CARTA CUAYIIVI YEⁿ'E SAN PEDRO
1
Pedro idinguúⁿ yā carta 'cūū yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ chi i'téénu yā Cristo
'Úú Simón Pedro 'úú ní 'úú ní apóstol yeⁿ'e Jesucristo. Ní candɛɛ́ nduudu yeⁿ'é Ndyuūs ti Ndyuūs dichó'o yā 'úú. Ní 'úú dichíí'vɛ̄ Jesucristo. Dinguúⁿ carta 'cūū yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ chi 'āā i'téénu n'dai yā Jesucristo tan'dúúcā nú'suu. 'Tíícā diiⁿ Ndyuūs ndúúcū Salvador chi Jesucristo ti cuaacu yā. 'Úú neⁿ'é chi ndís'tiī cuta'á nī nducueⁿ'ē vaadī n'dai ndúúcū vaadī 'diīiⁿ chi Ndyuūs tée yā ndís'tiī, ní cáávā chi deenū n'daacá nī yeⁿ'é Ndyuūs chiida yú ndúúcū Jesucristo yeⁿ'e yú.
Yeⁿ'ē vida yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ chi i'téénu yā Jesucristo
Ndyuūs cáávā poder yeⁿ'é yā 'āā tee yā s'uuúⁿ tanducuéⁿ'ē caati cuuvi 'cuɛɛtinéé n'daāca yú ní cuuvi dich'ɛɛtɛ yú Ndyuūs. Ní 'tíícā cuuvi diiⁿ yú ti deenu yú Jesucristo chi ch'ɛɛtɛ maáⁿ yā ní diíⁿ yā vaadī n'giinu. Ní Jesucristo yaa'ví yā s'uuúⁿ chi cuuvi yeⁿ'é yā s'uuúⁿ. Ní Cristo 'āā tee yā s'uuúⁿ promesas chí n'dɛɛvɛɛ́ n'dai ní ng'ɛɛtɛ ca. Ní cucáávā promesas miiⁿ ndís'tiī ní cuuví cuta'á nī yeⁿ'e vida ngai chí yeⁿ'e Ndyuūs. Ní cuuvi nnguaⁿ'ai nī yeⁿ'e nuuⁿndi yeⁿ'ē iⁿ'yeeⁿdí 'cūū, nuūⁿndī chi maaⁿ cuerpo yeⁿ'e yú neⁿ'e chi diiⁿ yú. Maaⁿ chi i'téénu nī Jesucristo candɛɛ́ nī cuidado chi n'daacā ca 'cuɛɛtineé nī. Ní taachi n'daacā ca 'cuɛɛtineé nī tuu'mi ní ca'cueéⁿ nī caati cuuvi deenu cá nī. Ní taachi déénú cá nī tuu'mi ní ngaⁿ'a ntiiⁿnyuⁿ nī yeⁿ'e maaⁿ cuerpo yeⁿ'é nī. Ní taachi diíⁿ nī chi ngaⁿ'a ntiiⁿnyuⁿ nī yeⁿ'e maaⁿ cuerpo yeⁿ'é nī tuu'mi ní cuchɛɛ nī yeⁿ'e maaⁿ cuerpo yeⁿ'e nī. Ní taachi cuchɛ́ɛ nī yeⁿ'e maaⁿ cuerpo yeⁿ'é nī tuu'mi ní diíⁿ nī tan'dúúcā chi Ndyuūs neⁿ'é yā chi diíⁿ nī. Ní taachi 'āā diíⁿ nī tan'dúúcā chi Ndyuūs neⁿ'é yā chi diíⁿ nī tuu'mi ní dineⁿ'é nī 'áámá nī taama nī. Ní taachi dineⁿ'é nī 'áámá nī taama nī tuu'mi ní 'áámá dinéⁿ'e nī 'iiⁿ'yāⁿ.
Ní yeⁿ'ē tanducuéⁿ'ē chuū, nduuti chi ndís'tiī diíⁿ nī ní n'dai n'dai diíⁿ nī tuu'mi ní cuuvi diíⁿ nī ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'e Señor Jesucristo yeⁿ'e yú. Ní dichíí'vɛ nī Señor yeⁿ'e yú. Ní chuū diīiⁿ chi dichíí'vɛ̄ chí deenu n'daāca cá nī Señor Jesucristo yeⁿ'e yú. Ní nduuti chi 'áámá nī nguɛ́ɛ́ diíⁿ nī tanducuéⁿ'ē chuū tuu'mi ní ndís'tiī ní tan'dúúcā 'áámá 'iiⁿ'yāⁿ chi ngueenááⁿ 'tiicá nī ti nguɛ́ɛ́ cuuvi snaaⁿ nī chí yaⁿ'ai. Ní nguɛ́ɛ́ n'gaacu nī chí nduuvi dɛɛvɛ nī yeⁿ'e nuuⁿndi yeⁿ'e nī chi diíⁿ nī cuááⁿ vmnaaⁿ taachi caama i'téénu nī Jesucristo. 10 Maaⁿ ní ndís'tiī hermanos yeⁿ'é cáávā nducuéⁿ'ē chuū candɛɛ cá nī cuidado chi 'aama canéé n'daaca nī ndúúcū chi i'téénu nī. Ní canee nī seguro chi Ndyuūs yaa'ví yā ndís'tiī chi cuuvi yeⁿ'é yā ndís'tiī. Ní ndɛɛvɛ́ yā ndís'tiī. Ní nduuti chi diíⁿ nī dendu'ū chi 'túúcā tuu'mi ní 'āā ntɛ́ɛ́ dɛ'ɛ̄ cáávā chi diíⁿ nī nuuⁿndi. 11 Ní taachi diíⁿ nī 'túúcā Jesucristo tée yā lugar ndís'tiī chi cuuvi ndaa nī naachi canee Señor Jesucristo chi nadanguaⁿ'ai yā s'uuúⁿ ní naachi cuéⁿ'é daāⁿmaⁿ ngaⁿ'a ntiiⁿnyuⁿ yā yeⁿ'ē.
