USENGA WEKAIDI WA PAULO KWA
TIMOSEYO
Ulongozi
Usenga wekaidi wa Timoseyo wandikigwa na Mtumigwa Paulo kwa mwanahina wake Timoseyo. Timoseyo wekaidi wodahika wandikigwa habehi na uhelelo wa ugima wa Paulo. Lusita luno kakala yafungigwe uko Loma viiyoneka muna 2Tim 1:16. Paulo na Timoseyo wakala wambwiya ng'hani na miyanza mingi kamtenda fana mwanage muna usenga wa Filipi 2:22, muna usenga wa 1Timoseyo 1:2, 1:18.
Ino ni imwe mwa senga nne za Paulo ziyawalungile wanhu badala ya wahuwila. Senga zimwenga nhatu fana viya Timoseyo wa mwanduso na Tito na Filimoni. Lusita usenga wa Timoseyo wekaidi viwandikigwe, Wachilisito wa Loma wagaya. Yodahika chino icho ichimu cha Paulo kukala kuna ichifungo na kumulongela Timoseyo yafunye umoyo magayo. Fana viili muna usenga wa Timoseyo wa mwanduso, Paulo komzuma ng'hani Timoseyo kusonhela wafundiza wa uvwizi muna usenga wa 1Timmoseyo 1:16-18. Iviya komulongela Timoseyo kuwa kuulongozi kuna lusita ludala muna 3:1.
Yeliumo
1. Paulo kokwandusa kwa kumulamsa Timoseyo muna 1:1-2 na maabaho komguma moyo muna1:3-18.
2. Kaidi komulongela Timoseyo yafunye umoyo muna 2:1-13.
3. Maabaho komwing'ha ndagilizi muna 2:14-26.
4. Iviya komzuma kusonhela mbuli zikwiza na nzila inogile kwidika muna 3:1-4:18.
5. Kuuhelelo Paulo kogotola kwa kumzuma muna Timoseyo 4:9-24.
1
Niye Paulo mtumigwa wa Chilisito Yesu kwa kunogelwa na Mulungu, kwa ichimu cha chilagano chiya cha ugima wa siku zose wili muna kuilumba na Chilisito Yesu,
Nokwandikila weye Timoseyo mwanangu mulondwa,
Nokulondela unovu na ubazi na tindiwalo kulawa kwa Mulungu Tata na Chilisito Yesu Mndewa wetu.
Mbuli za hewela na mbuli za kugela moyo
Nomwing'ha hewela Mulungu, inimsang'hanila kwa umoyo wounilongela nabule ubananzi, fana viya wasaho zangu viwatendile. Nomwing'ha hewela Mulungu chila vinikukumbuka muna zinhambiko zangu ichilo na imisi. Nokumbuka masozi yako na nolonda ng'hani kukuwona muladi nideng'helele ng'hani. Nokumbuka uhuwilo wako wa kweli, uhuwilo uyakalile nawo wau yako Loisi na mamiyake yako Eunike. Novimanya kuwa weye iviya uhuwilo uwo kunawo. Kwa ichimu icho nokukumbusa uchitende chitumetume icho chiwe na ludabwa ng'hani, chitumetume chiya chiwing'higwe na Mulungu lusita vinikwikile makono yangu kukutenda kuwa mulangulizi. Mana muhe yoching'higwe na Mulungu siyo wa kuchitenda chidumbe, mbali muhe yochitenda chiwe na ludabwa na kulonda na kulinganya.
Lelo sekeuwone chinyala kulonga mbuli za Mndewa wetu hebu kulonga mbuli zangu niye nili mfungigwa kwa ichimu cha kupeta Mbuli Inogile ya Chilisito. Mbali ilumbe na niye kufunyila umoyo yehile kwa ichimu cha Mbuli Inogile, usondelelel iviya kwa ludabwa luwing'higwe na Mulungu. Kachilopola na kuchitanga kuwa wanhu wake, siyo kwa ichimu cha sang'hano zetu zinogile, mbali kwa ichimu cha lungilo jake na unovu wake. Kaching'ha unovu uwo kufosela Chilisito Yesu kwandusila kulumbigwa kwa isi yose. 10 Na sambi unovu wa Mulungu ugubuligwa kumwetu kufosela kwiza kwake Mulopozi wetu Chilisito Yesu. Yeye kabananga ludabwa lwa ifa na kaugubula ugima ulibule ifa kwa kufosela Mbuli Inogile.
11 Kwa ichimu cha Mbuli iyo Inogile, niye nikigwa niwe mtumigwa na mpetelaji na mfundizaji. 12 Niye nogaiya mbuli izo, mbali siwona chinyala kwaviya nimmanya ija yonimuhuwila, kaidi novimanya kuwa kezachikaliza vinogile chiya choyaning'hile mbaka zuwa diya vondayeze kaidi. 13 Yamha vinogile mafundizo yaja ya kweli yonikufundize, kwa uhuwilo na kwa kulonda muna ukuilumba na Chilisito Yesu. 14 Kaliza chinhu chiya chinogile chiwing'higwe kwa nhazo ya Muhe Yelile yoyokala mgati yetu.
15 Kuvimanya kuwa wanhu wose weli muna isi ya Asiya wanileka, hagati yawo waumo Figelo na Helimogene. 16 Nompula Mndewa yawawonele ubazi wanhu wa kaye ya Onesifolo, kwaviya kanisangalaza miyanza mingi na haniwonele chinyala kwaviya namuna ichifungo. 17 Lusita viyafikile Loma, kunizahila ng'hani mbaka kaniwona. 18 Nompula Mndewa yamuwonele ubazi muna isiku ya uhelelo! Na weye kovimanya vinogile ng'hani mbuli ziya zose zoyanitendele Onesifolo uko Efeso.