-Dummad-e-mai, degine, Jesucristo-e-sapin-bur-dummadga-gumogaga nugsalesbalidid. Dulemar-Bab-Dummadgi-sulearmalad Jesucristoʼgi-bensuli-guegala, degine, Bab-Igar-Maidba igar-napiragwad-wisgumalagala, Bab-Dummad anse gochad. We-dule-sulearmalad bensulidgi burba-geg-bergued edarbedii gumaloed. Ar ade, Bab-Dummad geg-gakansaedi, bato iduar, gebe-negasailaun sogsagusad, burba-geg-bergued ukoye. Bab-Dummad-anmar-Abonoged e-ibagan-nasiksadbali, we-gayaburba anga uknonikid, adi, dulemarga an we-igargi sunmakegar.
Tito, we-garda an bese narmaked. Jesúsʼgi-bensulid be anbo-emar-nikadba be an-machi-sunnadyob gunonikid.
Bab-Dummad-anmar-baba, degi, Bab-Jesucristo-anmar-Abonoged, begi nued binsamarsun, degine, wile be-dakbarsun, deginbali, ulubgi bogidik be-itogega imakbarsun.
2. JESÚSʼBA-NANAIMALAD-E-IDUMALADGA-GUED-E-IGAR
(1:5-16)
Tito, Creta-dupugi igarmar-besmalad-nudakega an be-obesgusad. Deginbali, an bega sogsagusadyob, neggweburmar-iliba Jesúsʼba-nanaimalad-e-idumalad-urbega an be-obesgusbalid.
Jesúsʼba-nanaimalad-e-idumalad, dule-nued-daed abeleged:
Dule-egi-ichakwa-sunmaked-sated,
dule-unnila-ome-wargwenna-nikad,
e-mimmigan-Bab-Jesúsʼba-nanaid,
degine, dulemar-geg-e-mimmigangi-sunmakmalad,
e-mimmigan-uaya-nikaa-damalad.
Ar Jesúsʼba-nanaimalad-e-idumalad-e-dummad, Bab-Dummad-igargi-arbaedsoggu, abeledo:
Dule-egi-ichakwa-sunmaked-sated,
dule-na-ebi-ibmar-wisye-na-san-imaksulid,
dule-itosur-urwesulid,
dule-geg-mumgued,
dule-geg-abin-abin-daed-amied,
dule-geg-ibmar-isganagi-mani-onoged.
Dule bur weyob-daed abeledo:
Dule-nabir-emar-akwed,
dule-ibmar-nueganbina-soged,
dule-binsaed-nikadaed,
dule-igar-napiragwadbi-imaked,
dule-gwage-swilidikid,
dule-nabir-na-san-bargaed.
Deginbali, we-dule, igi Bab-Dummad-Gayaburbagi odurdaklesa, amba deyob e-gwagegi na sediirgebed. Adi, dulemar-baigan-odurdakalir, igar-napiragwadgi e-gwage ogannogegar. Degine, dulemar-igar-nabiridgi-noar-binsadimalad-e-gwage ogwaegar.
10 Ar amba bukidar Bab-Jesús-Igargi annadimalad, dulemar-yardakdimalad, degi, binsa-ee-sunmakdimalad. We-dulemar bur bule dule-abgan-duku-uka-sikergebe-sogmalad gued. 11 We-dulemar-mer-bar-sunmakega be imakergebed. We-dulemar ibmar-odurdaklegewilubsulid-odurdakedba bela negyagi-bukmalad-oichononidamalad, ibmar-isgana-odurdakedgi mani-onodimalad.
12 Ar e-dule-wargwen, gayaburba-barsoged, Creta-dupuginmogad, na e-dulemargi sogsagusad:
“Creta-dupuginmalad, gusgu gadi gakansamalad,
achu-sapurdamaladyobi damaladid.
Unnila-mas-gunnedginbi-binsadimaladid,
degine, wiegala-dulemalad.”
13 We-dule-ibmar-sogsad ar nue-napira soged. Degisoggu, gatik be amarga gandik ibmar sogo, adi, Jesús-Igargi nued-nanadii gumalagar. 14 Degine, mer binsa Judíoʼmar-nui-sunmakedba damarbaligar, deginbali, dulemar-igar-napiragwadgi-banguddamalad-e-igar-mesedba mer damarbaligar.
15 Dulemar-gwage-nuegangardi, ibmar-belagwapa swilidik naid. Ar dulemar-gwage-sunnasur-gudimaladgardi, Bab-Jesús-bengudimaladgardi, belagwapa ibmar isgusadbi naid. Ar ade, a-dulemarga e-binsaedse-bakale, e-ulubgi-ibmar-itogedse-bakale, bato isgus naid. 16 Ar Bab-Dummad-wisye sogmalando, ar na e-damaladgindi, Bab-Dummad-osulodimalad. A-dulemar ibmar-isgana imakmalad, Bab-Dummad-sogedba ibmar-imaksurmaladsoggu, bela ibmar-nuegan-imakleged geg imakmarsundo.