Kabarre ta Gala ta
Maark
Pile ka kaawor
Kabarre-an, ŋa Maark kat siirta. Ŋaar attanno iŋ paliinna kuuk orok iŋ seera. Kar ŋa gin riy iŋ rakki minninco siŋji Piyer. Ŋa dorig kaawin okin̰co kuuk Piyer ostu. Paa ko, ŋa gastu botol taat ŋa siiriig gamin kuuk Iisa gintu ho kuuk ŋa kaawtu. Min okin̰co kuuk siirit kabarre ta Iisa, ŋa Maark kat siirit awalle. Ŋa siirit ɗo gee kuuk Yuudinnaɗo a ŋuu ibine kadar Iisa, ŋaar ko Masi kaak Buŋ n̰aamtu a ŋaa jile gee.
Min Iisa teestu riyoy ɗo kiɗar, ŋa gaarit Meennaw ta Buŋdi, ŋa cool gee ho ŋa atke aariɗna. Ŋa kaaw iŋ izinne taat asa min kuwa. Min gee taliig maan kaak ŋa giniyo, ŋu indiy ziŋkico a ŋaar-aŋ gay waa ? Min tatkaw ka askirin ku Room taliig maan kaak kuuniye wiktin taat ŋu ɗooɗig Iisa ka etor, ŋa kaawtu aman : « Ka seener, gem-aŋ Roŋ ka Buŋdi. » Maark raka a gee kuuk garkiyaat maktumne-an asa oki ibinin̰ Iisa ar tatkaw ka askirnar-ak ibiniiga.
1
Gay tabiriikar Yaaya-Batist
(Matiye 3.1-12, Luk 3.1-18, Yaaya 1.19-28)
An ko baati ta Kabarre ta Gala, ta kaawa ɗo bi ka Iisa Masi, Roŋ ka Buŋdi. 2-4 Gem rakki, siŋji Yaaya, as mine gee ɗo bi ka asin̰ji ka Iisa. Ɗo bi ka Yaaya-ak ko, Buŋ kaawtu awalle ɗo maktumne ta nabi Ezaayi aman :
« Nun naa n̰aame gay tabiriikar uŋci
a ŋaan̰ siyin botilin̰.
Gaaƴ toŋgo kaawa ɗo kalaaner aman :
‟ Siyon botol ta *Rabbiner.
Siyon̰jiig botilay ɗalaŋ. ” »* Wer ka gase kaawor ɗo Malasi 3.1, Ezaayi 40.3.
Wiktin ta Yaaya goyiy ɗo kalaaner, gee asiiji moota ho ŋa ɗiyco aman : « Ibinoŋ nigiŋko, rasoŋ goye kaak awalle, ŋuuko *batiziyiŋko ho Buŋ yaako saamiyin̰ zunuubinniko. » Kar ŋuur kuuk ooye, ŋa batiziyiigu.
Gee dakina asiiji min kiɗ ka Zuude ho min ɗo geeger ka Zeruzaleem. Kar ŋu gaariig zunuubinnico ɗo uŋco ka geemir ho Yaaya batiziyiig ɗo barre ka Zurdan-aka.
Kesuuney ta Yaaya, ŋu siyit iŋ law ku lokumi ho ŋa ɗuunit maasoy iŋ karrabin̰ ka zaami. Teen̰ji gay, ŋa eeyma bagi iŋ ƴiime. Ŋa kaawiico ɗo gee-ak aman : « Gin gem kaak pakginu kat asaw. Nun sa da necɗo kaak naa sorin̰ n̰ugiray. Nun batiziyaako iŋ amay, kar ŋaar gay yaako batiziyiŋko iŋ Ruwwin ta Buŋdi. »
Batem ka Iisa
(Matiye 3.13–4.11, Luk 3.21-22, 4.1-13)
Ɗo wiktin taar-at, Iisa uctu min geeger ka Nazareet ɗo kiɗ ka Galile, ŋa dakiig gas Yaaya. Min ŋa gasga, Yaaya batiziyiig ɗo barre ka Zurdan. 10 Wiktin ta Iisa imiliy kaay min ɗo amiydi, ŋa taliig samaan pil waakilak. Kar Ruwwin ta Buŋdi paayiiji ar ammaama. 11 Ɗo wer-ak, ŋa dortu gaaƴ kaawa min kuwa ka samaaner aman : « Kiŋke ko roŋdu, nu elgiciŋ dakina ho ki berdu galal dakina. »
12 Min ŋaar-ak di, koɗok di, Ruwwin ta Buŋdi n̰aamiig Iisa ɗo goosiner. 13 Ŋa gintu menaw orok pooɗ ɗo wer-aka. Wiktin ta ŋa goyiy eɗe-ak, *Seetanne astu gecin̰ji. Ŋa goy ko iŋ kumin ku yeer di ho *ɗubal ku Buŋdi gay tala kaaci.
Kole ka maajirnar kuuk awalle
(Matiye 4.12-22, Luk 4.14-15, 5.1-11)
14 Ƴiriy rakki, ŋu obiig Yaaya daŋaayne. Min ŋaar-ak, Iisa ɓaawtu ɗo kiɗ ka Galile, ŋa teestu gaare Kabarre ta Gala ta asa min ɗo Buŋdi. 15 Ŋa kaawiy ɗo geemir aman : « Wiktinti taar ase. *Meennaw ta Buŋdi askoŋ ko moota. Jiptoŋ goyiŋko ho icon Kabarre ta Gala ! »
16 Goytu kee, Iisa jaawiy ɗo bi ka barre ka Galile. Ŋa gastu gay cabe boosir seera : Simon iŋ siŋji Andre. Wiktin taat ŋa gasiigu, ŋu caba iŋ ribbinco. 17 Iisa ɗiyiico aman : « Asoŋ aaɗonnu ho naako giniŋko gay cabe geemir. » 18 Koɗok di ŋu rasiig ribbinco ho ŋu aaɗiiga.
