'Sëëdhɛ 'ö Pɔdhö ‑ya bɔ
Atanna ‑bha mɛ ‑nu 'wo
Kodhɔsö
‑pö 'gü ‑a ‑nu ‑dhɛ
1
꞊Tuabhonaɔ
Mang Pɔdhö ‑mɛ 'ö ‑dhi Atanna ꞊në‑ ‑dhɛ 'yö n ‑ya Yesu Klisi ‑bha bɔmɛ 'ka bha yaa‑ Timote 'ö kwɛng‑ ‑nu ꞊gban 'kwa dheebhang do 'ka Yesu ‑bha zian ‑ta bha ꞊në 'yi 'sëëdhɛ ya‑ ‑bɛn zë.
Yi 'sëëdhɛ ya‑ ‑bɛn ‑zë kö 'yi‑ bɔ 'mɛ 'ka yi dheebhang ‑nu 'ka 'ö 'ka ‑ya ‑sü 'ka ‑dɩ ‑wɔn "dhiʋ̈ Klisi ‑bha 'ka, 'ö 'ka ‑kplü ‑sü 'ka‑ ‑bha kpɛnngkpɛnngdhö Kodhɔsö ‑pö 'gü bha ꞊në‑ ka ‑dhɛ. Yi‑ ‑dhɛ Atanna ‑gɔ kö ‑yö ö ‑bha ‑gasitɛ waa‑ ‑bha zuëwaanusü bha‑ nu ka ‑dhɛ ‑kpɛawo.
Bhɛa" 'ö Pɔdhö waa‑ Timote ‑wa wo
waa‑ Atanna nuɛ" 'wo‑ bho Kodhɔsö ‑mɛ ‑nu ‑wɔn 'gü ‑a ‑dhiang 'ö‑ zë
'Yi bhɛa" sië Atanna ‑dhɛ ka ‑wɔn 'gü, yö 'ö ‑kë kwa Dëmɛ Yesu Klisi Dë 'ka bha yi‑ nuɛ" bho ‑kpɛawo. ‑A ‑gɛn ‑mü ꞊dhɛ ka ‑bha ‑zʋ ‑yö Yesu Klisi ‑dhɛ ‑sü waa‑ ‑dhɔ 'ö 'ka‑ ‑kë Atanna ‑bha mɛ ‑nu "pɛpɛ ꞊gban 'ka bha 'ya‑ ma (Epaflasö ‑ta). ꞊Ya 'go mü 'zü yi‑ ma ‑sü 'ka ꞊dhɛ Atanna 'dhö ka ‑dhɛkpaɔ dhia" saan 'ö‑ ‑ya ‑sü 'ka dhang‑ 'gü bha, ka ka "yan 'to sië yö ꞊në‑ ‑gɔ. 'Sa ‑dhɛkpaɔ dhia" saan 'ö ‑ya ‑sü 'ka ka ‑gɔ "dhʋ̈ bha ꞊në 'ka zë‑ ‑wɔn ‑dhɛ 'yö 'ka ka "yan 'to sië Yesu ‑gɔ klöklödhö. 'Mɛ 'wo bɔ‑ 'ka ‑a ‑nu ‑dhɔ ‑yö ka ‑kë 'pö yö ꞊në‑ ‑wɔn 'gü. ‑A ‑gɛn ‑mü ꞊dhɛ ‑dhɛkpaɔ dhia" saan 'ö "dhʋ̈ bha 'ka‑ ‑wɔn ma 'nu naɔ ‑së 'ö go Atanna "piʋ̈ 'ö tɛanwɔn ‑ta ‑pʋ mɛ ‑dhɛ bha‑ ‑pö ka ‑dhɛ "tʋ̈ng 'gü. 'Wɔn ‑taɔng ‑së 'ö "dhʋ̈ bha‑ ‑wɔn ‑yö sa ꞊në‑ wo sië "kpʋngtaadhɛ ꞊gban "pɛpɛ 'gü do 'ö dho‑ 'ka. ‑Yö ꞊trɔɔn ‑së kë sië ‑dhɛ 'ö "dhʋ̈ ‑a ꞊gban "pɛpɛ 'gü 'pö do 'ö dho‑ 'ka ꞊dhɛ ‑kɔ 'ö‑ kë sië‑ 'ka ka ‑gɔ "sɛ 'gü mü bha‑ 'dhö. Kë 'ö‑ wo sië "dhʋ̈ bha‑ zü 'yii bho ꞊dɛɛ, ‑a