CARTA CUAYIIVI YEⁿ'E TIMOTEO
1
'Úú Pablo 'úú ni 'úú apóstol yeⁿ'e Jesucristo caati Ndyuūs neⁿ'é yā chi 'úú cuuvi apóstol yeⁿ'é yā, ní dichó'o yā 'úú. Ní chuū chi Ndyuūs diíⁿ yā ní tan'dúúcā chi ngaⁿ'a yā chi ca'a yā vida cueⁿ'e daāⁿmaⁿ nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ chi yeⁿ'e Jesucristo. 'Úú dinguúⁿ carta 'cūū yeⁿ'e di, Timoteo, chi tan'dúúcā daiyá 'tíícā dii caati neⁿ'é taavi dii. Neⁿ'é chi Ndyuūs chiida yú ndúúcū Señor Jesucristo yeⁿ'e yú tée yā dii cosas chi n'dai, ní ya'āī 'iinú yā dii, ní tée yā dii vaadī 'diiíⁿ na staava yeⁿ'ē di.
Caaⁿ'maⁿ di nduudu yeⁿ'e Cristo nanááⁿ 'iiⁿ'yāⁿ
Maaⁿ ní ca'á Ndyuūs gracias caavā chi 'úú dichii'vɛ́ Ndyuūs ndúúcū vaanicadíínūuⁿ yeⁿ'é chi n'daacā tan'dúúcā chi diiⁿ 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e yú tiempo chi 'āā chó'ōo. Ní ndii nguuvi ndii n'gaaⁿ taachi ngaⁿ'anguā'a, 'úú ca'á Ndyuūs gracias, ní cueⁿ'e daāⁿmaⁿ 'úú ngaⁿ'anguā'a caavā dii, Timoteo. Nééné neⁿ'é snaáⁿ dii, Timoteo, taachi n'gaacú yeⁿ'ē nuūⁿnīⁿ nduutinááⁿ di taachi caneé 'áámá lado yeⁿ'ē di. Ní taachi cuuvi n'diichí dii tuu'mi ní yeenú taaví. Ní n'gaacú chi i'téénu di Ndyuūs ndúúcū núúⁿmáⁿ staava yeⁿ'ē di. Vmnaaⁿ chi i'teenu di Jesucristo táⁿ'ā Loida chi chicuⁿ'u di ní táⁿ'ā Eunice chɛɛcu di i'téénu yā Jesucristo. Maaⁿ ní seguro caneé chi cuaacu chi dii ntúūⁿ i'téénu di.
Cáávā chi i'téénu di Ndyuūs neⁿ'é chi n'gaacu di chi cuéⁿ'é daāⁿmaⁿ diiⁿ di ntiiⁿnyuⁿ chi Ndyuūs 'āā teé yā dii ndíí tiempo chi 'úú sn'duū ta'á vmnaaⁿ tiiⁿ di. Ndyuūs nguɛ́ɛ́ 'āā teé yā s'uuúⁿ 'áámá staava yeⁿ'ē yú chi 'va'ā yú naati 'āā teé yā s'uuúⁿ 'áámá staava yeⁿ'e yú chi vɛ́ɛ́ poder yeⁿ'ē yú. Ní 'íícú cuuví dinéⁿ'e yú nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ. Ní cuuvi nadicadíínuuⁿ yú n'daacā. Maaⁿ ní nguɛ́ɛ́ 'cuináaⁿ di chi caaⁿ'maⁿ di nduudu cuaacu yeⁿ'e Señor Jesucristo yeⁿ'e yú nanááⁿ 'iiⁿ'yāⁿ. Ndíí nguɛ́ɛ́ ndúú 'cuináaⁿ di yeⁿ'e 'úú caati canuúⁿ vácūū cáávā chi ngaⁿ'á nduudu cuaacu yeⁿ'e Cristo. Naati n'daacā ca diiⁿ di chi cuchɛɛ di yeⁿ'e nducuéⁿ'ē chi 'cueenu di cuuvi ntúūⁿ cáávā chí ngaⁿ'a di nduudu yeⁿ'e Cristo chí nadanguáⁿ'āī 'iiⁿ'yāⁿ chi n'giindiveéⁿ yā yeⁿ'e di. Diiⁿ di tanducuéⁿ'ē ndúúcū fuerzas chi Ndyuūs itée yā dii. Ndyuūs nadinguáⁿ'ai yā s'uuúⁿ ní yaa'ví yā s'uuúⁿ chi diiⁿ yú ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'e yā chí n'daacā. Nguɛ́ɛ́ nadinguáⁿ'ai yā s'uuúⁿ cáávā ntiiⁿnyuⁿ chi diiⁿ yú chí n'daacā. Naati Ndyuūs diíⁿ yā 'túúcā ndúúcū s'uuúⁿ ti 'tíícā neⁿ'é yā diiⁿ yā. Níícú neené neⁿ'e yā s'uuúⁿ. Ní maaⁿ ní s'uuúⁿ 'āā nduuvi daama yú ndúúcū Cristo Jesus. Níícú Ndyuūs neⁿ'e yā s'uuúⁿ cuááⁿ vmnaaⁿ chi 'āā cuɛ́ɛ́ iⁿ'yeēⁿdī. 10 Maaⁿ ní Ndyuūs ch'iⁿ'í yā chí neⁿ'e taaví yā nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ taachi dichó'o yā Jesucristo yeⁿ'ē yú iⁿ'yeeⁿdí 'cūū. Jesucristo ní 'iiⁿ'yāⁿ miiⁿ chi nadanguáⁿ'ai yā s'uuúⁿ. Ní nduudu cuaacu yeⁿ'ē evangelio chi yeⁿ'e vida yeⁿ'e Cristo ch'iⁿ'i s'uuúⁿ chi nguɛ́ɛ́ 'aama 'cuūvi yú. Níícú cáávā chi nadanguáⁿ'ai yā s'uuúⁿ cuuvi cunduuchi yú cueⁿ'e daāⁿmaⁿ.
