2
Ruwwin ta Buŋdi paaya ɗo geen̰ji
Ƴiriy ta iidin ta Pantekoot astu, gee ŋuur-ak n̰umtu okin̰co ɗo wer rakki. Koɗok di, ŋu dora kar hawin paaytu min kuwa ar us kaak abira gidi-gidi-gidi nam ŋa miniig wer ka ŋu goyiyo. Ŋu tala kar maan amila ar lesas ku aki, lesas-ak totirtu ho ŋu paayiy ɗo ay kaa ka gemor. Ruwwin ta Buŋdi gay miniigu ho ŋu teesit kat kaawe kaawin kuuk kun̰coɗo uudin taat ta gaariico a ŋuu kaawe.
Ɗo wiktin taar-at, ɗo Zeruzaleem, gin *Yuudinna kuuk obit abaadinco bombo ho kuuk asa min darrinay okin̰co kuuk ɗo adiy ka kiɗar. Min hawin-at kuuniytu, gee dakina dortu, ho ŋu astu talin̰ maanna-aka. Ŋu barjiltu asaan ŋu cokiya ŋuur kuuk kaawa kaawin kuuk kun̰coɗo ho ay gem di cokiya waan kaawa iŋ kaaw ta darrey. Maanna-aŋ patiy kaƴco, taat ŋuu kaaweŋ ke ŋu ibanno. Ŋu indintu ziŋkico aman : « Okin̰co kuuk ku taliy-aŋ, ŋu min Galile di walla ? Maman gee-aŋ di gediriy kaawe kaawin ku darrite ? Minninte asa min ay darre : min Partees, min Medi, min Elaam, min Mezopotami, min Zuude, min Kapadoos, min Pont, ho min Aazi. 10 Goy kuuk as min Prizi, min Pampili, min Meser, min kiɗ ka Sireen ka Libi, min Room, 11 min Kreet ho min darre ta Sogindi. Minninte goy kuuk Yuudinna ho kuuk Yuudinnaɗo ku aaɗa abaadin ta Yuudinnar. Yampa, okinte, gii doraagu ŋu kaawa iŋ kaawin ku darriniyte ɗo bi ka gamin kuuk ajbay ku Buŋdi. » 12 Okin̰co, ŋu ajbiytu dakina, taat ŋu kaaweŋ ke ŋu ibanno. Ŋu inditu ziŋkico aman : « Taar-an gay baati maa kate ? » 13 Kar daarin̰ gay ajimiyaagu ho ŋu ɗiyiico aman : « Ŋu see aay di ! »
Piyer kaawa ɗo geemir
14 Min ŋu cokiytu kaaw taat gee kaawtu-ak, Piyer astu uŋco iŋ paliinna kuuk orok iŋ rakki, kar ŋa kaawiico raɗa ɗo geemir aman : « Gem kol siŋtay, kuŋ kuuk Yuudinna iŋ kuŋ okiŋko kuuk goy Zeruzaleem, laaŋ ɗeŋginko samaane ɗo taat naako kaawe ho girsonti ɗo taat kuuniyaw. 15 Ŋu kaawa a gee-aŋ see aaye. Kar sando, ka seenerro, taar kat daaɓinti pat parrik di ! 16 Kar diŋ gay taat nabi Zowel kaawtu min awalle as kat ɗo werti. 17 Ŋa kaaw aman :
‟ An taat Buŋ kaawtu :
Ɗo wiktin taat yaa ase,
naako paayin Ruwwiner ay wer ɗo gee okin̰co.
Kooginko ku miday iŋ ku daaɗi asiy kaawe ar nabiinna,
ɗo ɗubilko ho ɗo gemsiko naaco bayne gamna ŋuu tale.
Kar ɗo aginiykoŋ gay, naaco kaawe iŋ sooniika.
