USENGA WEKAIDI WA
PETILI
Ulongozi
Usenga wekaidi wa Petili wolagusa kuwa wandikigwa na Mtumigwa Petili, mbali wasomi wamwenga wa sambi hawatogola kuwa ni kweli kuwa Petili kandika usenga uno. Yodahika kuwa kuna munhu imwenga yandike usenga uno kwa ichimu cha Petili. Mwandikaji kolonga kuwa kakala mkalangama wa kuwona ugima wa Yesu na lusita kuwoneka kwake kugaluka muna 1:17-18. One Petili kandika usenga uno yodahika kuwa kawandikila uko Loma yang'hali hanadanganika hagati ya mwaka 65-69 kwandusila viyelekigwe Yesu.
Iviya Petili kautanga usenga uno ni usenga wake wekaidi hagati ya 3:1. Ivo mwaka wa kwandika usenga uwo ni viyakomeleze kwandika usenga wa mwanduso wa Petili. Kawandikila wahuwila wose wa Chilisito.
Petili kawandikila usenga uno muladi kuwaguma moyo wahuwila kukala vinogile na kuwazuma muladi sekewawakole wafundiza wa uvwizi muna isula yekaidi. Kawalongela sekewawategeleze wanhu waja wolonga kuwa Yesu kokalama kubwela. Ila kalonga kuwa Mulungu siyo wa ugaluga mbali kolonda chila munhu yakomboligwe muna 3:8-9. Chino icho ichimu cha kukala vinogile muna 3:14.
Yeliumo
1. Petili kuitambulisa yeye mwenyewo na kuwalamusa wasomaji wake muna 1:1-2.
2. Kaidi kowakumbusa kukala vinogile kwaviya Mulungu iyo kochidahiza kukala vinogile muna 1:3-21.
3. Maabaho kawazuma kusonhela wafundiza wa uvwizi na kulonga yaja yondayawalawile wafundiza wa uvwizi kuhelelo muna 2:1-22.
4. Iviya Petili kokomeleza kwa kuwagela moyo wahuwila kukala vinogile kwa kuisasala kwa ichimu cha kubwela kwa Yesu mwanza wekaidi muna 2 Petili 3:1-17.
1
Niye Saimoni Petili, msang'hani na mtumigwa wa Yesu Chilisito.
Nomwandikilani mweye muli kwa unovu wa Yesu Chilisito, yeli Mulungu na mulopozi wetu mwing'higwa uhuwilo uja uja woufaya fana uwetu.
Nomulondelani unovu wa Mulungu na tindiwalo vongezeke muna ukummanya Mulungu na Yesu Mndewa wetu.
Kutangigwa na kusaguligwa na Mulungu
Kwa ludabwa lwake lwa chimulungu, Mulungu kaching'ha mbuli zose zochizilonda muladi chikale na ugima wa kugenda muna zinzila za Mulungu, kwa kummanya yeye yachitangile cheye chiwe na utunhizo na unovu wake yeye mwenyewo. Kwa kuyafosela yayo, kaching'hiliza chilagano chikulu na chochifaya ng'hani muladi kwa izo mudahe kuihanganya hali ya chimulungu na kuyepula na ubananzi wougaligwa na tamaa zihile za chiisi.
Kwa ichimu icho iyoheni ng'hani geleni ugenzi unogile kwa uhuwilo wenu, na kwa ugenzi unogile geleni umanyi, kwa kuvimanya kumwenu mulondeka mongeze kulinganya, kwa kulinganya kwenu molondeka mongeze ufunya umoyo, kwa kufunya umoyo kwenu molondeka mongeze kumuhuwila Mulungu, kumuhuwila Mulungu kokongeza undugu na undugu wokongeza ulondo. Kwaviya muhawa na nhunya izo zose kwa wingi, zizamdahizani muwoneke mofaya na kupata kuinzana na umanyi wenu kusonhela Mndewa wetu Yesu Chilisito. Mbali wose welibule nhunya zino hawadaha kuwona, ukweli watulika yameso, ivo na wazimiza viya viwasafyigwe uhasanyi wawo umwaka.
10 Ivo lelo ndugu zangu, iyoheni ng'hani kuutenda uwo umtango wenu na kusaguligwa kumwenu na Mulungu iwe mbuli ya kugendelela fana muhakala ivo hamwizakugwa ng'oo!. 11 Mana mwizalekigwa kwingila bila begete muna ufalume wa siku zose wa Mndewa na Mulopozi wetu Yesu Chilisito.
12 Siku zose nizamkumbusani mbuli zino, hata fana mumala kuzimanya na mokwima chigangamavu muna ikweli imuhokele. 13 Nogesa kuwa vinoga kuwalamusa kwa kuwakumbusa mbuli zino lusita lose lwa ugima wangu. 14 Novimanya kuwa sambi nizalwika hamgwazo lukuli luno loluwola, fana Mndewa wetu Yesu Chilisito viyanilaguse funhufunhu. 15 Nizatenda chochose chinidaha kulonga muladi hamwande vondanidanganike mudahe kukumbuka mbuli izo.
Wakalangama kusonhela utunhizo wa Chilisito
16 Hachisondelele simo muhala zozitungigwe chiubala lusita vichiwafunduze kusonhela ludabwa lwake na wizilo wake Mndewa wetu Yesu Chilisito, mbali chiuwona utunhizo wake wenyewo. 17 Kwaviya kahokela hishima na ukulu wa Mulungu Tata lusita dizi vidimwizile kulawa muna ukulu mkulu, kulonga, “Ino ni Mwanangu nyachende, yoninogeligwe nayo.” 18 Cheye wenyewo chihulika dizi dino dodilawa kuulanga kwa Mulungu, lusita vichikalile nayo kuna ulugongo lwelile.
19 Na cheye china ukweli ng'hani kusonhela usenga wa walotezi wa Mulungu, one muhautegeleza, mwizatenda goya one muhaulola, chitasa chimelemeta hanhu ha ziza, mbaka vondakukunguzuke na tondong'andu yokwiza mwiimizoyo yenu. 20 Kufosa yayo yose, molondeka muvimanye kuwa habule munhu yodaha kufambula kwa nzewele zake mwenyewo usenga wa ulotezi wa Mulungu wili muna Yamaandiko Yelile. 21 Kwaviya habule ulotezi wowose wougaligwe kwa malondo ya chiunhu, mbali wanhu walonga ulotezi wa Mulungu wahalongozigwa na Muhe Yelile.