CARTA YEⁿ'E 'IIⁿ'YĀⁿ YEⁿ'E YÁĀⁿ EFESO
1
Pablo idinguúⁿ yā carta 'cūū yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ chi naⁿ'á yā yaācū na yáāⁿ Efeso
'Úú Pablo 'úú, ní 'úú apóstol yeⁿ'e Señor Jesucristo caavā chi 'tíícā neⁿ'e Ndyuūs chi dichó'o yā 'úú. 'Úú idinguúⁿ carta 'cūū yeⁿ'e nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ chi snée yā na yáāⁿ Efeso, 'iiⁿ'yāⁿ chi yeⁿ'e Ndyuūs ni i'téénu yā Señor Jesucristo. Ndyuūs Chiida yú ndúúcū Señor Jesucristo yeⁿ'e yú nginneé yā ndís'tiī ní tée yā cosas chi n'daacā n'dai, ní tée yā ndís'tiī vaadī 'diiíⁿ yeⁿ'é yā.
Yeⁿ'e dendu'ū chi n'daacā n'dai chi Cristo ca'á yā 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'é yā
Nducyaaca yú canee chi dich'ɛɛtɛ́ yú Ndyuūs chi Chiidá Señor Jesucristo. Maaⁿ ní caavā chi s'uuúⁿ ní yeⁿ'e Cristo s'uuúⁿ, Ndyuūs tée yā s'uuúⁿ dendú'ū yeⁿ'é yā chi n'dai taavi ca yeⁿ'e nducuéⁿ'ē chi n'dai tan'dúúcā chi s'uuúⁿ snee yú na va'ai chɛɛti nguuvi. Ní 'tíícā Ndyuūs nadidɛɛvɛ́ yā s'uuúⁿ chi cuuvi yeⁿ'é yā s'uuúⁿ ní cuuvi yeⁿ'e Cristo s'uuúⁿ ndíí taachi 'āā 'cuɛ́ɛ́ din'dái yā iⁿ'yeēⁿdī. Ní nduuví n'dai yú ní i'teenu n'daāca yú Cristo ní nguɛ́ɛ́ vɛ́ɛ́ nuuⁿndi yeⁿ'e yú nanáaⁿ yā. Ní Ndyuūs 'āā deenú yā chiiⁿ chi neⁿ'é yā diíⁿ yā cáávā chi neⁿ'é yā s'uuúⁿ. Cáávā chi neⁿ'é yā chi cuuvi yeⁿ'é yā s'uuúⁿ, sta'á yā s'uuúⁿ chi cuuvi daiyá yā s'uuúⁿ cucáávā Cristo Jesús. Cucáávā chuū cueⁿ'e daāⁿmaⁿ dich'ɛɛtɛ́ taavi yú Ndyuūs chi itée yā s'uuúⁿ dendu'ū chi ch'ɛɛtɛ n'dai yeⁿ'é yā caati maaⁿ ní s'uuúⁿ ní yeⁿ'e Cristo s'uuúⁿ. Ndyuūs diíⁿ yā recibir s'uuúⁿ caati neⁿ'e taavi cá yā Cristo. Ní cáávā Ndyuūs neⁿ'e taavi cá yā nducyaaca yú dichó'o yā Daiya yā chi ch'īi yā cáávā s'uuúⁿ. Ní Ndyuūs nadich'ɛɛcú yā nuuⁿndi yeⁿ'e yú cáávā yuūuⁿ yeⁿ'é Cristo. Ní cáávā chi Ndyuūs 'tíícā neⁿ'é yā s'uuúⁿ itée yā dendu'u chi n'daacā yeⁿ'é yā. Níícú Ndyuūs ch'iⁿ'í yā s'uuúⁿ chi neⁿ'e taavi cá yā s'uuúⁿ. Ní diíⁿ yā chi deenu yú taanduvɛ́ɛ́ vaadī n'dai yeⁿ'é yā ní tuumicadíínuuⁿ yú nducuéⁿ'ē. Ní Ndyuūs 'āā diíⁿ yā chiiⁿ chi neⁿ'é yā diíⁿ yā. Ní diíⁿ yā chí n'diīchi yú chiiⁿ chi canúúⁿ n'de'ei yeⁿ'é yā ndii cuááⁿ vmnaaⁿ cucááva Cristo. 10 Ní chuū chi canuuⁿ n'de'ei yeⁿ'é Ndyuūs chi Ndyuūs caⁿ'a yā chi diiⁿ yā chi cuuvi taachi ndaa tiempo yeⁿ'ē, Ndyuūs caⁿ'a yā chi diíⁿ yā chi Cristo ngaⁿ'a ntiiⁿnyúⁿ yā yeⁿ'e nducuéⁿ'ē chi snéé nanguuvi ndúúcū chi snéé ná yáⁿ'āa. Ní Ndyuūs caⁿ'á yā chi nduuvidaamá tanducuéⁿ'ē dendu'ū nanááⁿ Cristo.
