CARTA VMNÁÁⁿ VMNAAⁿ YEⁿ'E 'IIⁿ'YĀⁿ YEⁿ'E YÁĀⁿ CORINTO
1
Pablo idinguúⁿ yā carta 'cūū yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e yaacū na yáāⁿ Corinto
'Úú Pablo 'úú. Dendyuūs yaa'ví yā 'úú chi cuuvi apóstol yeⁿ'ē Jesucristo tan'dúúcā chi Ndyuūs neⁿ'é yā. 'Úú ndúúcū hermano Sóstenes yaa'ví 'nū ndís'tiī. 'Úú idinguúⁿ carta 'cūū yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ chi i'téénu yā Ndyuūs, 'iiⁿ'yāⁿ chi snée yā na yáāⁿ Corinto. 'Iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ, Ndyuūs yaa'ví yā 'iiⁿ'yāⁿ chi cuuvi yeⁿ'é yā 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ ti yeⁿ'e Cristo Jesús. Idinguúⁿ dendu'ū yeⁿ'e nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'ē nducyáácá yáāⁿ, 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ chi ngaⁿ'angua'á yā ndúúcū Señor Jesucristo. Señor Jesucristo miiⁿ 'iivú Ndyuūs yeⁿ'é yā ndúúcū s'uūuⁿ. Ndyuūs Chiida yú ndúúcū Señor Jesucristo cuuvi tée yā s'uuúⁿ cosa chí n'dáácā n'dai yeⁿ'é yā, ní 'íícú cunéé vaadī 'diiíⁿ yeⁿ'é yā na staava yeⁿ'e yú.
Pablo caaⁿ'maⁿ yā gracias Ndyuūs caava chi Ndyuūs dateé yā 'iiⁿ'yāⁿ
Cueⁿ'é daāⁿmaⁿ ngaⁿ'á gracias Ndyuūs cáávā cosa chi n'daacā n'dai yeⁿ'é Ndyuūs chi dátee yā s'uūúⁿ chi yeⁿ'e Jesucristo. Dendyuūs dateé yā tanducuéⁿ'ē dendu'ū chi vɛ́ɛ́ yeⁿ'é yā ti maaⁿ ní ndís'tiī ní yeⁿ'e Cristo ndis'tiī. Ní Ndyuūs chinnee yā ndís'tiī chi caaⁿ'máⁿ nī nduudu yeⁿ'é yā, ní teé yā ndís'tiī vaadī deenu. 'Tíícā chiiⁿ chi 'úú ngaⁿ'á nduudu cuaacu miiⁿ yeⁿ'ē Jesucristo miiⁿ. Ní ndís'tiī n'giindiveéⁿ nī ní diíⁿ nī 'tíícā, ní ch'iⁿ'í nī chi nduudu miiⁿ chi cuaacu. Ní cuuvi yeⁿ'é nī nducuéⁿ'ē chi dateé Ndyuūs, ní ndís'tiī nguɛ́ɛ́ diiⁿ faltar mar 'áámá. Neⁿ'é chi ndís'tiī 'cuɛɛtinéé ngiinu nī Señor Jesucristo yeⁿ'ē yú chi ndaa yā taama vmnéⁿ'ēe. Ní Cristo miiⁿ ní tée yā fuerzas ndís'tiī, ní 'cuɛɛtinée nī n'daacā ndíí nguuvi chí Jesucristo ndaa ntuúⁿ yā. Ní nguɛ́ɛ́ vɛ́ɛ́ nuuⁿndi yeⁿ'é nī nguuvi chí ndaā Señor Jesucristo yeⁿ'e yú. Ndyuūs ní diíⁿ yā chí caⁿ'a yā chi diíⁿ yā. Ní yaa'ví yā ndís'tiī chí 'cuɛɛtineé nī ndúúcū daiyá yā chi Señor Jesucristo yeⁿ'ē yú.
