CA̱CA CHE DIRUN SAN PA̱BLO MENA̱N, DECHUH YE YAHN IHYAN YAHN DENDIOHS CHE VATE YE YA̱N CORINTO
1
U Pa̱blo, che tenda̱hnun Dendiohs u che co apóstol yahn Dihvo vo Jesucristo, nduco dihno vo Sóstenes, dirun nuhn ca̱ca cuh, dechuh nuhn yahn nchuhn, ihyan yahn Dendiohs che ritahno ne Dihvo vo Jesucristo, vate ne ya̱n Corinto. A tenda̱hnun Dendiohs nchuhn che co ne ihyan ndah yahn ye, ritahno ne Dihvo vo Jesucristo. Numachahte iyehnse ne, a tenda̱hnun ye uvo ma̱n, nducoya̱ca dihno vo ma̱n, che rendeva vo nduco ye yavena̱n Dihvo vo Jesucristo. Chida vo Dendiohs ma̱n, Dihvo vo Jesucristo ma̱n, din yahino ye nchuhn, din ye che nda̱hca̱ cuahtenan ne.
Yahino Dendiohs ihyan yahn ye che cuande yahn Dihvo vo Jesucristo
Cuahn da̱ma renecá̱h nundihve cuahn Dendiohs ca̱va nchuhn yahn che yahino ye nchuhn che cuande yahn Dihvo vo Jesucristo. Yahino ye nchuhn, ne te ndahva ye vederihquentiyon che cuahndudo ne ndudo yahn ye ma̱n, vededevano che chenan cuma ne ma̱n. Tihca̱ chinahn nduco ne, te a chitahno ne ndudo ndah yahn Dihvo vo Jesucristo. Nchuhn nduco nducoya̱ca ihyan yahn Dendiohs, quendihconahn te ye vederihquentiyon yahn ye nchuhn. A chenan rino ne ro che ndaconan nda̱ tun Dihvo vo Jesucristo. Dendiohs ne, din ye che cochahtino ne, quendi ne cotahno ne Dihvo vo Jesucristo, hua cuahtendihco ne nunde nde ro che ndaconan nda̱ tun ye. Dendiohs ne, redinahn ye ndudo yahn ye, ne ma̱n ye tenda̱hnun ye nchuhn ca̱va che cotahno ne Da̱ya ye Jesucristo, ihyan min che Dihvo vo.
Ihyan che rendo da̱ma ye ya̱co ne, o ino cua̱n ndi ye
10 Dihnó, nducote renevahnecun nchuhn Dihvo vo Jesucristo ne, rá̱hn rí nchuhn che ndo ya̱n ne nduco vih, a̱ma cua̱n co no ne ma̱n, a̱ma no vederendedecadino cuahtenan cuma ne ma̱n. 11 Dihnó, nahn che tihca̱ din nchuhn, te ra̱hn ihyan ndeva̱co cahvo vo Cloé ri ye u che vate ca̱nda ne nduco vih yahn che a vih ra̱hn a̱ma, a vih ra̱hn ta̱ma ne. 12 Na̱hn ne ne, ra̱hn ne che riquendi ne ndudo che ricuahn Pa̱blo, na̱hn ne ne, che ricuahn Apolos, na̱hn ne ne, che ricuahn Pedro, na̱hn ne ne, che chicuahn Dihvo vo Jesucristo. 13 A̱ma vedetundo che tihca̱ redin ne. Dihvo vo Jesucristo ne, a̱ma no ye. Ndiyu Pa̱blo che quenan ya̱h ye na̱n cruz ca̱va che ndedevahn ye nchuhn. Ndiyu Pa̱blo cah nchuhn cuahn che chedenune ne. 14 Nundihve cuahn Dendiohs che neve ra nchuhn, chehdenuné nchuhn. Atena̱n Crispo ma̱n, Gayo ma̱n, chehdenuné sa̱hn. 15 Nde hua co ca̱hma ne che u cah ne cuahn che chedenune ne. 16 Namin chehdenuné ihyan ndeva̱co Estéfanas. Co atena̱n ihyan chahn no che chehdenuné, 17 te dechuh Dihvo vo Jesucristo u, ndiyu che cuehdenuné ihyan, ate che cuahndudó ndudo ndah yahn ye. Rahndudó ndudo min numa cua̱co. Hua retihdená̱n vededevano yahn má̱n, ca̱va che tihca̱ ne, codevano ndah ihyan nduhca̱ che chih Dihvo vo Jesucristo, quenan ya̱h ye na̱n cruz.
