Pablopa Romanodenidsa ima teppe dosse inajaro
Romanos
Pablopa Romahuaji madimanajari Jesodsa toquejenajaridenidsa ima teppe dsodo inajaro. Pohuapa nahihuaji tocca-jaraccadsa pohuadenidsa dsodo inapojaro. Pohuadeni qquide, pohuadeni maride tohuini naraha dsotodena pohuadenihuaji toccajari. Dsotodena pocca benehicca imapi Roca dsodo inajaro (Tahimarideni capítulos 27−28).
Romahuajicca madija mota huapi taha jodio quejena-jarajarideni. Poccadeni odsa panani deni tojanicca, bica taniccapi Roma. Najaro odsa pananicca madijapa jodiodenicca dsama cacahuade toquejenaridsajari.
Romacca madija motapa Jeso tahimari mittamanadsa pajissa quinajari. Nadsapa Dio jipa tahiccassa inanamananijine, poccadeni ima Diodsa bica tanijine Pablo pohuadenidsa dsodo inajaro.
Romanodenidsa Pablo attipa: —Moisesicca marinajadsa iboraqquiri tiquinadsapi ticassiejera-jeranitohui. Najarodsa timadimanadsapi ticcadeni ima Diodsa pajiranissa tanijine ssamo tani. Jesocristodsa pajissa tiquinadsana Dio tiadeni tonassiajabaqquihitohui −najari Pablo pocca ima teppedsa.
1
Pablo nija najari
¿Nija ohuemecotedeni? Ohuapi Pablo, Jesocristocca medse, tiadenidsa occa ima dsodo onajaro. Jesocristocca dodosse ojanijinepi Dio otohui huahua najaride. Najaroa aji pocca ima bicani madija tocassiejerahijinecca mari mari ohocanabaqquiridsa nahijine omadijaro.
Maittaccadsama najaro imapi Diojine Pohua Atti cacomeraqquiri najarideni huati toquinapojari. Pohua Atti dsodo nanidsapi anini. Najaro ima bicanipi aja Dio Pohua Bedi Jesocristo tahimari. Pina madija bedissa naha tossonajaripa tamine Dabi potemahidsana tossonajari. Dio Corimejinena Jesocristocca ima ahuato inanajaro. Jeso dsoqquedsapa Dio pocca dacorehema inahatonijari. Najarojinena ima ahuato tajaro: Ia Medsede Jesocristopa Dio Bedi.
Najarina ohuadsa huati huana tadsa ohua cadossejari, dsama huapimacca madija pohua oni mittaridsamanahijine. Ohuattipi: —Jesocristodsa pajissa tiquinanissa taji. Pocca marinajadsa iboraqquiri tiquinaji −ohonaridsa nanijine ohua cadossejaride. 6-7 Romahuaji timadimanajaro tiadenidsa naqui Jesocristo tahimari bacco tajaro. Dio titohuideni huati cahanari canadsapa Jesocristocca madija tiquejenanijine titohuideni huahua najaride. Aja icca Abi Dio, ia Medsede Jesocristo tedseje tiadenidsa ima bicani inanamana-dsanapona, onajaro. Icca Abi Diocca jonehe naqui tiadenidsa tojadsanapona. Ia Medsede Jesocristocca jonehe naqui tiadenidsa tojadsanapona, onajaro.
Pablopa: —Romahuaji occana −najari
Jehe, tahide titohuideni Jesocristo onima Diodsa huati huati ohonanadsapi: —Jehe Abi Dio, epejeni. Tijine bicaqquiri nahi −ohonanajaro. Ia Medsede Jesocristodsa jehe tiquinadsa pohua attidsa iboraqquiri tiquinadsapi titahimarideni huati huati quiquinanahi ohomittaridsa najaro. Dsama huapimacca madija attideni: —Romanodenicca jehenijipi dacorani −nanaridsamana nahi omittadsa titohuideni Diodsa huati huati ohonanajaro. Obodi ohuassirema Diodsa odsepe ihiji najaro. Pohua Bedi tahimari icassiejeranijinecca maride dissera onajaro. Diopa occa ima qqui tahi, nahato tahi. Najaroa titohuideni Diodsa huati huati ohodsanapo najaro. 10 Tiadeni qquide occanijine Diodsa huati huati ohonanaraha jehe najaraccahi. Dio ohuattidsa jehe nadsapa nidsa tiadenihuaji bacco onanitohui. 11 Tiadeni qqui onabaqquinijine tohuini onani. Tiadenidsa Dio Atti ohuacomeradsapi Pohua Corimejine Pohuadsa jehe tiquinajaro todacorani nanijine, onajaro. 12 Aji tiadeni Jesocristodsa jehe tiquineje, ohuassa Jesocristodsa jehe oneje nadsapi tiadeni tedseje icatidserara cananijine, onajaro.
