13
Yeⁿ'é chi diiⁿ yú chi cunee yiinuú Ndyuūs
Canéé chi dineⁿ'e yú 'aama yú taama yú caati hermanos s'uuúⁿ ní yeⁿ'e Cristo s'uuúⁿ. Nan'gaacu yú chi canee chi ca'a yú va'āī yeⁿ'e yú 'iiⁿ'yāⁿ chi canúúⁿ yúúní. N'duuvi yā ní diíⁿ yā 'túúcā ní sta'á yā va'ai yā ángeles ní nguɛ́ɛ́ déénu yā chi ángeles.
Nan'gaacu yú yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ chi snúúⁿ yā vácūū. Diiⁿ yú cuenta chi s'uuúⁿ snuūⁿ yú vácūū nduucú yā. Nan'gaacu yú yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ chi n'geenú yā ngii na cuerpo yeⁿ'é yā ní diiⁿ yú cuenta chi s'uuúⁿ ní n'geenu yú ngii na cuerpo yeⁿ'e yú nduucú yā.
Diiⁿ yú respetar 'iiⁿ'yāⁿ chi n'giindivaacú yā ti nguɛ́ɛ́ dinuuⁿndí yā. 'Iiⁿ'yāⁿ chi n'giindivaacú yā canee chi caⁿ'á yā dámaāⁿ ndúúcū isaⁿ'ā o n'daataá yeⁿ'é yā. Ndyuūs ní n'diichí yā nuuⁿndi yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ chi vɛ́ɛ́ nuuⁿndi yeⁿ'é yā ndúúcū 'iiⁿ'yāⁿ chi n'giindivaacú yā ní caⁿ'á yā ndúúcū táámá n'daataá o saⁿ'ā.
Nguɛ́ɛ́ dineⁿ'e yú tuūmī naati yeenú yú ndúúcū chi vɛ́ɛ́ chi yeⁿ'e yú ti Ndyuūs ngaⁿ'á yā 'tíícā: 'Úú nguɛ́ɛ́ cu'neéⁿ ndís'tiī ní nguɛ́ɛ́ diíⁿ abandonar ndís'tiī. Ní 'tíícā cuuvi caaⁿ'maⁿ cuaacu yú ndúúcū confianza:
Señor ní nginnee yā 'úú. 'Úú nguɛ́ɛ́ 'va'á yeⁿ'e chi 'iiⁿ'yāⁿ cuuvi diíⁿ yā nduucú.
Nan'gaacú nī yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ n'gɛɛtɛ yeⁿ'e yaācū chi ngaⁿ'a ntiiⁿnyúⁿ yā nanááⁿ ndís'tiī ní ngaⁿ'á yā ngii yā ndís'tiī nduudu cuaacu yeⁿ'é Ndyuūs. Nadacadíínuuⁿ nī tááca 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ diíⁿ yā ní n'gɛɛtineé yā ní ch'īi yā. Maaⁿ ní candɛ́ɛ nī cuidado chi diíⁿ nī tan'dúúcā 'iiⁿ'yāⁿ n'gɛɛtɛ chi i'téénu yā Ndyuūs diíⁿ yā ti 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ ejemplo yeⁿ'é nī.
Jesucristo miiⁿ ní 'āā 'tiicá nūuⁿ tan'duucá yā 'iicu, 'tiicá ntúuⁿ yā maaⁿnguuvi. 'Āā 'tiica nuúⁿ yā cueⁿ'e daāⁿmaⁿ. Cuin'diichí nī ndís'tiī. Nguɛ́ɛ́ 'caandiveéⁿ nī ndúúdú 'naⁿ'a chi n̄'dááⁿ ndúúcū yeⁿ'ē chi che'e yú. N'daacā ca chi staava yeⁿ'é nī canéé n'daacā chi cuuvi cuta'á nī fuerzas yeⁿ'ē nducuéⁿ'ē chi n'dai taavi chi Ndyuūs itée yā ndís'tiī. Staava yeⁿ'é 'iiⁿ'yāⁿ nguɛ́ɛ́ diiⁿ aprovechar nduuti chi chiindiveéⁿ yā nduudu n̄'dááⁿ ndúúcū yeⁿ'e chi che'e yú.
