Galaat
Maktumne taat Pool siirtu ɗo gee ku Galaasi
Pile ka kaawor
Ŋa Pool kat siirit maktumne-an ɗo Kretiyenna kuuk ɗo kiɗ ka Galaasi. Gee-ak, ŋuur Yuudinnaɗo. Kar gay, Yuudinna kuuk aamin ɗo Iisa Masi barjilgu. Yuudinna raka a gee-ak yaa aaɗe gaanuun ka Muusa nam ŋuu ɗukume seln̰o oki. Ŋaar-ak ko, Pool kaawaaco a paaɗo. Ŋu gase jile-ak, illa iŋ imaan taat ɗo Iisa Masi.
1
Ooy ta awalle
1-2 Gem kol siŋtay, nun Pool iŋ siŋta kuuk aamin okin̰co kuuk goy iŋ nunu, ni siiriit maktumne-an ɗo gee ku *Eglizna kuuk goy ɗo kiɗ ka Galaasi. Nun *paliine ka Iisa. Nun, ŋu geenno kat diyintu paliine. Gemno ja kat kaawe kar nu gintu paliine. Kar gay, ŋa Iisa Masi iŋ Tatte Buŋ kaak nooyig min ɗo muuti kat kaawe, kar nu gintu paliine. Nu indaako Tatte Buŋ iŋ *Rabbinte Iisa Masi, ŋuuko barkiyiŋko ho ŋuuko iye aapiye. Iisa Masi ber ziy ɗo muuti, asaan Buŋ yaate saamiyin̰ zunuubinnite. Ŋa beriig ziy pa-ak, asaan gamin kuuk samaanno kuuk ɗo duniiner ginaatenno pey maanna. Ŋa gintu pa-ak ar kaak Tatte Buŋ rakiyo. Ozilinteŋ Buŋte, diŋka ho elgin iŋ elgina. *Aamin.
Kabarre ta gala, taar rakki di
Goye kaŋko-aŋ patiy kaar. Buŋ koliŋko iŋ barkin ta Iisa Masi, kar kuŋ gay, koɗok di ku poociiga ho ku cokiya kabarre ta pey. Loko-ak a ta samaane. Ka seener gay, ginno Kabarre ta Gala ta pey ar ta nu kaawiiko-anta. Nu kaawiiko pa-ak, asaan nu tala kadar goy gee daarin̰ kuuk barjilaako. Ŋu raka makin Kabarre ta Gala taat kaawa ɗo bi ka Iisa Masi. Ya gem kaak iyko kabarre ta pey min tani-an, ya ŋa nini wala ya ŋa *ɗubil ka Buŋdi kaak asa min kuwa oki, ɗo gaaƴay. Ni kaawkonta ko, ho diŋ nu ɗeelaakon pey : ya gem iyko kabarre ta pey min taat ku dortu, ɗo gaaƴay.
10 Ya loko-ak, nu siira asaan gee yaan ozilindu wala ? Ha’a ! Nu raka a Buŋ kat yaan ozilindu. Ya loko-ak, ku pakira a nu gina gamin kuuk yaa aawe gala ɗo geemir walla ? Ha’a ! Zer ya nu gina gamin kuuk yaa aawe gala ɗo geemir-ak, nu gediraaɗo naa gine gay riyor ka Iisa Masi.
Pool gaara maman ŋa gintu paliine ka Iisa
11 Gem kol siŋtay, nu raka kuu ibine kadar Kabarre ta Gala taat nu gaariiko-an, gem bal imilin min ɗo kaay. 12 Nu bal dorin min ɗo geemir ho gem baldu garkiyinti. Ŋa Iisa Masi kat gaarduuta.
13 Ku iban di, ɗo goyindu ka awalle, wiktin taat nu aaɗiy aadanna ku *Yuudinnar, nu taaɓiyiig gee ku Buŋdi dakina. Zer, nu rak totirin̰co. 14 Min geenni kuuk ni maaɗtu sawa ho kuuk aaɗa aadanna ku Yuudinnar, nun di pakgigu. Nun berig zir okin̰ji ɗo aadanna ku aginiyni.
15 Kar Buŋ gay, wiktin taat ŋu balnu weendu misan di, ŋa doɓintu ko. Ŋa kolintu iŋ barkiney, naaji gine riyo. 16 Wiktinti astu, ŋa gaariiduug Roŋji, asaan naa gaarin Kabarre ta Gala ɗo gee kuuk Yuudinnaɗo. Ɗo wiktin taar-at, nu bal ɓaa inde taaƴe min ɗo gemor. 17 Nu bal ɓaa Zeruzaleem a naa talin̰ paliinnay ku Iisa kuuk awalle. Kar gay, nu uctu koɗok di, nu ɗeettu ɗo kiɗ ka Arabi. Kar nu yeeptu Damaas. 18 Min ŋaar-ak, gintu elgin subba, kar nu ɓaawtu Zeruzaleem a nu ɓaayiy talin̰ Piyer. Nu goytu iŋ ŋaar menaw orok iŋ beeƴ. 19 Nu bal tale *paliine ka pey ka Iisa. Illa nu tal Zaak di, siŋji ka Rabbinte Iisa.
20 Iŋ Buŋ-aŋka, taat nu kaawiy-an ka seener. Nu raadɗo.
21 Min ŋaar-ak, nu uctu min Zeruzaleem ho nu ɗeettu jaawe ɗo kiɗ ka Siri iŋ ka Silisi. 22 Gee kuuk aamin ɗo Iisa Masi kuuk goy ɗo kiɗ ka Zuude balnu talindu misa iŋ odinco. 23 Illa ŋu dor gee kaawa bir di. Gee-ak ɗiya aman : « Ŋaar-aŋ gem kaak taaɓiy gee awalle, diŋ ŋa newse nam ŋa kaawa ɗo bi ka imaan taat ɗo Iisa Masi taat awalle ŋa rak niginti. » 24 Wiktin taat ŋu doriit kaawor-at, ŋu teestu ozilin̰ Buŋ ɗo bi kanto.