USENGA WA PAULO KWA
WAFILIPI
Ulongozi
Paulo kandika usenga kwa wahuwila wa Chilisito weli Filipi habehi ya mwaka 61 kwandusila viyelekigwe Yesu lusita viyakalile muna ichifungo uko Loma fana viilagusigwa muna 1:13. Usenga wandikigwa kwa bumbila da wahuwila wa Chilisito weli uko muna dibululu da Filipi. Chodaha kwiifunza chidogo kusohnela bululu da Filipi kulawa muna ichitabu cha Sang'hano za Watumigwa. Filipi dikala bululu kulu muna umkowa wa Makedoniya. Iviya dikala bumbila da ichanduso da wahuwila muna mkowa wa Makedoniya. Paulo na Sila wasonga bumbila diya na wekigwa muna ichifungo ichilo chimwe viwakalile uko Filipi fana viilagusigwa muna ichitabu cha Sang'hano za Watumigwa sula ya 16.
Yodahika Paulo kakala na malungilo yamwenga viyandike usenga uno. Kandika kuding'ha hewela bumbila da wahuwila wa Chilisito kwa ichimu cha chitumetume chiwachitumile viwahulike kuwa kakala muna ichifungo muna 4:10-19. Nayo iviya kawalagusa viyeli muna ichifungo na kandika wawahokele Timoseyo na Epaflodito kwa ichimu cha sang'hano yawo inogile kaidi viya wautegeleze ulangulizi wawo muna 2:19-30.
Yeliumo
1. Paulo kokwandusa usenga wake kwa kudilamsa bumbila da wahuwila weli Filipi muna 1:1-2.
2. Kaidi kowalongela mbuli zimwenga kusonhela viyeli na mbuli zimwenga za kulumiza ziyakalile nazo muna 1:3-2:30.
3. Maabaho kolava malagilizo yamwenga kwa ichimu cha ugima wa Chichilisito muna 3:1-4:9.
4. Kuuhelelo Paulo kogotola kwa kuding'ha hewela bumbila da wahuwila wa Chilisito kwa vitumetume vawo na kutuma ndamsila yake muna 4:10-23.
1
Niye Paulo hamwe na Timoseyo, watumigwa wa Chilisito Yesu, chowandikila wanhu wose wa Mulungu uko Filipi, wowailumbile na Chilisito Yesu, haswa chowandikila walangulizi na wanhu woditaza bumbila da wahuwila wa Chilisito. Nowalondelani unovu na tindiwalo kulawa kwa Mulungu Tati yetu na Mndewa Yesu Chilisito.
Paulo kowatambikila wahuwila wa Chilisito
Chila viniwakumbuka nomwing'ha hewela Mulungu wangu. Siku zose nowatambikilani mweye mose kwa Mulungu na notambika kwa deng'ho kwaviya vomunitazile muna usang'hano wa kupwililisa Mbuli Inogile kwandusila zuwa da mwanduso vomuhilike mbaka diyelo. Na niye chinamanya ng'hani ni kuwa Mulungu yanduse usang'hano unogile muna imizoyo yenu kezaikomeleza muna dizuwa dondayabwele Chilisito Yesu. Na ivo nilondeka kuwagesani, kwaviya nowagesani ng'hani muna umoyo wangu. Mweye mose muihanganya muna unovu wa Mulungu hamwe na niye, lusita voniwa muna ichifungo hebu voniwa kunze nolagusa na noigombela Mbuli Inogile. Kwaviya Mulungu niiyo mkalangama wangu kuwa nolonga ukweli viya viniwawonela hamu mweye mose muna umoyo wa ulondo wa Chilisito Yesu.
Kwaviya nhosa yangu iyo ino, nompula Mulungu ulondo wenu wiiyohe ng'hani, hamwe na umanyi na ubala wose, 10 muladi mudahe kusagula chinhu chinogile ng'hani kufosa vose. Baho mwizakuwa wanhu welile na welibule ching'hwasu chochose muna dizuwa dondayabwele Chilisito. 11 Ugima wenu wizamemezigwa mbuli zinogile kwa nzila ya Yesu Chilisito, kwa kumtunhiza na kumwing'ha nhogolwa Mulungu.
