Pedrocca ima teppe tahidecca
1 Pedro
Pedropa Jesocca dodosse. Ajijaro ima teppepi dsama Asiahuaji madiridsamanajaridenidsa dsodo inajaro. Najaridenipa jodiodeni Jesodsa jehe quinajari. Nanajidso toquejenadsapa dsama onihi, onihihuaji madimanahijine domo toccajari.
Pedropa najarideni bodideni acco icamabaqquihijine dsodo inajaro. Jesocristocca toquejenajarijine ocasserehe pohuadenidsa ssonariraha Pedro pocca dsodonijidsapi: Nema nehe ima bicanira tinanamana-dsanapona. Diodsara tetidsemanaji, najari.
1
Pedro nija najari
¿Nija ohuemecotedeni? Ohuapi Pedro, Jesocristocca dodosse ojajaro. Tiadenipi Diocca tocattejidsabaqquinaja tiquejenajaro. Jesocristodsa jehe tiquinajarodeni ticcadeni dsamadsa timadimanaporaha tiadeni totamohuabaqqui-manadsa tijaribaqquimanajarode. Nadsapi dsama Pontohuaji, Carasiahuaji, Capadosiahuaji, Asiahuaji, Bitiniahuaji timadiridsamanajarodenidsa occa ima dsodo onajaro. Abi Diopa maittaccadsama nahato tapodsa: —Occa madija tiquejenanijine −nadsa tiadeni tocattejidsabaqquipojari. Pohua Corimejine tibodideni inahireridsajaro. Jesocristo pohua emene toccajarojine naqui ticcadeni imasiri tomossijaro. Nadsapi tibodideni huireqquiri nadsa Pohua Attidsa iboraqquiri tiquinanijine tipajiramanani.
Icca Abi Dio tiadenidsa ima bicani inanadsanapona. Tibodidenidsa naqui pocca jonehe tojadsanapona, onajaro.
Dio ia tonassiajabaqquihijine tohuini imadijaro
Diopa ia Medsede Jesocristocca Abi. Pohuadsa etidsedsa ettipi: —¡Abi Dio bica tinani, deni tijani! −inana, onajaro. Pohuapa itohui huati cahanari canadsa Pohuajine ibodi dsati tojajaro. Pina issonapomajarossa inajaro. Jesocristo dsoqquedsa nahatonijarijine ettipi: —Ia naqui idsoqqueraha inahatonidsa imadipomanitohuia −inajaro. Najaro tohuini imadijaropi pajissa iadsa tojanitohui. Memehuaji Dio Pohua madihidsapi iadsa inananijinecca Pohuana ecahuajaro. Najaro iadsa da inanijinepi bica tanicca ponira. Totabaccoranijine ssamo tani, jicanijine naqui ssamo tani. Tiadeni Diodsa pajissa tiquinajaropi Dio pocca dacorehedsa tiadeni tohuacahuabaqqui-dsanapojari. Pocca dacorehedsa timadimanadsapi nidsa dsama jicanicca huada bacco tadsa pocca tossiejehe najorapojaro tiadenidsa tojanitohui.
Najarotohui tetidsemaneri naraha ajijaro dsamadsa timadimanaccadsapi ocasserehe tinahanamanaccanitohui. Naraha nema nehe tetidsemaneri nana. Ticcadeni jehenijipi pina orossa najaro. Tiadenidsa ocasserehe ssonarijaropi ticcadeni jeheniji nattome najaro. Najaropi pina dsippodsa oro nattome najarossa najaro. Oropi dsippo ppoconijine totabaccora-jerani. Bica tehe toja tani. Ticcadeni jeheniji naqui ocasserehedsa nattome nadsa dacoradsapi pina oro bica tajarossa najaro. Naraha oropi ajimani, jicaca tani. Ticcadeni jehenijina denima bica tajaro. Jicaquera tani. Jesodsa disseraqquiri tiquinadsapi nidsa Jesocristo jidsera nanidsapa Diopa tiadenidsa huatidsedsa ajama nahitohui: —Jehe, bicaqquiri tiquinani. Ticcadeni jeheniji ponima toja-jerani. Occa deni tojehe, occa dacorehe tiadenidsa tojaji −nahitohui Abi Dio.
