Pablopa Epesodenidsa ima teppe dosse inajaro
Efesios
Epesopi dsama Asiahuajicca odsa panani. Pablopa nahidsa huajano 3 naha madijari. Nahidsa madidsa Jesocristo tahimari maride tojadsapa madija huapi taha Jesodsa toquejenajari. Najaro imapi Roca dsodo inajaro Jesocca dodosse tabaqqui tahimarideni capítulo 19ʼdsa, 20ʼdsa naqui anijaro.
Dsotode Pablo dsama onihihuaji madidsapa Epesocca madijadsa ajijaro ima dsodo inajaro. Dio pohuadenidsa huati cahanari canahicca ima denima tocahatterahijine, Dio jipa tahiccara inanamanadsa madimanahijine naqui dsodo inajaro.
Jesocristodsa iquejenadsapi icca madie dsati tojajaro. Imadinissa tanijinecca ima naqui Pablo dsodo inajaro.
Tabaccorehe jinede Satanapa iadsa dissera tajari, imasiri inananijine. Pablocca dsodonijipi ia mari tocanabaqquijaro, dacoco ijiranijine, imasiridsa iedima-jeranijine.
1
Pablo nija najari
¿Nija ohuemecotedeni? Occa ima tiadenidsa dsodo onajaro. Ohuapi Pablo. Dio ohuadsa jipa tadsa Jesocristocca dodosse ojanijine otohui huahua najari. Jehe, nani odsa panani Epesodsa timadimanajaropi Diocca madija bicaqquiri tiquinani, Jesocristodsa disseraqquiri tiquinajarodenidsa dsodo onajaro. Icca Abi Dio, Pohua Bedi ia Medsede Jesocristo tedseje tiadenidsa ima bicani inanamana-dsanapona. Poccadeni jonehe naqui tibodidenidsa tojadsanapona, onajaro.
Jesocristodsa iquejenajarojine ima bicani iadsa anijaro
Diodsa etti ajima inana: —Jehe Abi Dio, bica tinani, deni tijani. Iadsa ima bicani tinanajaro −ihidsanapo nana. Diopa pajissa ia Medsede Jesocristocca Abi. Jesocristodsa iquejenajarojine ima bicani memehuaji anijaro huapima iadsa da inajaro. Pohua Corimepa ibodidsa najaro ima bicani inanaridsajaro. Diopa dsama inahatopo-jeradsama itohui napojari. Pocca madija iquejenanijine ia tocattejidsabaqquijari. Nama najaria Pohua Bedi Jesocristodsa pajissa inajarodeni ibodi ssiajaqquiri nadsa Dio Pohuatohuira imadinissa dsanaponijine. Ia qqui tabaqquidsapa imasiri icappirani ia qqui tabaqquihitohui. Diopa iadsa huati huana tajari. Diopa maittaccadsama: —Madija medse onanabaqquina, pina occa ejedenidenissa quinahijine −napojari nade. Nadsapi Pohua Bedi Jesocristodsa iquejenadsa Dio pocca madija iquejenajaro. Najaro imapi Diodsa bica tani. Pohua tohuini nadsa nema inanajaro. Nadsama iapi: —¡Jehe Abi Dio, bica tinani, bica tinani! Iapi bicaqquiri inejeraraha iadsa ima bicani tinanajaro. ¡Ticca tohuati huanehepi deni tojani! −ihinanajaro. Abi Diopa Pohua Bedi Jesocristodsa huati huana tajari. Najaridsa pajissa inadsapi iadsa ima bicani inanajaro. Imasiri iadsa dacoraraha Dio itohui huati cahanari canadsa ia tappa tabaqquihijine pocca ejedeni eccorajari. Pohua emene toccajaropi icca imasiri manaconi tojajaro. Nadsapa Dio iadsa: —Ticcadeni imasiridsa epeje onani −najari. Diopa nema inanajaropi iadsa pocca tohuati huanehe ahuato inanajaro. Memehuajicca nahatohue, tohuattehe huapima naqui iadsa inanaridsajaro. Diopa iadsa ima bicani inananijine ecahuapojaropi tahide ahuatora taporaha jidapana iadsa ahuato inanajaro. Najaro imapi Pohua tohuini napodsa: —Occa ejedenidsa ajima onananitohui −napode. 10 Najaroa nidsa dsotode Pohua tohuini nahicca huada bacco tadsa pocca tonahatobaqquinaja huapima aja memehuajicca, namihuajicca naco huapima inatassaqquihitohui. Nadsapa Pohua Bedi Jesocristo huapimadsa deni inanadsapa pohuana huapima ecahuabaqquihitohui.