11 Ndyuūs diíⁿ yā chi nducuéⁿ'ē chi chó'ōo ní chó'ōo tan'dúúcā chi neⁿ'e yā. Ní Ndyuūs nndɛɛvɛ́ yā s'uuúⁿ ndii cuááⁿ vmnaaⁿ níícú chi cuuvi yeⁿ'e yú cosas chi caⁿ'a yā chi tée yā s'uuúⁿ, caati s'uuúⁿ ní yeⁿ'e Cristo s'uuúⁿ. 12 Ní Ndyuūs 'tíícā diíⁿ yā ti neⁿ'é yā chi nús'uu ní ch'iⁿ'í 'nū vaadī dɛɛvɛ ca yeⁿ'é Ndyuūs nanááⁿ 'iiⁿ'yāⁿ ti nús'uu ní yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ Israel nús'uu chi vmnááⁿ vmnaaⁿ i'téénu 'nū Cristo. 13 Chuū dendú'ū ní yeⁿ'e ndís'tiī chi nguɛ́ɛ́ yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ Israel s'eeⁿ ti taachi ch'iindiveéⁿ nī nduudu cuaacu yeⁿ'e evangelio chi ndúúdú ngai yeⁿ'e Cristo chi nadanguaⁿ'aī ndís'tiī ní s'téénu nī yeⁿ'ē. Tuu'mi ní canéé 'áámá sello yeⁿ'é Ndyuūs ndúúcu nī. Ní sello miiⁿ ní Espíritu N'dai yeⁿ'e Ndyuūs chí 'áámá compromiso chi Ndyuūs caⁿ'a yā chi tée yā s'uūuⁿ ndíí cuááⁿ vmnaaⁿ. 14 Ní Espíritu N'dai yeⁿ'é Ndyuūs ní 'áámá seña chi cuta'a yú chi cuuvi yeⁿ'e yú chiiⁿ chi Ndyuūs caⁿ'a yā chi tée yā chi cuuvi yeⁿ'e yú. Ní Ndyuūs yaa'vi yā s'uuúⁿ chi cuuvi yeⁿ'é yā s'uuúⁿ. Taachi ndaa nguuvi chi neⁿ'e Ndyuūs, Ndyuūs caⁿ'á yā diíⁿ yā chi s'uuúⁿ tan'dúúcā maáⁿ yā 'tíícā s'uuúⁿ. Ní Espíritu N'dai yeⁿ'é Ndyuūs ní 'áámá seña yeⁿ'é chuū. Ní 'íícú nducyaaca yú ndúúcū 'iiⁿ'yāⁿ chi cuuvi cu'téénu yā Cristo cuuvi nadich'ɛɛtɛ yú Ndyuūs cucáávā chi ch'ɛɛtɛ́ n'daí yā.