zü‑ ‑bho yi 'ö 'ka Atanna ‑bha ‑gasitɛ ‑naɔ bha‑ ꞊wlöö 'kpakpadhö ꞊dede ma‑ 'ka bha‑ 'ka. Epaflasö 'ö ‑kë yi "tayɔɔ dhɔɔbhaasü 'ka Atanna ‑bha yë ya‑ kë ‑sü 'gü bha ꞊nɛ naɔ ‑së bha‑ pö ka ‑dhɛ. Yë 'ö‑ kë sië mü bha ‑ya ‑kë yii‑ kë 'gü, ‑a ‑gɛn ‑mü ꞊dhɛ Klisi ‑bha yëkëmɛ 'ö mɛ‑ ꞊mɔɔ‑ ‑bha mɛ 'dhang bho‑ kë ‑yë "dhiʋ̈ yö ‑mü. Yö ꞊në nu 'yö ‑dhɔ 'ö Atanna ‑bha 'Nii‑ "slʋ̈ʋ̈slʋ̈ ‑ya ‑ya ka 'gü bha‑ ‑dhiang zë yi ‑dhɛ.
Yö ꞊në‑ ‑wɔn 'gü 'yö yii ‑dɩ 'pö yi 'gü 'yaa ga ‑bhɛa Atanna ‑dhɛ ‑sü 'ka ka ‑wɔn 'gü. ‑A ‑gɛn ‑mü ꞊dhɛ 'ö sü yi 'yi‑ ma‑ 'ka bha‑ ‑bha 'ö nu 'ö zun ꞊dɛɛ ‑bha, yi ‑bhɛa ‑dhɛ "tʋ̈ng ꞊gban "pɛpɛ 'gü kö ‑yö ka pa 'wɔndɔdhe 'ö ‑gban ‑a dhɔɔbhaawɔn ‑nu kë ‑sü ‑bha bha‑ 'ka, kö ‑yö ka gba "yaaki waa‑ ‑gɔgüsëdhɛ 'ö‑ ‑bha 'Nii‑ ‑ya nu mɛ ‑dhɛ bha‑ 'ka. 10 Kë "dhʋ̈ kö ka "ta ‑kɔ ‑yö bhɔ kwa Dëmɛ ‑bha mɛ ‑nu "ta ‑kɔ ‑bha, kë "dhʋ̈ 'zü kö ka "dhia ‑yö ma‑ 'gü ꞊dedewo ‑kɔ ꞊gban ‑kɔ ꞊gban 'gü, kö 'ka kë 'wɔn ‑së suu ꞊gban "pɛpɛ 'do 'do këmɛ 'ka kö ka ‑bha Atanna dɔ ‑sü bha‑ 'bha ‑da ‑ta ‑kpɛawo. 11 Yi ‑bhɛa Atanna ‑dhɛ 'pö kö ‑yö ka faan dɔ ‑kɔ ꞊gban "pɛpɛ 'gü ‑a ‑bha 'gügbɩɩdhɛ 'ö‑ "dhiʋ̈todhɛ 'yaa 'dhö bha‑ 'ka, kö 'wɔn "gbɩɩ‑ ‑zian ꞊në ꞊ya kë ka 'ka ‑a ‑wʋ ‑wɔn 'gü, kö ka zuë" ‑yö kë‑ 'gü ‑sɛa. 12 ‑Ka ka wëë' "pʋ kö 'ka kwa Dë Atanna 'ö ka ‑kë 'kɛan‑ pë 'ö‑ ‑ya 'mɛ 'wo bɔ ö 'ka ‑a ‑nu ‑gɔ ‑a ꞊slɔɔ ‑mɛ 'ka ‑dhɛpuudhɛ 'gü ‑a ‑bha zian ‑ta bha‑ nuɛ" bho "pɛpɛdhö. 13 Yö ꞊në kwa "vlʋ dɔ 'wɔn yaa ‑gɔ 'yö kwa ‑kɔ bho Sɔtraan ‑gɔ kpö ꞊wlöö, 'yö kwa bɔ ö Gbö 'ö‑ ‑dhɔ ‑ya ‑kë "mlümlüsü bha‑ ‑bha mɛdhɛ 'gü, 14 ‑A Gbö bha ꞊në 'kwa bɔ‑ ‑ta 'yö kwa kë ‑sɔng ‑nu ‑mawɔn 'to, ‑a ‑gɛn ‑mü ꞊dhɛ yö ꞊nɛ kwa fië bho Sɔtraan ‑gɔ.