12 Ní cáávā chuū 'úú cueⁿ'e daāⁿmaⁿ idiíⁿ chi ndís'tiī n'gaacu nī yeⁿ'ē tanducuéⁿ'ē chuū 'áárá chí deenú n'dai nī yeⁿ'ē. Ní n'gɛɛtinéé n'daaca nī ní n'giindivééⁿ n'daaca nī nduudu cuaacu yeⁿ'é Ndyuūs. 13 'Úú nadacádiinúúⁿ chi n'daāca ca neⁿ'e chi canduuchi cá chi 'tíícā diíⁿ chi ndís'tiī cuuvi nan'gaacu nī yeⁿ'e tanducuéⁿ'ē chuū. 14 Señor Jesucristo yeⁿ'e yú 'āā ch'iⁿ'í yā 'úú, Pedro, 'tíícā. 'Āā ntɛ́ɛ́ 'nááⁿ canduuchí ní 'cuūví. 15 'Tiicá ntúūⁿ idiíⁿ chi ndís'tiī n'gaacu nī cuéⁿ'é daāⁿmaⁿ yeⁿ'e dendu'u 'cūū taachi 'āā n'dií.
'Iiⁿ'yāⁿ n'diichí yā dɛɛvɛ ngii yeⁿ'e Cristo
16 Chííⁿ chi nús'uu ca'cueéⁿ 'nū ndís'tiī yeⁿ'e Señor Jesucristo yeⁿ'e yú chi ndaa ntuúⁿ yā ndúúcū poder yeⁿ'é yā nguɛ́ɛ́ yeⁿ'e vaanicadíínūuⁿ yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e iⁿ'yeeⁿdí 'cūū. 'Tíícā nús'uu 'āā n'diichí 'nū ndúúcū nduutinaáⁿ maáⁿ 'nū Señor Jesucristo yeⁿ'e yú chi neené ch'ɛɛtɛ. 17 Ní n'diichí 'nū chi Cristo ní neené ch'ɛɛtɛ yā taachi Ndyuūs chiida yú dich'ɛɛtɛ́ yā Jesucristo ní ca'a yā Cristo chi dɛɛvɛ́ taavi ngii yā. Caati Ndyuūs chi dɛɛvɛ ngii ca ngaⁿ'á yā yeⁿ'e Cristo ní n'giindiveéⁿ 'nū nduudú 'cūū. Chuū caⁿ'a Ndyuūs: Sáⁿ'a 'cūū chi daiyá chi neⁿ'e taaví ní 'úú nééné yeenú yeⁿ'ē daiyá. 18 Ní nú'sūū maáⁿ 'nū ch'iindiveéⁿ 'nū nduudu 'cūū chi chiica yeⁿ'e va'ai chɛɛti nguuvi taachi cueⁿ'é 'nū ndúúcū Jesucristo na yiīcū chi duuchi N'dɛɛvɛ́ N'dai.
19 Maaⁿ ní cu'téénu cá 'nū chi nduudu cuaacu chi 'iiⁿ'yāⁿ profetas candɛ́ɛ yā tiempo chi 'āā chó'ōo ní cuaacu. N'daacā ca chi ndís'tiī i'neeⁿveéⁿ nī nduudú 'cūū. Nduudú 'cūū tan'dúúcā 'áámá chidɛɛvɛ chi ngii yaⁿ'ā na 'áámá cuaaⁿ chí maāiⁿ. 'Tíícā yeⁿ'ē, ní chidɛɛvɛ ní ngii ndii tiempo chi ndaá nguuvi ní can'daā 'ííⁿnyúⁿ chi nguuvi 'yuudi chí nduudu cuaacu ní canee na staava yeⁿ'é nī. 20 Neⁿ'é chi ndís'tiī vmnááⁿ vmnaaⁿ nadacadíínuuⁿ nī yeⁿ'e chuū. Mar 'áámá nduudu yeⁿ'e libro yeⁿ'é Ndyuūs chi ngaⁿ'ā yeⁿ'e 'áámá dendu'ū chi cuchiī ndís'tiī nguɛ́ɛ́ dámaāⁿ maáⁿ nī cuuvi deenú nī yeⁿ'ē. 21 Ní nduudu cuaacu chi ngaⁿ'a profetas tiempo chi chó'ōo nguɛ́ɛ́ ngaⁿ'a yā yeⁿ'e chi nadacadíínuuⁿ yā maáⁿ yā naati Espíritu N'dai yeⁿ'é Ndyuūs yaa'ví yā profetas nduudu cuaacu chí caⁿ'a yā. Ní nduudu yeⁿ'é yā ngiica yeⁿ'é Ndyuūs ti 'áámá diíⁿ yā ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'é Ndyuūs.