USENGA WA MWANDUSO WA PAULO KWA
WAKOLIMSO
Ulongozi
Wakolimso wa mwanduso wandikigwa na Mtumigwa Paulo habehi na mwaka 55 kwandusila viyelekigwe Yesu viilagusigwa muna 1:1. Uno ni usenga wa mwanduso muna zisenga mbili ziya Mtumigwa Paulo kawandikila bumbila da wahuwila wa Chilisito weli Kolinto. Yodahika kandika usenga uno viyakalile Efeso yang'hali kufika Kolimso muna umwanza wake kuhita Makedoniya viilagusigwa muna 16:5-9.
Usenga uno wokwidika mbuli ziyahokele Mtumigwa Paulo kulawa kwa wanhu wamwenga wa bumbila da wahuwila wa Chilisito kusonhela mbuli zihile muna dibumbila na kuibagula na ugoni. Bululu da Kolimso dimanyika ng'hani kwa ugoni wake ivo si mbuli ya kwazanywa bumbila da wahuwila wa Chilisito da uko kutenda mbuli izo. Wakolimso wa mwanduso iviya ina sula yoimanyika ng'hani ya ulondo, sula iyo ni sula ya 13.
Yeliumo
1. Paulo kowalamsa Wakolimso na komwing'ha hewela Mulungu kwa ichimu chawo muna 1:1-9.
2. Kaidi kolonga mbuli ziyapatile kusonhela kuigola kwa bumbila da wahuwila wa Chilisito wa uko Kolimso muna 1:10-4:21.
3. Maabaho kolonga mbuli ya ugoni na kuigala wawo kwa wawo kuna ichitala muna isula ya 5-6.
4. Iviya kolava ndagilizi kusonhela mbuli ya sola, kutambikila nyang'hiti na nhambiko za muumwingi na vitumetume va chimuhe na uzilibuko muna isula ya 7-15.
5. Kuuhelelo kogotola kwa kulonga mbuli za zake mwenyewo na mbuli za chila siku muna isula ya 16.
1
Niye Paulo, yonitangigwe kuwa mtumigwa wa Chilisito Yesu, kwa viyolonda Mulungu, na hamwe na ndugu yetu Sositene.
Chojandikila bumbila da wanhu wowomuhuwila Chilisito weli muna dibululu da Kolimso, kwa mweye mose wowasafyigwe na wowatangigwe kuwa wanhu welile wa Mulungu kwa kuilumba na Yesu Chilisito, hamwe na wanhu wose chila hanhu howomtambikila Mndewa wetu Yesu Chilisito, Mndewa wawo na wetu,
Nompula Mulungu Tati yetu na Mndewa Yesu Chilisito waweng'heni balaka na tindiwalo.
Balaka za kuilumba na Chilisito
Siku zose nomwing'ha hewela Mulungu kwa ichimu cha unovu uyaweng'hileni kufosela Chilisito Yesu. Kwaviya kwa kuilumba hamwe na Chilisito muwa matajili wa vinhu vose, muna ulonzi na umanyi. Usenga kusonhela Chilisito wima chigangamavu mgati yenu. Ivo hamuhungukiligwe bule kuhokela vitumetume vovose vovilavigwa na Muhe Yelile, fana vimugozela Mndewa wetu Yesu Chilisito yagubuligwe. Iviya yeye kezangangamizani mbaka kuuhelelo, muladi mukale bila kuhasanya muna isiku ija ya Mndewa wetu Yesu Chilisito. Mulungu ni mwaminika, iyo yoyamtangileni muilumbe na Mwanage Yesu Chilisito, Mndewa wetu.
Wahuwila Woibagula
10 Kwa udaho wa Mndewa wetu Yesu Chilisito nomwing'hani usi ndugu zangu, kuwa wose mulonge zimwe na wala sekemuiswele na mugese dimwe na muwe na lungilo dimwe. 11 Kwaviya ndugu zangu, nilongiligwa na wanhu kulawa kwa kaye ya Kiloye kuwa kuna kuleka kwiilumba vimwili. 12 Nolonga vino, chila imwe wenu kolonga mbasakanyo. Imwe kolonga, “Nomsondelela Paulo”, imwenga kolonga, “Nomsondelela Apolo”, imwenga kolonga, “Nomsondelela Petili* Zina jake Petili, yoyatangigwe Kefa”, na imwenga, “Nomsondelela Chilisito.” 13 Chilisito haigole muna yamabumbila bule. Paulo hawambigwe mumsalaba kwa ichimu chenu. Hambatizigwe bule fana wanahina wa Paulo.
