2 Zan
‑bha 'sëëdhɛ ꞊plɛ ‑naa 'ö‑ ‑kë
1
Mang Zan ‑mɛ 'a ‑kë Atanna ‑bha 'kɔdhigümɛ ‑nu "dhiʋ̈ziöwomɛ ‑nu bha‑ mɛ zii do 'ka bha ma ꞊në 'a 'sëëdhɛ ya‑ bɔ, bhii dhebhɔ 'ö Atanna ‑yö i ‑ya bha kaa‑ i bhang ‑nu ka ‑dhɛ ka ‑dhɔ ‑bha. Ka ‑dhɔ ꞊dede ꞊në n ‑kë. 'Sa kö ‑yö kë ꞊dhɛ ka ‑dhɔ ‑yö mang do ꞊në n ‑kë "dhʋ̈ 'yaa ‑mü. Mɛ "pɛpɛ 'wo tɛanwɔn dɔ bha ka ‑dhɔ ‑ya ‑nu ꞊gban ‑kë ꞊dhɛ n 'dhö. ‑A 'klɔɔ‑ ‑mü ꞊dhɛ tɛanwɔn bha ‑yö kwa 'gü, ‑yö ‑dho 'to kwa "piʋ̈ ‑kpɛawo.
Kö kwa Dë Atanna waa‑ ö Gbö Yesu Klisi 'ö 'dhö kwa ‑wëë ‑ya ‑nu kë, kö ‑wo ‑gasitɛ kë kwa ‑dhɛ, kö kwa zuë" ‑yö 'waanu, "kɛɛ kö ‑yö kë kwa ‑dhɛ "dhʋ̈ tɛanwɔn 'ö bha waa‑ ‑dhɔ ‑a ‑nu 'gü bha 'aa ‑yö kë!
꞊Dhɛ 'a‑ 'wɔn dɔ ꞊dhɛ i bhang ‑nu bha‑ mɛ 'bha ‑nu ‑wo "ta 'sü sië tɛanwɔn "gblʋʋ ‑ta ꞊dhɛ ‑kɔ 'ö kwa Dë Atanna ‑ya ‑dhio dɔ‑ 'ka kwa ‑ta ‑a 'dhö, ‑a "dhia‑ kë ‑ma n 'gü ꞊dedewo.
'Sëëdhɛ ya‑ bɔ 'a‑ wo sië i ‑dhɛ bha‑ 'klɔɔ‑ ‑mü ꞊dhɛ kö kwa ‑dhɔ ‑yö kwa 'ko kë. Kwa ‑dhɔ ‑bha kwa 'ko kë ‑sü bha 'yii kë ‑dhio ‑dee 'ka kö 'a‑ dɔ i ‑ta. ‑Dhio do 'wo dɔ kwa ‑ta 'wɔn ya‑ zü bho "tʋ̈ng 'gü bha yö ‑mü. ‑Dhɔ 'ö "dhʋ̈ bha‑ kë ‑kɔ ‑mü ꞊dhɛ kö 'kwa ‑dhio 'ö Atanna ‑ya dɔ kwa ‑ta bha‑ ‑ya ꞊bhlëë 'gü, kö 'kwa‑ 'gü ‑ta 'sü. ‑Dhio 'ö 'ka dho‑ 'gü ‑ta 'sü ꞊dhɛ ‑kɔ 'wo ka ꞊klang ‑kë 'ka ‑a zü bho ‑yi 'ka ‑a 'dhö "dhʋ̈ bha 'yö ‑mü ꞊dhɛ kö ka ‑dhɔ ꞊në ‑yö ka 'ko kë.
‑A pö 'a‑ wo "dhʋ̈ bha‑ 'klɔɔ‑ ‑mü ꞊dhɛ ꞊suakëmɛ ‑nu ꞊wa kë 'gbɛ ꞊dɛɛ "kpʋng ꞊taa. 'Mɛ 'wo "dhʋ̈ bha ꞊në 'waa 'dhang bho‑ "dhiʋ̈ ꞊dhɛ Yesu Klisi bha ‑yö kë ‑kë mɛ "bhɩɩ‑ 'ka 'ö 'wo‑ ‑dhiang ‑nu ꞊gban zë bha. 'Mɛ 'ö "dhʋ̈ bha kö mɛ ‑bho Atanna ‑bha ziantamɛ, "ɛɛn Klisi 'yaɔ‑ 'wo ‑wɩ 'ka bha 'yö bha.
‑A ‑kë "dhʋ̈ ‑sü bha‑ 'gü, ‑ka ka ‑dɩ 'kun ‑së kö yë 'ka‑ ‑kë bha 'ka 'dho‑ kë "wɛɛwɛɛ, "kɛɛ kö‑ ꞊trɔɔn 'ö ꞊mɔɔ‑ ‑bha ꞊në 'ka‑ ꞊slɔɔ.
Mɛ "ʋʋ mɛ 'ö 'yii 'to 'wɔn ‑nu 'ö Klisi ‑yö kwa ꞊klang ‑kë 'ka bha‑ "gblʋʋ ‑ta 'ö ö ‑bha dɔ‑ "dhiʋ̈, kö Atanna 'yaa‑ ‑mɛ zuë" 'gü tongtongdhö. "Kɛɛ 'mɛ 'ö to‑ "gblʋʋ bha‑ ‑ta, kö Atanna waa‑ ö Gbö ‑wa ‑mɛ ‑gɔ. 10 Mɛ "ʋʋ mɛ 'ö nu Atanna ‑dhɔkë ‑kɔ "wɛɛ bha ‑dhiang zë ka ‑dhɛ kö 'yii kë Klisi ‑bha 'wo ka ꞊draan‑ ‑bha bha‑ 'ka, 'ka 'dho‑ ‑mɛ ꞊tua ‑zian bho kö yöö 'to‑ ꞊yëë bho ‑sü ꞊në‑ bha. 11 ‑A ‑gɛn ‑mü ꞊dhɛ 'mɛ 'ö‑ ‑mɛ ꞊tua bho kö ꞊ya ‑da ‑a këwɔn yaya ‑nu bha‑ 'gü ꞊naa bha.
12 Dhiang 'gbɛ ‑yö n ‑gɔ kö 'a‑ zë 'nu ka ‑dhɛ 'sëëdhɛ ya‑ 'gü, "kɛɛ 'mii 'dho‑ ꞊gban ‑bɛn zë. ‑A ‑gɛn ‑mü ꞊dhɛ ‑yö n "piʋ̈ ꞊dhɛ mang ꞊dede ꞊në 'a "ta kö 'a zun ka ‑dhɛ 'gü kö 'a‑ zë ka ‑dhɛ, kë "dhʋ̈ kö kwa ‑bha ꞊niidadhe bha‑ "dhiʋ̈ ‑yö pa.
13 ꞊Ya 'go yö ‑zë 'gü, i dheebhang ‑dhebhɔ 'ö Atanna ꞊yaa‑ 'sü 'pö ö ‑bha 'ka bha‑ bhang ‑nu ꞊wa ka ꞊tua bho 'gbɛ.