Vɛ́ɛ́ divisiones nguaaⁿ 'iiⁿ'yāⁿ chi caⁿ'á yā na yáacū
10 Ndís'tiī hermanos yeⁿ'é, 'úú ngiicá ndís'tiī cáávā chi duuchi Señor Jesucristo yeⁿ'ē yú chi 'cuɛɛtinéé ngíínú nī, ní nguɛ́ɛ́ vɛ́ɛ́ divisiones nguaaⁿ ndís'tiī. N'dáácā n'dai 'cuɛɛtinée nī ní daama daamá nī ndúúcū 'aama vaanicadiinūūⁿ yeⁿ'e ndís'tiī chi n'daacā ndúúcū tanducuéⁿ'ē chi diíⁿ nī. 11 N'duuví 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'ē familia yeⁿ'e n'daataá Cloé yaa'ví yā 'úú yeⁿ'e ndís'tiī hermanos yeⁿ'é. Ní ngaⁿ'á yā chi ndís'tiī n'gɛɛcu cheendí nī. 12 Chuū chí yeⁿ'ē chí caaⁿ'máⁿ. 'Áámá 'áámá ndís'tiī ngaⁿ'á nī yeⁿ'ē 'áámá saⁿ'ā 'tíícā. 'Áámá yā ní ngaⁿ'a yā: 'Úú yeⁿ'ē saⁿ'a Pablo; taamá yā ní ngaⁿ'a yā: 'Úú yeⁿ'ē saⁿ'a Apolos; taamá yā ní ngaⁿ'a yā: 'Úú yeⁿ'ē saⁿ'a Pedro; taamá yā ní ngaⁿ'a yā: 'Úú yeⁿ'e Cristo. 13 ¿'Áá cuaacu chi Cristo yeⁿ'ē yú chi 'yaaⁿ yā? Nguɛ́ɛ́ 'tíícā. ¿'Áá ca'neeⁿngá'āa Pablo cáávā nuuⁿndi yeⁿ'ē ndís'tiī? Nguɛ́ɛ́. ¿'Áá chɛɛdinuūⁿniⁿ nī ndúúcū chi duuchi Pablo? Nguɛ́ɛ́ 'tíícā. 14 'Úú cāⁿ'a: Gracias Dendyuūs, ti 'úú chi Pablo, nguɛ́ɛ́ chɛɛdinúuⁿníⁿ mar 'áámá ndís'tiī. Dámaāⁿ chɛɛdínuūⁿniⁿ saⁿ'ā Crispo ndúúcū saⁿ'ā Gayo. 15 Maaⁿ ní mar 'áámá ndís'tiī nguɛ́ɛ́ cuuvi caaⁿ'máⁿ nī chi ndɛɛdínuūⁿniⁿ ndúúcū chi duūchí. 16 Chɛɛ̄dinuūⁿniⁿ ntúúⁿ 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e familia yeⁿ'e saⁿ'ā Estéfanas. Ní yeⁿ'e tanáⁿ'ā 'iiⁿ'yāⁿ 'úú nguɛ́ɛ́ deenú chi ndɛɛdínuūⁿniⁿ du'ū ca táámá 'iiⁿ'yāⁿ. 17 Cristo nguɛ́ɛ́ dichó'o yā 'úú chi cuɛɛ̄dínuūⁿniⁿ 'iiⁿ'yāⁿ caati dichó'o yā 'úú chí caāⁿ'máⁿ nduudu yeⁿ'ē evangelio chí nduudu ngai yeⁿ'e Cristo. 'Úú nguɛ́ɛ́ caaⁿ'máⁿ ndúúcū nduudu deenu yeⁿ'e saⁿ'ā yeⁿ'ē iⁿ'yeeⁿdí 'cūū, ní 'iicu nducuéⁿ'ē chi ngaⁿ'á ní yeⁿ'e poder yeⁿ'ē Cristo chí ch'īi yā na cruz.
