7
Va ta̱h Dihvo vo Jesucristo vederihquentiyon nduhca̱ che quenan cuma Melquisedec
Melquisedec ne, rey yahn ya̱n Salem, namin chi ye a̱ma chidocuya̱n ndina̱n yahn Dendiohs, ihyan min che a̱ma yudo vederihquentiyon yahn ye. Cuahn che ndaconan Abraham che chahn ye, cuhn ye nduco ino cun rey chahn, decuihno ye ihyan ne, chahn Melquisedec, chendi yune ye ihyan, ne chica ye che conan Dendiohs ihyan. Me Abraham ne, nda̱hco ye neve dehtenduh che nda̱ca ye va̱n ca̱nda me ta̱h ihyan min. Na̱n che ndiche dehtenduh ne, ca̱h ye a̱ma ihyan. Che duche rey min, Melquisedec ne, tuhca̱ conahn: “Rey ndah.” Namin dihn va na̱n che chihquentiyon ye, te ya̱n yahn ye, Salem ne, tuhca̱ conahn: “Ya̱n na̱n che dihn va.” Ihyan min ne, anduhneca̱ ndete che co ma̱n ye, te hua duh devano duh che chaco ye ma̱n, duh che chida ye ma̱n, nde hua duh devano ti chica nda̱ta yahn ye. Hua duh devano ticuahn chihndeya̱n ye ma̱n, ticuahn chih ye ma̱n, ndete che chihno vederihquentiyon yahn ye ma̱n. Atihnoca̱ Dihvo vo Jesucristo, Da̱ya Dendiohs, te ndi ye anduhneca̱ chidocuya̱n ndina̱n, ne hua cuihno vederihquentiyon yahn ye.
A ndero ndi te a̱ma yudo vederihquentiyon quenan cuma Melquisedec, te nde ihyan ndico yuhn vo Abraham nevahnecun ye ihyan, ne ndeh na̱n dehtenduh che chihnevi ye yahn rey chahn, nda̱hco ye ta̱h ye. Nduhca̱ che rihquentiyon ley che dirun Moisés ne, va che ca̱h ihyan nación yahn Israel a̱ma dehtenduh na̱n che ndiche queri a̱ma na̱n dehtenduh yahn ye che va, ndonda̱ ta̱h chidocuya̱n che nda̱ta yahn Leví. Tihca̱ va che din ye, te nda̱ta yahn Abraham ihyan nduco vih. Ate Melquisedec ne, andahre hua nda̱ta yahn Leví ihyan ne, ndonda̱ ta̱h ye dehtenduh che ca̱h Abraham, ihyan min che ca̱h Dendiohs ndudo yahn ye ihyan. A Melquisedec che chica ye che conan Dendiohs Abraham, ne a devano vo te ihyan che rica ye Dendiohs ca̱va ihyan chena̱hn ne, tahque yudo vederihquentiyon quenan cuma ye. A ndero ndi che tahque yudo vederihquentiyon che quenan cuma Melquisedec che co vederihquentiyon che chahtenan cuma chidocuya̱n che nda̱ta yahn Leví. Ihyan chahn ne, chihno chih ye, ate Melquisedec ne, a ndirun yahn ye na̱n Ndudo yahn Dendiohs anduhneca̱ ndete che va ca ye. 9-10 Leví nduco nducoya̱ca chidocuya̱n che nda̱ta yahn ye ne, anduhneca̱ ndete che nduco ye Abraham, ndeva ye yavena̱n Melquisedec, te andahre ametah ye ro min, ate Abraham che chihco nda̱ta ye ihyan.
11 Chidocuya̱n che nda̱ta yahn Leví, che namin nda̱ta yahn Aarón ne, ihyan chahn che chihnde ta̱h ye ley che dirun Moisés, chicuahn ye ihyan nación yahn Israel. Ate nducote hua ndevahn ihyan nduco vederihquentiyon che chahtenan cuma chidocuya̱n che nda̱ta yahn Leví ne, quenan cuma che dechuh Dendiohs Dihvo vo Jesucristo, nuhnde ta̱h ye vederihquentiyon nduhca̱ che quenan cuma Melquisedec. 12 Che ndacorun Dendiohs vederihquentiyon yahn chidocuya̱n ne, nde ley yahn ye va che nda̱hco ca̱de ye. 13 Tihca̱, te Dihvo vo Jesucristo ne, ndiyu nda̱ta yahn chidocuya̱n ihyan. 14 A devano cua̱co vo te na̱n nda̱ta yahn Judá cochi nda̱ta yahn ye. Namin a devano vo nduhca̱ che chihquentiyon Moisés che atena̱n na̱n nda̱ta yahn Leví quenda̱h chidocuya̱n.