18 Ka seener, menaw ŋuur-ak,
naa berin Ruwwiner ay wero
ɗo gay riyor kuuk miday ho iŋ kuuk daaɗi.
Paa kat, ŋu asiy gine nabiinnar.
19 Nu asiy gine gamin kuuk ajbay dakin ka samaaner ho keɗer oki.
Gee asa tale baar, ako, iŋ uc ku mooydi.
20 Pat asa mate ho koy oki asa newse dindik ar baar,
ja kat yaa ase ƴiriy ta *Rabbiner.
Ƴiriy taar-at yaarko ho gin *darjine.
21 Wiktin taar-at, ay gem kaak inda Buŋ
iŋ siŋ ku Rabbine yaa gase jile. ”* Wer ka gase kaawor ɗo Zowel 3.1-5. »
22 Piyer ɗeeliit pey kaawoy aman : « Cokiyoŋ sellen̰, kuŋ gee ku Israyeel, ɗo taat naako kaawe. Ku iban tam kadar Buŋ gin gamin kuuk ajbay dakina ɗo ɗatikko. Ŋa ginig gamin-ak iŋ Iisa Masi kaak min geeger ka Nazareet asaan ŋaako gaare kadar ŋaar kat tabirga. 23 Gem-ak, Buŋ meen̰ji ko berkoŋ ɗo pisiŋko ar taat ŋa raktu. Ŋaar iban ko min awalle ho ŋa ictu niyine ɗo maan kaak ku asiiji gine ɗo kaay. Paa ko, ku beriig ɗo gee kuuk ibanno Buŋ a ŋuu ɗooɗin̰ ka etor kar ŋaa mate. 24 Kar Buŋ gay jilig min ɗo diiginey ho ŋa nooyig min ɗo muuti asaan muut ginno gudurre kaaci. 25 Ka seener gay, nabi Dawuud kaawko ɗo Kitamner aman :
‟ Nu talaag Rabbine uŋtu doo,
ŋa goy ɗo serpar paa kat, nu galiyɗo.
26 Ɗo saan taar-at ko, adir gintu portiko
ho kaawnar sa gintu gala,
asaan nu iban kadar iŋ imaandu kat
naa ɓaay jammiye ɗo uŋji ka Buŋdi.
27 Asaan Rabbine, ki rasinno ba oole
ho ki ooyaaɗo kadar nun gemon̰ yaa zooɗe keɗer.
28 Ki gaarduut botol taat bera goye
ho kiidu miinin̰ adir iŋ galal
ɗo wiktin taat naa goye iŋ kiŋke. ” Wer ka gase kaawor ɗo Soom 16.8-11. »
29 Piyer ɗiytu pey aman : « Gem kol siŋtay, naako kaawe waraŋ, Migite Dawuud, ŋaar mate, ŋu diyiig ɗo girpi ‛girpi’ : Werin daarin̰, ŋu kaawa a ‛pugurum’. kaak yoo diŋ oki goy kar ɗo darrite. 30 Kar ŋaar gay nabiin̰ce ho ŋa iban kadar Buŋ togile a gem rakki min ɗo tambaay asa tee meennaw. 31 Sando, Dawuud ŋaar iban ko min awalle kadar Masi kaak Buŋ doɓtu asa nooye. Ɗo bi ŋaar-ak ko, ŋa ɗiytu aman :
‟ Buŋ bal rasin̰ji ɗo ɗatik ta gee kuuk mate
ho ziy sa bal zooɗe ɗo maginer. ”
32 Ansii ko, nu kaawiiko aman : Buŋ nooyig Iisa Masi-aka, ho okintini, ni talig ŋa goy iŋ odinay. 33 Buŋ cooniiga, kar ŋa diyiig ɗo meeday, kar ŋa beriiji Ruwwiney taat ŋa kaawtu a ŋaaji bere. Maan kaak ŋa gastu min ɗo tacco, ŋa berintiŋ loni. Taar-an ko taat ku doriyo ho ku taliy diŋka. 34 Ya Dawuud meen̰ji sa, ŋaar bal coone kuwa. Kar gay, ŋa kaaw ɗo bi ka Iisa Masi aman :