Klisi 'dhö mɛ suu 'ö‑ 'ka waa‑ 'pë 'ö‑ ‑kë ‑a ‑dhiang 'ö Pɔdhö ‑ya zë
15 Atanna ‑zë mɛ 'bha "yan 'yaa ‑kpan ‑bha. 'Kwa‑ dɔ 'mɛ 'ö‑ "piʋ̈ yö ‑mü ‑a Gbö 'ö‑ ‑bhɔ ‑bha 'ka bha ꞊në‑ 'ka. ‑A Gbö bha ꞊në pë "pɛpɛ 'ö Atanna ‑ya ‑da ‑a ꞊gban ‑gɔmɛ 'ka. 16 ‑A ‑gɛn ‑mü ꞊dhɛ pë "pɛpɛ 'ö‑ ‑da bha ‑ya ‑da yö ꞊në‑ ‑kɔ ‑ta. Pë "pɛpɛ 'wo dhang‑ 'gü oo, 'wo "kpʋng ꞊taa oo, ‑a 'dhɛ mɛ "yan ‑ya yö oo, ‑a 'dhɛ mɛ "yan 'yaa‑ yö oo, ‑ya ꞊gban "pɛpɛ ‑da yö ꞊në‑ ‑kɔ ‑ta. "Yina suu "pɛpɛ 'ö 'gügbɩɩdhɛ 'dhö‑ ‑nu ‑gɔ, "ɛɛn pë "pɛpɛ 'ö ‑blüdëdhɛ ‑gbloo 'dhö‑ ‑nu ‑gɔ, ꞊bhlëëpë ‑nu "ɛɛn ziömɛgɔpë ‑nu, "ɛɛn pë ‑nu 'ö "sɩ dhö‑ ‑nu ‑dhɛ bha, ‑yö ‑bɔ Yesu ꞊në‑ ‑ta 'yö‑ ‑nu ‑da. Klisi ꞊në pë "pɛpɛ bha‑ ꞊gban ‑da, 'yö‑ ‑nu ‑ya ö ‑bha ‑ya 'gü. 17 Yö 'ö bha ‑yö ‑gun pë ꞊gban "pɛpɛ "dhiʋ̈. Pë "pɛpɛ 'ö Atanna ‑ya ‑da ‑a ꞊gban "pɛpɛ gën ‑yö ‑gban yö ꞊në‑ ‑bha. ‑A ‑bha 'gügbɩɩdhɛ ꞊në‑ ‑wɔn 'gü 'yö pë "pɛpɛ bha‑ ꞊gban 'wo wo "gblʋʋ 'gü ꞊dɛɛ, 'yö‑ 'bha 'yii bho "gblʋʋ do. 18 Atanna ‑bha 'kɔdhigümɛ ‑nu ꞊gban "pɛpɛ ‑lookota ‑sü ‑kë ꞊dhɛ mɛ ‑dhü do ꞊në‑ 'dhö, Yesu bha ꞊në‑ ‑nu ‑gɔ 'ka, yö 'ö bha ꞊në ‑tosɛa ‑dee 'ö 'yaa yën bha‑ zübhodhɛ 'ka, yöö do bha ꞊në mɛ "pɛpɛ 'wo ‑bhɔ ga ‑sü 'ka 'yi bha‑ 'ka 'ö nu 'ö zun‑ 'ka ꞊dɛɛ ‑bha bha‑ mɛ ‑blɛɛsü 'ö ꞊ya ‑bö ‑a 'ka, kë "dhʋ̈ kö yö ꞊në ‑yö kë pë ꞊gban "pɛpɛ ‑gɔ 'ka. 19 ‑A ‑gɛn ‑mü ꞊dhɛ ‑yö ‑dhi Atanna ‑dhɛ kö ö dɔ ‑kɔ ꞊gban "pɛpɛ suu ‑yö kë Klisi ‑gɔ. 20 Atanna ‑bɔ Klisi do bha‑ ꞊në ‑ta 'yö waa ö këpë "pɛpɛ 'wo dhang‑ 'gü oo, 'wo "kpʋng ꞊taa oo, wo ‑kɔ wü 'koo, 'yö ö ‑siödhɛwɔn bho wo ꞊zinng 'gü ‑a ꞊yɔɔn 'ö ꞊wɛnng "dhü ‑bha bha‑ ‑wɔn 'gü.