Pablo ngiicá yā Ndyuūs chi ca'á yā vaadī deenu 'iiⁿ'yāⁿ chi cu'téénu yā Cristo
15 Cucaavā chuū, taachi 'úú Pablo ch'iindiveéⁿ chi ndís'tiī i'téénu nī Señor Jesucristo ní dinéⁿ'e nī nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ chi i'téénu yā Señor Jesucristo 'iivú Ndyuūs, 16 tuu'mi ní nguɛ́ɛ́ ngíí 'daan'dí chi ca'á gracias Ndyuūs cucáávā ndís'tiī. Ni taachi in'gaacú yeⁿ'e ndís'tiī, tuu'mi ní ngaⁿ'angua'á cucáávā ndís'tiī. 17 Ní ngiicá Ndyuūs yeⁿ'e Señor Jesucristo yeⁿ'ē yú chi Ndyuūs miiⁿ chi Chiida yú chi dɛɛvɛ taavi ca, ní ngiicá Ndyuūs chi tée yā ndís'tiī vaadī deenu yeⁿ'e Espíritu N'dai yeⁿ'é Ndyuūs, ní 'íícú cuuvi déénu cá nī ní 'iintiinaáⁿ nī chííⁿ chí neⁿ'e Ndyuūs. 18 Ní ngiicá Ndyuūs chi diíⁿ yā chi cuuvi déénu nī ní cadíínuuⁿ nī chɛɛ chi cūnee ngiinu yú chi Ndyuūs tée yā s'uuúⁿ, ti ndɛɛvɛ yā s'uuúⁿ. Ní deenú nī dɛ'ɛ̄ chúúcā n'dai ca ní dɛɛvɛ ca chi cuuvi yeⁿ'é nī chi Ndyuūs ca'á yā 'iiⁿ'yāⁿ chi yeⁿ'e yā. 19 Ni ngiicá Ndyuūs chi cuuvi deenú nī chi poder chi ch'ɛɛtɛ taavi ca chi yeⁿ'e Ndyuūs. Ní nguɛ́ɛ́ mar 'áámá dendu'ū chi Ndyuūs nguɛɛ cuuvi diíⁿ yā. Ní Ndyuūs diíⁿ yā ntiiⁿnyuⁿ caavā s'uūuⁿ chi i'teenu yú 'iiⁿ'yāⁿ. Maaⁿ ní diíⁿ yā ntiiⁿnyuⁿ ndúúcū poder yeⁿ'é yā cáávā s'uuúⁿ, ní ch'iⁿ'í yā poder yeⁿ'é yā chí ch'ɛɛtɛ ní ndúúcū fuerzas yeⁿ'é yā. 20 'Tíícā Ndyuūs ch'iⁿ'i yā maaⁿ poder yeⁿ'é yā taachi nadicuéeⁿ yā Cristo yeⁿ'e nguaaⁿ tináⁿ'ā. Ní s'néeⁿ yā Cristo na va'ai chɛɛti nguuvi ní Cristo ch'iindí yā lado tá cuaacu yeⁿ'é Ndyuūs chiidá yā chi lado yeⁿ'ē honor. 21 Ní ca'á yā Cristo nducuéⁿ'ē poder tan'dúúcā 'áámá 'iiⁿntyéⁿ'ē chi caaⁿ'maⁿ ntiiⁿnyúⁿ yā yeⁿ'e tanáⁿ'ā 'iiⁿntyéⁿ'ē ndúúcū yeⁿ'ē nducyáácá 'iiⁿ'yāⁿ chí ngaⁿ'a ntiiⁿnyúⁿ yā ndúúcū yeⁿ'ē nducuéⁿ'ē poder chi vɛ́ɛ́ yeⁿ'e nducyaaca patrón chi ngaⁿ'a ntiiⁿnyúⁿ yā. Ní Cristo ní más ca ch'ɛɛtɛ ca yeⁿ'e nducuéⁿ'ē chi vɛ́ɛ́ chi cuuvi caaⁿ'maⁿ yú yeⁿ'ē, nguɛ́ɛ́ dámaāⁿ yeⁿ'ē chi vɛ́ɛ́ mááⁿ, 'tiicá ntúūⁿ yeⁿ'e nducuéⁿ'ē chi cuchiī. 22 Ní Ndyuūs s'néeⁿ yā tanducuéⁿ'ē dendu'ū maaⁿ poder yeⁿ'e Cristo. Ní Ndyuūs s'néeⁿ yā Cristo lugar más cā ch'ɛɛtɛ. Ní Cristo miiⁿ tan'duucā chi tiíⁿ yā yeⁿ'e nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ chi i'téénu yā ní cáⁿ'a yā yaacū yeⁿ'e Cristo, 'tíícā Cristo miiⁿ. 23 'Iiⁿ'yāⁿ chi i'téénu yā Cristo ní nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ ní tan'duucā cuerpo yeⁿ'é Cristo, 'tííca yā. Ní cuaacu nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ ní yeⁿ'e Cristo. Ní Cristo miiⁿ ní n'daacā taaví yā ní canée yā yeⁿ'e tanducuéⁿ'ē dendu'ū ndúúcū tanducuéⁿ'ē cuaaⁿ.