11 Níícú Ndyuūs nidɛɛvɛ́ yā 'úú chí caaⁿ'máⁿ nduudu cuaacu yeⁿ'é yā ní dichó'o yā 'úú lado yeⁿ'e apóstol yeⁿ'é yā chi 'úú caaⁿ'máⁿ nduudu cuaacu yeⁿ'é yā nanááⁿ 'iiⁿ'yāⁿ chi nguɛ́ɛ́ yeⁿ'e ndaata Israel. 12 Níícú cáávā chi 'úú apóstol yeⁿ'é yā tanducuéⁿ'ē n'geenú ngii chi canuúⁿ vácūū. Ní nguɛ́ɛ́ ngii 'cuinaáⁿ caati deenú du'ū chi Cristo chi i'teenú. Ní deenú chi cuaacu chi Cristo miiⁿ ní vɛ́ɛ́ poder yeⁿ'é yā chi diiⁿ cuenta yā yeⁿ'e nducuéⁿ'ē ntiiⁿnyuⁿ chi tee yā 'úú ndíí nguuvi chi diíⁿ yā juzgar nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ.
13 Dii, Timoteo, diiⁿ di ndúúcū nduudu chi serio nducuéⁿ'ē tan'dúúcā chi 'úú chi'cueéⁿ dii. Ní cunée di n'daacā ndúúcū chi i'teenu di Dinéⁿ'e di nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ caati mááⁿ ní s'uuúⁿ ní yeⁿ'e Jesucristo s'uuúⁿ. 14 Ní cundɛɛ di cuidado chi diiⁿ di ntiiⁿnyuⁿ chi Ndyuūs teé yā dii. Ní tee di lugar chí Espíritu N'dai yeⁿ'é Ndyuūs chi canee ndúúcu yú cunneé yā dii.
15 Dii ní deenu di chi nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ chi i'téénu yā Jesucristo chi yeⁿ'e yáⁿ'āa Asia, 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ chi canee yā nduucú nguuvi chi chó'ōo, maaⁿ ní ndaacadaamí yā yeⁿ'ē 'úú. Ní nguaaⁿ 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ canéé saⁿ'ā Figelo ndúúcū saⁿ'a Hermógenes. 16 Naati 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e familia yeⁿ'e saⁿ'ā Onesíforo nguɛ́ɛ́ 'cuináaⁿ yā 'úú yeⁿ'ē chi canuúⁿ vácūū. Saⁿ'ā miiⁿ ndaa sa n'diichi sa 'úú chi nnee sa 'úú. Neⁿ'é chi Señor Jesucristo ca'á yā vaadī ya'ai yeⁿ'é yā saⁿ'ā miiⁿ ndúúcū 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e familia yeⁿ'e sa. 17 Nguɛ́ɛ́ diiⁿ saⁿ'ā Onesíforo tan'dúúcā chi diiⁿ tanáⁿ'a yā caati taachi canéé sa na yáāⁿ Roma neené na'nuūⁿ sa 'úú ndíí taachi nndaācā sa 'úú. 18 Neⁿ'é chi Ndyuūs ya'ai 'iinú yā saⁿ'ā miiⁿ nguuvi chi Señor Jesucristo yeⁿ'ē yú diíⁿ yā juzgar 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e iⁿ'yeeⁿdí 'cūū. Ní dii ní neené n'dai deenū di tan'dúúcā chi chinnee sa s'uuúⁿ taachi snée yú na yáāⁿ Efeso.