Apokalips
Gamin kuuk Buŋ bayniiji ɗo Yaaya
Pile ka kaawor
Maktumne-an, ŋa Yaaya kat siirta. Ŋaar di oki siirit Kabarre ta Gala ho iŋ makaatamna subba ku pey. Ŋaar min paliinna ku Iisa Masi. Min Iisa Masi ŋu weeyiiga, gin ja elgin dakina kat Yaaya siiriit maktumne-anta. Ɗo wiktin taar-at, kretiyenna daarin̰ taaɓiya ɗo bi ka imaanco, daarin̰ gay, gartico ƴiime, asaan Iisa asɗo koɗok. Paa ko, Yaaya iskiig gee kuuk aamine a ŋuu peye bombo, ŋuu ƴoke nosirraw taat Buŋ yaaco bere.
Ɗo maktumne ta Apokalips, Yaaya siir makaatamna peesira. Ŋa siirig ɗo Eglizna kuuk peesira kuuk ɗo kiɗ ka Aazi (Turkiya). Kar ka seener gay, ŋa raka kaawe ɗo kretiyenna okin̰co kuuk ɗo adiy ka kiɗar. Ŋa gaara pey kadar Kabarre ta Gala ta Iisa Masi, taar ɗo gee okin̰co.
Ɗo maktumne-an, gin kaawin kuuk jarba jarbe ho iŋ gamin kuuk gee talaagu tale : ar ose kaak peesira kaak gaara gamin kuuk nec sawa-sawa ho ose kaak bijigiƴ gay kaak gaara gamin kuuk bal nece misa. Maan kaak portiko gaara nosirraw, ka dindiko gaara motol. Barre, ŋaar wer kaak aariɗna okin̰co goyiyo. Maan kaak ar joŋa gaara aariɗna okin̰co ho maan biida gay ginaaji riyo.
Kitamne kaawa iŋ geeger ka Babiloon. Geeger ŋaar-ak, meennuwiy jookumo. Roŋ tamgi kaak koollo gaara Iisa. Ŋaar di kaak ber ziy ɗo muuti. Iŋ muutuy-at ko, ŋa nosirtu. Ba aaro, Buŋ yaa kilgiye geeger ka Zeruzaleem kaak marbinto kaak ŋaa paaye min kuwa ar bere ka Buŋdi.
1
Teese ka kaawor
Aŋ ko gamin kuuk Iisa Masi bayniico ɗo geen̰ji ɗo taat yaa ase. Gamin-aŋ, Buŋ berjig ɗo Iisa Masi a ŋaaco gaarin̰ ɗo gay riyoy okin̰co, kar ŋaar gay n̰aamiig *ɗubiley ɗo gay riyoy Yaaya a ŋaaji gaarin̰ loci. Gamin-ak taayaaɗo di ŋuu ase. Meen̰ji Yaaya kat kaawe kadar gamin kuuk ŋa taltu-aŋ, ŋuur kaawin kuuk asa min ɗo Buŋdi ho ka seener, ŋa Iisa Masi kat gaarjiigu. Galal ɗo ŋaar kaak garkiyaat maktumne-anta. Galal oki ɗo ŋuur kuuk cokiyaat kaaw ta nabiin̰cer-ata. Galal pey ɗo ŋuur kuuk obit bombo kaaw taat ŋu siirtu-anta, asaan wiktin, taar as ko moota.
Ooya ɗo Eglizna kuuk peesira
Gem kol siŋtay, maktumne-an, ŋa nun Yaaya kat siirkon loko, kuŋ *Eglizna kuuk peesira kuuk goy ɗo kiɗ ka Aazi. Buŋ yaako barkiyiŋko ho ŋaako iye aapiye. Nu barkiyaako iŋ siŋ ku Buŋ kaak goy min awalle, kaak goy diŋka, ho kaak yaa ase. Nu barkiyaako pey iŋ siŋ ku ruwwinnay kuuk peesira kuuk goy ɗo uŋji ka Buŋdi ɗo wer kaak ŋa hokumiyo. Ho nu barkiyaako oki pey iŋ siŋ ku Iisa Masi kaak meen̰ji saadin kaak taɓ, kaak nooy awalle min ɗo gee kuuk mate, ho kaak goy kaaco ka sultinnay ku duniiner.
Ɗo ŋaar kaak elgiite ho jilinte min ɗo zunuubinnite iŋ *satkin ta baariy, ho ɗo ŋaar kaak gininte ar gay satkiner kuuk sultinco rakki ɗo uŋji ka tacco Buŋ, loci di *darjine ho gudurre elgin iŋ elgina ! *Aamin.
