'Sëëdhɛ ‑blɛɛsü 'ö
1 Zan
‑ya bɔ ‑bhɛa Atanna ‑dhɛ ‑mɛ ‑nu ‑dhɛ
1
'Sëëdhɛ ya‑ bɔ ‑gɛn
'Sëëdhɛ ya yi‑ ‑bɔ ka ‑dhɛ 'mɛ 'ö ‑tosɛa ‑kë ‑bha ‑wʋ 'ka, yö 'ö gun kö pë "ʋʋ pë 'bha 'yaa 'dhö kö yö ‑zë ‑yö ‑dhö bha ꞊në‑ ‑wɔn 'gü, Kë "dhʋ̈ kö 'ka‑ dɔ. Yi 'ö 'yi 'sëëdhɛ bɔ sië ka ‑dhɛ "dhʋ̈ bha yi ‑zë yi kë‑ ‑wʋ ‑ma yi "tʋ 'ka, 'ö yi "yanga ꞊plɛ ‑ya yö, 'ö 'yi‑ ‑ga, 'ö yi ‑kɔ ‑yö zun‑ ‑bha. 'Mɛ 'ö bha ꞊në 'ö 'mɛ 'ö Atanna ‑wʋ 'ö ꞊sii 'ö 'yaa yën ‑a ‑da mɛ 'gü ‑a 'ka. ꞊Sii 'ö "dhʋ̈ bha ꞊dhɛ 'ö ‑wo "yɛa‑, yi ‑zë yi "yanga ꞊plɛ ‑yö kë ‑kpan ‑bha, 'wɔn 'ö‑ ‑wɔn 'gü 'yö 'yi‑ ‑dhiang zë ka ‑dhɛ bha 'yö bha. Yö 'ö bha ꞊në gun ꞊sii 'ö 'yaa yën 'ö gun kwa Dë Atanna "piʋ̈ 'ö nu ö ‑dɩ ‑zɔn kwa ‑dhɛ ‑a 'ka. Mɛ do 'yi‑ yö 'ö 'yi‑ ‑wʋ ma bha ꞊në 'yi‑ ‑dhiang zë sië kaa ‑dɩ 'pö ka ‑dhɛ, kë "dhʋ̈ kö yii‑ Atanna waa‑ Gbö Yesu Klisi ‑nu yi ‑bha ‑mlɛɛ 'ö‑ "dʋng 'dhö dɔ sië bha 'ka ‑da 'gü 'pö yi "piʋ̈. 'Wɔn ‑nu bha yi‑ 'sëëdhɛ ‑bɔ ka ‑dhɛ "dhʋ̈ kö kwa ‑bha zuëniidadhe "dhiʋ̈ ꞊në ‑yö pa.
Atanna ‑bha ‑kë ‑dhɛpuudhɛ 'ka ‑sü ‑dhiang 'ö Zan ‑ya zë
‑Wʋ 'yi‑ ma Yesu Klisi ‑ta 'yi‑ pö sië ka ‑dhɛ bha ‑kaa ‑ga 'ö ya. Yö ‑mü ꞊dhɛ Atanna bha ‑yö "puu "slʋ̈ʋ̈slʋ̈ 'ka ö këwɔn ꞊gban 'gü, pö 'aa ‑ya këwɔn 'bha ‑bha 'bha ‑bha. ‑A kë "dhʋ̈ ‑sü bha‑ 'gü, ꞊ya kë ꞊dhɛ 'kwa‑ pö ꞊dhɛ kwɛng‑ ‑nu kwa ‑kɔ ‑yö 'ko ꞊kwɛng "kɛɛ kö pö ‑yö kwa këwɔn ‑nu ‑zë ‑bha ‑kpɛawo, kö ꞊sua ‑në 'kwa‑ ‑kë. Kö 'kwaa tɛan‑ ‑zian ‑ta tongtongdhö. "Kɛɛ ꞊ya kë ꞊dhɛ kwaa‑ ‑tosɛa bha pö 'yii kë‑ ‑bha ꞊dhɛ ‑kɔ 'ö‑ ‑bha 'dhö‑ 'ka ‑a 'dhö, kö kwa ‑kɔ ‑yö 'ko ꞊kwɛng ꞊dedewo tɛan‑ 'ka. Yö ꞊në ꞊ya kë "dhʋ̈ 'pö 'yö‑ Gbö Yesu Klisi ꞊yɔɔn 'ö ꞊wɛnng kwa ‑wɔn 'gü bha 'ö kwaa‑ 'wɔn yaa ꞊gban "pɛpɛ bho kwa ‑bha.
꞊Ya kë ꞊dhɛ 'kwa‑ pö kwa ‑dɩ ‑dhɛ ꞊dhɛ ꞊sɔng 'yaa kwa ‑bha, kö "kpënng‑ ꞊në 'kwa‑ kë sië kwa ‑dɩ ‑gɔ. Kö tɛanwɔn 'yaa kwa "piʋ̈. "Kɛɛ ꞊ya kë ꞊dhɛ 'kwa kwaa‑ 'wɔn yaa ‑nu pö Atanna ‑dhɛ, kwa ‑mɔɔ ‑bha 'kwa kwa ‑zʋ gɔn‑ ‑dhɛ ꞊dhɛ ‑yö ‑dho kwaa‑ 'wɔn yaa ‑nu bha‑ ‑nu ‑mawɔn 'to, 'ö kwa ‑zu 'ö kwa ‑kë "slʋ̈ʋ̈slʋ̈ ‑a "yan 'gü. ‑A ‑gɛn ‑mü ꞊dhɛ pö 'aa ‑ya ‑a këwɔn ‑nu ‑bha, "ɛɛn 'yaa ‑wʋ ꞊plɛ 'pö. 10 ꞊Ya kë ꞊dhɛ 'kwa‑ pö ꞊dhɛ ꞊sɔng 'yaa kwa ‑bha, kö 'kwa Atanna kë ꞊suakëmɛ 'ka, ‑a ‑gɛn ‑mü ꞊dhɛ yö ‑zë ‑ya ‑pö mɛ 'bha 'yaa 'dhö kö ꞊sɔng 'ya 'dho kë‑ ‑bha "kɛɛ 'sa ꞊ya kë "dhʋ̈ kö‑ ‑wʋ 'yaa kwa "tʋʋdhö ꞊naa bha.