11 Diopa Pohua jipa tahicca inananijine tohuini nadsa najarossa inanajaro. Tahide madija iquejena-jeraccadsama Diopa: —Madija ocattejidsa-baqquihitohui, occa madija toquejenadsa pohuadenidsa occa daniji bicani da onabaqquinijine −napohui nade. Nadsapi Jesocristodsa pajissa inadsa Diocca madija iquejenajaro. Nadsapi Dio pocca daniji bicani huati tapojaricca iadsa inanaridsanitohui. 12 Dio Pohua tohuini nadsa tahide ia jodiodenina Jesocristodsa pajissa inapojaro. Diodsa etidsedsa Pohuadsa: —Jehe Abi Dio, bica tinani, deni tijani −ihinananijine Dio ia tocattejidsabaqquipojari. 13 Tiadenipi jodio tiquejena-jeraraha Jesocristo tahimari icassiejeranijinecca timittamanadsapi pajissa tiquinajaro. Nadsapi tiadeni naqui Jesocristocca tiquejenajaro. Nadsana Dio pocca madija tiquejenajaro ahuato tanijine Pohua Corime dosse inaronajari. Pina tahide huati tapojarissa najari: —Nidsa Ocorime tiadenidsa onanaridsanitohui −napohui nade. 14 Dio Pohua Corime iadsa inanaridsajaripa pocca daniji bicani huati tapojaricca pajissa iadsa tojanitohui nahatoto inanijine. Najaro daniji bicanipi nidsa dsotode pocca madija idinibaqquia jicahissa tadsapa pocca daniji bicani huapimadsa da inaridsanitohui. Dio nama najaria madija Pohuadsa huatidsemanadsa: —¡Jehe Abi Dio, bica tinani, deni tijani! −quiquinanahijine.
Pablopa Diocca nahatohuetohui Diodsa huati tajari
15 Ticcadeni ima omittaponidsama titohuideni Diodsa huati huati odsanapojaro. Aji ia Medsede Jesodsa pajissa tiquinanissa tajaro ima omittajaro. Diodsa toquejenajari huapimadsa naqui tetideni huanaqquiri najaro quinahi omittadsa ohuatidsejaro. 16 Pajissa Diodsa huatide ojadsapi titohuideni ohuati ajima-jerajaro. Diodsa huati onadsapi: —Jehe Abi Dio, epejeni. Tijine bica tani. Epesodenicca jeheniji bica tadsa ohuatidseni −ohonanajaro. 17 Diopa ia Medsede Jesocristocca Abi bica tajari. Pohuadsa huati onadsa naqui: —Abi Dio, pohuadenidsa Ticorimecca tohuattehe, nahatohue tinanaridsaji −ohonanajaro. Pocca nahatohue tibodidenidsa inehemadsapi Diocca pajissehe tiadenidsa ahuato tanijine. Dio naco tiadenidsa tojidserara dsanapohuijine. 18 Diodsa ohuatti onihi naqui: —Abi Dio, pohuadeni tedsejemacca ima bicani bodidenidsa ahuato tinanaji −ohonanajaro. Diopa pocca madija tiquejenanijine tiadeni huahua tabaqquijari. Itedsejemacca ima bicani iadsa tojanijine tohuini imadijaropi pajissa iadsa tojanitohui. Najaro nahatoqquiri tiquinanijine Diodsa huati huati ohonanajaro. Dio Pohuadsa toquejenajaridenidsa pocca daniji bicani da inani nahatoqquiri tiquinanijine naqui Pohuadsa huati huati ohonanajaro. 19 Dio pocca dacorehe naqui tiadenidsa ahuato tanijine Pohuadsa huati huati ohonanajaro. Pocca dacorehepi motarani, jicaqqui-jerani. Najaro dacorehepi Pohuadsa pajissa inajarodenidsa anijaro. Najaro dacorehepi Dio Pohua dacoraja najari. 20 Diopa pocca dacorehedsa Jesocristo dsoqqueraha inahatonijari. Memehuaji iaccamacossanidsa deni inanadsapa Pohua inori nahatonihuaji inahittarijari. 21 Nahidsapa memehuajicca, namihuajicca huapima dossede tojajari. Pocca dacorehe deni tojajaro. Pocca cacahuehe jiquejerajaro. Jidapana ajijaro dsamaccadsa deni tojajari. Nidsa dsotodecca dsama dsati ccajonajarodsa naco nama dsanapohuitohui. Pocca deni tojehe jiquejeranitohui. 22 Diopa memehuajicca, namihuajicca huapima ajamani inanabaqquijari. Pohua Bedi Jesocristo deni inanadsapa huapima dossededeni tojajari. Ia naqui pocca iquejenajaro ia dossede tojajari, pina itatissa najari. 23 Ia Cristodsa ijariqquijaropi pina pohua assiressa inajaro. Iadsa pajirahissa taridsajari. Meme, nami huapimadsa naco pohuana pajirahissa taridsajari.