Kociloŋ, ŋa asa min ka samaaner iŋ uca* ‛uca’ : Werin daarin̰, ŋu kolaag a ‛goci’. ! Gee okin̰co yaa talin̰ iŋ odinco, nam gee kuuk waacig iŋ waayine oki. Ho adiy ka kiɗar okin̰ji yaa morke ɗo saan tan̰ji. Ka seener, maanna-aŋ yaa ase uudiney ampa ! Aamin.
*Rabbin Buŋ kaak gudurre okintit ɗo pisin̰ji ɗiy aman : « Nun ko Alpa ho Omega ‛Alpa ho Omega’ : Iŋ kaaw ta Grek, ŋu garti kuuk ŋu siiriyo (maan kaak ŋu koliy ‛alphabet’). ‛Alpa’ ta garta taat awalle ar ‛A’ iŋ nassarin̰ca ho ‛omega’ gay taat gaasuwa ar ‛Z’., nun kaak goy min awalle, kaak goy diŋka ho kaak yaa ase. »
Iisa Masi bayinji ɗo Yaaya
Ŋaar nun siŋko Yaaya. Gi rakki di iŋ Iisa Masi : okinte gi un̰je ɗo *Meennaw ta Buŋdi, taaɓinte sa sawa, ho iŋ taaɓin-at oki, gi subira di. Ŋu obintu daŋaayne ɗo kiɗ kaak ŋu koliy Patmoos ɗatik barrer. Ŋu obintu ɗo saan ta nu gaara kaaw ta Buŋdi ho nu kaawa seen ta Iisa Masi. 10 Ƴiriy rakki ta dumaasdi, Ruwwin ta Buŋdi asintu miin tak ho nu dora maan aaror ar gaaƴ ta gemor. Ta dora raɗa ar perne ‛perne’ : Werin daarin̰, ŋu kolaat a ‛parna’. 11 aman : « Maan kaak ki taliy-aŋ, ic maktumne ho siirig atta. Kar n̰aamit maktumne-at ɗo Eglizna kuuk peesira : Egliz ka Epeez, ka Ismiirn, ka Pergam, ka Tiyaatiir, ka Sardees, ka Piladelpi, ho iŋ ka Lawodiise. »
12 Min nu doriit kaaw-at, nu newsitu naa talin gaaƴ taat kaawaadu-ata. Ɗo wer-ak, nu taltu lampin peesira ku daabner. 13 Kar ɗatik lampinar-ak gay, gin waan ar gemo. Ŋa is batko ho ɗo goŋgumoy gay, ŋa ɗuun karrab ka daabner. 14 Kaay gay sopir portik kar ar n̰irn̰e ho odinay sa gizig ar ubal. 15 Asin̰ji gay, ar hadinne kaak mirgiti ho gaaƴay oki ar baal kaak asa gidi-gidi-gidi. 16 Gem-ak ob kaalin peesira ɗo pisin̰ji kaak meeda. *Seepiney biŋkay seer paaɗ n̰ata-ta-ta amila min ɗo biy. Kar wijeeney gay, irn̰a wic-wic ar pato.
17 Wiktin taat nu taliiga, nu galtu ɗo uŋji ar gem kaak mate. Kar ŋaar gay diyiiduug pisin̰ji ka meeda ɗo kaar, kar ŋa kaawiidu aman : « Dak ginenno kolaw. Ŋa nun kaak awalle ho kaak ba aaro. 18 Nun kaak goy mento. Nu mattu kar diŋ gay nu goy mento elgin iŋ elgina. Nu gedirtit ɗo muuti ho ba ool sa, nun di kaati. 19 Diŋ di siirig okin̰co, gamin kuuk ki taltu, ŋuur kuuk goy diŋka iŋ kuuk yaa ase neginda. 20 Naan̰ gaare kat baaco ta kaalin ku peesir kuuk ki taltu ɗo meedar ho iŋ lampin ku peesir ku daabner. Kaalin kuuk peesir-ak, ŋuur ɗubal ku Buŋdi ku Eglizna kuuk peesira. Lampin kuuk peesir-ak gay, ŋuur Eglizna kuuk peesira. »

*1:7 ‛uca’ : Werin daarin̰, ŋu kolaag a ‛goci’.

1:8 ‛Alpa ho Omega’ : Iŋ kaaw ta Grek, ŋu garti kuuk ŋu siiriyo (maan kaak ŋu koliy ‛alphabet’). ‛Alpa’ ta garta taat awalle ar ‛A’ iŋ nassarin̰ca ho ‛omega’ gay taat gaasuwa ar ‛Z’.

1:10 ‛perne’ : Werin daarin̰, ŋu kolaat a ‛parna’.