CARTA YEⁿ'E SAⁿ'Ā TITO
1
'Úú Pablo chi apóstol yeⁿ'é Señor Jesucristo ní diíⁿ ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'é Ndyuūs. Ndyuūs dichó'o yā 'úú chi cuuvi inneé 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ chi Ndyuūs nndɛɛvɛ yā chi cuuvi yeⁿ'é yā 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ caati cu'teenu cá yā yeⁿ'e religión yeⁿ'e yú. Ní cūnee ngiinú yā ndúúcū s'uuúⁿ chi Ndyuūs tée yā vida cueⁿ'e daāⁿmaⁿ s'uuúⁿ chi Ndyuūs caⁿ'a yā chi ca'a yā 'iiⁿ'yāⁿ chi yeⁿ'e yā vmnááⁿ vmnaaⁿ chi 'āā cuɛ́ɛ́ cūnee iⁿ'yeeⁿdí 'cūū. Ndyuūs miiⁿ ní nguɛ́ɛ́ cuuvi caaⁿ'máⁿ yā nduudu yaadi. Ní taachi ndaa tiempo chi neⁿ'e Ndyuūs, Ndyuūs ch'iⁿ'i yā nduudu cuaacu yeⁿ'é yā cucáávā 'iiⁿ'yāⁿ chi ngaⁿ'a nduudu cuaacu yeⁿ'é yā. Maaⁿ ní Ndyuūs yeⁿ'e yú chi nadanguáⁿ'ai yā s'uuúⁿ dichó'o yā 'úú chi ngaⁿ'á nduudu cuaacu yeⁿ'é yā. Maaⁿ ní dinguúⁿ carta 'cūū yeⁿ'ē dii, Tito. Ni cuaacu nííⁿnyúⁿ díí ní tan'dúúcā daiyá chi ngaⁿ'á nduudu cuaacu nanááⁿ dii, nduudu chi i'teenu yú. Neⁿ'é chi Ndyuūs chiida yú ndúúcū Señor Jesucristo yeⁿ'e yú chi nadanguáⁿ'ai yā s'uuúⁿ itée yā dii nducuéⁿ'ē chi n'dai taavi yeⁿ'é yā ní ya'ai 'iinu yā dii. Ní tan'dúúcā chi ya'ai 'iinú Ndyuūs 'iiⁿ'yāⁿ 'tiicá ntúūⁿ diiⁿ di. Ní Ndyuūs tée yā dii vaadī 'diiíⁿ yeⁿ'é yā.
Ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'e Tito na yáⁿ'āa Creta
Ní cáávā ntiiⁿnyuⁿ chi canee chi diiⁿ di 'úú chi'neéⁿ dii na isla Creta. Canéé chi dicuaacú di cosas chi nguɛɛ n'daacā. Ní cu'neeⁿ dí 'iiⁿ'yāⁿ n'gɛɛtɛ chi ngaⁿ'a ntiiⁿnyúⁿ yā yeⁿ'ē nducuéⁿ'ē yaācū na 'áámá 'áámá ciudad. 'Úú dicho'ó dii chi diiⁿ di ntiiⁿnyuⁿ 'cūū. Ní 'iiⁿ'yāⁿ chi ndɛɛvɛ dí canee chi 'cuɛɛtinéé n'daaca yā manera chi nguɛ́ɛ́ cuuvi caaⁿ'maⁿ tanáⁿ'ā 'iiⁿ'yāⁿ chi vɛ́ɛ́ nuuⁿndi yeⁿ'é yā. Ní vɛ́ɛ́ 'áámá nūuⁿ n'daataa yeⁿ'e yā. Ní daiyá yā canéé chí i'téénu yā Ndyuūs, ní nguɛ́ɛ́ da'caiyāa chi travieso yā chi nguɛ́ɛ́ n'daacā idiiⁿ yā, ní nguɛ́ɛ́ da'caiyāa chí yaadí'yāa. 'Iiⁿ'yāⁿ chi diíⁿ yā ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'é Ndyuūs canee chi candɛɛ́ yā cuidado yeⁿ'e ntiiⁿnyuⁿ yeⁿ'é Ndyuūs. Ní cáávā chuū 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ canee chi 'cuɛɛtinéé n'daaca yā. Nguɛ́ɛ́ cuuvi 'iiⁿ'yāⁿ chi necio yā, ní nguɛ́ɛ́ 'iiⁿ'yāⁿ chi nduuvi taáⁿ yā, ndíí nguɛ́ɛ́ ndúú 'iiⁿ'yāⁿ chi ngii cuu'ví yā va ní in'nuuⁿ yā vaadī 'caa'va. Ní nguɛ́ɛ́ cuuvi 'iiⁿ'yāⁿ chi neⁿ'é yā diiⁿ yā ganar tuūmī cáávā ntiiⁿnyuⁿ chi diíⁿ yā chi nguɛ́ɛ́ n'daacā. Naati 'tíícā canee chi diíⁿ yā. Canéé chi diíⁿ yā recibir na vaacú yā 'iiⁿ'yāⁿ chi canúúⁿ yúúní. Canéé chi neⁿ'e yā chi din'daaca yā ní n'daacā nadacadíínuuⁿ yā yeⁿ'e nducuéⁿ'ē chi caⁿ'á yā diiⁿ yā, ní diíⁿ yā chiiⁿ chi cuaacu. Ní dɛɛvɛ vida yeⁿ'e yā, ní nguɛ́ɛ́ canee chi taamá yā ca'a yā consejo 'iiⁿ'yāⁿ. Ní cundɛ́ɛ́ n'daaca yā nduudu cuaacu yeⁿ'é Ndyuūs chi ch'eéⁿ yā ní 'tíícā cuuvi ca'cueéⁿ yā nduudu cuaacu miiⁿ. Ní cuuvi diíⁿ yā cuchɛɛ́ yā ndúúcū 'iiⁿ'yāⁿ chi contra yeⁿ'e nduudu cuaacu ní cuuvi ch'iⁿ'í yā 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ chi nduudu cuaacu miiⁿ ní cuaacu.
