Kabarre ta Gala ta
Matiye
Pile ka kaawor
Maktumne-an, gee kuuk awalle kaawe kadar ŋa Matiye kat siirta. Ŋaar min paliinna ku Iisa kuuk orok iŋ seera. Ya ku garkiya Kabarre taat Maark siirtu iŋ ta Luk, ŋu kolaag oki Matiye a Lebi. Matiye ŋaar Yuudin̰ce ho ŋa siir ɗo Yuudinnar. Ampaa ko, ŋa ibingit rakki rakki Kitamne ta Jamaw ta Awalle ho ŋa siirig werin dakina ɗo maktumney. Ŋa ibingit oki aadin ta Yuudinnar. Taar-at ko taat berji botol ŋa siiriicot maktumne-an ɗo Yuudinnar iŋ gee okin̰co kuuk raka ase iŋ Iisa Masi. Awalle, Yuudinna, ŋuur aaɗa taat gaanuun kaawiico di. Kar Matiye gay gaaraacog Iisa ho ŋa piliig odinco iŋ botol ta pey, a maman ŋuu ibine baay ta gaanuunco. Kar agindaw ku Yuudinnar gay rakaatɗo kaaw-ata. Ansii ko, ŋu poocig Iisa iŋ ŋuur okin̰co kuuk aaɗaaga. Maajirna gay yaa gaarin Kabarre ta Gala ɗo gee okin̰co kuuk ɗo adiy ka kiɗar.
1
Tamba ta Iisa Masi
Ŋuur-aŋ siŋ ku tamba ta Iisa Masi, roŋ ka Dawuud kaak roŋ ka Ibraayim. Ibraayim weetu Isaaka, Isaaka weetu Yakuub, Yakuub weetu Zuuda iŋ siŋtay ho Zuuda weetu Perees iŋ Zaara, ŋuur-aŋ yaaco siŋti Tamaar. Perees gay weetu Esroom, Esroom weetu Araam, Araam weetu Aminadaab, Aminadaab weetu Nasoon ho Nasoon weetu Salmoon. Salmoon weetu Booz, yaaco gay siŋti Raab. Booz gay weetu Obeed, roŋti ka Ruut. Obeed weetu Jeese, Jeese weetu sultan Dawuud.
Dawuud gay weetu Selemaan, atan̰ Selemaan awalle, ta daaciy ta gem rakki ŋu kolaag Uuri. Selemaan weetu Robowaam, Robowaam weetu Abiya, Abiya weetu Aza, Aza weetu Jozapaat, Jozapaat weetu Joraam ho Joraam weetu Oziyaas. Oziyaas gay weetu Jowataam, Jowataam weetu Akaaz ho Akaaz weetu Ezekiyaas. 10 Ezekiyaas gay weetu Manaase, Manaase weetu Amoon ho Amoon weetu Zoziyaas. 11 Zoziyaas gay weetu Jekoniyaas iŋ siŋtay ɗo wiktin taar-at ko gee ku Babiloon nosiriico ɗo gee ku Israyeel ho ŋu iyiig ɗo kiɗco.* Anne-aŋ kaawa a gee ku Israyeel ŋu obig ɓerrina ɗo kiɗ ka Babiloon (2 Ruwa 24.12-16).
12 Min ŋu iyiig Babiloon-ak, Jekoniyaas weeyiig Salatiyeel, Salatiyeel gay weetu Zorobabeel, 13 Zorobabeel weetu Abiyuud, Abiyuud weetu Eliyakiim, Eliyakiim weetu Azoor, 14 Azoor weetu Sadok, Sadok weetu Akiim ho Akiim weetu Eliyuud. 15 Eliyuud gay weetu Eliyazaar, Eliyazaar weetu Mataan, Mataan weetu Yakuub 16 ho Yakuub weetu Yuusup. Yuusup ko obit mic taat ŋu koliy Mariyam taat weeyig Iisa kaak ŋu koliy Masi.
17 Tamba okintit ko anta : min Ibraayim nam sultan Dawuud gin orok iŋ pooɗ tamba. Min sultan Dawuud nam wiktin taat ŋu iyiig gee ku Israyeel Babiloon gin orok iŋ pooɗ tamba, ho min wiktin taar-ata nam wiktin taat ŋu weeyig Masi gin orok iŋ pooɗ tamba.
Ween̰ji ka Iisa Masi
18 Taloŋ maman ŋu weeyiig Iisa Masi. Yaaco Mariyam, taar kaawco mat ko iŋ Yuusup a ŋuu obe. Kar gay, min ŋa bal weƴe misa iŋ taar di, ta ictu adi iŋ gudurre ta Ruwwin ta Buŋdi. 19 Yuusup ɗubilti, ŋaar gem sellen̰ ho ŋa rakaaɗo imilin oorinti kara. Paa ko, ŋa ictu niyine a ŋaa totirinti iŋ bugumiy. 20 Min ŋa pakira misan di, ɗubil ka *Rabbin Buŋ bayniiji ɗo sooniikar ho ŋa kaawiiji aman : « Yuusup, roŋ ka Dawuud, dak ginenno kolaw. Icit Mariyam ɗo gerin̰ ar daaciŋ, asaan adti ŋaar asa min gudurre ta Ruwwin ta Buŋdi. 21 Ta asa wee mico, ya ta wee kiiji diye siŋ Iisa ‛Iisa’ : Siŋ-aŋ ɗiya a ‛Buŋ jilaw’. asaan ŋa asa jilin̰ geen̰ji min ɗo zunuubinnico. » 22 Maanna-ak kuuniytu ar taat Rabbin Buŋ kaawtu awalle iŋ bi ka nabiin̰cey aman : 23 « Cokiyoŋ ! Gemso taat bal aawe mitko asa ice adi ho taa wee mico. Ya ta wee, mic-ak, ŋuu kolin̰ ‟ Emanuweel ”. » Wer ka gase kaawor ɗo Ezaayi 7.14. Siŋ-ak ɗiya aman : « Buŋ goy iŋ ginte. » 24 Min Yuusup niintu, ŋa iciit Mariyam ar daaciy uudin taat ɗubil ka Rabbin Buŋ kaawiiji. 25 Kar gay, ŋa bal weƴe iŋ taara nam ta weeyig roŋti. Hiyya, mic-ak, Yuusup diyiiji siŋ Iisa.

*1:11 Anne-aŋ kaawa a gee ku Israyeel ŋu obig ɓerrina ɗo kiɗ ka Babiloon (2 Ruwa 24.12-16).

1:21 ‛Iisa’ : Siŋ-aŋ ɗiya a ‛Buŋ jilaw’.

1:23 Wer ka gase kaawor ɗo Ezaayi 7.14.