Ndudo yahn Dihvo vo Jesucristo ne, chemin che vederihquentiyon yahn Dendiohs ma̱n, vededevano yahn ye ma̱n
18 Ihyan che va che conda ye, din nunde yahn ye ne, ra̱hco ye te a̱ma vedetundo che ritahno vo che yahn che chih Dihvo vo Jesucristo, quenan ya̱h ye na̱n cruz, co ndevahn vo. Ate uvo che ndedevahn Dendiohs uvo ne, a devano vo te chemin ne, a̱ma vederihquentiyon chahte yahn ye, 19 nduhca̱ che a ndirun na̱n Ndudo yahn ye tuhca̱:
Ca̱hco ró che hua richihve vederendedecadino yahn ihyan,
decuihnó vededevano yahn ye.
20 Anduhneca̱ ndete che hua richihve ndudo yahn sa̱hn devano ma̱n, sa̱hn che nda cuande se dehtenduh che ri iyehnse cuh ma̱n, te Dendiohs ne, a chihco ro ye che vededevano yahn se ne, a̱ma vedetundo. 21 Tihca̱ din ye, te numacuahn vededevano yahn ye chihco ca̱de ye che ihyan iyehnse ne, hua tuno vededevano yahn ma̱n ye che cotahno ye ihyan. Tahque ndah ne, chihco ca̱de ye che, nduco ndudo yahn ma̱n ye che rahndudo vo, ndedevahn ye ihyan yahn ye, andahre ra̱hco ihyan chena̱hn te chemin ne, a̱ma vedetundo.
22 Ihyan nación yahn Israel ne, dinoca nahn ndihchero ye vederihno ca̱va che cotahno ye. Ihyan nación chena̱hn ne, atena̱n vededevano che da̱ma nduco vededevano yahn ma̱n ye ritahno ye. 23 Ate uvo, ihyan yahn Dendiohs ne, rahndudo vo che, ca̱va che ndevahn ihyan ne, va che cotahno ye ndudo yahn Dihvo vo Jesucristo, ihyan min che quenan ya̱h ye na̱n cruz. Ihyan nación yahn Israel ne, rahcota̱hn ye yahn ndudo min, rahtendihco ye nunde. Ihyan nación chena̱hn ne, ra̱hco ye te ndudo min ne, a̱ma vedetundo. 24 Uvo che a tenda̱hnun Dendiohs va̱n ihyan nación yahn Israel ma̱n, va̱n ihyan nación chena̱hn ma̱n ne, a devano vo che ndudo yahn Dihvo vo Jesucristo ne, a vederihquentiyon yahn Dendiohs ma̱n, vededevano yahn ye ma̱n. 25 Vededevano yahn Dendiohs ma̱n, vederihquentiyon yahn ye ma̱n ne, tahque chahte che co nducuahn vededevano yahn ihyan iyehnse, andahre ra̱hco ye te a̱ma vedetundo, nde hua richihve. 26 Dihnó, cueneca̱hco ne nduhchan ihyan ne ro mena̱n. Atena̱n neve ne che ihyan devano ne va̱n combiero yahn ne ma̱n, neve ne che chenan cuma ne vederihquentiyon ma̱n, neve ne che nda̱ta yahn ihyan na̱hn ma̱n, 27 ate a tenda̱hnun Dendiohs nchuhn. Ihyan iyehnse ne, ra̱hco ye che tundo ne ma̱n, che hua rigonun chihve ne ma̱n, ate a tenda̱hnun Dendiohs nchuhn ca̱va che nda̱hco ndiya ye vededevano yahn ihyan chahn ma̱n, vederihquentiyon yahn ye ma̱n. 28 Ya̱de ihyan chahn, ne ra̱hco ye che ndere ihyan nchuhn, nde hua redin cuande ye nchuhn. Ate a tenda̱hnun Dendiohs nchuhn, chihco ro ye che nde hua richihve vederendedecadino yahn ihyan chahn. 29 Tihca̱ din ye ca̱va che nde a̱ma ihyan, hua co din ya̱de ye. 30 A Dendiohs che din ye che ritahno vo Dihvo vo Jesucristo. A ca̱va ihyan min che din ye che chenan cuma vo vededevano ma̱n, nchahco ye nunde yuhn vo ma̱n, nedin yahn ye uvo ma̱n, ndedevahn ye uvo ma̱n. 31 Che nahn ne, che dinahn ihyan nduhca̱ che a ndirun na̱n Ndudo yahn Dendiohs tuhca̱: “Hua nda̱hca̱ che ndeva ma̱n ihyan yavena̱n ye. Tahque ndah ne, ndeva ye yavena̱n Dihvo vo Dendiohs.”