Juan Irbaagus Garda
Narmaksad
3 Juan
Juan, Bab Dummad Burba Nuedbali gir-selegwadse garda narmaksiid, Gayo-nugadse. Gayo-nug-ogannosiido, ade dakargua, we-girde gwenadgan-Bab-Jesúsba-nanaimalad-nue-bendakdiid. Demetriogi amba nued sunmaksibalid, ade gwenadgan-nue-bendakdimogad. Diótrefesdi gwenadgan-abargi na san-dummarba na imakdiid, gwenadgan-Bab-igargi-sunmakdimalad wichur abinga-daed.
Binsamardo, we-garda birga 90-gi narmakles insaye. Be itomargua.
1
Ani Juan, Bab-Jesúsba-nanaimalad-idued. Gayo, an bese garda narmaksiid. Dulemar nue be-sabmalad, degine, nue-napiragwadgi an be-sabmogad.
Gwenad-sabed, an bega Bab Dummadse goled, bela ibmar-nueganbi bega naena-gadinye, gwen uelesuli, be-san-burbaled nued bega nadapbalidyob. Ibibayobi weligwar an itosa, gwenadgan-nonikid anga sognonigu, be igar-napiragwad-wisid gwen oakalossurye, degine, be igar-napiragwadgi nue-nanadibarye. Bur-weligwar an itoged, an itoalir, an-mimmigan igar-napiragwadgi nued nanadiiye.
Gayogi nued sunmakmalad
Gwenad-sabed, nued be imakdido, gwenadgan be bendakdigu, bur nued be imakdo, gwenadgan amba be aku daked be bendakdagu. Bab-Jesúsba-nanaimalad-danar-ambikunoni-damalad-abargi wemar sogmardo, bede gwenadgan nue-sabedgi bendak-daye. Degisoggu, nue-gatik we-dulemar be bendako, Bab Dummad abegedyob, adi nuedgi Bab-Dummad-igargi neggwebur-baidse sunmaknabaligar.
Ar we-dulemar Bab-Jesús-nug-sabed-ular na e-neggi node-gusmalad, Bab-Dummad-aku-dakmaladse ibmar gwen egisdisurmalad. Degisoggu, anmar a-dulemar-abingae-wilubbid, adi a-dulemar igar-napiragwad-odurdakedgi anmar mesa eba arbamalagar.
Diótrefes gwenadgangi ichakwa daed
Bab-Jesúsba-nanaimalad-danar-ambikunoni-damaladse an garda narmaksadi, Diótrefesdi, na yamo e-iduedga gued yeer-ito-dasoggu, anmar-ega-ibmar-soged gwen abingasulid.
10 Degisoggu, an bemarse nadele, we-dulega ibmar bakar an sogoed, binsa ee sunnasur anmargi sunmakdigu. Unnila webi imaksulid, gwenadgan-Bab-Dummad-igargi-sunmakdimalad modapile, wichur abinga-daed, degine, dulemar amar-abingabiele, a-dulemar-idu igar-biir mesdiid, degine, a-dulemar, Bab-Jesúsba-nanaimalad-danar-ambikunoni-damaladgi onod-dabalid.
Demetrio, dule-nued-daed
11 Gwenad-sabed, mer ibmar-iskanaba be ibsae, ibmar-nueganba bur be ibsae. Ar dule gusgu ibmar-nued saele, we-dule Bab Dummadgadid. Ar dule gusgu ibmar-iskana-imakerdi, we-dule, amba Bab-Dummad-aku-dakdo.
12 Bela-dulemar Demetriogi nuedbi sunmakedbimalad, igar-napiragwad-maid anmarga oyomogad, we-Demetrio dule-nued daye. Anmar amba deyob sogmarmogad, ar bemar wisid, anmar-ibmar-soged, we napiragwadid.
Juan napi sogsiid, be nued sogeye
13 Ibmar-bukidar an bese narmaked-nika-inigwele, yapa bese unnila gardaginbi an narmaked. 14 Ar ade an insagua, emiskwaa an be-dako an-insado, agi anmar na-asabin na sunmakmaloed.
15 Be ulubgi bogidik itogena-gadin. Be-aimar bega sogsimalad, be nued sogeye. Anmar-aimarga wargwen-wargwengi ega be sogmogoed, bemar nueganbimar sogeye.