USENGA WEKAIDI WA
YOHANA
Ulongozi
Usenga wekaidi wa Yohana wandikigwa na Mtumigwa Yohana habehi na mwaka 90 kwandusila viyelekigwe Yesu. Yohana haitambule mwenyewo kuwa yeye iyo mwandikaji, mbali kaitanga yeye mwenyewo mulala. Mbuli ziliumo muna usenga wekaidi wa Yohana zoilinga na mbuli zili muna ichitabu cha Mbuli Inogile ya Yohana. Ino yowoneka haswa kwa nzila kukanhamhiza ndagilizi ya Yesu ya kuilonda cheye kwa cheye na kwa kumulonda Yesu ni sawa na kusondelela ndagilizi zake yolagusigwa muna 2 Yohana 1:5-6, Yohana 15:9-10. Yohuwiligwa kuwa Yohana kandika Mbuli Inogile ya Yohana na senga nhatu, senga izo ni 1 Yohana na 2 Yohana na 3 Yohana, lusita viyakalile Efeso.
Yohana kandika usenga uno kwa mwananke yasaguligwe na wanage. Viyandike vino lungilo jake ni kujandikila bumbila da wahuwila wa Chilisito. Kandika usenga uno kwa ichimu cha wahuwila wose wa Chilisito. Lungilo da Yohana da kwandika usenga uno ni kudiguma moyo bumbila da wahuwila wa Chilisito na kuwazuma wayepule na wafundiza wa uvwizi.
Yeliumo
1. Yohana kokwandusa usenga wake kwa kulagusa kuwa yelihi yoyohokela. Maabaho kuwalamsa wanhu wowohokela muna 1:1-3.
2. Kodigela moyo bumbila da wahuwila wa Chilisito na kuwakumbusa ndagilizi yili ng'hulu muna 1:4-6.
3. Maabaho kowazuma wayepule na wafundiza wa uvwizi muna 1:7-11.
4. Yohana kogotola usenga wake kwa kulaga muna 1:12-13.
1
Niye mulala mulangulizi, nokwandikila weye mama usaguligwe na Mulungu, hamwe na wanago woniwalonda muna ikweli, siyo niye muhala mbali iviya wanhu wose wowoimanya kweli, kwaviya ukweli uwo wokala mgati yetu na uwo wizagendelela kukala mgati yetu siku zose.
Nompula Mulungu Tata na Yesu Chilisito, Mwana wa Tata yaching'hile unovu wa Mulungu na ubazi na tindiwalo, viwe na cheye muna ikweli na ulondo.
Ukweli na Ulondo
Nideng'helela ng'hani kuwona kuwa wanago wamwenga wokala muna ikweli, fana viya Tata viyachilagilize. Lelo mama, ninajo pulo dimwe kumwako, chiilonde. Pulo dino siyo ndagilizi ya sambi, mbali ndagilizi ija ija yochikalile nayo kwandusila mwanduso. Uno uwo ulondo, mukale kwa kutegeleza ndagilizi zake. Fana vimuhulike kulawa mwanduso, ndagilizi yake ni kuwa mose molondeka kukala kwa kulagusa ulondo.
Wavwizi wengi weza muna isi yose, waja hawatogola kuwa Yesu Chilisito keza na kuwa fana munhu. Munhu fana iyo ni mvwizi na mdugi kwa Chilisito. Mwiiteganye muladi sekemwagize yaja yochitendile, mbali mwizagwekigwa ng'hani.
Munhu yoyose ija hakala muna yamafundizo yosonhela Chilisito mbali kokongeza mbuli zimwenga kusonhela mafundizo yayo, munhu iyo hailumbile na Mulungu. Na munhu yoyose yokala muna yamafundizo yayo, kailumba na Tata na Mwana iviya. 10 One munhu yoyose yaheza kumwenu na hawagalileni mafundizo ya Chilisito, sekemumuhokele muna zikaye zenu wala sekemumulamse. 11 Munhu yoyose yomulamsa munhu iyo, koilumba nayo muna zisang'hano zake zihile.
Ndamsa za ukomelezelo
12 Nina mbuli nyingi za kuwandikilani, silonda kuwandikilani talatasi na kalamu muhala, mbali nololela nizakwiza kulonga na mweye mulomo kwa mulomo, muladi chimemezigwe deng'ho.
13 Wana wa mwali wako yoyasaguligwe na Mulungu, wokulamusa.