Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu këwɔn ‑nu
1
'Nii‑ "slʋ̈ʋ̈slʋ̈ "plüün ‑bho Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu ‑dhɛ ‑kɔ
Teofidhö, n dheebhang ꞊bhlëësü, ma 'sëëdhɛ ‑blɛɛsü 'a‑ ‑bɛn zë bha, 'wɔn 'ö ‑gban pë "pɛpɛ 'ö Yesu ‑ya ‑kë waa‑ pë ‑nu 'ö mɛ ‑nu ꞊draan‑ ‑bha 'ö go‑ 'ka‑ ‑bha yë zü bho ‑sü ‑bha 'ö dho 'ö zun‑ 'ka ‑dhɛkpaɔyi 'ö Atanna ‑ya ꞊wlü 'ö dho‑ 'ka dhang‑ 'gü ‑a ‑bha bha, a kë‑ ꞊gban "pɛpɛ ‑gɛn ‑dɔ ‑a 'gü. "Sanni ‑yö 'dho dhang‑ 'gü, ‑yö ö ‑wʋ ‑kpɔ mɛ ‑nu 'ö‑ ‑nu sü ö ‑bha bɔmɛ ‑nu 'ka "kpʋng ꞊taa yö bha‑ ‑nu ‑bha 'Nii‑ "slʋ̈ʋ̈slʋ̈ ‑bha 'gügbɩɩdhɛ 'ka. ꞊Dhɛ 'ö ꞊ya 'go ga 'gü, ‑yö ö ‑dɩ ‑zɔn ‑nu ‑dhɛ ‑gɛn ‑yan 'gbɛ ꞊dede 'ka ‑dhɛkpaɔyi ‑kaɔng ‑yiisiö 'ka 'yö‑ ‑zɔn ‑nu ‑dhɛ ꞊dhɛ 'ö "yaan. ‑Wo wo "yan ‑kpan ‑bha 'pö 'ö 'wɔn 'ö ‑gban Atanna ‑bha ‑gblüdëdhɛ ‑bha 'ö‑ pö‑ ‑nu ‑dhɛ.
Yi do 'ka kö waa‑ ‑bha ꞊klangdhiʋ̈ ‑nu bha ‑wo pë ‑bhö sië ‑dhɛ do 'gü, 'yö‑ pö‑ ‑nu ‑dhɛ 'ö‑ pö: «'Ka 'dho bhɔ Zedhizadhɛmö ‑dhɛ 'ka taa‑ ꞊gblɛɛn ꞊kö, ‑ka ka "yan 'to 'Nii‑ "slʋ̈ʋ̈slʋ̈ 'ö n Dë ‑ya "plüün bho ka ‑dhɛ, 'a‑ ‑dhiang zë ka ‑dhɛ bha‑ ‑gɔ! ‑A ‑gɛn ‑mü ꞊dhɛ Zan ‑zë ‑yö mɛ ‑nu ‑zu "yi ꞊në‑ 'ka, "kɛɛ ka ‑zë ‑a yi 'yaa ꞊gblɛɛn 'zü kö Atanna ‑yö ka pa 'Nii‑ "slʋ̈ʋ̈slʋ̈ 'ka.
Yesu ‑dho dhang‑ 'gü ‑kɔ
Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu 'ö wɛng‑ ‑nu 'wo gun ‑dhɛ do 'gü bha, 'wo‑ dhɛɛ" kpɔ 'wo‑ pö: «Yi Dëmɛ, i‑ ‑pö ‑a yi ꞊ya ‑loo kö 'i Izraɛdhö ‑mɛ ‑nu bho ꞊dhuëngdhɛ 'gü (Wlɔmö ‑mɛ ‑nu ‑gɔ) kö ‑wo ‑ya wo ‑dɩ 'flëë‑ 'gü 'zü ‑deewo ‑ee?» 'Yö Yesu ‑ya ‑yɔ bɔ‑ ‑nu ‑gɔ 'ö‑ pö: «‑Abin! ‑A ‑dhɛ 'yaa‑ ‑bha kö yi ‑nu waa‑ "tʋ̈ng ‑nu ('wo ‑gban 'wɔn ‑nu bha‑ ‑bha) 'ö n Dë ‑ya ‑ya ö ‑bha ‑gblüdëdhɛ 'gü ‑wʋ 'ka bha 'ka‑ ‑nu dɔ. "Kɛɛ (‑a 'dhɛ ka ‑mawɔn 'dhö‑ ‑bha kö 'ka‑ dɔ yö ‑mü ꞊dhɛ:) 'Nii‑ "slʋ̈ʋ̈slʋ̈ ‑dho lɔɔ‑ ka ‑ta 'ö Atanna ‑yö 'gügbɩɩdhɛ nu ka ‑dhɛ. Yö ꞊në ꞊ya kë "dhʋ̈ 'yö 'wɔn 'ö ‑gban n ‑bha 'ka dho kë‑ pö ‑mɛ 'ka 'mɛ 'wo Zedhizadhɛmö pö 'gü ‑dhɛ ‑nu oo, Zude ‑sɛ 'gü ‑dhɛ ‑todhʋ̈sü waa‑ Samadhi ‑dhɛ ‑nu 'gü ‑a ‑nu ‑dhɛ 'ö dho "dhʋ̈ 'ö zun‑ 'ka "sɛ "dhiʋ̈todhɛ 'gü.»