Kukala kwa kumsang'hanila Chilisito
12 Ndugu zangu nolonda muvimanye vinhu vovinilawilile vinhaza ng'hani kwiipwililisa Mbuli Inogile. 13 Kwa ichimu cha yayo, wakalizi wose wa kaye ya mfalume na wamwenga wose wovimanya kuwa niye namuna ichifungo kwaviya niye nomsang'hanila Chilisito. 14 Kwa ichimu cha kufungigwa kwangu, kuwatendeza ndugu wengi kuwa na uhuwilo kwa Mndewa na mbaka wokuwa magalu wa kuupwililisa usenga wa Mulungu bila ya ludumbo.
15 Wamwenga woupeta usenga wa Chilisito kwaviya wana migongo na wamwenga wana ndwagi, mbali wamwenga wompeta kwaviya wolonda kuwataza wanhu. 16 Wasang'hana ivo kulawa muna ulondo, kwaviya wovimanya kuwa Mulungu kaning'ha usang'hano kwiigombela Mbuli Inogile. 17 Mbali wanhu waja wowompeta Chilisito kwa faida yawo wenyewo na siyo kwa moyo welile, wogesa kuwa wezanyongezela manhesa mengi viniwa muna ichifungo.
18 Siyo chinhu bule! Yahawa kwa lungilo dihile hebu kwa lungilo dinogile, mbuli za Chilisito zogong'ondigwa, ivo nodeng'helela. Ona nizagendelela kudeng'helela. 19 Kwaviya novimanya kuwa kwa nhambiko zenu na nhazo yoyilawa kwa Muhe wa Yesu Chilisito nizailegeha. 20 Chonilonda ng'hani na lolelo jangu ni kuwa habule chinhu chonitenda chondachinigume chinyala, nizakuwa galu muladi sambi na lusita lose, nihadanganika hebu nihawa mgima, Chilisito kotunhizigwa muna ulukuli lwangu. 21 Kumwangu niye kukala ni Chilisito na kudanganika ni faida. 22 Mbali fana kwa kukala chiisi, nizadaha kusang'hana usang'hano uli na faida ng'hani, ivo sivimanya nisagule choni. 23 Nolondeka nitende yano maidi yoilinga. Nolonda kuleka ugima uno, na kuhita kukala hamwe na Chilisito, mbuli inogile ng'hani, 24 mbali kwa ichimu chenu vinoga ng'hani one nahasigala kukala. 25 Nohuwila kwa mbuli ino na ivo novimanya kuwa nizagendelela kukala na mweye mose, muladi mudahe kugendelela kudeng'helela na kukula muna uhuwilo yenu. 26 Ivo vondaniwe na mweye kaidi, mwizakuwa na chimu cha kuigodela kwa chiya Chilisito chayanitendele niye.
27 Mbali ugenzi wenu uwe fana viya viilondeka Mbuli Inogile ya Chilisito fana viya niheza na kuwawona mweye hebu fana siwile baho, nihulike kuwa mokwima vinogile muna umoyo umwe na kuno mogala ng'hondo kwa hamwe na kuno lungilo dimwe kwa ichimu cha voilonda Mbuli Inogile. 28 Sekemuwadumbe wehi wenu, yayo yezalagusa kuwa wawo wezanangigwa, na mweye mwizakomboligwa kwaviya ukombola wenu wolawa kwa Mulungu. 29 Kwaviya mwing'higwa nyafasi ya kumsang'hanila Chilisito, na siyo kwa kumuhuwila muhala, mbali iviya kwa kugazigwa kwa chimu chake. 30 Lelo muilumba hamwe na niye muna kuiyoha. Kuiyoha kuno ni sawa na kuniwona niye mbaka diyelo mohulika viniiyoha.