Filiposgi Gwenadgan-Bukmaladse
Pablo Garda Narmaksad
Filipenses
Pablo Filiposgi Bab-Dummad-gaya-burba-nuedgi sunmakdii-gusad, agi Pablo, Silas-ebo eskaryagi metegusmalad (Gusmalad 16). Filipos, Roma-dulemar-neggwebur gued, degine, Europa-yarse-dogedgi siid. Dulemar bukidar Filiposse nonidamalad ibmar-ichesur ukmalagar.
Pablo Romagi eskaryagi mellesiigu, gwenadgan-Filiposginmaladi machigwa Epafrodito-nugadi ese barmismalad, adi Pablo-bendakegar, degine, ega mani barmismarbalid. Pablo yeer itogedgine, Bab Dummad Burba Nuedba gwenadganse we-garda barmisdo, adi ega sogega dog-nuedye. We-gardagi gwenadgan-Filiposginmaladga sogsiido, gatik gandik imakmaloye, Bab-Dummad-gaya-burba-nued-sogedba nanadii imakmaloye, igi Cristo nanasmogadyob.
Binsamardo, we-garda birga 61-gi narmakles insaye. Be itomargua.
1
Ani Pablo, degi, Timoteo anbo, Jesucristo-maimar. Anmar bemarse garda barmisimar, bemar belagwapa Cristo-Jesúsgi-akananaimalad Filiposgi-bukmaladse. We-garda anmar barmisibar, gwenadgan-Bab-Jesúsba-nanaimalad-e-dummaganse, degi, Bab-Jesúsba-nanaimalad-bendakdimaladsebar.
Bab Dummad anmar-Baba, degi, Dummad-Jesucristo, amar bitigi bemargi nued binsamalana-gadin, degine, ulubgi bogidik bemar-itogega imakbalina-yerban.
Pablo Bab-Jesúsba-nanaimaladga Bab Dummadse goled
An bemargi binsadele, an-Bab-Dummadga dog-nuedye an sogde-daed. Bab Dummadse an goled-irba, bemarga weligwaledba Babse an goled, ar bemar Bab-Dummad-gaya-burba-nued-abingasmalad-akar emi amba bemar anba-mesa alamaknai-gued, Bab-Dummad-gaya-burba-nuedgi sunmakegar. A-ular, weligwaledba an bemarga Bab Dummadse goled. Ar gwen an bensulid, Bab Dummad bemargi ibmar-nued-imakalidi, gatik bemar-oswilomakmai-guoed, Jesucristo gannar danikid ibase.
Weyob an bela-bemargi itoged, we ib-nuedid, ar ade an bemar-nue-sabed. An eskaryagi mellesii-dibe, an Bab-Dummad-gaya-burba-ular dummagan-asabin an sunmakgwis-dibe, Bab-Dummad-gaya-burba-nued gatik an bargindina-dibe, we-arbaed Bab Dummad nabir angi binsaedba anga uksadgi ar bemar bato an-bendaknai-daed. Bab Dummad nue-an-wisid, nue-napiragwad Jesucristo-nuggi an be-sabmalad.
Degisoggu, bemarga Bab Dummadse an gorsun, bitigi bela Bab-igar nue-wisii-guedgi, bela mag neg-ito guedgine, bemar-sabgued gatik nasgumai-gusana-gadinye. 10 Adi nabir bemar igar-nueganbi sunai-guegar. Degiir, geb bemar na san swilidik nanamaloed, adi Cristo danikir, mer bemargi soglegegar, bemar galagwensuli gudimarye. 11 Degine, bemar ibmar-nueganbi Jesucristo-nuggi oyodii nanaedba, bemar Bab-Dummad-gangued oyodamaloed. A-ular dulemar Bab-Dummad-nug odummonai-gumaloed.
Pablo soged, Cristogarbi an dula gudigubiye
12 Gwenadgan, bemar wisgubi an abedo, ibmar-angi-akargusmaladi, aka-bur-bule Bab-Dummad-gaya-burba-nued onasogega gusad. 13 Emide bela Roma-Dummad-César-neg-yagi sordamar-neg-dakmalad, degi, bela bamalad, emigindi nue wismardo, an Cristoba-naid-ular, eskaryagi an mellesiid.
