USENGA WA MWANDUSO WA
YOHANA
Ulongozi
Usenga wa mwanduso wa Yohana kwa wanhu wose wandikigwa na Mtumigwa Yohana hagati ya mwaka 85-90 kwandusila viyelekigwe Yesu. Yohana hailagusa mwenyewo kuwa niiyo yandike, mbali kolagusa kuwa kakala msindila wa ugima na uzilibuko wa Yesu muna 1:1-3. Mwandikaji wa 1 Yohana woilinga na mwandikaji wa chitabu cha Mbuli Inogile ya Yohana. Yohuwiligwa kuwa Yohana kandika Mbuli Inogile ya Yohana na senga nhatu, senga izo ni 1 Yohana na 2 Yohana na 3 Yohana, lusita viyakalile Efeso.
Yohana kandika usenga uno kwa wahuwila wose na lusita ulo bumbila da wahuwila wa Chilisito dikala muna yamagayo kulawa muna dibumbila da wafundiza wa uvwizi. Wahuwila kuwa Yesu kakala Mulungu mbali hakalile munhu viyakalile muiisi. Kwa ichimu chino Yohana kandika kusonhela viya viyauonile ugima wa Yesu na viya viyamdalise kwa makono yake muna 1:1-3. Lungilo da Yohana da kwandika usenga uno dikala kuditenda deng'ho jake difikizigwe muna 1:4 na kuwagoma wahuwila kutenda uhasanyi muna 2:1 na kawakaliza wahuwila kulawa muna iwafundiza wa uvwizi muna 2:26 na kuwaguma moyo wahuwila kuwa wakomboligwa muna 5:13.
Yeliumo
1. Yohana kokwandusa usenga wake na koweng'ha lungilo dimwe da kuwandikila muna 1:1-4.
2. Kaidi kofambula viya Mulungu viyeli bung'hulo na viya viwolondeka kukala fana Yesu viyakalile muna 1:5-3:10.
3. Maabaho kowakumbusa ndagilizi ya kuilonda wawo kwa wawo muna 3:11-5:12.
4. Kuuhelelo Yohana kogotola usenga wake muna 5:13-21.
1
Mbuli ya Ugima
Chomwandikilani kusonhela Mbuli ya ugima yoyakalile uko kusongela mwanduso kulumbigwa kwa zisi zose. Cheye chimuhulika na chimuwona kwa meso yetu wenyewo, chimuwona na chimdalisa kwa makono yetu wenyewo. Ugima iyo viyalawilile cheye chimuwona na chomulavila ukalangama na kuwagong'ondelani mbuli ya ugima iyo wa siku zose yoyakalile kwa Tata na yoyalagusigwe kumwetu. Chiwagong'ondelani yaja yochiyawone na kuyahulika, muladi na mweye muilumbe na cheye. Na kuilumba na Tata na Yesu Chilisito mwanage. Chomwandikilani yano muladi ndeng'helelo yetu idahe kufikizigwa.
Mulungu ni bung'hulo
Na uno uwo usenga uchiuhulike kulawa kwa Yesu na kuwagong'ondelani. Mulungu ni bung'hulo, na kumwake yeye kwabule ziza jojose. Chihalonga kuwa chiilumba nayo na kuno chokala muna diziza, cholonga uvwizi na hachikala kwa kusondelela ukweli. Mbali fana chokala muna dibung'hulo fana yeye viyeli muna dibung'hulo, choilumba cheye kwa cheye, na damu ya Yesu Chilisito yeli mwanage, yochisafya cheye uhasanyi wetu wose. Chahalonga chabule uhasanyi, choivwizila wenyewo na ukweli wamwabule mgati yetu. One chahamulongela Mulungu uhasanyi wetu, yeye kokwaminika na kanoga siku zose na kezachilekelela uhasanyi wetu na kuchisafya vinhu vose vichitenda viya havimnogeza Mulungu. 10 One chahalonga hachitendile uhasanyi, chomtenda yeye kuwa mvwizi na wala mbuli yake yamwabule mgati yetu.