Tiadenipi Jesocristo qqui tiquinapo-jararaha pohuatohui tetideni huanaqquiri najaro. Jidapana naco pohua qqui tiquina-jararaha pohuadsa pajissa tiquinajaro. Nema nadsapi tibodidenidsa huatidsehe imeni anijaro. Najaro huatidsehepi pina ajijaro namicca huatidsehessa nejerani. Najaro huatidsehe tecomeramananijine naqui tettidenidsa pajira-jerani. Jehe, Jesocristodsa jehe tiquinajarojinepi Dio tiadeni tonassiajabaqquihitohui. Najarotohui tetidsemaneri najaro.
10 Maittaccadsama Dio Atti cacomeraqquiri najaridenipa Dio madija inassiajabaqquihijinecca ima mittamanahissa tahijine tohuini quinadsa Dio Atti dsodo napojarocca hua hua nimanimanacca najari. Icassiejeranijinecca ima ehecomeraridsamana nadsa naqui: —Dio madijadsa huati cahanari canadsa pocca tossiejehe da inanitohui −quiquinanajari. 11 Naraha Cristo-Mesia namihuaji ccarona-jaraccadsa Pohua Corimepa Dio Atti cacomeraqquiri najaridenidsa pocca ima ahuato inanapojaro: —Tiadeni Idinide Cristo-Mesia ajijaro namidsa ocasserani ahuahitohui. Dsotodepa Dio pocca dacorehe, pocca deni tojehe pohuadsa inananitohui −napojari. Naraha Cristo-Mesia tahimari pohuadenidsa ahuato tanijine disseraqquiri najari. Attidenipa: —¿Nejecojari madijadsana Mesia tojapadsaja? ¿Nejecoma nadsa Mesia ccajonapadsaja? −quiquinanajari. 12 Cristo-Mesia tahimari ecomeramana-pojaropi pohuadeni madimanadsa tojanijine jerani, dsotodedeniccadsana tojanijine. Diojine pohuadenidsa ahuato inanapojaropi tiadenidsana pajissa tojajaropaji. Aja Dio memehuaji madijari Pohua Corime namihuaji dosse inaronadsa Pohua Atti maridedeni bodidenidsa tojaridsajaripajade. Nadsapa pocca dacorehema Jesocristo tahimari icassiejeranijinecca tiadeni mari mari totocanabaqquimana najaride. Diocca dodosse tabaqqui memehuajicca naco najaro ima bicani qqui toquinahijine tohuini najonamanajari.
Imasiri jirehe timadimananijine Dio tiadeni tocattejidsabaqquijari
13 Jehe, icassiejeranijinecca ima timittamanadsapi najarotohui tinajoramanehe timadimanaji. Ima bicani tinanamananijine tibodideni huatonissa taji. Nidsa Pohua Bedi Jesocristo jidsera nanidsapa Dio pocca biquehe onihi onihi tiadenidsa da inanitohui. Najarotohui tibodideni najorana, onajaro. 14 Tahidepi Jeso tahimari icassiejeranijinecca ssamoqquiri tiquinadsa tabaccora tanicca tohuini tiquinehe timadimanaporaha jidapapi nema tiquinejeraji. Dio Attidsara iboraqquiri tiquinaji. Pina ejedeni imehideni attidsa iboraqquiri najarissa tiquinanijine, onajaro. 15 Diopa pocca madija tiquejenanijine tiadeni tocattejidsabaqquijari. Pohuapa imasiri ssamo taja najari. Pohua bodipa ssiaja huire tajari. Nema nadsapi tiadeni naqui tibodideni ssiaja huire tadsa imasiri jirehe timadimanaji. 16 Aji Dio Pohua Atti dsodo nanidsapi ajima nani: —Tibodideni ssiaja huire tadsa imasiri jirehe timadimanaji. Pina Ohuassa tiquinaji. Ohuatti nema onajaropi obodi ssiaja huire tajaro. Imasiri ssamo onani −nahi nade Dio.
