Pablodenipa Tesaronicadenidsa ima teppe tahidecca dosse quinajaro
1 Tesalonicenses
Tesaronicapi dsama Masedoniacca odsa panani deni tojanicca, bica tajaro. Nahihuaji Pablopa Jeso tahimari icassiejeranijinecca maride toccajari. Tesaronicadenipa tahide Jesodsa ssamoqquiri napojari. Naraha dsotodena madija mota huapi taha Jesodsa jehe quinajari. Pablo huatimadedeni Silvano Timoteo tedseje maride toquejenajari. Maride toquejenahicca semana 3 nadsapa pohuadenidsa huadiqquiri najaridenijine mohuaniji ssonarijaro. Nadsapa Pablo Silvano tedseje damama quinahitohuiraha odsa panani Bereahuaji dsome dsaja tajari. Najari tahimaridenipa Rocana dsodo inajaro, Jesocca dodosse tabaqqui tahimarideni capítulo 17ʼdsa.
Dsotodena Tesaronicahuajicca Jesodsa jehe quinajari tahimarideni Pablodeni mittamanadsa pohuadenidsa ajijaro ima teppe dosse quinajaro. Tesaronicadenipa nanajidso toquejenaraha Jeso inebomana-jarajari. Poccadeni jeheniji dacorajaro. Nadsapa bodideni acco icamabaqqui-manahijine dsodo quinajaro. Diodsa madimanahissa tahijine tocahatterahijine dsodo quinajaro.
Dsotode Pablodenipa Tesaronicahuaji madimanajaridenidsa ima teppe onihi dsodo quinapomajaro.
1
Pablodenipa nija quinajari
¿Nija imecotedeni? Ohua Pablo, Silvano, Timoteo inadsa tiadenidsa dsodo inajaro. Nani odsa panani Tesaronicacca Jesocristodsa jehe tiquinajaro titiqueriqqui najaro icca Abi Diodsa, ia Medsede Jesocristo pohuadeni pamahadsa tijariqquimanajarodenidsa icca ima dsodo inajaro. Abi Dio tiadenidsa ima bicani inanadsanapona, pocca jonehe naqui tiadenidsa inanadsanapona, inajaro.
Tesaronicacca Jesocristodsa jehe quinajari tahimarideni tojaridsajaro
Diodsa huati inadsapi: —Jehe Abi Dio, epejeni. Tijine imecotedeni Tesaronicacca bicaqquiri nahi −ihinanajaro. Titohuideni ibodi huatoma-dsanapodsapi Diodsa huati huati ihidsanapo najaro. Jehe, Diodsa huatide iquejenadsapi ticcadeni ima bicani eti ajima-jerajaro. Ticcadeni jeheniji dacorajaroa tidsepedeni ihijimana najaropaji. Diocca dossehedsa tidsepedeni ijimanadsa naqui tohuati huanehema tidsepedeni ihijiridsamana najaropaji. Ia Medsede Jesocristocca tossiejehetohui timadimanadsapi tiadenidsa ocasserani ssonariraha tinahanamananijine dacoraqquiri tiquinajaro. Imecotedeni, Diopa tiadenidsa huati huana tadsa pocca cacatidse tabaqqui tiquejenajaro. Dio tiadeni tocattejidsabaqquijaricca ima nahatoto inajaro. Nadsama aji ia naqui Jesocristo tahimari icassiejeranijinecca tiadeni mari mari ihicanabaqqui nade. Etti poni motta ojari-jerani. Dio Corimecca dacorehema mari mari ihinanajaro. Pohuajine Dio Atti tiadenidsa tojajaro. Jesocristo tahimaripi pajissa inadsa huati huati inajaro. Tiadenidsa imadidsa naqui icca madie qqui tiquinade. Iapi deni iquejenanijine idsepe ijijerade. Dio Atti tiadenidsa tojanijinena idsepe ijijarode.
Tiadenipi pina aji icca madiecca imassa, pina aja ia Medsede tahimari timittamanajaro pocca madiecca imassa tinanamanajaropaji. Najaroa aji Dio Atti timittamanadsa jehe tiquinadsapi Dio Corimejine tetidsemanajaropaji. Aji ocasserani teridsamanaraha Dio Corimejine Dio Attidsara tetetidsemana najaropaji. Nema tiquinadsapi titahimarideni tojaridsajaro. Aja Jesocristodsa jehe quinajarideni ticcadeni dsama arobeni Masedoniadsa madimanajarideni, dsama arobeni Acaiahuaji madimanajarideni naco titahimarideni mittaridsamanajari. Nadsapa ticcadeni imajine pohuadeni bodi todacorani nadsa attidenipa: —Ia naqui pina Tesaronicacca imecotedenissa inana −quinajaripaja. Tijinedeni Jesocristocca marinaja Masedoniahuaji mittamana, Acaiahuaji mittamana najaripaja. Naraha nahidsaha mittamanahi ojari najarahi. Dsama huapimacca naco mittaridsamanahi. Aji Diodsa jehe tiquinanissa tajarocca imapi dsama huapima nahatoqquiri naridsahi. Nadsama aji dsama onihi onihi naridsanihuaji Dio Atti maride jaijaridsadsapi ticcadeni jeheniji tahimarini nahatoqquiri napojarijine huati inejerani pohuadenidsa. Icca ima aji tiadenidsa bacco inaponicca ecomera-ridsanijineraha pohuadenina iadsa huati huati toquinade: —Aja Tesaronicahuaji Dio Atti mari ticanabaqquipodsa naco tiadenidsa bicaqquiri nade −quinajari. Aji ticcadeni siba nahatonidsa epeje tiquinanissa tajarocca ima naqui iadsa huati toquinade: —Poccadeni siba nahatonidsa: “Ia cacahuade” quiquinanaporaha jidapapa Dio pajissa camitta tajaridsana: “Ia Cacahuade” quinajari. Manaco najaridsana iboraqquiri najari −quinahi naqui imittade. 10 Dio Bedi memehuaji ccaronapomahitohui tinajoramanajaro naqui iadsa huati toquinadsa imittade. Najaripa Jeso dsoqqueraha Imehi Diojine nahatonijari. Nidsa Diocca najidsohue oppina tanicca bacco tadsapi Jeso pohuajinena dsori icaniredsa icassiejeranitohui, inajaro.