21 Yö ꞊në‑ ‑wɔn 'gü 'yö ka 'ö 'ka gun‑ 'ka ꞊gblɛɛn, 'ö 'ka gun‑ 'yaɔ‑ 'ka ka ‑zʋgɔngüwɔn ‑nu waa‑ ka këwɔn yaa ‑nu ‑wɔn 'gü bha, 22 'yö ꞊ya kɛng‑ ‑nu ka ‑kɔ 'wü 'koo dɔ 'kwa‑ wo ya‑ 'gü, ga 'ö‑ wo mɛbhɩɩdhe ‑dhɛ ‑kwi 'gü bha‑ ‑wɔn 'gü. Kë "dhʋ̈ kö 'ka kë 'mɛ 'ö‑ ‑nu ‑ya ‑dɩ ‑ta, 'ö 'wo "slʋ̈ʋ̈slʋ̈, 'ö pö 'aa‑ ‑nu ‑bha ö wëëdhö ‑a 'ka. 23 "Kɛɛ "sanni ‑yö kë "dhʋ̈, kö 'ka dɔ ꞊në wo ka ‑dɩ ‑gɔ gbɛnngdhö, kö ka ‑gɛn 'yii bho ka ꞊wlöö 'dhang ‑bho Yesu "dhiʋ̈ ‑sü 'ö 'ka‑ ꞊slɔɔ Atanna ‑wʋ 'ka‑ ma, 'ö 'wo‑ pö ‑sü 'ka ‑a ‑bha ‑da ‑pë suu "pɛpɛ 'ö "kpʋng ꞊taa yö ‑a ꞊gban ‑dhɛ, 'ö mang Pɔdhö ‑mɛ 'a‑ ‑yamɛ do 'ka bha‑ 'gü, kö 'kii ka ꞊taa zun‑ ‑gɔ.
