USENGA WA PAULO KWA
TITO
Ulongozi
Usenga wa Paulo kwa Tito ni umwe muna zisenga nne za Paulo woyomwandikila munhu na siyo bumbila da wahuwila wa Chilisito. Senga zimwenga ni 1 Timoseyo na 2 Timoseyo na Filimoni. Paulo kamwandikila Tito, mbali kamwandika fana usenga woudaha kusomigwa muna umwingi. Chovimanya vino kwaviya kafambula nhunya yake fana Mtumigwa, mbuli ija Tito kaimanya kamala. Yodahika Paulo kawandika usenga uno hagati ya mwaka 63-65 kwandusila viyelekigwe Yesu.
Paulo kamulagiliza Tito kuyalanguliza mabumbila ya wahuwila wa Chilisito yakalile muna ichisiwa cha Chilete. Paulo kawandika usenga uno muladi kumulagiliza Tito kusagula na kufundiza walangulizi wa mabumbila ya wahuwila wa Chilisito. Kazilava ndagilizi zilingile zino muna usenga wake kwa Timoseyo. Usenga wake wolonga viya walangulizi wa bumbila da wahuwila wa Chilisito viwolondeka kuwa simwe muna zimbuli zose kwa kusang'hana yanogile. Mabumbila ya wahuwila wa Chilisito na walangulizi wa sambi wavimanye vinogile mbuli zowolondeka kutenda muna ulangulizi.
Yeliumo
1. Paulo komulagiliza Tito kuwasagula walangulizi wokwaminika muna 1:1-16.
2. Kaidi komulagiliza kufundiza wanhu kukala kwa ugima wa kumnogeza Mulungu muna 2:1-3:11.
3. Kuuhelelo, Paulo kogotola kwa kwandika mbuli za kukomelezela muna 3:12-15.
1
Niye Paulo mtumigwa wa Mulungu na mtumigwa wa Yesu Chilisito. Nisaguligwa na nitumigwa kuwataza wanhu wowasaguligwe na Mulungu muna uhuwilo wawo kwa kuwafundiza ukweli wa kukala kwa kumnogeza Mulungu, chandusilo cha uhuwilo ni lolelo da kupata ugima wa siku zose. Mulungu halonga uvwizi bule, kachikila chilagano cha ugima uwo kwandusila mwanduso wa kulumbigwa kwa isi yose. Kagubula mbuli yake kwa lusita lufaya kwa nzila ya kupeta, Mulungu Mulopozi wetu kanilagiliza kuigong'onda.
Nokwandikila weye Tito, mwanangu kweli muna uhuwilo.
Nokulondela unovu na tindiwalo kulawa kwa Mulungu Tata na Chilisito Yesu Mulopozi wetu.
Usang'hano wa Tito kuna ichisiwa cha Chilete
Nikuleka uko kuna ichisiwa cha Chilete muladi wike goya mbuli ziya zing'hali hazinakomelezeka bule, na kuwasagula walala walangulizi wa bumbila da wahuwila wa Chilisito muna ichila bululu, fana viya vinikulagilize. Mulala mulangulizi wa bumbila da wahuwila wa Chilisito kolondeka sekeyawe mbananzi, yawe na muke imwe muhala, na wanage wolondeka wamuhuwile Chilisito na sekewawe na ugenzi wihile na hawategeleza. Mana Mulala mulangulizi wa bumbila da wahuwila wa Chilisito yolola mbuli za wanhu ni ndolezi wa sang'hano ya Mulungu. Kolondeka yawe munhu halongigwa vihile na wanhu wamwenga na yelibule ludoko na siyo mkolwa na yelibule ndwagi na yelibule magoda na halonda kupata hela kwa nzila ihile, kolondeka sekeyawe mgila na yalonde mbuli zinogile. Kolondeka yatende yanogile haulongozi ha Mulungu na yawe yotenda mbuli voilondeka na yelile na yoilanguliza mwenyewo. Kolondeka yamhe chigangamavu mbuli ya kweli fana viyafundizigwe, muladi yawagume moyo wanhu wamwenga kwa kuweng'ha mafundizo ya ukweli na kuwahuma waja wowolema.
10 Kwaviya wauko wanhu wengi haswa waja walawile muna inzila ya kumsondelela Mulungu ya Chiyahudi wolema kuwategeleza walangulizi na kuwavwizila wanhu wamwenga kwa ubozi wawo. 11 Wanhu wawo wolondeka wafudazigwe, kwaviya wabananga lukolo lose kwa kuwafundiza mbuli ziya hazilondeka kufundiza. Wotenda ivo kwa lungilo dihile da kupata hela. 12 Hata imwe wa walotezi wawo, na yeye iviya Mchilete kalonga, “Wachilete siku zose wavwizi, wang'onyo wehile na wabwa na wamelo.” 13 Usindila uno ni kweli. Bwakila kwa ukali, muladi wawe na uhuwilo wa kweli. 14 Na sekewategeleze simo za Chiyahudi na ndagilizi izo zozilawa kwa wanhu waulemile ukweli. 15 Vino vose vela kwa wanhu waja welile, mbali habule chinhu chelile kwa wanhu waja wafilile na hawamuhuwila Mulungu, kwaviya nzewele zawo na udaho wawo wa kusagula yanogile hebu yehile ubanangika. 16 Wanhu fana wawo woitanga kuwa wommanya Mulungu. Mbali kwa sang'hano zawo womulema. Ni wanhu wouzi ng'hani na hawategeleza, hawafaya kwa sang'hano yoyose inogile.