17 Diopa nidsaranibote madijacca ima cattemade tojadsapa aja madija ima tabaccora tanicca inanamanajarodeni ojariadsa itide, pamahadsa itide huati tohuanahi najarahitohui. Aja madija ima tabaccora tanicca inanamanajarodeni huapimadsa najidsohue inassonarinitohui. Naraha bica tanicca inanamanajarodenidsana pocca daniji bicani inananitohui. Nadsapi Dio Pohuadsa: —Icca Abi Dio −tiquinadsapi ajijaro namidsa timadimanaccadsama Pohua noppine ticappinamanadsa Pohua Attidsara iboraqquiri tiquinaji. 18 Tiadenipi ticcadeni ididenicca madie ponimaccadsa timadimanapojaro. Naraha najaro tinebomananijine Dio tiadeni todinibaqquijari. Nahatoqquiri tiquinani: Dio tiadeni todinibaqquihijinepa timanaconedeni huatini ccara tanicca oro da inejerani. Plata da inejerani. Oro, platapi jicaca tani. 19 Aji timanaconedenipi Jesocristo emene bicabotena da inajaro. Pina edede bedi bicabote imasiri manaconi tojahijine Diodsa da da quiquinanajarissa najari. 20 Jesocristopa dsama nahato-jeraccadsama madija Idinide tojahijine Dio inanajorapojari. Jidapanana dsama jicanijine tohuajirajonadsa tiadeni todinibaqquihijine ajijaro namidsa ccaronajari. 21 Pohuapa tibodideni acco camadsa Diodsa jehe tiquinajaro. Diojine Jesocristo nahatonidsapa Dio pocca deni tojehe, pocca dacorehe pohuadsa inanajaro. —Ia naqui ia tonahatonibaqquihitohui −tiquinadsapi Dio Pohuadsa pajissa tiquinanissa tajaro.
22 Jidapana tiadenipi Diocca ima pajissaccadsa iboraqquiri tiquinajarojine tibodideni tohuireridsajaro. Nema nadsapi Jesodsa jehe quinajari timecotedeni toquejenajaridenidsa pajissehera tohuati huanehedsa tetideni huanaqquiri naji. Naraha tettidenidsara tetideni huanaqquiri nani ojari-jeraji. Tetideni cahanari canadsa timecotedeni tedseje acco acco titicanaridsera naji, onajaro. 23 Tibodideni Diojine cacajiqquimeradsapi pina tissonamana-pomajarossa najaro. Pina ticcadeni abi, amidenijine madija tiquejenadsa tissonamanapojarossa nejerani. Ticcadeni abidenipa jicahitohui. Naraha Diopa dsoqque-jarahi. Pohua Attipi camittehe da inajaro. Pohua Atti cacajiqquimera-jerani, nema dsanaponitohui. Najarojine tibodideni dsati tojajaro. 24 Najaro ima Dio Atti dsodo nanidsapi ajima nani:
—Madija huapimacca madiepi pina dserossa najaro.
Madijacca biquehe naqui pina mohuecca biquehessa najaro.
Dseropi amadsati dseqqueri nadsa jica tani.
Mohue naco amadsati dseqqueri nadsa catojaha jica tahi.
Madija naco pina najaro imassa quinajari. Madimanadsanapo-jarahi. Cacotadsapa jicahitohui.
25 Naraha Dio Attipi cacajiqquimera-jerani, nema dsanaponitohui
−naponi nade Pohua Atti dsodo nanidsa.
Jehe, najaro Jesocristo tahimari icassiejeranijinecca tiadeni mari tocanabaqquimanadsa pajissa tiquinajaro.