2 Tesalonisiyen
Maktumne ta seeriŋkar taat Pool siirtu ɗo gee ku Tesalonik
Pile ka kaawor
Ŋa Pool kat siirit maktumne ta seeriŋkar-an ɗo kretiyenna ku Tesalonik. Pool ɗeelaag kaawin daarin̰ kuuk ŋa siirtu ɗo maktumne taat awalle. Ŋa siiriico-ak, asaan ŋu barjile ɗo bi ka yeepe ka Iisa. Daarin̰ kaawa a ŋa yeep ko, daarin̰ gay a ŋa gaay ko yeepe ho ŋu rasit riyco a ŋuu ƴokin̰ji ja. Pool kaawaaco a ŋuu ice subirraw ɗo gamin kuuk yaa ase neginda. Ya ŋu ƴokaag Iisa ho ŋa yeepɗo koɗok oki, ŋuu rasaatɗo riyco. Ŋuu tale goyin̰co kaak ɓaa iŋ uŋji.
1
Ooy ta awalle
Ŋa nun Pool, iŋ Silben* Silben : Ŋa ŋaar ko ŋu koliy oki Silaas. ho iŋ Timote kat siiraat maktumne-an ɗo *Egliz kaak goy ɗo geeger ka Tesalonik, ɗo kuŋ kuuk geen̰ji ku Tatte Buŋ ho ku *Rabbinte Iisa Masi. Tatte Buŋ ho Rabbin Iisa Masi yaako barkiyiŋko ho yaako iye aapiye.
Pool iskaag kretiyenna ku Tesalonik
Gem kol siŋtay, illa ni ozila Buŋ doo ɗo bi kaŋko. Ozilinni-ak ɗo botiliy di, asaan imaanko sin̰ja iŋ uŋti ho ele ka ziŋkiko sa gaaya gaayen di. Ɗo saan taar-an, galni ni kaawiy ɗo bi kaŋko ɗo Eglizna ku Buŋdi. Asaan iŋ taaɓin taat ŋu taaɓiyiiko ho iŋ goyiŋko kaak raɗ-ak oki, ku ic subirraw ho ku ob tirit ɗo imaanko.
Taar-an gaara kadar Buŋ ɗukuma seriin iŋ botilti. Asaan iŋ taaɓin taat ŋu taaɓiyiiko ɗo bi ka Meennuwiy-at oki, Buŋ yaako giniŋko sellen̰ kuu ture un̰je ɗo Meennuwiy-ata. Ka seener gay, Buŋ ɗukuma seriin iŋ botilti : ŋaaco peyin ɗo kaƴco ɗo ŋuur kuuk taaɓiyaako. Kar kuŋ kuuk taaɓiyaw-aŋ gay, kuu jammiye iŋ nini oki ɗo wiktin taat Rabbin Iisa yaa yeepe min kuwa iŋ ɗubilji. Ɗubilji-ak, ŋuur gin gudurre ho ŋuu ase iŋ ŋaara ɗo portikaw taat ar ak taat oba bilim-bilim. Ŋaa taaɓiyin̰co ŋuur kuuk ibingigɗo Buŋ ho kuuk karmiygitɗo Kabarre ta Gala ta Rabbinte Iisa Masi. Gee ŋuur-ak, haginco ta taaɓiner, taar gaasaaɗo tak-tak. Ŋuu goye serek min ɗo Rabbinte ho min ɗo gudurre taat gaara *darjiney. 10 Wiktin taat Rabbin Iisa yaa yeepe, ƴiriy taar-at, geen̰ji yaa jaalin̰ siŋji kuwa ho gee okin̰co kuuk aamin iŋ ŋaara yaa ozilin̰ji dakina. Kuŋ sa yaa goye iŋ gee ŋuur-aku, asaan ku aamin ɗo kaaw taat ni gaariiko.
11 Ɗo saan taar-an ko, ni indiy Buŋ doo ɗo bi kaŋko. Ni indaaga a ŋaako gaayiŋko a ku tur goye kaak ŋa koliŋko ɗo uŋji-aka. Ni indaag pey Buŋ, iŋ gudurrey, ŋaako gaayiŋko kuu gine gamin kuuk sellen̰ kuuk ku rakiy gine, ho riy taat ku gingiy ɗo bi ka imaanko oki yaa kuuniye samaan tak-tak. 12 Ampaa kat, ɗo bi kaŋko, ŋuu jaalin̰ siŋ ku Rabbinte Iisa kuwa, ho ɗo bi kan̰ji, ŋuu jaalin̰ siŋ ku maaniiko oki. Okin̰co-aŋ asa min barkin ta Buŋte ho iŋ ta Rabbinte Iisa Masi.

*1:1 Silben : Ŋa ŋaar ko ŋu koliy oki Silaas.