1 Timote
Maktumne ta awalle taat Pool siiriiji ɗo Timote
Pile ka kaawor
Ŋa Pool kat siirit maktumne-an ɗo Timote. Timote, ŋaar yaaco Yuudin̰ca ho ta aamin ɗo Iisa Masi. Taar ko taaƴig ɗo imaan. Kar tacco gay Grekin̰ce. Timote aamin ɗo Iisa Masi ho ɗo martuwiy ta Pool, werin daarin̰, Timote oki gaayaaga. Kar ba aar gay, ŋa gaarji riy dakina. Riy-at ko taat kretiyenna leeyiy gamin ku Eglizdi iŋ botilco. Kar daarin̰ gay bera ɓilde kaak iŋ botiliiɗo. Ɗo saan taar-an ko, Pool taaƴaagu a : illa ŋuu obe bombo ɗo ɓilde kaak amila min ɗo Kitamner, ŋuu peyenno min riy ta gaare Kabarre ta Gala, ŋuu indiguwe Buŋ sawa ho ŋuu doɓe agindaw kuuk taɓ.
1
Ooy ta awalle
Ŋa nun Pool kat siiraat maktumne-anta. Nun *paliine ka Iisa Masi iŋ izinne ta Buŋ kaak jilaate ho ta *Rabbinte Iisa Masi, ŋaar ko gi eriy iŋ amaanne.
Nu siiraat lociŋ ɗo kiŋ Timote. Iŋ imaanji taat ɗo Iisa Masi, kiŋ ar roŋdu kaak taɓ. Tatte Buŋ ho iŋ Rabbinte Iisa Masi, ŋuun̰ barkiye, ŋuu tale aminduwin̰ ho ŋuun̰ iye aapiye.
Taaƴiik ta Pool ɗo bi ka gay raadindi
Ɗo wiktin taat nu ɓaay Masedowaan-ak, nu taaƴiiciŋ a kii goye ɗo geeger ka Epeez di. Paa kat, kiico toɗe ɗo gee daarin̰ kuuk ɓilda gee iŋ ɓilde kaak arro iŋ imaan ta taɓ. Kiico kaawe a ŋuu rasin̰ maliyin kuuk aginiyco imiliy min ɗo kaƴco di ho iŋ ose ka siŋ ku tambaaco taat lidiib-ata. Ŋuur-ak iya meelo. Ŋu n̰umno iŋ maan kaak Buŋ rakiy gine. Maanna-ak gem gasiiga-ak, illa ya ŋa aamin ɗo Iisa Masi. Taaƴe kaak nu taaƴiiciŋ-aŋ, nu raka a ŋuu ele ziŋkico iŋ ele kaak asa min gelbin ka *cawar, min pikirre taat samaane ho min imaan taat taɓ. Gee-ak jag min botol taat samaan-anta ho iŋ meel taat bal baati di, ŋu ictu botol ta pey. Ŋu gina ziŋkico ar ŋu agindaw ku *gaanuun ka Buŋdi. Ŋu ɓilda gee ar ŋuur kat ibingig gaanuun, kar sando, ŋuur maaniico oki ibingitɗo baat ta kaawco ho ɓilde kaak ŋu ɓildiy iŋ niyinco.
Gi iban kadar gaanuun kaak Buŋ diytu, ŋaar samaane ya gi aaɗaag iŋ botiliy. Illa kuu diye ɗo kaƴko kadar Buŋ bal diyin̰ gaanuun ɗo gee kuuk sellen̰, ŋa diyig ɗo ŋuur kuuk pooc kaaw ta Buŋdi, ɗo kuuk adiney ku Buŋdi, ɗo kuuk motilay ho ɗo kuuk jookumo. Buŋ diyig gaanuun ɗo ŋuur kuuk karmiygigɗo, ɗo kuuk nigaag gamin ku Buŋdi, ɗo kuuk diyaag aginiyco ho ɗo kuuk diya gee. 10 Ŋa