13 Ohuemecotedeni, nahatoqquiri tiquinanijine onadsa huajijiradsa ohuapi nani occanijine occa benehi ohonajora naraha occa benehi huajijiradsa tossamo tossamo dsanaponi. Nidsa tiadenihuaji occadsa tiadeni mari ocanabaqquidsapi ticcadeni madija ohuaha naco Jesocristodsa toquejenahijine, onajaro. Ajana jodio quejena-jarajarideni dsama onihihuajicca, dsama onihihuajicca mari ocanabaqquiridsapodsapa Jesocristodsa toquejenana canade. Tiadenihuaji ima najarossa nanijine jipa onajaro. 14 Jesocristo otohui huahua najaripa: —Madija dsama huapimacca otahimari mittamanahijine maride ticcaridsaji −najaride. Nadsapi pina odsa pananidsa madimanajaridenidsa, dsama dopedsa madimanajaridenidsa naco pohua tahimari mittamanahijine maride occaridsajaro. Aja papeo nahatoqquiri najaridenidsa, papeo ssamoqquiri najaridenidsa naqui Jesocristo tahimari mittaridsamanahijine maride onebo-jerajaro. 15 Najarojinea Romahuaji timadimanajaro naqui Jesocristo tahimari icassiejeranijinecca tiadeni mari ocanabaqquinijine jipa onajaro.
Jesocristo tahimarina dacorabote ojarini
16 Ohuapi Jesocristo tahimari icassiejeranijinecca ohuacomeranijinepi ocappina-jerajaro. Ohuapi nahato onani: Jesocristo tahimaripa Diocca dacorehe madija tocassiejerahijine, onajaro. Tahidepi jodiodenidsa, dsotodepa jodio quejena-jarajaridenidsa naco Jesocristo tahimari dacorajaro. Huapima najarodsa jehe quinadsapa tocassiejerahijine. 17 Aji Jesocristo tahimaridsana Dio ia tonanabica-baqquihijinecca ima ahuato tajaro. Jesocristodsa pajissa inadsapi pohua tahimarijine imasiri inanajaro manaconipi jicani. Icca jeheniji najaro ojarijaropi Jesocristo tahimari iadsa tojajaro. Dio Atti dsodo nanidsa ajima najaro: —Madija bica tajari Diodsa pajissa najaripa najaro jehenijima madi-dsanapohuitohui −nahi nade Dio.
Madija huapima ima inanamanani ahuato tajaro
18 Madija imasiri totonanadedeni cajiridsahi. Nidsa Diocca najidsohue oppinabote memehuaji ccaronadsa pohuadenidsa ssonarinitohui. Najaridenipa poccadeni tabaccorehejine pajissacca ima tocahatterahijine ssamoqquiri nahi. 19 Dio tahimaripi ahuatoridsajaro. Pohuadenidsa naqui ahuato tani. Diojine pohuadeni bodi nahatoqquiri najari. 20 Diopa inoccodsa qqui inajarahi. Pocca ima naqui inoccodsa qqui inejeraraha dsama Dio inahatoponidsama pocca dacorehe jiquejeranicca, pocca deni tojehe huapimadsa ahuatojonajaro. Pocca nahatohue qqui inaridsajaropi najaro imadsa ibodi huahuatoma nadsapi Diocca ima iadsa ahuato tajaro. Naraha madija imasiri tohui quinajaridenipa: —Dio tahimari iadsa ahuato tejerani −quiquinanaraha pohuama maidsamanajari. 21 Pohuadenipa Dio Pohuadsa bodideni nahatoqquiri naraha Diodsa: —Bica tinani, deni tijani −quiquinana-jarajari. —Epejeni. Tijine iadsa ima bica tani −quiquinana-jaradsa naco pohuadeni bodipa ima ponimaccadsara toquejenaridsajari. Bodideni tossamoridsadsapa dsidsinidsa toquejenajari. 22 Attidenipa: —Nahatojide ojirajaro −quiquinanaraha ssamoqquiri nahi. 23 Madijapa huatia tahi. Naraha Diopa huatiehera tajari. Pocca deni tojehe huapimadsa ahuato taraha Pohuadsa jehe quina-jaradsapa madija huatiahaqquiri najarideni corime inahatomanadsa najaridsana: —Ia cacahuade −quiquinanajari. Aja bani eppe cajihi corime naco inahatomana, namidsa jajahiridsa najari aja biji caji isso caji najarideni corime inahatomana, pohuadeni baccodenidsa jajahiridsa najari corime naco inahatomana nadsa poccadeni nahatonajadsa: —Ia cacahuade −quiquinanajari.
