'Sëëdhɛ ‑blɛɛsü 'ö Pɔdhö ‑ya bɔ
Atanna ‑bha 'kɔdhigümɛ ‑nu 'wo
1 Tesadhonikö
‑pö 'gü ‑a ‑nu ‑dhɛ
1
꞊Tuabhonaɔ
'Mɛ 'ka Atanna ‑bha 'kɔdhigümɛ ‑nu 'ka Tesadhonikö ‑pö 'gü, 'ö 'ka kwa Dë bha waa‑ kwa Dëmɛ Yesu Klisi ‑bha zian ‑ta, mang Pɔdhö ‑mɛ 'dhö, Sidhivɛn 'dhö, Timote 'dhö, yi ꞊në 'yi 'sëëdhɛ ya‑ bɔ ka ‑dhɛ. Yi ‑bhɛa ‑dhɛ kö ‑yö ka gba ö ‑bha ‑gasitɛ waa‑ zuëwaanusü 'ka.
'Yi bhɛa" sië Atanna ‑dhɛ, yi ‑zʋ 'yaa bhɔ ka 'ka tongtongdhö. Yi‑ nuɛ" ‑bho ka ‑wɔn 'gü yi ꞊gban "pɛpɛ 'ka. 'Dhang ‑bho "dhiʋ̈ ‑sü 'ö ka ‑gɔ 'ö 'ka‑ 'gü ‑yë kë sië‑ ‑dhɛ ‑kpɛawo bha yi ‑zʋ 'yaa bhɔ‑ 'ka. Yi‑ 'wɔn ‑dɔ ꞊dhɛ Atanna ‑dhɔ ‑yö ka ‑kë ‑kɔ ꞊gban ‑kɔ ꞊gban 'gü, yö ꞊në‑ ‑wɔn 'gü, 'yö 'ka sëë bho sië‑ ‑dhɛ "dhʋ̈ bha, yi‑ 'wɔn ‑dɔ kwa Dë Atanna wëëdhö ꞊dhɛ kwa Dëmɛ Yesu Klisi ‑dhɔ ‑yö ka ‑kë "pɛɛpɛdhö 'pö, ꞊dhɛ ka "yan ‑ya nu ‑sü ‑gɔ 'kpakpadhö. Yö ꞊në‑ ‑wɔn 'gü, 'yö yi ‑zʋ 'yaa bhɔ ka ‑wɔn 'ka, 'yö 'yi Atanna nuɛ" bho ka ‑wɔn 'gü ‑kpɛawo. Yi 'dhang ‑bho "dhiʋ̈, yi dheebhang ‑nu, ꞊dhɛ Atanna yöö ꞊dede ꞊në ka ‑dhɔ ‑ya ‑kë 'yö ka sü 'ö ka ‑ya ö ‑bha ‑ya 'gü. ‑A 'klɔɔ‑ ‑mü ꞊dhɛ ‑a ‑bha 'wɔn ‑taɔng ‑së 'yi‑ pö ka ‑dhɛ bha 'yii‑ pö yi "dhi "wɛɛwɛɛ. "Kɛɛ ‑a ‑bha 'Nii‑ ꞊dede ‑yö yi ‑ta ‑kun, 'ö 'yi‑ ‑dhiang zë ka ‑dhɛ faan 'ö go Atanna yöö ꞊dede ‑a 'gü bha‑ 'ka, kö yi 'dhang bho ‑sü ‑ya "dhiʋ̈ 'kpakpadhö 'pö ꞊dhɛ 'wɔn 'yi‑ pö sië ka ‑dhɛ bha 'yaa ꞊sua 'ka. Gun 'yi‑ wo ka kpö 'gü mü bha, ‑tosɛa kë ‑kɔ 'yi‑ ‑kë 'ka, kë "dhʋ̈ kö‑ ꞊trɔɔn 'yö kë ka ‑bha kaa ꞊dede ka‑ ‑dɔ. Yö ꞊në‑ ‑wɔn 'gü, 'yö "ta ‑kɔ 'ka‑ ‑dhɛ yö yi ‑gɔ, 'ö kwa Dëmɛ "ta ‑kɔ 'ka bha, 'yö 'ka‑ wo sië bha. Yö ꞊në‑ ‑wɔn 'gü 'zü, 'yö ka ‑bha 'dhang ‑bho Atanna ‑wʋ "dhiʋ̈ ‑sü kö ‑wo ka ‑wëë ‑kë "dhiʋ̈ bho sië bha‑ ꞊gban waa‑ ‑bha ‑bha, 'yö 'ka‑ ‑wʋ kun ꞊niidadhe ꞊dede 'ö go ‑a ‑bha 'Nii‑ "slʋ̈ʋ̈slʋ̈ 'gü ‑a 'ka. Yö ꞊në‑ ‑wɔn 'gü 'pö, 'yö mɛ "pɛpɛ 'wo 'dhang ‑bho kwa Dëmɛ "dhiʋ̈ ‑mɛ 'ka ꞊dɛɛ ka ‑bha Maseduanö ‑sɛ bha waa‑ Akai ‑sɛ ‑nu 'gü, 'wo ka ꞊në ka ‑gɛn ‑ga sië, 'yö 'wo "ta ‑kɔ sü ka ‑bha ‑bha bha. ‑A pö 'a‑ wo "dhʋ̈ bha‑ ‑gɛn ‑mü ꞊dhɛ kwa Dëmɛ ‑bha naɔ ‑së bha 'mɛ 'ka bha ꞊në 'ka‑ sa, 'yö Maseduanö ‑mɛ ‑nu ‑wa ꞊slɔɔ waa‑ Akai ‑mɛ ‑nu 'dhö, "kɛɛ 'yii 'to ‑zian wo‑ 'dhɛ 'kö bha yöö do‑ bha. Ka ‑bha 'dhang ‑bho Atanna "dhiʋ̈ ‑sü ꞊dede bha ꞊në‑ ‑taɔng ‑yö ꞊mɔɔ ‑dhɛ ꞊gban "pɛpɛ 'gü, 'yö‑ ‑dhiang zë ‑kɔ 'bha ‑zian 'yaa 'dhö yi ‑gɔ 'zü. 9-10 ‑A ‑gɛn ‑mü ꞊dhɛ ‑kɔ ‑ya yi ‑dhɛng ‑bha ‑kɔ 'ka‑ ‑ya 'ka kö 'ya nu ka ‑gɔ "sɛ 'gü mü bha waa‑ ‑kɔ 'ka 'dhang bho‑ 'ka Atanna "dhiʋ̈, 'ö 'ka ka ꞊taa zun‑ 'ka ‑dhɔkëpë ꞊gban "pɛpɛ suu ‑gɔ 'ö 'ka Atanna "yaandhe ꞊dede 'ö‑ ‑wɔn 'yaa ꞊sua 'ka ‑a ‑dhɔkë, ‑kɔ 'ka ‑ya ‑sü 'ka‑ 'ka ‑a Gbö 'ö‑ bho ga 'gü, 'ö ꞊ya 'dho dhang‑ 'gü 'ö nu sië, Yesu 'ö kwa dha‑ ‑bha ‑mawɔnsiödhe 'ö nu sië ‑dhɛkpaɔ dhia" 'gü ‑a ‑gɔ bha‑ nu ‑sü ‑gɔ ꞊niida 'ka bha mɛ ꞊gban "pɛpɛ ‑wa ‑dhiang ‑zë.