19 Iisa sin̰jitu pey uŋda sooɗ ho ŋa gasiig kun̰ Zaak iŋ siŋji Yaaya, roŋji ku Zebede. Ŋu goy siye ribbinco ka markabar iŋ tacco. 20 Ɗo wer-ak, Iisa ɗiyiico aman : « Aaɗonnu ! » Hiyya, ŋu rasiig markabco iŋ tacco ho ŋu aaɗiiga.
Coole ka gem ka aariɗ obga
(Luk 4.31-37)
21 Goytu kee, Iisa ɓaawtu ɗo geeger kaak ŋu koliy Kapernayuum iŋ maajirnay. Iŋ ƴiriy ta *sabitdi, ŋa un̰jitu ɗo ger ka salaaner ka Yuudinnar ho ŋa teestu ɓilde gee. 22 Gee kuuk cokiyaaga-ak ajbiytu ɗo ɓildin̰ji, asaan ɓildin̰ji-ak arro iŋ ka agindaw ku gaanuundi. Kar gay, ŋa ɓildaag iŋ izinne.
23 Wiktin ta Iisa garkiyiy-ak, gem kaak aariɗ obga astu. Kar ŋa teestu koole aman : 24 « Wayyay, Iisa ka min Nazareet, ki rakaani gine maman ? Ki asinti ide walla ? Nun iban tam kadar kiŋke gem kaak Buŋ doɓtu ho ŋa n̰aamtu. » 25 Iisa leesiiji ɗo aariɗ-ak aman : « Yalla bugam ho amal min ɗo gem-aŋka ! » 26 Aariɗ-ak azbiig gem-ak zid-zid-zid, kar ŋa amiltu iŋ koriyay. 27 Gee okin̰co ajbiytu, ŋu teestu kaawe benannico aman : « Way ! Taar-an garaan ta marbinto, ŋa kaawiit iŋ izinne ! Gem-aŋ awn̰a yoo ɗo aariɗnar ho ŋu karmiyaaga ! » 28 Koɗok di, kabarrey ta Iisa totirtu ɗo kiɗ ka Galile okin̰ji.
Coole ka gee dakina
(Matiye 8.14-15, Luk 4.38-41)
29 Hiyya, ŋu amiltu min ɗo ger ka salaaner ka *Yuudinnar ho ŋu ɓaawtu wer kan̰ Simon iŋ Andre. Zaak iŋ Yaaya sa ɓaawtu iŋ ŋuura. 30 Kogoy ta Simon gay raɗaw. Ta weƴaw, ziti kobire. Wiktin ta Iisa astu, ŋu miniiga. 31 Ŋa sin̰jitu moota, ŋa obtu pisinti, kar ŋa copiliita. Ek di ziti ooltu ho ta teestu tale kaaco.
32 Iŋ maako, min pat gale, ŋu iyiijig gee okin̰co kuuk raɗaw, iŋ gee kuuk aariɗna obgu. 33 Gee ku geegirdi okin̰co n̰umtu wer geero. 34 Kar Iisa cooltu gee dakina kuuk gin ay biyaw ta raɗuwar ho kuuk aariɗna obgu oki. Aariɗna-ak, ŋa balco rase botol taat ŋuu kaawe, asaan ŋu ibingiga.
Coole iŋ ɓilde ka geemir
(Luk 4.42-44)
35 Ka kawtinti, Iisa saktu iŋ kawtira. Ŋa uctu min ɗo geegirdi ho ŋa ɗeettu ɗo kalaaner. Ɗo wer-ak, ŋa teestu inde Buŋ. 36 Simon iŋ een̰ji amiltu joriyin̰ji. 37 Min ŋu gasga, ŋu ɗiyiiji aman : « Gee okin̰co joriyaaciŋ. » 38 Iisa gay ɗiyiico aman : « Yallinte wer ka pey, ɗo hellinnan aŋkure. Annere oki nu ɓaa gaare kaaw ta Buŋdi. Taar-an di taat iyintu. »
39 Ampaa ko, ŋa jaawiig kiɗ ka Galile okin̰ji. Ŋa gaariy kaawin ɗo geray ku salaaner ku Yuudinnar ho ŋa atkiy aariɗna.
Cale ka burɗumdi
(Matiye 8.1-4, Luk 5.12-16)
40 Gem kaak gin burɗum asiiji ɗo Iisa. Ŋa dersitu ɗo uŋji, ŋa loklikiiji aman : « Gem kol Rabbiney, kiin gedire calindu ya ki ooye. » 41 Iisa taltu aminduwiy, ŋa n̰aamtu pisin̰ji, ŋa diiriiga ho ŋa kaawtu aman : « Hii, nu ooye, diŋ calu ! » 42 Ek di ŋa caltu *cawar min ɗo burɗumji. 43 Min ŋaar-ak, Iisa n̰aamiiga ho ŋa karmiig aman : 44 « Yaman, dak kaawenno bat ɗo waanna. Kar gay, ɓaa gaar zin̰ ɗo gay satkiner ho ber *satkin uudin taat gaanuun ka Muusa kaawtu. Paa kat, ŋuu ibine kadar ki cale »
45 Gem-ak gay ɗeettu, ŋa daktu tees ose wer okin̰ji maan ka coolga. Ɗo bi ŋaar-ak ko, Iisa pooctu un̰je ɗo geegirdi, ŋa goytu ɗo kalaaner di. Geeŋ gay digaaji digen di.

*1:2-4 Wer ka gase kaawor ɗo Malasi 3.1, Ezaayi 40.3.