USENGA WA PAULO KWA
FILIMONI
Ulongozi
Usenga wa Paulo kwa Filimoni ni chitabu chidodo chochandikigwe na Mtumigwa Paulo fana viilagusigwa muna 1:1. Paulo viyandike chitabu chino kakala muna ichifungo, ivo yodahika kandika viyakalile Loma. One ihawa kakala Loma ivo chandikigwa muna umwaka 61 kwandusila viyelekigwe Yesu, kwa ivo ulo ukala lusita lumwe viyachandikile chitabu cha Wakolosayi.
Paulo kamwandikila usenga uno munhu yotangigwa Filimoni. Filimoni kakala imwe wa bumbila da wahuwila wa Chilisito na iviya kakala na mtumwa. Paulo kamwandikila Filimoni kumulamba kuwa halondeka kumtagusa mtumwa wake Onesimo yoyamkimbile. Kwa malagilizo ya Chiloma, Filimoni yahadahile kumkoma Onesimo. Paulo kandika vinogile ng'hani kumulongela Filimoni kumtogola Onesimo fana viya ndugu yake mwa Chilisito na kamulongela Filimoni kuwa Onesimo yeng'higwe ulegeho wa kusang'hana usang'hano hamwe na Paulo muna 1:13-14.
Yeliumo
1. Paulo komulamsa Filimoni muna 1:1-3.
2. Kaidi Paulo komulamba Filimoni yamtogole Onesimo fana viya ndugu mwa Chilisito muna 1:4-21.
3. Kuuhelelo Paulo kogotola kwandika lungilo jake da komulaula na iviya katuma ndamsa muna 1:22-25.
1
Paulo, mfungigwa wa Chilisito Yesu, na Timoseyo ndugu yetu.
Chomwandikila Filimoni mbwiyetu na msang'hani miyetu. Na kwa Afiya lumbu jetu, na kwa Alikipo mkalizi miyetu na bumbila da wahuwila wa Chilisito woiting'hana muna ikaye yako. Nowalondela mweye unovu na tindiwalo da Mulungu yeli Tati yetu na Mndewa Yesu Chilisito.
Ulondo na uhuwilo wa Filimoni
Siku zose nihatosa nokukumbuka weye Filimoni na nomwing'ha hewela Mulungu wangu, kwaviya nohulika ulondo wako kwa wanhu wose wa Mulungu na uhuwilo wouli nawo mwa Mndewa Yesu. Nomtambikila Mulungu kuwa mvava na mweye wime vinogile muna uhuwilo, kwa kufosela uhuwilo uwo upate kumanya yanogile yose yochiwa nayo muna ugima wetu wa kuilumba na Chilisito. Ndugu yangu, ulondo wako uning'ha deng'ho kulu na kunigela moyo ng'hani! Kusangalaza mizoyo ya wanhu wose wa Mulungu.
Paulo kompula Filimoni yamuhokele Onesimo
Kwa ichimu chino, one ihawa nina udaho woning'higwe na Chilisito kukulagiliza mbuli youlondeka kutenda, mbali kwa ichimu cha ulondo, nolonda kukulamba, niye Paulo nili mulala na sambi ni mfungwa kwa ichimu cha kumsang'hanila Chilisito Yesu. 10 Nokulamba muhokele Onesimo yoyakalile mwanangu kufosela kuilumba kumwake na Chilisito vinikalile muna ichifungo. 11 Baho umwaka kakala hakufaya bule, mbali sambi kochifaya ng'hani weye na niye. 12 Sambi nomtuma kumwako kaidi, fana moyo wangu wohita nayo. 13 Nolonda nimwike hano hamwe na niye, vino vinili muna ichifungo kwa ichimu cha Mbuli Inogile, muladi yadahe kunitaza hanhu hako. 14 Mbali silondile kutenda mbuli yoyose bila weye kutogola. Wala silondile kukuwangiliza unitendele yanogile, mbali nihalondile utende viulonda mwenyewo.
15 Yodahika kuwa Onesimo kasegela kumwako kwa lusita ludodo muladi udahe kuwa nayo kaidi lusita lose. 16 Na sambi si mtumwa kaidi, mbali ni kufosa mtumwa, ndugu mulondwa mwa Chilisito. Yeye munhu goya ng'hani kumwangu! Na munhu goya ng'hani kumwako, kwaviya yeye ni munhu na ndugu kwa kuilumba na Mndewa!
17 Ivo, one uhanigesa niye fana miyago, muhokele iyo fana viya vuniihokele niye. 18 One yahakubananga chinhu chochose hebu yahakwazima chinhu chochose, niye nizaliha. 19 Niye Paulo, nokwandika kwa mkono wangu mwenyewo nizaliha. Silonda kulonga kuwa ugima wako kunyazima niye. 20 Ivo weye ndugu yangu, mhate yanogile kumwako mwa Mndewa, unisangalaze moyo wangu kwa kuilumba na Chilisito.
21 Vonikwandikila novimanya kuwa kwizanihulika na kwizatenda kufosa viya vinilonga. 22 Hamwe na yayo, nisasalileni chiheleto cha kugona, kwaviya nololela kuwa Mulungu kezamwidikani nhosa zenu zose na kunibweleza kaidi kumwako.
Ndamusa ya uhelelo
23 Epafulo, yeli muna ichifungo hamwe na niye kwa ichimu cha kumsang'hanila Chilisito Yesu, kokulamsa. 24 Iviya Maliki na Alisitaliko na Dema na Luka weli wasang'hani wayangu wokulamsa.
25 Nowalondela unovu wa Mndewa Yesu Chilisito.