^
Zacarías
1. BAB-JEHOVÁʼSE-GANNAR-WALIKGUEGA GORLENAID
2. NEGBURGAN-DAKLESMALAD
Sapimar-arrayánʼye-nugad-abargi, dule-wargwen gudiid
Moli-bebemar, degi, dule-esgorogi-arbamalad
Dule wilubsaed-dub ganikid
Dule-irwa-Babse-gormalad-e-dummad-e-mor-swilidikid
Gwallu-olobiid, degi, olivo-sapi-warbogwad
Garda-bipirmakaled-nabir-gukued
Omegwa, mete-dummad-yagi siid
Moli-urmar-walabakegwad
3. JOSUÉʼGA OLOGURGIN SILESAD
4. MAS-GUNSULID-IBA-SUNSOGEDSULID
5. BAB-JEHOVÁ, JERUSALÉN-NEGGWEBUR-OBINOGOYE SOGED
6. DULEMAR-YAR-BAID-BAIDGI-BUKWAMALAD SABSUR-ODURDAKLEGOED
7. SIÓN-E-REY-MEGNONIKOED
Sión-e-rey
Israel-dulemar gannar bendaklenonikid
8. BAB-JEHOVÁ, E-DULAMAR-OLLOR-IMAKNONIKOED
9. SIBAD-WAWAAD-EDARBEMALAD-EBOGWAD
10. JERUSALÉN-NEGGWEBUR-OLLORGUNONIKOED
Bab-Dummad e-dulamar-swilidik imakoed
Sibad-wawaad-edarbed-nailikgusad
11. BAB-JEHOVÁ, JERUSALÉN-DULEMAR-NAKWEGA IMAKOED
Bab-Jehová reyga megnonikoed