꞊Dhɛ 'ö ꞊ya 'wɔn ‑nu bha‑ pö "dhʋ̈ 'dɔɔndhö 'ö ꞊ya ö bo, 'yö ꞊wlü Atanna ‑bha 'gügbɩɩdhɛ 'ka 'yö dho dhang‑ 'gü, 'yö dho "dhʋ̈ 'ö ‑da dha 'kpong‑ 'gü, 'yö dha 'kpong‑ ‑yö kpa‑ ‑ta ‑a ‑nu "yan "dhiʋ̈ mü.
10 ‑A ‑nu "yan‑ ‑to Yesu ꞊keng‑ zian 'ö 'dho sië‑ 'ka dhang‑ 'gü bha‑ 'ka, 'wo dho ‑dhɛ ‑ga kö gɔɔn‑ ‑nu ꞊plɛ 'ö sɔ "puu 'dhö‑ ‑nu ‑bha (Atanna ‑bha "kië ‑nu bha) kö ‑wo dɔ sië‑ ‑nu "sɔɔ mü. 11 'Yö gɔɔn‑ ‑nu ꞊plɛ bha 'wo‑ pö‑ ‑nu ‑dhɛ: «Gadhidhe ‑mɛ ‑nu 'ka ya, ‑më 'ö ‑kë 'yö 'ka ‑dhɛ ‑ga dhang‑ 'gü zuudhö "dhʋ̈? Yesu do 'ö 'go sië ka kpö 'gü 'ö dho dhang‑ 'gü bha, ‑yö ‑dho ö yee kë 'zü 'ö nu ꞊dhɛ ‑kɔ do 'ka‑ yö‑ 'ka kö ‑yö 'dho sië bha‑ 'dhö.
Mɛ ‑dɔ Zuda "gblʋʋ 'gü ‑kɔ
12 ꞊Dhɛ 'ö ꞊ya kë "dhʋ̈ 'yö Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu bha 'wo go ‑tɔn 'wo‑ ‑dhɛ Odhivie ‑tɔn 'ö Zedhizadhɛmö ‑dhɛ "sɔɔ bha‑ ꞊gbin‑, 'yö 'wo wo yee ‑kë 'wo dho Zedhizadhɛmö 'plöö. ‑Go Zedhizadhɛmö 'plöö kö 'i dho Odhivie ‑tɔn ꞊gbin‑ ‑yö ‑mɔɔ "kidhʋng do ‑nu "sinma ‑bha. 13 ꞊Dhɛ 'ö ꞊wa ‑loo Zedhizadhɛmö, 'yö 'wo dho 'kɔdhi 'wo gun‑ 'gü 'kɔ ‑ta "dhʋ̈ng 'gü bha‑ 'gü. 'Mɛ 'wo gun mü bha ‑wa mɛ do ‑dhɛ Piɛdhö, 'yö 'wo‑ mɛ do 'bha ‑dhɛ Zan, 'yö Zakö, Andre, Fidhipö, Toma, Batedhemi, Matiö, Zakö 'ö ‑kë Adhöfe gbö 'ka, 'yö Simɔ, 'wo‑ 'tɔ kpɔ 'wo‑ ‑dhɛ "yangüsiʋ̈mɛ bha waa‑ Zudë 'ö ‑kë Zakö gbö 'ka 'pö. 14 'Mɛ 'wo bha‑ ‑nu ‑wʋ ‑gun do 'ö 'wo ‑yɛa do 'gü 'wo ꞊bhɛa ‑kpɛawo, waa‑ dhebhɔ 'bha ‑nu waa‑ Yesu dhe Madhi waa‑ dheebhang ‑nu 'dhö.
15 Yi do 'ka kö 'dhang ‑bho Yesu "dhiʋ̈ ‑mɛ ‑nu 'wo dho ꞊mɔɔ mɛ këng do ö ‑kɔ ꞊plɛ ‑nu ‑bha bha ‑wo ‑dhɛ do 'gü, 'yö Piɛdhö ‑yö ꞊wlü‑ ‑nu ꞊gban wëëdhö mü 'ö‑ pö‑ ‑nu ‑dhɛ: 16 «N dheebhang ‑nu, ‑yö ‑së kö 'pë 'ö Atanna ‑bha 'Nii‑ ‑ya pö yi 'bha 'ka Davi "dhi 'ö ‑bɛn zë ‑sü 'ka‑ ‑bha 'sëëdhɛ 'gü, 'ö ‑gban Zuda 'ö zian bho 'mɛ 'wo Yesu kun ‑a ‑nu 'ka ‑a ‑bha bha ‑yö kë. 17 Zuda bha ‑yö ‑kë 'mɛ 'kwa gun Yesu ꞊keng‑ bha‑ mɛ do 'ka, yë 'kwa‑ ‑kë bha‑ ‑bha ‑gun 'pö.
