2 Timote
Maktumne ta seeriŋkar taat Pool siiriiji ɗo Timote
Pile ka kaawor
Maktumne ta seeriŋkar-an, ŋa Pool di oki siirit ɗo Timote. Ŋa goy daŋaayne ho ŋa iban kadar menuwiy sa yaa gaasen di. Paa ko, ŋa n̰aamiiji ɗo Timote. Maktumne-an kaawa ɗo bi ka goyin̰ji ka Pool, ɓildin̰ji kaak ŋa ɓildiy gee ho taaɓiney taat ŋa taaɓiy ɗo saan ta Kabarre ta Gala. Pool taaƴaag a ŋa ginenno kolaw ɗo taaɓin taat yaaji ase. Illa ŋaa gaare kaaw ta Buŋdi iŋ botilti. Ɗo ɓildin̰ji, ŋa amilaaɗo kara min ɓilde ka Pool iŋ kaak paliinna ɓilditu. Illa ŋuu aaɗe ta Kitamner, asaan ay maktumne ta Buŋdi, taar kaaw ta meen̰ji Buŋ. Taar ta ɓilde seen ta Buŋdi, ta gaayaag gee yaa ibinin̰ nigin̰co, ŋuu yeepe ɗo botol taat samaane ho ŋuu goye goye kaak Buŋ rakiyo.
1
Ooy ta Pool
Ŋa nun Pool kat siiraat maktumne-anta. Nun *paliine ka Iisa Masi iŋ niyin ta Buŋdi, naa gaare kaawoy taat ŋa kaawtu a ŋaa bere goye ka gaasɗo. Goye-ak, gee gasaag iŋ n̰ume kaak iŋ Iisa Masi.
Nu siiraat lociŋ ɗo kiŋ Timote. Kiŋ nu elgiciŋ ar roŋ ka meendu. Tatte Buŋ ho iŋ *Rabbinte Iisa Masi yaan̰ barkiye, ŋuu tale aminduwin̰ ho ŋuun̰ iye aapiye.
Pool ozilaag Buŋ ɗo bi ka Timote
Nu ozila Buŋ kaak nu abdiyiy iŋ gelbin kaak *cawar ar kaak aginiydu gintu awalle. Wiktin taat nu inda Buŋ, nu ozilgiyga ɗo bi kan̰ji ho aando ƴiriyo, nu rawatɗo bin̰. Nu moyig zulin̰ji kuuk wiktin taat gi totiriyo ho nu raka a illa gii ŋaame kat adir yaa miine iŋ galal. Nun bal rawte maman ki aamintu ɗo Iisa Masi iŋ gelbin rakki. Imaanji-at ar ta yaako ta yaarko Loyiiz ho ta yaako Eenis gintu min awalle. Kar diŋ oki nu iban tam kadar imaan taar-at di goy ɗo gelbinen̰. Ɗo bi ŋaar-ak ko, nu iskiiciŋ a kii obin̰ samaane bere ka Buŋdi kaak ŋa barkiyin̰ciŋ ɗo wiktin taat nu leetu pisindu ɗo kaan̰. Asaan Buŋ balte bere ruwwin taat un̰ja kolaw, kar gay taat bera gudurre, ele ho iŋ gedire ɗo ziŋkar.
Pa-ak, dak ginenno sokan̰ ya ki kaawa ɗo geemir ɗo bi ka *Rabbinte. Nun ŋu obintu daŋaayne ɗo bi ka Kabarre ta Gala. Ŋaar-ak, dakor ginenno oki sokan̰ tak-tak. Kar gay, ooyit taaɓine ɗo bi ka Kabarre ta Gala iŋ gudurre taat Buŋ beriijiŋ ar nun oki ooyiita. Ŋaar Buŋ kat jilinte ho doɓinte a gii kuuniye geen̰ji. Ŋa balinte doɓe ɗo saan ta riy taat samaane gi gintu, kar gay, ŋa doɓinte iŋ niyin ta meen̰ji ho iŋ barkin tan̰ji. Ŋa berten barkin-an iŋ botol ta Iisa Masi min Buŋ bal kilgiyin misa duniine 10 ho ŋa gaarten kat diŋka iŋ ase ka Iisa Masi, Gay Jilinte. Ŋaar ko gedirtit ɗo muuti, ho iŋ gaare ka Kabarre ta Gala, ŋa bayinteg waraŋ goye ka gaasɗo.
11 Buŋ doɓintu *paliine, ŋa berduut Kabarre ta Gala-at ɗo pisindu a naa gaarinti ho naa ɓilde gee iŋ taara. 12 Ɗo bi ŋaar-ak ko, nu taaɓiyiy ɗo daŋaayner-aŋka. Kar gay, nu ginno sokan̰, asaan nu ibingig waan kaak nu aamintu loci ho nu iban tam kadar ŋa gin gudurre taat ŋaa gooƴin̰ maan kaak ŋa beriidu* ‛maan kaak ŋa beriidu’ : Maanna-ak, ta Kabarre ta Gala ta Iisa Masi. nam ƴiriy taat ŋa asiy ɗukume seriin ɗo geemir.
13 Kaawin kuuk taɓ nu ɓildiciŋ-ak, obig ɗo adin̰ ho gaarig ɗo geemir. Goy bombo ɗo imaan ho ɗo ele kaak Buŋ beriy ɗo ŋuur kuuk n̰um iŋ Iisa Masi. 14 Buŋ berji amaanne taat taɓ. Dummiyit samaane iŋ gudurre ta Ruwwin ta Buŋdi taat goy iŋ ginte.
Pool ozila Buŋ ɗo bi ka Onesipoor
15 Ki iban kadar gee kuuk aamine kuuk goy ɗo kiɗ ka Aazi, okin̰co rasintu. Minninco-ak goy oki Pigeel ho iŋ Hermozeen. 16 Kar Onesipoor gay, Rabbin yaa barkiyin̰ iŋ geen̰ji, asaan ŋaa iskintu dakina. Ŋa baldu gine sokan̰, nun kaak goy ɗo daŋaayner, 17 kar gay, min ŋa ottu ɗo geeger ka Room di, ŋa bariyin kee nam ŋa gasintu. 18 Nu inda Rabbin ŋaa tale aminduwiy ɗo ƴiriy taat ŋa asiy ɗukume seriine. Ka seener, kiŋ oki ibingit tam riyoy taat ŋa gintu lotu ɗo geeger ka Epeez.

*1:12 ‛maan kaak ŋa beriidu’ : Maanna-ak, ta Kabarre ta Gala ta Iisa Masi.