24 Najarojinea Dio inebobaqquijari. Pohuadeni bodidsa tabaccorehe tohuini quinadsapa huananehecca imadsa toquejenajari. Pohuadeni tesse tedseje huananehe oppina tanicca inanamanajaro. 25 Diocca imapi pajissaccaraha Diocca imadsa huattajojo tajari. Maidsehetohuira disseraqquiri najari. Dio inahatoridsajari corime inahatomanadsa najaridsa huahuatidsemana nadsapa: —Ia cacahuade −quiquinanajaripaja. Pohuadeni Nahatode Diodsara huatidsemanahijine bica taraha nama quina-jarajari. Pohuadsa: —¡Bica tinani, deni tijani! −ihidsanapo nanijine bica tani. Pajissa nema nana.
26 Naraha madija pohuadeni cacahuade ohuahadsa disseraqquiri nadsapa Dio inebobaqquidsa poccadeni huananehe oppina taniccadsa toquejenajari. Aji amoneje ponidenicca maqqui najade jiperaqquiri najaropi ponidenira ima oppina tanicca inanamanajaro. 27 Maqquideje naco poccadeni amoneje ajade jiperaqquiri najaripa pohuadeni tesse tedseje ima oppina tanicca inanamanajaro. Najaro imadsa disseraqquiri nadsapa poccadeni ima oppina tajaro. Nama quinadsapa pohuadeni imedsa comani ihinahanamana najaropaji, poccadeni huananehe manaconi.
28 Diodsa bodideni huatohuijine jiperaqquiri nadsa Dio Attipa: —Apajana. Pohuadeni bodi pohuadeni tohuini quinadsapa nama naha madimana-dsanapohuijine −najari. Najaria madija huapima ima bica tejeranicca inanaridsamanajaropaji. 29 Najaria madija pohuadeni bodidenidsa imasiri sseqquiri naha madimana taja, imasiri inanamanadsa huatidsemana taja najari. Poccadeni dacorehema: —Ohuana denima ocajina −quina taja, —Madija ohuahacca ima onatabaccorana −quina taja najari. Pohuadenipa madija ohuahacca deni tojehe acconi bodideni huadiqquiri najari. Pohuadenipa madija inanadsoqquemana tahi. Amadsati naco cahadire tahi. —Icamaidsabaqquina −quina tahi. Tabaccorehe denima tabaccora tanicca tohuini quina tahi. Pohuama madija ohuahacca ima ahuatoranidsa huati iqquimamana tani. 30 Madija ohuahadenicca ima totabaccoranijine huatijidede raja, Diodsa jiperaqquiri naja najari. Madija ohuahadsa attideni bica tajaradsa atti atti quina taja, madija ohuahadenipa: —Iana bicaqquiri inajaro −quina taja, madija ohuahadenipa: —Iana deni iquejenani −quinajari huati huatijidede raja najari. Pohuadeni bodidsa ima tabaccora tanicca inahatomana teje, imehideni attidsa naco iboqquiri naja najari. 31 Pohuadenipa ima bicani mittamanahijine jiperaqquiri najari. Pohuadeni attipa: —Tiadenidsa nabica onanitohui −quiquinanaraha mamaidsamana najari. Poccadeni madijadsa naco huatideni huanaqquiri najarahi. Madija ohuahadsa naco huatideni huanaqquiri najarahi. Huadiecca naco huatideni ssonaneraqquiri najari. Poccadeni madijacca ima tossamodsa naqui: —Tia acco ocamana −quina-jarahi. 32 Madija nama quinajaridenipa Dio Atti mittamanaporaha. Aja Dio Attia: —Imasiri inanamanajarodenipa paja jicarihitohui −nahi nahatoqquiri najari. Naraha pohuadeni cacahuamana-jaradsapa imasiri inanamana-dsanapojaro. Madija ohuahadeni imasiri inanamanani qqui toquinadsa naco: —Jehe, bica tani −quiquinanajari.