18 'Wëëga 'ö ‑kë ‑a mɛ zë ꞊saa 'ka bha 'yö 'bhlaadhɛ do dhɔ‑ 'ka. ꞊Dhɛ 'ö ꞊ya kë "dhʋ̈, 'yö dho ö ‑gɔ 'bhlaadhɛ bha‑ 'gü 'yö‑ ‑pö mü 'ö wü, 'yö‑ gblëën‑ ꞊gban 'wo ‑pɛn 'do 'do, 'yö ga. 19 'Mɛ 'wo Zedhizadhɛmö ‑pö ya‑ 'gü ‑a ‑nu ꞊gban "pɛpɛ ‑wo kë 'wɔn bha‑ ma, 'yö‑ ‑wɔn 'gü 'yö 'wo 'bhlaadhɛ bha‑ ‑dhɛ wo ‑wʋ 'gü Akɛdama (꞊waa‑ pö "dhʋ̈ kö ‑wa ‑pö 'bhlaadhɛ 'ö mɛ ꞊yɔɔn ‑yö ꞊wɛnng‑ 'gü). 20 'Wɔn 'ö ‑gban Zuda ‑bha bha ‑yö ‑bɛn zë ‑sü 'ka "Tan 'sëëdhɛ ('wo‑ Somö kë bha‑) 'gü 'nu yi 'bha 'ka ꞊dhɛ:
«Mɛ 'bha ‑bha ‑wɔn 'ya 'dho zun‑ ‑bha 'kɔ ‑bha,
mɛ 'bha 'ya 'dho ‑ya 'gü.»
'Yö ‑bɛn zë ‑sü 'ka 'zü ꞊dhɛ:
«Mɛ do 'bha ‑yö dɔ‑ "gblʋʋ 'gü».
21-22 ꞊Dhɛ 'ö "dhʋ̈ mɛ do ‑yö ‑da yi "piʋ̈ kö ‑yö kë kwa Dëmɛ Yesu ‑bha ‑go ga 'gü ‑sü bha‑ "sɛɛ‑ 'ka 'pö. Mɛ 'ö "dhʋ̈ bha ‑yö kë 'mɛ 'ö gun 'mɛ 'ö 'kwa gun kwa Dëmɛ Yesu ꞊keng‑ "tʋ̈ng "pɛpɛ 'ö‑ ‑kë, 'ö bɔ‑ 'ka "sɛ ‑nu 'gü 'ö go‑ 'ka yi 'ö Zan ‑ya ‑zu 'ka bha‑ ‑bha 'ö dho 'ö zun‑ 'ka yi 'ö go‑ 'ka kwa kpö 'gü, 'ö Atanna ‑ya ꞊wlü 'ö dho‑ 'ka dhang‑ 'gü ‑a ‑bha bha‑ mɛ do ꞊në‑ 'ka.
23 ꞊Dhɛ 'ö ꞊ya kë "dhʋ̈ 'yö 'wo mɛ ꞊plɛ 'tɔ sü, mɛ 'wo bha ‑wa mɛ do ‑dhɛ Zosɛfu 'wo‑ ‑dhɛ Baazabasö, 'yö 'wo‑ 'tɔ kpɔ Zutusö, waa‑ Matiasö. 24 'Yö 'wo ꞊bhɛa kwa Dëmɛ ‑dhɛ 'wo‑ pö: «Yi Dëmɛ, bhi 'ö 'i mɛ ꞊gban "pɛpɛ zuëga dɔ, mɛ ꞊plɛ 'wo ya‑ mɛ 'dhɛ 'i i ‑kɔ ‑yɛ ‑bha ‑a ‑zɔn yi ‑dhɛ 25 kö ‑yö kë Zuda "yɔɔ 'gü 'ka! ‑A ‑gɛn ‑mü ꞊dhɛ Zuda ‑yö kë ‑go ö ‑bha yë 'ö ‑kë i ‑bha "ta 'sü ‑yë 'ka bha‑ 'gü 'yö dho ‑dhɛ 'ö‑ ꞊mɔɔ bha‑ 'gü. 26 ꞊Dhɛ ꞊wa bhɛa" ꞊dhɛ ‑kɔ bha‑ 'dhö 'yö 'wo zë "kpʋ̈ü ‑kë, 'yö to Matiasö ‑bha ‑bha, 'yö ‑da Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu ‑kaɔng do ga do bha‑ ‑nu "piʋ̈.