Cristo miiⁿ ní poder yeⁿ'ē Ndyuūs ndúúcū vaadī deenu
18 'Úú deenú chí taachi 'iiⁿ'yāⁿ chi nguɛ́ɛ́ deenú yā du'ū chi Cristo miiⁿ ní n'giindiveéⁿ yā nduudu yeⁿ'ē cruz, 'iiⁿ'yāⁿ miiⁿ nacadíínuuⁿ yā chi 'áámá cosa chí duuchi. S'uūúⁿ chí nanguaⁿ'āī yú, deenu yú chí Ndyuūs ch'iⁿ'í yā poder yeⁿ'é yā cucáávā nduudu yeⁿ'é yā. 19 Naati canéé nguūⁿ na libro yeⁿ'é Ndyuūs ndíí vmnaaⁿ chi ngaⁿ'a 'tíícā:
'Úú dituūví vaadī deenu yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ chi deenu, ní idiíⁿ chi nguɛ́ɛ́ dichíí'vɛ̄ nduudu yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ chi deenu taavi.
20 ¿Dɛ'ɛ̄ dichíí'vɛ̄ vaadī deenu yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ chi deenu? ¿Dɛ'ɛ̄ dichíí'vɛ̄ vaadī deenu yeⁿ'ē maestro chi deenu taavi? ¿Dɛ'ɛ̄ dichíí'vɛ̄ vaadī deenu yeⁿ'é 'iiⁿ'yāⁿ chi deenu taavi ní caaⁿ'máⁿ yā ndúúcū compañeros yeⁿ'é yā yeⁿ'e cosas chi vɛ́ɛ́ iⁿ'yeeⁿdí 'cūū? Ndyuūs ch'iⁿ'i yā chí vaadī deenu yeⁿ'e iⁿ'yeeⁿdí 'cūū ni dúú'vī vɛɛ ní nguɛ́ɛ́ dɛ'ɛ̄ vɛɛ. 21 'Iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e iⁿ'yeeⁿdí 'cūū nguɛ́ɛ́ cuuvi n'diichí yā Dendyuūs cucáávā vaadī deenu yeⁿ'é iⁿ'yeeⁿdí 'cūū. Ndyuūs canee yiinú yā ní nadanguaⁿ'áí yā 'iiⁿ'yāⁿ chi i'téénu yā nduudu cuaacu yeⁿ'é yā, naati tanáⁿ'ā 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e iⁿ'yeeⁿdí 'cūū ngaⁿ'á yā chí nduudu cuaacu miiⁿ ní tan'dúúcā 'áámá cosa chí duuchi.
22 'Iiⁿ'yāⁿ Israel s'eeⁿ chi judíos ngiicá yā señales Ndyuūs ní 'iicu 'iiⁿ'yāⁿ griegos ní in'nuuⁿ cá yā vaadī deenu yeⁿ'e iⁿ'yeeⁿdí 'cūū. 23 S'uūúⁿ ní ca'cueeⁿ yú yeⁿ'e Cristo chi ca'nééⁿnga'āa na cruz cáávā nuūⁿndī yeⁿ'e nducyáácá 'iiⁿ'yāⁿ. 'Iiⁿ'yāⁿ Israel s'eeⁿ nguɛ́ɛ́ neⁿ'e 'caandiveéⁿ yā nduudú 'cūū, ní tanáⁿ'ā 'iiⁿ'yāⁿ sta'á yā nduudú 'cūū tan'dúúcā 'áámá cosa chí duuchi. 24 Nduuti chí 'iiⁿ'yāⁿ Israel s'eeⁿ o nduuti chí 'iiⁿ'yāⁿ griegos, Ndyuūs yaa'ví yā 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ chi cuuvi yeⁿ'é yā 'iiⁿ'yāⁿ. Cristo ní poder yeⁿ'é Ndyuūs ní Cristo miiⁿ vaadī deenu yeⁿ'é Ndyuūs cucááva nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ. 