CARTA CUAYIIVI YEⁿ'E 'IIⁿ'YĀⁿ CHI SNÉE YĀ YÁĀⁿ CORINTO
1
Pablo idinguúⁿ yā carta 'cūū yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e yaacū na yáāⁿ Corinto
'Úú Pablo 'úú. Ní Ndyuūs neⁿ'é yā chi 'úú cuuvi 'áámá apóstol chi candɛɛ́ nduudu cuaacu yeⁿ'ē Jesucristo. 'Úú ndúúcū Timoteo chi hermano yeⁿ'e yú idinguúⁿ carta 'cūū yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e yáāⁿ Corinto chi caⁿ'á yā yáacū yeⁿ'e 'iivú Ndyuūs, ní yeⁿ'ē nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ chi i'teenú yā Jesucristo, 'iiⁿ'yāⁿ chi snée yā na núúⁿmáⁿ yáⁿ'āa yeⁿ'e Acaya. Ndyuūs Chiida yú ndúúcū Señor Jesucristo cuuvi tée yā s'uuúⁿ cosa chi n'daacā yeⁿ'é yā ní 'íícú cunéé vaadī 'diiiⁿ yeⁿ'é yā na staava yeⁿ'e yú.
Pablo ch'eenú yā chiī
Dich'ɛɛtɛ yú Ndyuūs ti nééné n'dai Ndyuūs Chiida yú chi Chiida Señor Jesucristo yeⁿ'ē yú. Ndyuūs Chiida yú ya'ai 'iinú yā s'uuúⁿ ní tee yā 'viich'ɛɛtínūuⁿ s'uuúⁿ. Ndyuūs yeⁿ'e yú itee yā 'viich'ɛɛtínūuⁿ nús'uu yeⁿ'e tanducuéⁿ'ē chi n'geenú 'nū ngii ti nús'uu ní cuuvi ca'á 'nū dáámá 'viich'ɛɛtínūuⁿ 'iiⁿ'yāⁿ chi n'geenú yā ngii ndúúcū dáámá 'viich'ɛ́ɛ́tiīnūuⁿ chi Ndyuūs tee yā nús'uu. Nús'uu ní n'geenú 'nū ngii n'deee ca cáavā chi idiíⁿ 'nū ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'e Señor Jesucristo. Ní Señor Jesucristo tee ca yā 'viich'ɛɛtínūuⁿ nús'uu. Maaⁿ ní, nduuti chi n'geenú 'nū ngii, chuu ní cáávā ndís'tiī cuuvi cuta'á nī 'viich'ɛɛtínūuⁿ yeⁿ'é Ndyuūs ní cuuvi nnguaⁿ'ai nī. Ní nduuti chi Ndyuūs tee yā nús'uu 'viich'ɛɛtínūuⁿ, chuū ní cáávā ndís'tiī cuuvi cuta'á nī 'viich'ɛɛtínūuⁿ yeⁿ'é Ndyuūs, ní cuuvi nnguaiⁿ'ai nī. 'Tiicá ntúūⁿ ndís'tiī cuuvi cuchɛ́ɛ nī nducuéⁿ'ē chi n'geenu nī ngii tan'dúúcā chi nús'uū n'geenú 'nū ngii. Ní canee ngiinú 'nū yeⁿ'e ndís'tiī chi cunee n'daaca nī. Ti deenú 'nū ti taachi ndís'tiī n'geenu nī ngii tan'dúúcā nús'uu 'tiicá ntúūⁿ Ndyuūs tee yā, 'viich'ɛɛtínūuⁿ ndís'tiī tan'dúúca chí tee yā nús'uu.