15 Nducote nuhnde ta̱h Dihvo vo Jesucristo vederihquentiyon nduhca̱ che quenan cuma Melquisedec ne, a ndero ndi che a nda̱hco ca̱de Dendiohs ley che dirun Moisés, 16 te nuhnde ta̱h ye vederihquentiyon min, ndiyu yahn che nda̱ta yahn chidocuya̱n ihyan, ate yahn che quenan cuma ye vederihquentiyon che hua nda̱ ro che cuihno. 17 Tihca̱, te a yahn ihyan min che ndirun na̱n Ndudo yahn Dendiohs tuhca̱:
A tenda̱hnún di che co chidocuya̱n ndina̱n, cuhnde tah vederihquentiyon nduhca̱ che quenan cuma Melquisedec,
ne hua nda̱ ro che cuihno vederihquentiyon yehn.
18 Nduco tihca̱, nda̱hco ca̱de Dendiohs ley che dirun Moisés, te hua cochihve 19 ca̱va che ndedevahn ihyan. Menun ley min ne, nda̱ Dihvo vo Jesucristo che tahque ndah vederihquentiyon yahn ye. Ihyan min cochahtino vo ihyan ca̱va che tuno vo na̱n Dendiohs.
20 Ava̱ne ne, cuahn che dechuh Dendiohs Dihvo vo Jesucristo ne, numacuahn vedeyudo ca̱h ye ndudo yahn ye che co ye nduhca̱ chidocuya̱n ndina̱n. 21 Yahn chidocuya̱n chena̱hn chahn ne, hua tihca̱ ca̱h ye ndudo yahn ye. Cuahn che nda̱hco ye vederihquentiyon min ta̱h Dihvo vo ne, ca̱h ye ndudo yahn ye che ndirun tuhca̱:
Dihvo vo Dendiohs ne, numacuahn vedeyudo ca̱h ye ndudo yahn ye, ne va che conahn.
Ra̱hn ye ri ye Da̱ya ye: “A tenda̱hnún di che co chidocuya̱n ndina̱n, cuhnde tah vederihquentiyon nduhca̱ che quenan cuma Melquisedec,
ne hua nda̱ ro che cuihno vederihquentiyon yehn.”
22 Nducote a Dihvo vo Jesucristo che nuhnde ta̱h ye vederihquentiyon min ne, conahn ndudo che chihco ca̱de Dendiohs ca̱vo vo. Ndudo min ne, tahque ndah che co ley che chihnde a ra̱hn me. 23 Chidocuya̱n chahn ne, ya̱hn ye chahtenan ye na̱n ntiyon, te nducote ihyan iyehnse ye ne, ca rih ye ca rendacorun ye. 24 Ate Dihvo vo Jesucristo ne, cuhnde ta̱h ye vederihquentiyon min cuahn da̱ma, te hua nda̱ ro che coh ye. 25 Chemin che ihyan che tuno ye na̱n Dendiohs ca̱va ye ne, ndedevahn ye ihyan, ne ametah conda ye, te va ye cuahn da̱ma, ra̱hn nan ye ihyan na̱n Dendiohs.
26 A̱ma chidocuya̱n nduhca̱ ihyan min che rendotenan vo. Ihyan min ne, ndah ye, ne metah nde a̱ma nunde yahn ye. Hua da̱ma ri ye nduco ihyan nunde. Ndeva Dendiohs yavena̱n ye, ndeva ye ihyan vahchetero. 27 Chidocuya̱n ndina̱n chena̱hn chahn ne, rendotenan ye che ca̱hno ye ite cuahn da̱ma, co te vedino ca̱va nunde yahn ma̱n ye ma̱n, nunde yahn ihyan ma̱n. Ate Dihvo vo Jesucristo ne, chihco menda̱hn ye ihyan, chih ye, ne nduco chemin a̱ma yune no nedihve ye nunde yahn ihyan iyehnse. 28 Chidocuya̱n ndina̱n chena̱hn chahn che chihnde ta̱h ye ley che dirun Moisés ne, ihyan nunde ye. Ate cuahn che nda̱hco ca̱de Dendiohs ley min ne, numacuahn vedeyudo nda̱hco ye vederihquentiyon ta̱h Da̱ya ye, ihyan min che hua nda̱ ro che condihco ye nunde.