10 Deenu yú chi chiiduú s'eeⁿ chi diíⁿ yā ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'e yaācū yeⁿ'é yā nguɛ́ɛ́ cuuvi che'é yā yuūtɛ̄ yeⁿ'e nátai yeⁿ'e 'iiti chi ch'iiⁿ'núⁿ yā cáávā ofrenda yeⁿ'e yú ti ofrenda yeⁿ'e yú ní 'āā vi'í caā ti i'teenu yú Jesucristo. Ní Jesucristo miiⁿ ní ch'īi yā chi lado yeⁿ'e ofrenda yeⁿ'e yú. 11 Chiiduú ch'ɛɛtɛ ca yeⁿ'e judíos chi Israel s'eeⁿ taachi ch'iiⁿ'núⁿ yā 'iiti cáávā ofrenda yeⁿ'e nuūⁿndī candɛ́ɛ yā yuūúⁿ yeⁿ'é 'iiti chɛɛti cuarto chi nguuvi Dɛɛvɛ naati cuerpo yeⁿ'ē 'iiti miiⁿ ní ngiichí yā 'áámá lado yeⁿ'ē yáāⁿ yeⁿ'é yā. 12 Ní 'tiicá ntúūⁿ Jesucristo ch'īi yā cuaaⁿ dáámí cheendi va'āī yeⁿ'e yáāⁿ Jerusalén ní 'íícú cuuvi dɛɛvɛ́ yā 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e nuuⁿndi yeⁿ'é yā ndúúcū yuuúⁿ yeⁿ'e maáⁿ yā. 13 Maaⁿ ní caⁿ'a yú tan'dúúcā chi cueⁿ'e Jesús 'áámá lado yeⁿ'ē yáāⁿ ní 'cueenu yú cuuvi tan'dúúcā chi ch'eenú yā chiī ní cuuvi 'cuinaaⁿ yú tan'dúúcā chi 'cuinaáⁿ yā. 14 Caati nguɛ́ɛ́ vɛ́ɛ́ 'áámá yáāⁿ chi 'áámá cūnee cáávā s'uuúⁿ naati in'nuuⁿ yú 'áámá yáāⁿ ch'ɛɛtɛ chi 'áámá cūnee chi vɛ́ɛ́ tiempo chi cuchiī. 15 Ní cáávā chuū canee yú chi dich'ɛɛtɛ yú Ndyuūs cucáávā Jesucristo. Ní taachi dich'ɛɛtɛ yú Ndyuūs chuū ní ofrenda chi canee chi ca'a yú Ndyuūs. Ní canéé chi ca'a yú gracias Ndyuūs cáávā Jesucristo ndúúcū nduudu yeⁿ'ē yú. 16 Nguɛ́ɛ́ cuuvi 'náaⁿ nī chi din'daacá nī ní nneé nī 'aamá nī taamá nī caati chuū ní ofrenda yeⁿ'é nī chi 'túúcā Ndyuūs neⁿ'e yā.
17 Cu'neeⁿveéⁿ nī nduudu yeⁿ'é 'iiⁿ'yāⁿ chi ngaⁿ'a ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'é nī. Cu'téénu nī yeⁿ'é yā chi ngaⁿ'a yā caati 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ diíⁿ yā cuidado yeⁿ'ē staava yeⁿ'é nī. 'Iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ canéé chi nca'á yā cuenta nanááⁿ Ndyuūs yeⁿ'ē ntiiⁿnyuⁿ chi diíⁿ yā. Diiⁿ núúⁿ yiiⁿnu nī chi ngaⁿ'a yā caati yeenú yā diíⁿ yā ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'é yā. Ti nduuti chi nguɛ́ɛ́ diíⁿ nī 'túúcā nguɛ́ɛ́ yeenú yā ní nguɛ́ɛ́ diíⁿ nī aprovechar yeⁿ'ē ntiiⁿnyuⁿ chi diíⁿ yā cáávā ndís'tiī.