Ní ndís'tiī hermanos yeⁿ'é 'nū. Neⁿ'é 'nū chi cadiinuuⁿ nī yeⁿ'e tanduvɛ́ɛ́ vaadī caa'va chi cho'ō nuúⁿ 'nū na yáⁿ'āa yeⁿ'e Asia. Chííⁿ chí ch'eenu taaví 'nū chiī ní nééné n'deee ca, ní nadicadiinúúⁿ 'nū chi nguɛ́ɛ́ fuerzas yeⁿ'é 'nū chi cuchɛɛ́ 'nū yeⁿ'e nducuéⁿ'ē ti cuuví 'cuūvi 'nū. Nacadiinúúⁿ 'nū chí ca'á yā orden chi 'cuūvi 'nū naati chuū ní chiī chí ch'iⁿ'i nús'uu chi cu'téenu cá 'nū Ndyuūs chi nadacuéeⁿ yā 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'ē nguaaⁿ tináⁿ'ā. Ní nguɛɛ i'téénu 'nū yeⁿ'e maáⁿ 'nū. 10 'Tíícā Ndyuūs nadanguáⁿ'ai yā nús'uu yeⁿ'e peligro chi 'āā chɛ́ɛ́ 'cuūví 'nū. 'Tiicá ntúūⁿ cunee ngiinu 'nū Ndyuūs chi nadanguáⁿ'ai yā nús'uu yeⁿ'e nducuéⁿ'ē chi n'geenú 'nū ngii ní yeⁿ'ē chí ch'ɛɛtɛ n'dai. 11 Ní ndís'tiī ní nginnee ntúuⁿ nī nús'uu ti ngaⁿ'anguā'á nī caavā nús'uu. Caati ndúútí chí 'yááⁿ ca hermanos ngaⁿ'angua'á yā yeⁿ'é 'nū, tuu'mi ní ca'á yā gracias Ndyuūs, ti Ndyuūs diíⁿ yā n'dai ca cáávā nús'uu.
Pablo chi'naaⁿ yā chi ndaá yā na yáāⁿ Corinto
12 Ní yeenú 'nū ti deenú 'nū na staava yeⁿ'é 'nū chi chiiⁿ chi idiíⁿ 'nū ní cáávā 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e iⁿ'yeeⁿdí 'cūū. Ní n'daacā diíⁿ 'nū. Ní n'daacā diíⁿ 'nū cáávā ndís'tiī. Ndyuūs chi n'dai taavi chínneé yā nús'uu chi 'túúcā din'daacá 'nū. Chuū nguɛ́ɛ́ cuuvi diíⁿ 'nū cáávā vaadī deenu yeⁿ'e maáⁿ 'nū. 13 Chííⁿ chí dinguúⁿ 'nū yeⁿ'e ndís'tiī ní ndís'tiī ní cuuvi 'cueéⁿ nī ní intiinaáⁿ nī. Cunee ngíínú 'nū chi túúmícádiinúúⁿ nī nducuéⁿ'ē. 14 Tan'dúúcā chi ndís'tiī túúmícadiinúuⁿ nī 'tɛ́ɛ́ maaⁿ naati taachi ndaa Señor Jesucristo taama vmnéⁿ'ēe tuu'mí ndís'tiī cuuvi yeenú nī cáávā nús'uu tan'dúúcā chi cuuvi yeenú 'nū cáávā ndís'tiī.
