3
Ca̱h Dendiohs ntiyon Pa̱blo che cuahndudo ye ndudo ndah yahn Dihvo vo Jesucristo va̱n ihyan nación chena̱hn
A ndi cuande nchuhn va̱n ihyan yahn Dendiohs. Chemin che, u Pa̱blo, che quenún va̱coya̱hn yahn che rahndudo ndudo yahn Dihvo vo Jesucristo, rihnevan nchuhn, ricá Dendiohs ca̱va ne. Co a devano nchuhn che chihco Dendiohs tá̱h ntiyon che cuahndudó ndudo nduhca̱ che yahino ye nchuhn. Dendiohs ne, din ye che checadinó a̱ma ndudo ra, dirún tah yahn nchuhn. Cuahn che ndihchenan ne ne, tumacadino ne te a chenáhn ndudo ra yahn Dihvo vo Jesucristo. Ndudo min ne, hua ca̱h Dendiohs, checadino ihyan che chahte ye a ra̱hn me. Ate ma̱n ne, numacuahn vederihquentiyon yahn Vaco Ndah yahn ye, reca̱h ye, recadino ihyan apóstol yahn ye ma̱n, ihyan che rahndudo ye ndudo yahn ye ma̱n. Ndudo min ne, tuhca̱ conahn: Che ihyan nación yahn Israel ma̱n, ihyan nación chena̱hn ma̱n, ndevahn ye da̱ma nduco vih. Cotahno ye ndudo ndah yahn Dihvo vo Jesucristo, ne ndedevahn Dendiohs ihyan nduhca̱ che a nente ca̱de ye. Yahino Dendiohs u, ne numacuahn vederihquentiyon yahn ye, tenda̱hnun ye u che co apóstol yahn ye, nda̱hco ye ndudo ndah min tá̱h ca̱va che cuahndudó. Andahre va̱n nducoya̱ca ihyan yahn ye, u che tahque hua rigonun chihvé, ate nda̱hco ye ntiyon ndah cuh tá̱h ca̱va che cuahndudó va̱n ihyan nación chena̱hn nduhca̱ che a̱ma chahte vedeyahino yahn Dihvo vo Jesucristo ca̱va ye, che nde hua renan retumacadino vo. Chihquentiyon Dendiohs che ca̱h cuandé nducoya̱ca ihyan nduhca̱ che rendedevahn ye ihyan. A ihyan min che dendah ye nducuahn che va, ne nde a ra̱hn me, atena̱n ma̱n ye devano ye nduhca̱ che redin ye. 10 Ate ma̱n ne, nda̱hco ye ndudo yahn vededevano chahte yahn ye ta̱h ihyan yahn ye ca̱va che cuahndudo ye, cadino nde ángel che vate ye vahchetero. 11 Nde ro che ametah cuhnde iyehnse ne, a tihca̱ ndihco ca̱de Dendiohs che dechuh ye Dihvo vo Jesucristo, ndedevahn ye ihyan che nevahnecun ye ihyan. Ma̱n ne, a chinahn. 12 Nducote ritahno vo Dihvo vo Jesucristo, ndi cuande vo va̱n ihyan yahn ye ne, co nda̱ vo na̱n Dendiohs, hua dehve ra̱hco vo. 13 Chemin che nahn che quendi nchuhn cotahno ne numa ino ne, hua dihya nun ino ne co che rechuhríhn che cuande yahn ne. Tahque ndah ne, co yeno ne che tihca̱ rahno rí ca̱va ne.
Nduhca̱ che yahino Dihvo vo Jesucristo ihyan yahn ye
14 Yahn che a ndevahn nchuhn ne, chemin che revá̱h na̱n Dendiohs Chida Dihvo vo Jesucristo, 15 ihyan min che nedin da̱ya ye nducoya̱ca ihyan yahn ye che chenan ye vahchetero ma̱n, muhn iyehnse cuh ma̱n. 16 A ihyan min che Chido vo. Ricá ihyan che numacuahn vederihquentiyon chahte yahn ye, din ye che conun Vaco Ndah yahn ye nchuhn, cotahno ne numa ino ne. 17 Ricá che conan Dihvo vo Jesucristo nduco ne, tunoca che ritahno ne. Namin ricá che quendi nchuhn numa ino ne, cuahtenan cuma ne vedeyahino, 18 ca̱va che co conahn ndah ne nduco nducoya̱ca ihyan yahn Dendiohs nduhca̱ che a̱ma yahino Dihvo vo Jesucristo uvo. 19 Náhn che tumacadio ne vedeyahino chahte yahn ye che nde metah conan conahn vo. Nduco tihca̱ ne, numa ino ne nda̱hco ne chedave yahn ne ta̱h Dendiohs.
20 Ma̱n ne, ndeva vo yavena̱n Dendiohs, ihyan min che a̱ma yudo vederihquentiyon yahn ye, ihyan min che ri redin ye nde tahque ndeh ca che co che rico vo ma̱n, che rendedecadino vo ma̱n. A vederihquentiyon yahn ye che chenan cumo vo, ne chemin che redin che rinahn. 21 Nducoya̱ca ihyan che ritahno vo Dihvo vo Jesucristo ne, nducote ritahno ye ihyan ne, nda̱hca̱ che ndeva ye yavena̱n Dendiohs numacuahn ro. Tihca̱ co.