25 Nduudu yeⁿ'é Ndyuūs chi 'iiⁿ'yāⁿ ngaⁿ'á yā chi cosa chí duuchi, nduudu miiⁿ nduudu déénú ca nguɛ́ɛ́ tí nduudu yeⁿ'e saⁿ'ā yeⁿ'e iⁿ'yeeⁿdí 'cūū. Ní cosa chi sta'á yā tan'dúúcā chi duuvā yeⁿ'é Dendyuūs chííⁿ chi ditiīnú ca, nguɛ́ɛ́ ti yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e iⁿ'yeeⁿdí 'cūū. 26 Ndís'tiī hermanos yeⁿ'é, nadacádiinúúⁿ nī yeⁿ'ē maáⁿ nī. Nguɛ́ɛ́ 'yaaⁿ ndís'tiī 'iiⁿ'yāⁿ chi deenu taavi, nguɛ́ɛ́ 'yaaⁿ ndís'tiī 'iiⁿ'yāⁿ ndíí tiīiⁿ, ndíí nguɛ́ɛ́ 'yaaⁿ ndís'tiī 'iiⁿ'yāⁿ 'cuiica. 27 Ndyuūs ndɛɛvɛ́ yā 'iiⁿ'yāⁿ chi nguɛɛ deenu taaví yā ní 'íícú 'iiⁿ'yāⁿ chi deenu taaví yā cuuví 'cuináaⁿ yā. Ní Ndyuūs ndɛɛvɛ́ yā 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'ē iⁿ'yeeⁿdí 'cūū chi vɛ́ɛ́ duu'vīī fuerzas yeⁿ'é yā ní 'íícú 'iiⁿ'yāⁿ chi vɛ́ɛ́ fuerza yeⁿ'é yā cuuví 'cuináaⁿ yā. 28 Ndyuūs ndɛɛvɛ́ yā 'iiⁿ'yāⁿ chi nguɛ́ɛ́ du'ū vɛɛ nanááⁿ 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'ē iⁿ'yeeⁿdí 'cūū ní ndɛɛvɛ́ yā 'iiⁿ'yāⁿ chi nguɛ́ɛ́ inuuⁿndi ní ya'ai 'iinú yā 'iiⁿ'yāⁿ. Ní 'iicu Ndyuūs diíⁿ yā chi nguɛ́ɛ́ dɛ'ɛ̄ vɛɛ cosa chi ch'ɛɛtɛ chí 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'ē iⁿ'yeeⁿdí 'cūū diíⁿ yā. 29 'Tíícā Ndyuūs idiíⁿ yā ti mar 'áámá 'iiⁿ'yāⁿ nguɛ́ɛ́ cuuvi dich'ɛɛtɛ́ yā 'iiⁿ'yāⁿ nanááⁿ Dendyuūs. 30 'Tíícā Dendyuūs maáⁿ yā teé yā vida cueⁿ'e daāⁿmaⁿ yeⁿ'e ndís'tiī tí i'teenú nī Cristo Jesús. Ndyuūs dichó'o yā Jesucristo iⁿ'yeeⁿdí 'cūū chi cuuvi deenu yú nducuéⁿ'e cáávā Cristo. Ní cáávā Cristo miiⁿ nguɛ́ɛ́ nuuⁿndi yeⁿ'ē yú nanááⁿ Ndyuūs ti Cristo miiⁿ ch'īi yā na cruz cucáávā nuuⁿndi yeⁿ'ē nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ, ní 'iicu s'uūuⁿ chi cuuvi yeⁿ'é yā s'uūuⁿ. 31 Cáávā chuū canéé nguūⁿ na libro yeⁿ'é Ndyuūs ndíí vmnaaⁿ 'tíícā: 'Iiⁿ'yāⁿ chi ngaⁿ'a chi idich'ɛɛtɛ́ maáⁿ yā 'iiⁿ'yāⁿ, nguɛ́ɛ́ n'daacā idiíⁿ yā. Dámaāⁿ canéé chi dich'ɛɛtɛ́ yā 'iivú Ndyuūs.