‟ Rabbin kaawji ɗo Rabbiner aman :
Asu goy ɗo meedar
35 nam wiktin taat naa asirin̰ adinen̰,
ŋuu gine wer ka lee asin̰jiŋ. ”§ Wer ka gase kaawor ɗo Soom 110.1.
36 Kar gay cokiyoŋ, kuŋ okiŋko gee ku Israyeel, ibinoŋ tam kadar ŋa Iisa Masi kaak ku ɗooɗtu ka etor-ak, ŋa ŋaar ko Buŋ diytu *Rabbine ho Masi ! »
Gee alip subba n̰um iŋ kuuk aamine
37 Min gee-ak doriit kaaw-at, ŋu barjiltu tak-tak, kar ŋu indiig Piyer iŋ een̰ji paliinna aman : « Gem kol siŋtay, ampa-ak gii gineŋ kat maman ? » 38 Piyer gay telkiico aman : « Ibinoŋ nigiŋko ho ay gemo, ŋu *batiziyin̰ji iŋ siŋ ku Iisa Masi, kar Buŋ yaako saamiyin̰ zunuubinniko ho ŋaako bere Ruwwiney. 39 Asaan maan kaak ŋa kaawtu-ak, ŋaako berin̰ji yoo ɗo kooginko ho ɗo gee kuuk goy serek oki. Ka seener, ŋa berin̰ji ɗo gee okin̰co kuuk ŋaa kole. » 40 Piyer kaawco pey kaawin dakina a ŋuu ooyin̰co ho ŋaa iskin̰co* ‛iskin̰co’ : Werin daarin̰, ŋu kaawa a ‛huusinin̰co’.. Ŋa ɗiyco pey aman : « Gee ku diŋka-aŋ, ŋuur samaanno. Pikoŋ botilco ! Ek di kuu gase jile. » 41 Gee kuuk ooy kaawin ku Piyer-ak, ŋu batiziyiigu. Ƴiriy taar-at, gee gaay nece alip subba n̰umtu iŋ gee kuuk aamin ɗo Iisa Masi.
Goye ka gee kuuk aamine
42 Gee okin̰co kuuk aamine obit garaan-at bombo taat paliinna ɓildiigu a ŋuu goye ar siŋta kuuk tacco rakki. Ŋuu goye sawa : teen̰co, seen̰co sawa ho salaanco sa sawa. 43 Ɗo wiktin taar-at, paliinna gin gamin dakina kuuk ajbay iŋ gudurre ta Buŋdi ho gamin-aŋ un̰jiico kolaw ɗo geemir. 44 Gee kuuk aamin-ak, okin̰co kaawco rakki ho ŋu n̰umaag gaminco sawa. 45 Ŋu gidiyaag gaminco, ho gurusco-ak gay, ŋu ɗeeɗiig benannico, ay gem di ɗo wer kaak ŋaaji nece. 46 Kun kawta, ŋu n̰uma iŋ gelbin rakki ɗo hoosin ta *ger ka Buŋdi. Ɗo geriyco, ŋu tiya sawa iŋ galal, bal ice ka ziŋkico. 47 Hiyya, ɗo wer-ak, ŋu oziliy Buŋ ho gee okin̰co elgiigu. Ansii ko, kun kawta, Rabbin jiliy gee ku pey asgiy n̰ume iŋ ŋuura.

*2:21 Wer ka gase kaawor ɗo Zowel 3.1-5.

2:28 Wer ka gase kaawor ɗo Soom 16.8-11.

2:29 ‛girpi’ : Werin daarin̰, ŋu kaawa a ‛pugurum’.

§2:35 Wer ka gase kaawor ɗo Soom 110.1.

*2:40 ‛iskin̰co’ : Werin daarin̰, ŋu kaawa a ‛huusinin̰co’.