CARTA VMNÁÁⁿ VMNAAⁿ YEⁿ'E SAN JUAN
1
Nduudu cuaacu yeⁿ'e vida cueⁿ'e daāⁿmaⁿ
Chiiⁿ chí ndii vmnaaⁿ, chiiⁿ chí ch'iindiveéⁿ 'nū, chiiⁿ chí n'diichí 'nū ndúúcū nduutináaⁿ 'nū, chiiⁿ chí n'gíínú 'nū, níícū chiiⁿ chí tuu'vi 'nū ndúúcū ta'á 'nū chiiⁿ ní Nduudu yeⁿ'ē vida cueⁿ'e daāⁿmaⁿ. Ch'iⁿ'i yā ní naáⁿ 'nū chiiⁿ chi vida cueⁿ'e daāⁿmaⁿ. Níícú n'diichí 'nū ní caaⁿ'maⁿ cuaacu 'nū, ní yaa'ví 'nū yeⁿ'ē vida cueⁿ'e daāⁿmaⁿ chi canéé ndúúcū chiidá yā. Ní chiidá yā ch'iⁿ'i yā nús'uu vida cueⁿ'e daāⁿmaⁿ miiⁿ. Chiiⁿ chí n'diichí 'nū ní ch'iindiveéⁿ 'nū, chííⁿ chí ngaⁿ'á 'nū yeⁿ'e vida caati ndis'tíī ni canee cúúⁿmiⁿ nī chí nduuvidaama nī ndúúcū nús'uu. Níícú cuaacu nííⁿnyúⁿ nduuvidaama yú ndúúcū chiida yú ní ndúúcū daiya yā Jesucristo. Cosa chuu ní dingúuⁿ 'nū yeⁿ'é ndis'tiī caati vaadī yeenú yeⁿ'é nī cuuvi cuaacu cá.
Dendyuūs ní dɛɛvɛ ngii
Chuū ní nduudu chí ch'iindiveéⁿ 'nū yeⁿ'é yā. Chííⁿ chí ngaⁿ'a 'nū chi Dendyuūs ní chidɛɛvɛ. Níícú mar 'áámá maāiⁿ nguɛ́ɛ́ ndúúcu yā. Ndúúti chi s'uuúⁿ ngaⁿ'ā yú chí ndiidaama yú ndúúcu yā níícú na maaíⁿ cachiica yú tuu'mí nduudu yaadi ngaⁿ'ā yú, níícú nguɛ́ɛ́ idiiⁿ yú chi ngaⁿ'a nduudu cuaacu. Nduuti chí cachiica yú na chidɛɛvɛ tan'dúúcā chí Jesucristo canée yā na chidɛɛvɛ tuu'mi ní nduuvidaama yú 'aama yú ndúúcū taama yú. Yuuúⁿ yeⁿ'e Jesucristo daiya Dendyuūs inaaⁿnu yā s'uuúⁿ yeⁿ'ē tanducuéⁿ'ē nuuⁿndi yeⁿ'e yú. Nduuti chi ngaⁿ'ā yú chi nguɛ́ɛ́ nuuⁿndi yú maāⁿ yú nginnche'ei yú s'uuúⁿ ní nguɛ́ɛ́ canee nduudu cuaacu ndúúcu yú. Nduuti chi natúmiiⁿnu yú nuuⁿndi yeⁿ'ē yú tuu'mí Jesucristo miiⁿ ní n'daí yā ní diíⁿ yā dácaā chi caaⁿ'máⁿ yā ní nguɛ́ɛ́ n̄'daáⁿ yā caati nadach'ɛɛcú yā nuuⁿndi yeⁿ'ē yú. Níícú naaⁿnú yā s'uuúⁿ yeⁿ'é tanducuéⁿ'ē nuuⁿndi yeⁿ'e yú. 10 Nduuti chi ngaⁿ'ā yú chi nguɛ́ɛ́ nuuⁿndi yú tuu'mi ní idiiⁿ yú chi Jesucristo ngaⁿ'a yā nduudu yaadi, níícú nduudu yeⁿ'é yā nguɛ́ɛ́ canéé ndúúcu yú.