10 Neene n'dáí 'iiⁿ'yāⁿ nguaaⁿ 'iiⁿ'yāⁿ judíos s'eeⁿ nguɛ́ɛ́ neⁿ'e yā cu'téénu yā nduudu cuaacu miiⁿ. 'Iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ ngaⁿ'á yā cosas chi nguɛ́ɛ́ dichíí'vɛ̄ ní nginnche'éí yā 'iiⁿ'yāⁿ. 11 Canee chi diiⁿ yú chi 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ nguɛ́ɛ́ cuuvi candɛɛ yā nduudu yeⁿ'é yā caati ndástaⁿ'á yā vaadī cadíínūuⁿ yeⁿ'é 'iiⁿ'yāⁿ. Ní diíⁿ yā chi nducyaaca 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e 'áámá va'āī yeⁿ'ē táámá va'āī cu'téénu yā nduudu yeⁿ'é yā. Ní ngi'cueéⁿ yā cosas chi nguɛ́ɛ́ n'daacā cucáávā chi neⁿ'é yā diiⁿ yā ganar tuūmī manera chi nguɛ́ɛ́ n'daacā.
12 Ní 'áámá saⁿ'ā yeⁿ'e isla Creta chi profeta yeⁿ'e yáāⁿ miiⁿ ngaⁿ'a sa 'túúcā yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'ē yáāⁿ vaacú sa. Ngaⁿ'a sa chi 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e yáⁿ'āa Creta ní nééné yaadí yā, ní nééné tááⁿ yā, ní nééné 'daan'dí yā, ní nééné n'deēe nge'e yā. 13 Ní saⁿ'ā miiⁿ ní ngaⁿ'a sa nduudu cuaacu yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ. Níícú cáávā chuū canee chi yaa'vi dí 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ ndúúcū nduudu chɛɛchi caati cuuvi cu'téénu n'daacá yā nduudu cuaacu miiⁿ. 14 Ní nguɛ́ɛ́ diíⁿ yā cuenta yeⁿ'e nduudu yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ judíos chi nginnche'éí yā 'iiⁿ'yāⁿ ndúúcū nduudu chi maáⁿ yā nadacadíínuuⁿ yā ní ngaⁿ'a yā. Ndíí nguɛ́ɛ́ n'giindiveéⁿ yā orden chi ngaⁿ'a 'iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ chi ndaacadaamí yā yeⁿ'ē nduudu cuaacu yeⁿ'é Ndyuūs.
15 Ní 'iiⁿ'yāⁿ chi Ndyuūs didɛɛvɛ́ yā staava yeⁿ'é yā chí dɛɛ̄vɛ nacadíínuuⁿ yā dámaāⁿ yeⁿ'e dendu'ū chi dɛɛvɛ ní sta'á yā nducuéⁿ'ē tan'dúúcā chi dɛɛvɛ. Naati 'iiⁿ'yāⁿ chi nguɛ́ɛ́ i'téénu yā Ndyuūs nadacadíínuuⁿ yā yeⁿ'e cosas chi nguɛ́ɛ́ n'daācā. Ní mar 'áámá cosa ní nguɛ́ɛ́ dɛɛvɛ yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ miiⁿ. 'Tiicá ntúūⁿ ní vaanīcadíínūuⁿ yeⁿ'é yā ní nguɛ́ɛ́ dɛɛvɛ. Ní nducuéⁿ'ē chi vɛ́ɛ́ na staava yeⁿ'é yā ní nguɛ́ɛ́ dɛɛvɛ. Ndíí nguɛ́ɛ́ ndúú chi inadacádíínuuⁿ yā chí dɛɛvɛ. 16 'Iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ ngaⁿ'a yā chi n'diichí yā Ndyuūs naati dendu'ū chi diíⁿ yā ch'iⁿ'ī chi nguɛ́ɛ́ cuaacu. 'Iiⁿ'yāⁿ s'eeⁿ nguɛ́ɛ́ neⁿ'é yā 'iiⁿ'yāⁿ ní nguɛ́ɛ́ neⁿ'é yā diiⁿ yā chi ngaⁿ'a 'iiⁿ'yāⁿ. Nguɛ́ɛ́ n'daacā yā. Ní nguɛ́ɛ́ dichíí'vɛ̄ chi diíⁿ yā mar 'áámá cosa chi n'daācā.