14 Gwenadgan eskaryagi-mellesii an-dakedbali, bukidar gannaledmalad, Bab-Jesús-nuggi, bur-dobsuli Bab-Dummad-gaya-burbagi sunmakdemalad.
15 An wisdo, gwen-gwen angi nobedba, degi, anba bur dummadga gubiedba Cristo-igargi sunmakdiid. Ar an wisbardo, baigandi, nabir an-dakedba Cristo-igargi sunmakdiid. 16 Amar, nue an-sabedba Cristo-igargi sunmakdimardo. Ar amar nue wismalad, Bab-Dummad-gaya-burba-nuedgi-sunmaked-ular, an eskaryagi mellesiid. 17 Ar baigandi angi-nobedba-sunmakdimaladdi, Cristo-igargi sunmakdimardo, na san dukin odummogegar, unnila askinbi, gwage ulubginsur. Amar binsadimardo, adi an eskaryagi mellesiid gatik nunmak an-imakmalagar.
18 ¿Igi an guosunna? Gwen akarsur, ar yamo gudimar-dibe, igi, ar nabir gudimarbar-dibe, Cristo-igargi ar amar sunmakdimarsoggu, agi an wergusun, degi, aka-bur-bule a-sorba an wergubaloed. 19 Ar an wisid, bemar anga Bab Dummadse gordisoggu, degi, Jesucristo-Burba-Nued an-bendakbarsoggu, an eskaryagi mellesiid an onolegoed.
20 Ar andi an daked, degi, an bensurbalid, an gwen bingeguosulid, ar ade epennegwadyob, degi, emi ambabar, igi, an dula gudiidgin-dibe, igi, an burgwaledginbar-dibe, Cristo-nug an-sangi odummolenai-guoed.
21 Ar angardi an dula gudiguedi, we Cristogarbi gudiguedid, ar an burgweddi bur-nuedbalid, ar adi Cristoba nibnegse an megnaoed. 22 Ar an san dula gudiguedi bur-gatik Cristoga arbaegarsoggu, a-ular, sur an itosundo, we-sogbogwad igid bur an suoe.
23 Ar sogbobela anga ib-nuedid. Degi-inigwele, anga bur nued an itodo, an burgwer, ar adi an Cristo-walik megnaoed. 24 Degi-inigwele, amba wegi dula gudiguedi bemar-ular bur-nuedid. 25 Degi an nue wissoggu, an wissundo, bemar-abargi amba an gudiguoed, adi gatik bemar-bendakegar, degi, gatik weligwar Bab-Jesús-igargi nasgumai bemar guegar. 26 Degisoggu, an dulad-ulale, bemar Cristo-Jesúsgi wergumaloed, an bemarse gannar ataknader.
27 Degisoggu, unnila Bab-Dummad-gaya-burba-nued-Cristogi-sogleged-maidba be damarsun, adi an bemarse ataknad-dibe, igi, an bemargi amba an bannaba gudii-dibe, an bemar-itogegar, bemar gandikidba wargwennayobi bulakwaa na arbananaiye, degi, Bab-Dummad-gaya-burba-nued bensulidba Jesúsgi nue akananaiye. Deyob an be-itobimardo.
28 Degine, istar-be-dakdimalad mer be-odobguega be-imakmalo. Ar amargardi bato oyonaid bemar dobsulidba, amardi bergumaloye. Bemargardi oyomogad, bemardi wegi san-burba-abonolemaloye. We-abonoleged Bab Dummadgi danikid. 29 Ar Bab Dummad bemarga igar-gwen-uksasulid unnila Cristogi bensur-guedbi, bemarga igar-uksabalid, Cristo-nug-ular naibi-itodii-gued. 30 Ar igi bemar emide Cristo-ular wiledii, epenne bemar an-daksamalad, degine, bemar an-wismarbalid, amba deyob an wilediid.