14 Nomwing'ha hewela Mulungu kwaviya simbatize munhu yoyose imwenga kumwenu ila Chilisipo na Gayo. 15 Habule munhu yodaha kulonga mweye mubatizigwa fana wanahina wangu. 16 Ona, iviya niwabatiza Sitefano na wanhu wa muikaye yake, mbali sidaha kukumbuka fana nimbatiza munhu imwenga yoyose. 17 Chilisito hanhumile kubatiza bule. Kanhuma kuwapetela wanhu Mbuli Inogile, na siyo kwa ulonzi wa ubala wa chiunhu, muladi nguvu ya ifa ya Chilisito muna umsalaba sekekuwoneke siyo chinhu.
Chilisito iyo ludabwa na ubala wa Mulungu
18 Kwaviya usenga wa ifa ya Chilisito muna umsalaba wowoneka ubozi kwa waja wowogwaga, mbali kumwetu wochikomboligwe chowona udaho wa Mulungu. 19 Kwaviya Yamaandiko Yelile yolonga,
“Nizaubananga ubala wa wabala
na umanyi wawo nizawasa kutali.”
20 Vino mbala kakulihi? Hebu mfundiza kakulihi? Nayo galu wa ubishi wa lusita luno kakulihi? Mulungu kautenda ubala wa wanhu wa isi yose kuwa ubozi!
21 Kwaviya Mulungu kwa ubala wake katenda wanhu sekewadahe kummanya yeye kwa ubala wawo wenyewo. Mbali kwa usenga wa wowoneka kuwa ni ubozi uchiwapetele, Mulungu kalamula kuwakombola waja wohuwila. 22 Wayahudi wolonda vilaguso va mauzauza. Wagiliki wozahila ubala. 23 Mbali cheye, chompeta Chilisito yoyawambigwe mumsalaba, mbuli yoiwoneka ching'hwaso kwa Wayahudi, na ubozi kwa wanhu weli siyo Wayahudi. 24 Mbali kwa waja watangigwe na Mulungu, Wayahudi hamwe na wanhu weli siyo Wayahudi, usenga uno ni Chilisito, yeli udaho wa Mulungu na ubala wa Mulungu. 25 Kwaviya chiya chiwoneka ubozi wa Mulungu china ubala kufosa ubala wa wanhu, na chiya chiwoneka chinyondenyonde cha Mulungu ni chigangamavu kufosa ugangamavu wa wanhu.
26 Lelo ndugu zangu, kumbukeni vimukalile chipindi vimutangigwe na Mulungu. Wengi wenu mukala mwabule ubala kwa magesa ya wanhu, wengi wenu mukala mwabule nguvu, wala weli na ulangulizi. 27 Mbali Mulungu kayagesela kuyasagula yaja yowonigwa kuwa yachibozi na ya zisi, muladi yawagume chinyala wene ubala, iviya kayasagula yaja yeli nyondenyonde muladi yawagume chinyala wene nguvu. 28 Mulungu kasagula vinhu vinyondenyonde va isi na vinhu viya vovizehigwa, vinhu viya voviwoneka si chinhu, muladi kubananga vinhu viya isi voviviwona chinhu ng'hani. 29 Ivo Mulungu katenda vino muladi sekehawe na munhu yodaha kwiigoda haulongozi ha Mulungu. 30 Mulungu mwenyewo kawatenda muilumbe na Chilisito Yesu, Mulungu kamtenda Chilisito kuwa ubala wetu. Kufosela yeye chopetigwa chinoga haulongozi ha Mulungu, chokuwa wanhu welile wa Mulungu na chikomboligwe. 31 Fana Yamaandiko Yelile viyolonga, “Munhu yoyose yolonda kwiigoda, kolondeka yaigodele yaja yoyatendile Mndewa.”

*1:12 Zina jake Petili, yoyatangigwe Kefa