diyig ɗo ŋuur kuuk ɓaaƴa mun̰jam, ɗo miday kuuk bariya ziŋkico ho daaɗ oki kuuk gina pa, ɗo gee kuuk taajira ɓerrina, ɗo gay raadindi, ho ɗo ŋuur kuuk looga bal botol. Ŋa diyig ɗo ŋuur okin̰co kuuk gina gamin kuuk jookumo kuuk arro ɓilde kaak taɓ. 11 Ɓilde-aŋ, gi gasig min ɗo Kabarre ta Gala. Buŋ kaak goy iŋ *darjiney kat berduut Kabarre taat Gal aale-anta.
Pool ozilaag Iisa Masi
12 Nu ozilaag *Rabbinte Iisa Masi asaan ŋa talintu ar gem kaak tur gine riyoy ho ŋa berdu gudurre taat naaji gininti. 13 Zer awalle, nu nig bir iŋ ŋaara, nu taaɓiyig geen̰ji ho nu warga. Kar Buŋ gay tal aminduwir, asaan nu bal aamine misa ɗo Iisa Masi ho nu ibanno maan kaak nu giniyo. 14 Rabbinte paayduut barkiney dakin aale iŋ imaan taat ŋa diyiidu ɗo gelbiner ho iŋ ele kaak ŋa beriidu. Nu gasiig gamin kuuk seer-aŋ asaan nu n̰um iŋ Iisa Masi. 15 Ka seener, Iisa Masi as ɗo duniiner a ŋaa jilin̰ gee kuuk jookumo. Kaaw-at nec gee okin̰co yaa obin bombo. Kar min gee kuuk jookum-ak, nun gay jookum pakgig serek. 16 Kar gay, Buŋ tal aminduwir. Ŋa taltu pa-ak asaan ŋa raka kadar iŋ nunu kaak jookum pakgig gee okin̰co-aŋ ko, Iisa Masi yaa gaare subirruwiy okintiti ɗo gee kuuk yaa aamine loci ho kuuk yaa gase goye ka gaasɗo. Iŋ subirraw taat Buŋ ictu iŋ nun kaak jookum pakgig gee okin̰co-aŋ, ŋuu ibine kadar ŋaaco saamiye loco oki.
17 Ɗo Sultan kaak keeji di Buŋ,
kaak ginno teesin̰ji wala gaasin̰ji,
kaak matɗo,
kaak gee talgigɗo,
loci ko horoomine iŋ *darjine
elgin iŋ elgina ! *Aamin.
18 Gem kol roŋji Timote, ɓilde kaak nu ɓildiiciŋ-aŋ aaɗa kaawin kuuk nabiinna kaawtu awalle ɗo bi kan̰ji. Kaawin-aŋ yaan̰ bere gudurre kii gine riy taat Buŋ beriiji ar ki taasin̰a taasin̰ka taat taɓ. 19 Ɗo taasin̰kar, obit imaanjiŋ bombo ho taasan̰ iŋ pikirre taat samaane Buŋ rakiyo. Gee daarin̰ pooc icin pikirre taar-ata, paa ko, ŋu nigiit imaanco tak-tak. 20 Min ɗo gee-ak, goy Himene* Wer ka gase kaawor ɗo 2 Timote 2.17. iŋ Alekzandir Wer ka gase kaawor ɗo 2 Timote 4.14.. Nu berig ɗo pise ka Seetanner Wer ka gase kaawor ɗo 1 Korentiyen 5.5., paa kat, ŋuu diye ɗo kaƴco kadar ŋu gediraaɗo nige biŋkico iŋ Buŋ.

*1:20 Wer ka gase kaawor ɗo 2 Timote 2.17.

1:20 Wer ka gase kaawor ɗo 2 Timote 4.14.

1:20 Wer ka gase kaawor ɗo 1 Korentiyen 5.5.