18 Maaⁿ ní caaⁿ'maⁿngua'á nī cáávā nús'uu ti nadacadiinúúⁿ 'nū n'daacā na staava yeⁿ'é 'nū ní neⁿ'é 'nū 'cuɛɛtinéé n'daacá 'nū yeⁿ'e nducuéⁿ'ē dendu'ū. 19 'Úú ngiicá ndís'tiī chi taachi ngaⁿ'angua'á nī, ngiicá nī Ndyuūs chi tée yā lugar 'nū chi niiⁿnuúⁿ nūuⁿ cuuví nandaá ní cuneé ndúúcū ndís'tiī.
Di'viicú yā ndís'tiī ní dicho'ó yā, n'dai ndís'tiī
20 Maaⁿ ní Ndyuūs ní yeⁿ'ē vaadī 'diīiⁿ, maaⁿ Ndyuūs miiⁿ nadin'duuchí yā Jesucristo yeⁿ'ē yú yeⁿ'ē nguaaⁿ tináⁿ'ā chi Jesucristo miiⁿ Pastor chi ch'ɛɛtɛ n'dai chi diíⁿ yā cuidado s'uuúⁿ chi tan'dúúcā 'iiti cuūchī yeⁿ'é yā. Ní Jesucristo yeⁿ'ē yú ndúúcū yuūúⁿ yeⁿ'é yā diíⁿ yā chi 'áámá cūnee compromiso chi Ndyuūs diíⁿ yā ndúúcū 'iiⁿ'yāⁿ. 21 Neⁿ'é chi Ndyuūs yeⁿ'e vaadī 'diīiⁿ tée yā ndís'tiī nducuéⁿ'ē chi n'dai yeⁿ'é yā chi nguɛ́ɛ́ yeⁿ'é nī. Ní cuuvi n'daí nī ti ndís'tiī cuuvi diíⁿ nī chiiⁿ chi neⁿ'é Ndyuūs chi diíⁿ nī. Ní neⁿ'é chi Ndyuūs diíⁿ yā cáávā nducyaaca yú nducuéⁿ'ē chi neⁿ'é yā diíⁿ yā cáávā Jesucristo. Caⁿ'a yú chi ch'ɛɛtɛ ca canéé Cristo ní n'dɛɛvɛ́ ngii yā cuéⁿ'é daāⁿmaⁿ cueⁿ'e daāⁿmaⁿ. 'Tíícā. 22 Ndís'tiī hermanos yeⁿ'é ngiicá ndís'tiī chí cuchɛɛ́ nī ndúúcū nduudu chi ngi'cueéⁿ ti nguɛ́ɛ́ 'yaaⁿ idinguúⁿ na carta miiⁿ yeⁿ'é ndís'tiī. 23 Yaa'ví ndís'tiī chi cadiinúúⁿ nī chi Timoteo hermano yeⁿ'ē yú 'āā ntɛ́ɛ́ canee sa vácūū. Ní ndúúti chi niiⁿnuⁿ niiⁿnuⁿ ndaa sa nanáaⁿ 'úú tuu'mi 'úú ní candɛɛ́ saⁿ'ā taachi ndaá nanááⁿ ndís'tiī ní n'diichí ndís'tiī.
24 Maaⁿ ní caaⁿ'máⁿ nī 'iiⁿ'yāⁿ chi ngaⁿ'a ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'é nī ndúúcū nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ chi i'téénu yā Jesucristo: N'daí ndís'tiī, caaⁿ'máⁿ nī. 'Iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e país Italia: N'daí ndís'tiī, ngaⁿ'a yā.
25 Neⁿ'é chi Ndyuūs tée yā nducyaaca ndís'tiī nducuéⁿ'ē vaadī n'dai yeⁿ'é yā. 'Tíícā cuuvi.