Saan" 'ö Pɔdhö ‑ya wo Klisi ‑bha yë ‑wɔn 'gü ‑a ‑dhiang 'ö‑ zë
24 N ꞊nii ‑yö ‑da sië ꞊taamasü ya‑ 'gü sëë 'a‑ bho sië ka ‑wɔn 'gü bha‑ ‑wɔn 'gü. ‑A ‑gɛn ‑mü ꞊dhɛ 'ma‑ kë "dhʋ̈ kö Atanna ‑bha yë ꞊në a‑ kë sië. ‑A ‑kë "dhʋ̈ ‑sü ꞊bhlëë ‑yö 'kpii‑. A‑ 'wɔn ‑dɔ ꞊dhɛ 'ma saan" "dhʋ̈ kö a ‑saan mɛ "pɛpɛ 'wo Klisi ‑bha mɛ 'ka 'ö 'wo ꞊dhɛ‑ ‑dhü 'dhö bha ꞊në‑ ‑nu ‑wɔn 'gü. Kö saan" 'ö‑ ‑dhɛ 'dhö‑ bha ꞊dhɛ Yesu ‑bha mɛ ‑nu ‑wa wo bha ‑në mang ‑dɩ 'pö 'a n ‑bha wo sië bha. 25 Atanna ‑yö n ‑sü kö 'ö n ‑ya ö ‑kɔdhiʋ̈mɛ ꞊në‑ 'ka ka kpö 'gü. Kë "dhʋ̈ kö 'a ö ‑wʋ ‑ta "pʋ mɛ "bhɩɩ‑ ‑nu ‑dhɛ kö ‑a ‑dhɛ 'bha 'ya 'dho 'to ‑bin 'gü. Yë bha ꞊në 'ö‑ dɔ ‑sü 'ka n ꞊kwɛɛ‑ kö 'a‑ kë ka kpö 'gü. 26 ‑A ‑gɛn ‑mü ꞊dhɛ 'wɔn 'ö gun Atanna ‑zʋ "piʋ̈ 'ö ‑bhɔ 'ka yibha ‑yibha ‑yibha 'ka 'ö 'yii‑ ‑ta "pʋ 'nu mɛ 'bha ‑dhɛ do bha ꞊në ꞊yaa‑ ‑ta "pʋ 'mɛ 'wo bɔ ö 'ka ‑a ‑nu ‑dhɛ "tʋ̈ng ya‑ 'gü bha. 27 ‑Yö ‑kë ‑zianwo ‑a ‑dhidhɛwɔn 'ka kö 'ö 'wɔn 'ö ‑bin ‑sü 'ka "dhʋ̈, 'ö‑ ‑bha ‑kë ‑së ‑sü waa‑ ꞊bhlëë ‑kë 'kpii‑ ‑sü ‑naa 'yaa 'dhö bha 'ö‑ ‑ta "pʋ 'mɛ 'kaa Zuifö 'ka, 'ö 'kaa‑ dɔ 'nu ‑blɛɛsü bha mɛ ꞊gban ka ‑dhɛ. 'Wɔn ‑së 'ö ka ‑zʋ 'yaa gun‑ ‑kë ka ‑dhɛ ‑wɔn ‑bha "kɛɛ 'ö Atanna ‑ya ‑ta ‑pʋ ka ꞊dhɛ "tʋ̈ng ya‑ 'gü bha yö ‑mü Klisi ‑bha nu ‑sü kö ‑yö ‑ya ka zuëpiʋ̈wɔn ꞊në‑ 'ka. Yö ꞊në ꞊ya kë "dhʋ̈ 'yö 'ka dho‑ 'wɔn dɔ ꞊dhɛ ka ‑dho mɛdhɛ kë‑ "piʋ̈ ‑dhɛkpaɔ dhia" 'gü tɛan‑ 'ka. 28 'Wɔn 'ö‑ ‑wɔn 'gü 'yö 'yi Klisi ‑wɔn ‑dhiang zë mɛ ꞊gban "pɛpɛ ‑dhɛ, 'yö 'yi ‑dhio dɔ‑ ‑nu ‑ta 'do 'do 'ka, 'yö 'yi ‑ya mü 'zü 'yi‑ ‑nu ꞊draan Atanna ‑wɔn ‑bha 'wɔndɔdhe 'ka ‑kɔ ꞊gban ‑kɔ ꞊gban suu 'gü bha 'yö bha. Kë "dhʋ̈ kö mɛ "pɛpɛ 'wo ‑kplü ‑sü 'ka Klisi ‑bha kö 'yi ‑wo ‑nu 'ka Atanna ‑kuu "dhiʋ̈ kö ꞊wa ‑kian ‑a ‑wɔn 'gü. 29 Yë 'ö "dhʋ̈ bha ꞊në 'a‑ kë sië faan 'kpii‑ 'ö Klisi ‑ya nu n ‑dhɛ bha‑ 'ka 'yö 'a‑ ‑ta ‑ko zë sië 'gügbɩɩdhɛ 'ö faan bha ‑ya nu n ‑dhɛ bha‑ 'ka.