15 Caati vɛ́ɛ́ confianza yeⁿ'é 'nū ndúúcū ndís'tiī, vmnááⁿ vmnaaⁿ nadacádiinúúⁿ chí chīi ní ndaá ní caneé nduucú nī 'áámá tiempo ní cuayiivi ndaá taama vmnéⁿ'ēe ní cuneé nduucú nī chi cuuvi yeenu cá nī. 16 Nadacádiinúúⁿ chí cho'ó yaā'ví ndís'tiī taachi caⁿ'á na yáⁿ'āa Macedonia. Ní cuayiivi mííⁿ taachi n'daá yáⁿ'āa Macedonia miiⁿ tuu'mi ní nandaa ntuúⁿ yaa'ví ndís'tiī ní cuneé ndúúcu nī. Ní taachi can'daá yeⁿ'e nī, ndís'tiī cuuvi cunnee nī 'úú ndúúcū necesidades yeⁿ'é caati caⁿ'á yáⁿ'āa Judea. 17 'Tíícā nadacádiinúúⁿ chi diíⁿ. 'Úú nguɛ́ɛ́ diíⁿ tan'dúúcā 'iiⁿ'yāⁿ chi diíⁿ yā tan'dúúcā chi maáⁿ yā neⁿ'e yā. Ní ngaⁿ'a yā: Júūⁿ, júūⁿ chuū chi diíⁿ, ní cuayiivi ngaⁿ'á yā chi nguɛ́ɛ́ diíⁿ yā ti diíⁿ yā tan'dúúcā chi neⁿ'é yā. 18 Naatí Ndyuūs deenú yā nduudu chi ngaⁿ'á 'nū chi nguɛ́ɛ́ ngaⁿ'á 'nū 'tíícā idiíⁿ 'nū ní cuayiivi nguɛ́ɛ́ idiíⁿ 'nū 'tíícā. 19 Ti taachi 'úú ndúúcū saⁿ'ā Silvano ndúúcū Timoteo candɛɛ́ 'nū nduudu cuaacu yeⁿ'e Señor Jesucristo chi Daiya Dendyuūs nguɛ́ɛ́ ngaⁿ'á 'nū chi Jesucristo miiⁿ ngaⁿ'á yā chi júūⁿ 'tíícā, ní cuayiivi nguɛ́ɛ́ 'tíícā diíⁿ yā. Cristo ní ngaⁿ'á yā ní diíⁿ yā tanducuéⁿ'ē dendu'ū chí cuaacu. 20 Ti Cristo miiⁿ ngaⁿ'á yā chi 'tíícā, yeⁿ'e nducuéⁿ'ē chi Ndyuūs Chiida yú caⁿ'á yā chi tée yā 'iiⁿ'yāⁿ ndúúcū s'uuúⁿ chi i'téénu yú Ndyuūs. Cáávā chuū idich'ɛɛtɛ yú Ndyuūs ti cucáávā Cristo caⁿ'a yú chi 'tiicā. 21 Ní Chiida yú diíⁿ yā chi ndís'tiī ndúúcū nús'uu cunee diitu ca yú ndúúcū chi i'teenu yú yeⁿ'e Cristo. Ní Ndyuūs nadidɛɛvɛ́ yā s'uuúⁿ chi diiⁿ yú ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'é yā. 22 Ndyuūs tee yā s'uuúⁿ 'áámá sello yeⁿ'é yā na cuerpo yeⁿ'e yú ti yeⁿ'é yā s'uuúⁿ. Tee yā Espíritu N'dai yeⁿ'é yā na staava yeⁿ'ē yú. Ní cáávā Espíritu N'dai yeⁿ'é yā deenu yú chi cuuvi yeⁿ'e yú chiiⁿ chi Ndyuūs caⁿ'a yā chi téé yā s'uuúⁿ.
23 Nguɛ́ɛ́ cueⁿ'é yáāⁿ Corinto ti neⁿ'é yaa'vi neéⁿ ndís'tiī ní nguɛ́ɛ́ neⁿ'é 'caa'vá cucáávā chi 'cuɛɛtinéé ya'ai nī. Maaⁿ ní Ndyuūs deenú yā staava yeⁿ'é ní testigo yeⁿ'é. 24 Nguɛ́ɛ́ neⁿ'é 'nū caaⁿ'máⁿ 'nū ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'é nī yeⁿ'ē chiiⁿ chi canee chi i'téénu nī ti 'āā canee diitú nī ndúúcū chi i'téénu nī. Naati neⁿ'é 'nū cunneé 'nū ndís'tiī. Nús'uu diiⁿ 'nū ntiiⁿnyuⁿ ndúúcū ndís'tiī ní cuuvi yeenú nī. Ní ndís'tiī snéé n'daaca nī caavā chi i'teenú nī Jesucristo.