Efesogi Gwenadgan-Bukmaladse
Pablo Garda Narmaksad
Efesios
Pablo birgapaa Efeso-neggweburgi dulemar-odurdakmai-gusad (Gusmalad 19). Efeso-neggwebur Asia-yargi bur baiganba neggwebur-dummadga siid, degine, ur-nagumalad-nuegan nikbalid, igar-nuegan-walabo-maibalid Efeso-neggweburse warmakmalagar. Degine, Efeso-akar Bab-Dummad-gaya-burba-nued mimmiled-gusbalid.
Pablo Bab Burba Nuedbali Efeso-gardagi gwenadganga narmaksado, ega sogsado, Bab Dummad amba yo we-napneg nasiked-idu bato igar-mesisye Judiomar, degine, Judiosurmalad Bab-Jesús-abingasmalad, Jesucristogi wargwennagwadga gunoni-damarye. Pablo sogsabardo, bulakwaa arbamarye, degine, sogsabardo, Bab Dummad na e-neggi bela anmar Bab-Jesucristoba ibmar nikuoye.
Pablo odurdakleged-neggi Roma-neggweburgi mellesigu, garda-matabake narmaksad.
Binsamardo, we-garda birga 60-gi narmaklesye. Be itomargua.
1
Ani Pablo, an Bab-Dummad-sogedba Bab-Jesucristo-nuggi-barmilealidid. Bemar Jesucristogi-akananaimaladse gwenadgan-Efesogi-Cristo-Jesúsgi-gwen-galakudisurmaladse an garda barmisiid.
Bab Dummad, anmar-Baba, degi, Dummad-Jesucristo, amar bitigi bemargi nued binsamalana-gadin, degine, ulubgi bogidik bemar-itogega imakbalina-yerban.
Jesucristogi Bab Dummad anmar-susad
Bab Dummad, anmar-Dummad-Jesucristo-e-Bab, a-e-nug anmar odummomarsun, ar anmargi nued binsasad, bela ibmar-nuegan nibneggi-ibmar-burbarmalad-bukmalad Cristogi anmarga uksagu.
Amba yo we-napneg-nagued-idu Bab Dummad bato Cristogi anmar-susad, adi anmar Bab Dummadgadga guegar, degi, bela dule-gwage-swilidikidga e-asabin gumalagar. Bab Dummad anmar-sabedba iduar bato anmar-susad, Jesucristogi e-mimmiganga anmar-imakegar. Ar ade Bab Dummad na yeer-itogedba, na e-sogedba deyob anmar-susad. A-ulale anmar Bab-Dummad-nug ogannomarsun, ar ade Bab Dummad e-mimmiganga anmar-imake-wilubsulinad, emigindi na E-Machi-sabedba e-mimmiganga anmar-imaknonikid.
Ar Jesucristo ablis-aryosad-ular, anmar iskuedgi ollorgusad, iskussuliyob anmar gunonisunnad. Bab Dummad nabir anmargi binsae-wilubsulinad, emigindi bela-bela nabir anmargi binsaedba anmarga sognonisunnad: “Be-iskued bato bergussunye.” Ar Bab Dummad na e-sabgued bela-bela anmarse oyosad, bela ibmar nue-wisi-guega, degine, mag-ibmar-itogega anmar-imaknonikid.
Deyob Bab Dummad na e-ibmar saoye sogsad odukuar maid, na e-itogedba anmarga odalononisunnad. 10 Bab Dummad na-ibmar-imakoed-ibagan nonikir, geb agi bela ibmar nibneggi-bukmalad, degi, napneggi-bukmalad Cristogi atononikoed.
11 Bab Dummad na e-itolegedba ibmar-sabied-imakedba Cristogi anmar-susad, adi Cristoba-mesa anmar ibmar nikumalagar. 12 Ar adi anmar-inse Cristo-bengussurmalad-ulale, anmarba Bab-Dummad-gangued-e-nug odummoledii-guegar.
13 Bemarmoga, Bab-Dummad-gaya-burba-nued Bab-Jesús sunna dule-abonoged, a-gaya-burba bemar itosgu, we-gaya-burba-napiragwad bemar abingasmarmogad. Agi bemar anmarba-mesa Cristogi gunonimarmogad. Ar bemar-Cristogi bengussur-gunonimargu, Bab Dummad Burba Nued anmarga-uklegoye-sogsad, bemargi e-wilub nagunonisunnad, oyogega, bemar Cristogad-sunnadye. 14 Bab Dummad anmarga E-Burba-Nued-uksadba bato anmarga sognaid, ibmar-nuegan-baigan anmarga ukoye sogsad anmarga bela ukedseye. Bab Dummad bela dulemar-egadga-guoye-sogsad onosale, geb degi bela anmarga ibmar ukoed. Agi Bab-Dummad-nug bela-bela ogannoledii-guoed.
Pablo Jesúsba-nanaimaladga Bab Dummadse goled
15 An bemar-itoardo, bemar Dummad-Jesúsgi nue bensurmarye, degine, bemar bela Jesucristogi-akananaimalad nue sabmarbarye. 16 Deyob an itoargu, an bemarga Bab Dummadga dog-nuedye-soged gwen an bogigudisulid. Bab Dummadse an goter, bemargi an binsad-daed.
17 Anmar-Dummad-Jesucristo-e-Bab-Dummad, Bab gangued-nika-maid, ase an bemarga egis-daed, bemarga ibmar-burbar-mag-itoged ukegar, adi bemar mag itogegar Bab Dummad doa gue. 18 Bab Dummadse an egisbar, ulubse ise mag-ibmar-itogega bemar-imakye, adi bemar wisguegar, Bab Dummad ibiga bemarse gocha, degine, bemar wisguegarbar Jesucristogi-akananaimaladga Bab-Dummad-ibmar-ukoye-sogsad ukoed, ibibayobi nuedi, degine, ibibayobi yeer-daklebali. 19 Degine, bemar wisguegarbar, Bab-Dummad-e-gangued ibibayobi-gannarba. Bab-Jesúsgi anmar bensulidbali we-gangued anmargadid.
20 We-ganguedgi, deun Cristo burgwar maigu, Bab Dummad gannar Cristo-odulosad. Agine, Bab Dummad na e-argan-nuedsik nibneggi Cristo-sinonisunnad, Dummadga guegar. 21 Ar Cristo bela dulemargi, degi, ibmar-burbarmaladgi bur-bule-dule-dummadga gunonisunnad, bela burbar-dule-dummaganga-gumaid-birgi, bela burbar-sailagan-birgi, bela burbar-gangued-nikmalad-birgi, bela burbar-dummagan-neg-semamaid-birgi, deginbali, bela sunna we-ibagangi, degi, ibagan-danikoedgi dummaganga-gumaloed-birgi, Jesús bur-dummadga nugsalesad.
22 Bab Dummad belagwapa Cristo-urbali ibmar urbisad, degine, Bab-Jesúsba-nanaimalad-danar-ambikunoni-damalad ibmar belagwapa imaked e-sailaga Bab Dummad Cristo-nug-imaksabalid. 23 Degisoggu, Bab-Jesúsba-nanaimalad-danar-ambikunoni-damalad belagwapa Cristo-e-sanyobsundo, degine, Cristo, bela amar-e-ganguedid, deginbali, Cristo bela ibmarmar ganguedbalid.